Zalamegyei Ujság, 1939. október-december (22. évfolyam, 227-298. szám)

1939-11-25 / 271. szám

6 ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1939. november 25. A spanyol polgárháború fényei. A Civiltá Cattolica című római folyóirat­ban hosszabb tanulmány jelent meg, amely a •panyol polgárháború lelki mérlegével foglal­kozik. Az ellentétes beállításokkal szemben megállapítja, hogy a spanyol polgárháború nemcsak és nem elsősorban külföldi hatal­mak összetűzése volt s nemcsak hatalomra éhes politikusok és tábornokok vetélkedése, hanem a legmagasztosabb igazságokért vívott szent küzdelem. Idézi például a rüvarrai so­rozás eredményét, amelyről Gomez képviselő így számolt be : «Megkezdődött a sorozás. Hámarosan 100 500, 2000 ember jelentke­zett, úgyhogy néhány nap leforgása alatt 60 ezer önkéntes állott zászlónk alá.« Egy másik tanú Valladolidból ezt írja: »Az egész ifjúság rohant, hogv a spanyol falanxba beiratkozzék. Olyan lélekkel és lelkesedéssel, ami megható volt. Egy atya, miután elvesztette két fiát, beállt szintén katonának s utazott azonnal a frontra.« Ennek a sok spanyol önkéntesnek természetesen nem jutott egyenruha. S mégis, anélkül, hogy összebeszéltek volna, vagy hiva!- talosan propagálták volna, találtak egy közös jelvényt: »Majdnem mindegyik katona —írta az egyik sevillai újság — a mellén egy Jézus Szíve-érmet hordott. De ugyanezt jelentették a «aragossaiak : »Megérkeztek hozzánk a na- rarrai karlisták... azonnal feltűnt, hogy mindnyájan a mellükön a Jézus Szíve-érmet viselték.« Ez a buzgóság nemcsak az ellenforradalom kitörését jellemezte. Elég legyen felhozni azt, hogy például 1938. karácsonyra a reguétez vezetősége 120 ezer keresztet, 60 ezer imadsá- gas könyvet, 120 ezer szentképet, 200 ezer imafüzetet, 50 ezer érmet, 10 ezer katekizmust Äs 2500 rózsafüzért osztotL ki. Abban az időben külföldi megfigyelők gúnyosan nevettek is •zen, meg lévén győződve arról, hogy háborút nem buzgósággal és nem tagoltsággal, hanem pénzzel és ágyúval nyernek meg. Az ilyen ci­nikusoknak azonban később arcára fagyott a mosoly, amikor az ellenforradalmároknak ez * morális ereje győzni kezdett a vörösök anyar Ifi felkészültségén. Hogy a szellem és a csapatok vallásos élete milyen volt, arra idézi a lap néhány tábori Mkész vallomását. Azt írja például az egyik : »Tábori rózsafüzér hat órakor. Mindenki rósztvett rajla. Gyönyörű látvány volt ! "Meg­adni a feloldozást és intonálni az imádságöt, «mikor az ágyúk dörögnek. A kapitány a fe­születet kérte tőlem és megcsókolta, amit az egész legénység követett. Hogy csókolták a feszületet! Megrendítő látvány volt.« Külön­ben maga a legénység követelte mindenfelé, hogy tábori lelkészük legyen, aki lehetően minden nap misét mondjon nekik és csata vágj" roham előtt megadja a feloldozást. Az egyik tábori lelkész naplójában ez áll: »Má­jus 7. A kapitány így szól a legénységhez!: Aki akar, meggyónhat a páternél. S erre maga a kapitány kezdi el a gyónást. Utána a le- génység két óra hosszat.. Május*8. A kapitány j újra kihirdeti, hogy gyónni lehet. Órákig gyón­tatok. Május 9. A gyóntatás ma is három óra hosszat lartotl. Meggyónt a parancsnok és egész vezérkara. Május 10. Ma közös áldozás volt. Majdnem az egész legénység áldozott.« De nemcsak a legénység s az alacsonyabb rangú tisztek gondolkoztak így, hanem az egész hadvezetőség, élén Franco tábomagy- gyal. Már 1937. májusában például elren­delte Franco, hogy az összes iskolákban má­jusi ájtatosságot tartsanak a győzelem kies- désérc. S a háború befejezése után ugyancsak ő nem átallotta Saragossában kijelenteni, hogy »győzelmünk nagyrészét az imádságnak kö­szönhetjük. « De tévedés volna azt hinni, hogy a vörösök által birtokolt Spanyolországban ezzel szem­ben csak hitetlenség és istentelenség lett volna Sőt, azt lehet mondani, hogy a vörös igái alatt maradt spanyolok adták sokszor a vallásos­ságnak és a hősies bátorságnak legragyogóbb példáit. Megható olvasni, hogy ezek az üldö­zött katolikusok hogy játszották ki a kémeket, sokszor a halállal kacérkodva, hogy elvégez­hessék vallási kötelességeiket, vagy ember­társaikat megsegíthessék. Százával akadtak/ papok, akik munkásnak vagy nemzetőrnek öltözve, ezer és ezer kilométereket nicikliz- tek be, hogy szent hivatásukat .gyakorolhas­sák. Voltak apácák, akik titokban nevelőin­tézeteket tartottak fenn, még az eloroszosított Barcelonában is. S mint kuriózumot említ­hetjük meg, hogy ezeknek a természettől bá­tortalan nőknek olyan merészségük volt, hogy vallásos összejöveteleket, előadásokat is ren­deztek s egy alkalommal a Xavéré Szent Fe­rencről szóló híres drámát is előadták. Misz- sziókat, lelkigyakorlatokat tartottak magánr házakban, sőt börtönökben miséket mondat­tak, kereszteletk, gyóntatlak és áldoztattak. Még a karácsonyi éjféli misét, vagy a nlagyftietii szertartásokat is el tudták végeztetni. Kata- kombaélet volt ugyan, de nem a föld alatt, hanem a föld felett. Napvilágon, ugyanazok­ban a házakban, amelyekben az ellenség la­kott, vagy nyílt utcákon és tereken, amelyekén A szezon legújabb 2Jmagyar vigjátéka enz áll a házhoz Rendezte: Balogh Béla Főszereplők: Németh Romola, Kiss Manyi, Vaszary Piri, Ottrubay Melinda, Somogy- váry Rudolf, Latabár Kálmán, Pethes Sándor, Bilicsi Tivadar, Premier vasárnap az Edisonban! gyakran jelentek meg a papok mint gyü­mölcsárusok vagy szeneslcgények, s közben gyóntattak, vagy szertartási órákat hirdettek! meg. Most gyűjtik össze azokat a szent edénye­ket, amelyekben az Oltáriszentséget őrizték. Azo kai a selyempapírból készült korporálé- kat, kis bádog-, vagy ezüstszelencéket, ame­lyekben a Szentostyákat őrizték. Ezekután nem csoda, ha XII. Pius pápa a polgárhá­ború befejezése után az eléje járult küldöttség­ben, »a parancsnokokban, tisztekben és ka­tonákban a hit és a civilizáció védelmezőit« üdvözölte. Asszonyok rovata. Rovatvezető dr. Dévainé Erdős Böske. Divatposta. Fiatal 26. Szeretném azt hinni, hogy a l>e- tegség csak múló és ismét foglalkozhatik di­vatproblémákkal. Nem írta meg, hogy a vá­sárolt szövetet megcsináltatta-e vájjon. Sze­retném, ha mielőbb láthatnám benne. "Üd­vözlet. Uj ruha. Nagyon szép fazon lenne fekete ruhájára a következő : sima gloknis szoknya, hosszú, sima ujjakkal, magas hermfazonnal, elől végig a blúz apró straszcsukasökkal. Üd­vözlet . Kötő nő. Csináljon fekete-fehér zefir dupla fonálból egy kabátot 4 fordított, 2 sima kö­téssel, a háta csupa fordított, ehez kössön egy négyrészes gloknis szoknyát tiszta feketé­ből. A kabát kivágásába piros sálat tehet és a fekete övön is lehet valami piros dísz. Üd­vözlet. 1 Kérjük olvasóinkat, leveleiket mindig ro­vatvezetőnk címére : Budapest, Teréz-körút 35. küldjék. Receptek. Apró vafaskifli. Fél. kiló lisztet kimérünk s annak feléből 4 tojás sárgája, 3 deka élesztő, 2 deka cukor, kevés só és langyos tejjel fánktészta kemény­ségű tésztát kavarunk s eltesszük kelni.. Az alatt a megmaradt lisztet 30 deka vajjal ösz- szegyúrjuk s ha a tészta megkelt, táblára bo­rítva elnyújtjuk, a vajat belekenjük s három­szor egymásután kinyújtjuk, negyedik nyúj­tásnál jó vékonyra hagyjuk, apró kiflinek el­daraboljuk és dióval vagy lekvárral megtölt­jük, végül a "tetejét tojással megkenve, da­rabos cukorral meghintve, szép sárgára sütjük Nagymama-csók. 28 deka hámozott mandulát és 28 deka dato­lyát vékonyra felvágunk. Azután 6 tojás fe­héréből kemény hatot verünk s előbb a 28 deka porcukrot, azután a mandulát és dato­lyát gyengén kavarva hozzáadjuk. Ekkor egy tepsibe tett ostyára kávéskanállal kiszaggat­juk s gyenge tűznél inkább kiszárítjuk. SZEKER IMRE tüzelőanyagkereskedö K*o s s u t h Lajos utca 62. házhoz szállít a legjutányosabb áron mindenféle hazai szenet, brikettet, kokszbrikettet és elsőrendű tűzifát. Telefon 89.

Next

/
Oldalképek
Tartalom