Zalamegyei Ujság, 1939. október-december (22. évfolyam, 227-298. szám)

1939-10-02 / 227. szám

XXII. évfolyam 227. nám 1939. október 2. Hétfő, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, POLITIKAI NAPILAP II Előfizetési árak: egy hónapra 1*50 pengő, negyed« Bzéchenyi-tér 4. 1 ■: ....; Telefonszám 128. Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. | évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. bb uw—mmw; IIra t- fillér Felelős szerkesztő :Herboly Ferenc. Hagy ünnepélyességgel iktatták be Grősz József szombathelyi megyéspilspököt. Szombathely város közönségének régen várt óhaja teljesedett be a tegnapi nap folyamán» Ekkor iktatták be ugyanis megyéspüspöki székébe Grősz Józsefet, aki immár négy éve állt a szombathelyi püspökség élén mint apostoli kormányzó, s akinek igazi nagy lel­ke, főpapi egyénisége osztatlan szeretetét vál­totta ki a város és az egyházmegye minden rangú és rendű lakójának. Új megyéspüspökünk kedves egyénisége mindenikünk előtt közismert, apostoli, lelke­ket kereső tevékenysége elviszi őt a legeldu­gottabb zúgába is az egyházmegyének s pat­riarkális megjelenése nyomán már eddig is sok áldás és eredmény fűződik nevéhez- Nem csoda tehát, hogy Szombathely városa csak­úgy, mint az egész egyházmegye szívszorong­va várta azt a napot, amikor közszeretetben és tiszteletben álló főpapját végleg övének mondhassa és megyéspüspökét köszönthesse benne. A nagy ünnepségről az alábbiakban számol be tudósítónk: ; Fényes ünnepség keretében kezdődtek meg szombaton este a szombathelyi püspökvár­ban Grősz József megyéspüspök beiktatásá­nak ünnepségei. A' püspök a püspökvár nagy­termében este hét órakor fogadta a hatősá- gok, egyesületek és testületek tisztelgését. Az üdvözlő beszédek után Grősz József megyéspüspök válaszolt. Hálás szívvel és meg hatottan mondott köszönetét a sok üdvözlé­sért és kívánságért, amellyel elhalmozták, hangsúlyozta, hogy' nem vét a püspöki sze­rénység ellen, ha azt mondja, hogy aki eddig volt, az lesz a Jövőben is !. Szólt az ő köte­lességeiről azzal kapcsolatban, hogy, amint eddig nyitva volt az ajtaja és szíve mindenki számára, akinek baja van, a jövőben is nyitva lesz. Azt akarja, ne legyen viszály kérészi- tény és keresztény, magyar és magyar kö­zött. Ha valaha, most van szükség arra, hogy' keresztény lés keresztény, magyar és magyar megértse egymást. Továbbra is dolgozik, mint jelszava mondja : Cor pro corde. i i 7U beiktatás­Az új megyéspüspök beiktatása vasárnap délelőtt történt meg a székesegyházban. Itt WaLLner József prelátus, nagyprépost felol­vasta latin és magyar nyelven a kinevezésről szóló pápai bullát, üdvözölte latin nyelven a püspököt, aki latin nyelven válaszolt. Majd ezután a papság kézcsókra járult a püspök elé. A püspök ezután szerntbeszédet intézett híveihez s abban jelmondatát, a »Cor pro oorde«-t magyarázta. Végül ünnepélyes szent­misét celebrált. Mise után palotájába tért a püspök, ahol fogadta Zala vármegye és Zala­egerszeg város tisztelgő küldöttségét- A vár­megye küldöttségében voltak: vitéz Teleki Béla gróf főispán, Brand Sándor dr. alispán, Tarányi Ferenc dr. ny. főispán, felsőházi tag, Szalay Gyula dr. vm. tisztifőügyész, Thas- sy Kristóf dr. országgyűlési képviselő és Cser­fán Ferenc földbirtokos. A város képviseleté­ben vitéz Tamásy István dr. polgármester, Udvardy Jenő dr. körmányfőtanácsos, vá­mosi usztifőügyész, Turcsányi Sipos József j»y. táblai tanácselnök1, egyházközségi világi elnök, Szirmai Géza dr. orvos jelentek meg- A zalai papságot Major Gyula tb. kanonok, pákái, Rödönyi József letenyei, Farkas Sán­dor novai, Holzedl Henrik lenti és Csoknyai Ernő salomvári esperesek képviselték. A kultuszminiszter az ünnepélyen A beiktatási ünnepségen megjelent Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter is, aki szombaton délután 2 órakor érkezett meg gépkocsin Szombathelyre és kíséretével együtt a püspökvár vendége volt Délután négy, órakor a miniszter vitéz Szűcs István főispán kíséretében Jákra utazott. Pár órai ott tartóz­kodás után visszatért Szombathelyre és este fél 9-kor a főispán a Kaszinóban vacsorát adott tiszteletére. Vasárnap délelőtt 10 órakor a miniszter I a többi előkelőségekkel együtt résztvett la Székesegyházban az ünnepélyes szentmisén, majd utána megtekintette a szemináriumi ása­tásokat, az új polgári fiúiskblát és a múze­umot. majd a tankerületi főigazgatóságra lá­togatott el. Déli 1 órakor díszebéd volt a Sabária étermében s azon Grősz püspök az egyházmegye papságá­nak vezető tagjain kívül vendégül látta a megye irányítóit és előkelőségeit. Az .ebé­den Grősz püspök mondotta az első pohár- köszöntőt XII. Pius pápára és a kormány­zóra. Utána Erdődy Ferenc köszöntötte a Bériül, október 2. (Német Távirati Iroda) | Ciano gróf ólasz külügyminiszter vasárnap délután nem sokkal fél hat óra után megér­kezett a berlini Anhalter-pályaudvarra. A pályaudvaron Ribbentrop birodalmi külügy­miniszter szívélyesen üdvözölte az olasz kül­ügyminisztert. A fogadáson megjelent több birodalmi miniszter,, valamint az állam, a hadsereg és a párt vfezető személyiségei isi. Ciano külügyminiszter a pályaudvarról a bi- ! rodalmi körmány vendégeinek szállására, a Páris, október 2. A párisi lengyelek vasár­nap délelőtt a párisi lengyel templomban hűséget esküdtek az új köztársasági elnök­nek és fogadalmat tettek Lengyelország fel- támasztására. Az ünnepségen megjelent Racz- kiewicz, az új köztársasági elnök, Sikorski miniszterelnök és a franciaországi lengyel haderő főparancsnoka, Sruski helyettes mi­niszterelnök, Zaleski külügyminiszter, Kóc Ádám ezredes, pénzügyminiszter, Lukasé­in egyéspüspököt, viszont Waelder Gyula mű­egyetemi tanár Hóman minisztert köszöntötte fel. s Ezután Hóman Bálint mondott beszédet^ — A római Sabária ősi földjén a szombat- helyi Szent Márton s ziíkes egy házban most foglalta el trónját Szombathely új püspöke — mondotta a miniszter. — Ebből az alka­lomból három név csendül fel bennem : az első sabáriai Szent Márton neve, aki a mo­dem kor kultúráját hirdette, a másik Szent István királyunk, a harmadik Marcus Aur- lius, aki elsőnek ismerte fel iazt a történelmi tényt, hogy aki a Duna völgyében uralkodni kíván, annak az egész Kárpátmedencét bir­tokba kell venni, A továbbiakban a miniszter a belső egysé­get hangsúlyoztjü s rámutatott azokra ,a súlyos időkre, amikor a belső békerontók tönkretet­ték az országot. Példának említette Mohit, Mohácsot, Világost és Trianont­— Ma a nemzet csak akkor tud helytállni, ha meg tud maradni az egységben — mon­dotta a miniszter. — Ha egymás becsmér­lésével, ócsárlásával gyengítjük erőinket, ha itt mindenki vezetni akar, akkor ez a nemzet elbukik- \ Befejezésül Szombathely püspökére emelte poharát­A miniszter beszédét nagy tapssal és lelke­sedéssel fogadták. A díszebéd után Hóman Bálint miniszter gépköcsin visszatért a fővá­rosba. Az új püspök első adományaI Grősz József megyéspüspök a beiktatás em­lékére kétszáz pengőt adományozott a szom­bathelyi városi közsegélyezetteknek. Bellevue-kastélyba hajtatott­Onnan a külügyi hivatalba ment, ahol Rib­bentrop várta. Majd a kancellári palotában Hitler vezér és kancellár fogadta. > Róma, október 2. Ciano németországi uta­zásának nagy jelentőséget tulajdonítanak, amit jellemez az is, hogy Hitler épen emiatt ha­lasztotta el útját a nyugati hadszíntérre. A tanácskozások sorsdöntő jelentőségűek Eu­rópára. (MTI) wicz párisi lengyel nagykövet, Lipski volt berlini lengyel nagykövet, Leon Douarche őrnagy, Daladier képviselője, és nagyszámú közönség. A templomot lengyel nemzeti szí- nekktel díszítették fel. Az oltár előtt Gegielka abbé, párisi lengyel plébános mondott beszé­det és esküt tett az örök Lengyelország gon­dolata mellett. A plébános felhívására a temp lom egész közönsége felállt és a Szenthárom­ság nevében hűséget esküdött Raczkiewicz Ciano tárgyalásai Berlinben. »■»»»o«« « « A lengyelek Párisban hűséget esküdtek az uj köztársasági elnöknek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom