Zalamegyei Ujság, 1939. július-szeptember (22. évfolyam, 149-226. szám)

1939-09-10 / 208. szám

1939. szeptember 10. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 7 Világegyház. A Szent Officium a francia royalista up ságot: »L’action Francais«-t levette az in­dexről. — XI. Pius pápa síremlékének meg­valósítására bizottság alakult. — Az Annant-i (Hátsó-India) császárnő tisztelgő látogatáson volt a Vatikánban. — A lembergi ru­tén-katolikus püspök : Szeptyzky András most .ünnepelte 40 éves püspöki jubileumát. — Massaja bíboros életéről, aki sokáig afrikai misszionárius volt, filmet vettek fel és a ve­lencei filmhéten előadták. — A római egy- házmegyei hatóság megtiltotta a papoknak és a szemináristáknak a szinház- és mozilátoga­tást ; kifejezetten még a tudományos jellegű, úgynevezett kultúrfilmekre és a vallás- egy- házlörténelmi tárgyú filmekre is vonatkozik a tilalom. — Az angolok mozgalmat indítottak az egyetlen angol nemzetiségű pápának, IV. Hadriánnak földi maradványai szülőhelyé­nek : Abbots Lengley templomába szállítá­sára. — Az ír protestánsok száma erősen megy visszafelé : 1926—36-ig 220 000-ről 194 ezerre sűlyedt. — Az 19'i2-es római világkii- úllításon hatalmas nagy templomot is építe­nek, amely majd annak a városrésznek lesz vallási központja. A templomot Szent Péter emlékének szentelik. — Szovjetoroszország- ban a moszkvai metropolita helyettes Se­rafim ot a Baikal terület püspökét Kazan-i érsekké nevezte ki. Az új érsek 52 éves, több­ször került a GPU börtönébe, de proletár származása miatt elbocsátották. — A szovjet kormánynak nem sikerül kiirtani a vallási életet: a kommunisták megkereszteltetik gyér mekeiket, egyházilag esküdnek és a temetés­nél szentelt földet használnak. — A vallási egyesületek gazdasági tönkretételével akarják Oroszországban megbénítani a vallásos éle­tet : szörnyű adókat rónak a templomokra, egyházi intézményekre és nemfizetés esetén bezárják és elkobozzák azokat. — A szovjet kormány megtiltotta a templomokban az or­gona használatát és azokat be kell szolgáltatni az istentelenek szövetségének. — Papokat nem vehetnek fel az orosz vörös hadseregbe, ha­nem háború esetén más munkára kell őket kényszeríteni. Tökéletes hang, olcsó Ól* jellemzi a telepes készüléket Kapható: Elektra Villamossági Vállalatnál Kossuth-u. 8. — Kedvező fizetési feltételek. Zalaegerszeg megyei város polgármesterétől. 10937-1939. Tárgy : A zár alá vett anyagkészle­tek bejelentése. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a 12.113—1939. M- E- számú rendelet mellékleteiben felsorolt és zár alá vett készletek soronkívül a m. kir. Külkereskedelmi Hivatalnak (Budapest, V., Széclrenyi-rakpart 6 ) bejelentendők. Bejelentőlapokat a m. kir. Külkereskedelmi Hivatalnál, a Kereskedelmi és Iparkamaránál és az egyes 'érdekképviseleteknél lehet kérel­mezni. A bejelentésre különben a Budapesti Köz­löny folyó évi január 27-én megjelent 22. számában közzétett 990—1939. M. E- számú rendelet nyújt tájékozást. i - i i Zalaegerszeg, 1939. szeptember 9. Polgármester. HÍREK IDÖJÓSLÁS : Mérsékelt délkeleti szél, túl­nyomóan derült idő, reggel helyenként köd. A hőmérséklet alig változik. — AZ ŐSZI PÜSPÖKI KONFERENCIA október 3-án lesz. — VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYEI HÍREK. Weisz György dr. kőröshegyi káplán Keszt­helyre került hitoktatónak, Harmath Imre Dióskálra, Gergyesi Ferenc Zalapetendre káp­lánnak, Sulyok Jenő csurgói káplán megbí­zatást kapott a nagybakónaki plébánia veze­tésére. — ÁTHELYEZÉS. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Angyal M. Béla tanügyi tit­kárt, a győri tanfelügyelőség eddigi vezetőjét Zalaegerszegre helyezte és a tanfelügyelőség­hez osztotta be. — HÁZASSÁG. Nemesvitai Viosz Ferenc és nemesnépi Marthon Erzsébet szombaton délelőtt 9 órakor kötöttek házasságot a ba­dacsonytomaji plébániatemplomban. — SAJTÓKAMARAI FELVÉTEL. Az Or­szágos Magyar Sajtókamara az újságírói főosz­tály II. szakosztályába felvette Huhn Gyulát, a Zala Tűzrendészet felelős szerkesztőjét. — TANÍTÓI MEGERŐSÍTÉSEK. A vesz­prémi káptalani helynök Marx Viktor és( Berta Vince tapolcai, Molnár Antal nemesrá- dói, Kövesi József salföld-ábrahámhegyi, SzaL lay Ignác dióskáli, Békési József nagyradai, Galántai Jenő hahót-fakospusztai róm. kát. tanítókat megerősítette. — HALÁLOZÁS. P. Király J Lőrinc szent- ferencrendi áldó zó pap 65 éves korában, ál­dozópapságának 42. évében Nagykanizsán el­hunyt. Ma temették el nagy részvét mellett. — ANYAKÖNYVI HÍREK. Egyheti bejegy­zések a zalaegerszegi állami anyakönyvi hi­vatalban. Születés : Kerkai József napszámos és Horváth Rozália István fia r. k., Fendrik Lajos napszámos és Horváth Mária Erzsébet leánya r. k., őri István festő és mázoló és Kardos Margit József fia r. k., Horváth Ist­ván ácssegéd és Németh Anna Elek fia r. k., Horváth György földműves és Doszpolh Má­ria Margit leánya r. k., Körmendy Lajos me­gyei gépész és Szabó Rozália Mária leánya r. k. Halálozás : Marton Ignácné szül. Szabó Rozália 56 éves r. k., Bognár Gizella 16 éves r. k. (Zalatilaj), Tordai Józsefné szül. Fen- tős Franciska 70 éves r. k Házasság : Leyrer Kálmán járásbírósági jegyző ev. (Pápa) Re­gős Irénnel r. k., Breiner Sándor magántiszt­viselő izr. Leitner Klárával izr. — A MAGYAR-OROSZ MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁSOK terménykeresetének szállításá­nál a kereskedelmi miniszter 50 százalékos fuvardíjkedvezményt engedélyezett. A kedvez­mény igénybevételéhez polgármesteri igazo­lás szükséges. ) — Szenvedő beteg asszonyok gyakran már egy kis pohár természetes »Ferenc József« keserűvízzel is nagyon könnyű, lágy bélki­ürülést érhetnek el, ami igen sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szer­vekre. Kérdezze meg orvosát! — GRÉSZ ELZA OKLEVELES ZONGORA ÉS ÉNEKTANÁRNŐ (Gróf Apponyi Albert- utca 66. szám alatt) szeptemberben újból megkezdte a zongora- és énektanítást. A ta­nítás a zeneakadémiai tanterv és módszer szerint történik. Magyar nóták cigányosan hallás után. Elfogad kezdőket és haladókat a legmagasabb fokig. Mérsékelt tandíjak. — ÁRAMSZÜNET. Vasárnap, folyó hó 10­én reggel 5 órától délután 1 óráig vonaljar vitások miatt áramszünet lesz- (Jó idő ese­tén). : £: L. Élvezet a rádiózás a napskálás Philips 32 V rádióval. Készséggel bemutatja: Elektra Villamossági Vállalat Kossuth u. 8. — Csere, részlet, készpénz. — ALKOHOLMÉRGEZÉST kapott Farkas Ferike hároméves kisszentgróti kisfiú. Az édesanyja el akarta altatni és bort itatott vele. A zalaegerszegi kórházban ápolják. — LEESETT AZ AUTÓRÓL Drobján Fe­renc 31 éves zalaegerszegi lakos. Súlyos séf- rüléseket szemeden. Beszállították a helybeli kórházba. — SZIRIUSZ IDŐJÓSLÁSA SZEPTEMBER ÉS OKTÓBER HÓNAPOKRA. Szíriusz je­lentkezik és jósol. A következőket mondja : Szeptemberben lesz szép meleg időjárás. 12— 15 között pár napig hűvös, szeles idő jön 19—20-án helyenként esőt ígér. 23—28-ig vál­tozó idő hősűlyedés Ígérkezik, több helyen eső és hűvös, viharos idő jön. — Októberben gyönyörű szép, meleg időjárás ígérkezik. Ok­tóber 1—19-ig több helyen lesz eső, itt-ott zivatarral, 20-ától erős hősűlyedés jön, éjjeli fagytól kell tartani. Európa több részében ha­vazik a hegyekben. Egész télies időjárás kö­vetkezik. Több helyen az éjjeli és a reggeli órákban nagy köd ereszkedik le. A délelőtti 10—11 órai időben a nap kibontakozik és még kedvező időt ígér. Haláleset miatt eladó közvetlen Vasvár mellett Kismákfai'korcoma Érdeklődni ÁDAM JÁNOSNagymákfa- MOZDONYTISZTITÄS KÖZBEN a nagy kanizsai állomáson leesett az állványról Né­meth László 32 éves MÁV fűtő- Munka köz­ben a mozdony megindult s ez okozta a sze­rencsétlenséget- Némethnek bal lába és keze törött el, de más sérüléseket js szenvedett. Beszállították a kórházba. — HALÁLOS GÁZOLÁS. A balatonfüredi műúton Visnyei János balatonlellei lakos ke­rékpárjával nekihajtott Mészáros Károly ba­latonfüredi fuvaros kétlovas kocsijának. Vis­nyei a kocsi alá került, a kocsi keresztülgá­zolt rajta s nyakszirt és koponyatörés követ­keztében azonnal meghalt. ( Van szerencsém az érdekelt közönség tudo­mására hozni, hogy szficsDiítlielgeit Bethlen Gábor u. 5 sz. alatt megnyitottam Bundák rendelésre mérték után készülnek, alakításokat vállalok. Szives pártfogást kér: ifj. Laki Sándor sziicsmester URISZöVET MARADÉKOK, külön kábát és nadrág méretek. Berberi maradékok gyer­mekkabát részére kapható i SCHÜTZNÉL. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom