Zalamegyei Ujság, 1939. április-június (22. évfolyam, 75-148. szám)

1939-05-04 / 101. szám

il939- május 4. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 3 HIRE IDüJÁRÁSJELENTÉS : Élénk szél, válto­zó felhőzet, helyenként. főkép az ország észa­ki felében esők és zivatarok'. A hőmérséklet alig változik. UöfizetSink figyelmébe. Felkérjük mélyen tiszteli előfizetőinket, hogy lejárt előfizetésüket megújítani, illető­leg hátralékukat rendezni sziveskedjenek. A befizetés megkönnyítése céljából azoknak a nb. előfizetőinknek lapfába, akiknek előfi­zetése lejári, vagy hátralékuk áll fenn, posta­takarékpénztár i befizetési lapot mellékeltünk. Kérjük, hogy az előfizetést ezen beküldeni szíveskedjenek. Lapunk, amely minden támogatás nélkül, önzetlenül, csupán előfizetőiben bizva szol­gálja a közérdeket, csak úgy tudja hivatását zavartalanul ellátni, ha ebben mélyen tisz­telt előfizetőink az anyagi alap megteremté­sével támogatják. Hisszük, hogy tisztelt elő­fizetőink megértik kérésünket és előfizetésük beküldésével hozzájárulnak munkánk folyta­tásához és a lap zavartalan küldését is lehe­tővé teszik ezzel. Kiváló tisztelettel: ZALAMEGYEI ÚJSÁG KIADÓHIVATALA. — BRAND SÁNDOR dr. ALISPÁN hivata­los ügyekben Budapestre utazott. KÁPLÁN! ÁTHELYEZÉS. Nagy Sándor pákái káplánt, aki az utóbbi időben Zalaeger­szegen működött kisegítő minőségben, Grősz József püspök Letenyére helyezte. MARKOS JENÓ P0LGÁR1ISK0LAI IGAZGATÓ- Hírül adtuk, hogy Markos Jenő zalaegerszegi polgári iskolai tanárt áthelyez­ték Lsepregre. Most arról értesülünk, hogy Markos Jenő a csepregi polgári iskola igaz­gatója lett, amit örömmel közlünk- HALÁLOZÁS Oszlovils István, tb. pápai kamarás, volt rohonczi plébános, 69 éves ko­rában az elcsatolt területen lévő Savanyuku- ton meghalt. Kedden temették nagy rész­vét mellett. Az elhunyt kiváló pap volt, aki híveinek lelki gondozása mellett a jótékony­ság terén is áldásos tevékenységei fejteti ki. Ausztria bekebelésekor elfogták s akkor plé­bániájáról lemondott. — ÁTHELYEZÉS Somogyi István rendőr­ségi dijnok, akit Nagykőrösről Zalaegerszegre helyeztek át, ma átvette szolgálatát a kapi­tányságon KÉT TISZTVISELŐT VÁLASZTOTT KANIZSA. Nagykanizsa város tisztújító szé­ke a megüresedett nyilvántartói állásra Ma­darász Józsefet, a segédnyilvántartóí állásra pedig Hiba Sándorné szül. Horváth Maris­kát választotta meg. Az uj tisztviselők mind­járt letették a hivatalos esküt. — TANITÓGYÜLÉS. A novai esperesi ke­rület tanító,i köre, amint már megírtuk, má­jus 8-án tartja évi rendes tavaszi közgyűlését PusztaszentLászlón- A gyűlés napirendje: Fél 9-kor a tanítóság közös szenláldozása, utána a Hősök emlékművének megkoszorúzása. Ke­lemen István pusztamagyaródi tanító szülői értekezletet tart. Ezután megnyitót mond vi­téz Tamás Elek köri elnök, a IV. osztályban Kárpátaljáról tanít Pusztai Ferenc tófeji kán- tortanitó, Hun Gyula bazitai igazgatótanitó: Hogyan neveljük katonai erényekre ifjainkat, Farkas Sándor esperes, kér. tanfelügyelő pe­dig: Miként neveljük tekintélytiszteletre ta­nítványainkat — címmel értekezik. — A BAROSS SZÖVETSÉG nagykanizsai közgyűlésén Lenkey Lehel gimnáziumi igaz- gató; a központi vezetőség tagja a Baross célkitűzéseiről és feladatairól nagysikerű elő­adást tartott. — A s LÁTHATATLAN VACSORÁRA« újabb adomány: Hajós József Elemér és Elkésett Vendég 2—2 P. — A DUNÁNTÚLI ÓVÓNŐK KÖRE ezévi äfcjzgyülését pünkösdkor tartja Győrött. A revíziós torony alatt meghúzódó családnak Pehm József prelátus ajánlott fői hajlékot. Egy özvegyasszony négy gyermekével együtt a revíziós torony haranglába alatt tölti az éj­szakáit. Eichinger Józsefné a neve, férjemuit év novemberében költözött el az élők sorából. A világháborúban szerzett betegsége döntötte sirba. Itt maradt az özvegye négy gyermekkel. A legidősebb 15, a legfiatalabbl három és féléves. A nagy szegénységbe jutott család nem tudta megfizetni a lakbért s a háztulaj­donos kilakoltatta őkel. Most a revíziós torony alatt, süvítő szélben s hűvös éjszakákban két, földrefektetett szal­mazsákon alusznak. A környék jószivü lakói meleg étellel látják el őket. Eichingerné min­den törekvése az, hogy lakást szerezzen a családjának. A szegény maszatos kis gyerekek nem is tudják, milyen szomorú az életük. Elsősor­ban hajlék kell nekik. Pehm prelátus meg­értette a család helyzetét s a majorjában biztosított lakást számukra. Eichingerné köszönettel vette a prelátus által felájánloti lakást, de később bejelentette, hogy nem veH heti igénybe, mert édesanyjához költözik a a hegyre.-o­Csőtőrtőkőn nyílik meg a színház Zalaegerszegen. Szalay Károly színtársulata csütörtökön, folyó hó 4-én kezdi meg zalaegerszegi sze­replését az Edison mozgóban. A megnyitó díszelőadás műsora: Himnusz. Kormos La­jos szaval. Szalay Károly igazgató megnyitó- beszédet mond. Színre kerül: Legyen úgy mint régen volt — Havassy Mimi vendégpri- madonna felléptével A társulat működése elé nagy várakozással 30 é bírja a Darmol *ok millió ember bizalmát. Ez a legjobban bizonyítja, hogy a Darmot milyen jól bevált e» kitűnő hashajtó. Székrekedés ellen a jó és, kedveit hashajtoszer, a tekint a város közönsége. Az érdeklődésnek bizonysága az a szép eredmény, amit a titkár a bérletgyüjtéssel elért. Szalay társulatának érkezéséi jó liir előzi mieg s Így remjélhetően nem panaszkodik majd sem a direktor, sem a közönség. Műsor: Pénteken: A1 vinci huszárok Szombaton: Fűszer- és csemege Vasárnap 3 órakor: Nyitott ablak, fél 6 órakor: Legyen úgy, mint régen volt, fél 9 órakor: Julia. Hétfőn: Éva. Kedden: Utolsó tánc. Szerdán: Amikor a kislányból nagy lány­lesz.-0­— A MÁJUSI KÖLTÖZKÖDÉSEK Zalaeger­szegen olyan arányúak voltak, mint a múlt év májusában. Két-három napon át láthattuk, a bútorokkal roskadásig megrakott kocsikat, de láthattuk azt is, hogy a szegényebb embe­rek kis kézikocsikon, sőt darabszámra való bútorszállítással oldották meg a költözködés kérdését.- A KAPOSVÁRI FUTURA is ad ki eozi- nált búzát az atsódunánluli igénylőknek- A feltételek ugyanazok, mint a többi tárházak­nál. Gallér vásznak, kék és piros színben. Fehér ruhával együtt moshatók. SCHOTZNÉL. Kosztüm szövetek, ruha selymek Schütz-áruház

Next

/
Oldalképek
Tartalom