Zalamegyei Ujság, 1939. április-június (22. évfolyam, 75-148. szám)

1939-06-02 / 126. szám

r ZALAMEGYEI ÚJSÁG 3 í Í1939. június 2. LJafel U I ■ .1».j iaJ ■ x.-.i. i a»! ú| ja, y _j HÍREK A zalaegerszegi választókerületben a szavazatok megoszlása községek szerint- IDŐJÓSLÁS : Mérsékelt keleti szél, vál­tozó felhőiét, több helyen eső és zivatar. A hőmérséklet alig változik­”r — HŐSÖK .ÜNNEPE. Zalaegerszeg 'hősi ünnepét vasárnap folyó hó 4-;én rendezi az Országos Frontharcos Szövetség Zalaegersze­gi Főcsoportja. Az ünnepély műsora: Hiva­talos istentisztelet délelőtt 9 órakor. Fél lg- kor a'Horthy-téren a hősi emlékműnél: Hi­szekegy; énekli a Daloskor. Szaval Csergő Kálmán, .ünnepi beszéd. Hősök emlékmű­vének megkoszorúzása. Himnusz; énekli a Daloskor. Elvonulás a leventezenekar köz­reműködése mellett.- BÍRÓSÁGI KINEVEZÉSEK. A kormány­zó Vitéz Mandics László dr. zalaegerszegi, törvényszéki bírót a zalaszentgróti, Bencze, Sándor dr. keszthelyi járásbirót pedig a ka­puvári járásbíróság elnökévé, nevezte ki.- A HOMOKKOMÁRóMI .KEGYTEMP­LOM javára a hosszúvölgyi önkéntes tűzoltó egyesület és a leventék műkedvelő előadást rendeztek, amelynek jövedelméből 102 pengőt adtak át Hozmán Alajos plébánosnak. Az előadást Űrnapján megismétlik.- MINISZTERI ELISMERÉS. A kereske­delem és közlekedésügyi miniszter Orel Géza dr. c. kir. főigazgatónak, aki a mült évben a zalaegerszegi felsőkereskedelmi Iskola érett­ségi miniszteri biztosa völtj, a magyar ifjúság gyakorlati tanítása, valamint a tanoneoktatás és tanoncnevelés terén szerzett érdemeiért, továbbá a kereskedőképzés érdekében foly­tatott úttörő irodalmi működéséért és a ke­reskedői foglalkozás megkedveltetése és a jó kereskedők nevelése érdekében sorozatosan országszerte larlott felvilágosító, népszerűsítő előadásaiért köszönetét és elismerését fejez­te ki. — A miniszterelnök Orel Gézát a Nem­zeti önállósitási Tanács tagjává nevezte ki. Thassy dr. Eitner. 1. Alibánfa 42 87 2. Alsóbagod ,113 36 3. Alsónemesapáti 164 131 4- Andráshida 44 103 3. Apátfa 11 39 Ő- Babosdöbréle 100 92 7. Bak 132 287 8. Bazita ho 82 9. Bocfölde 118 150 10. Boncodíölde 24 39 11. Botfa 82 136 12. Böde 24 63 13, Bőrönd ' 63 81 14. Budafa i 14 120 15- Csatár 76 109 16. Csúcshoz ok 145 39 17. Csődé 60 24 18. Dobronhegy 9 38 19. Ebergény 87 46 20. Felsőbagod 77 30 21. Gellénháza 140 39 22. Gyűrűs 71 44 23. Hagy áros 25 14 24. Hottő i 38 43 25. Kávás 14 60 26. Kemendollár 125 60 27. Iieménfa 29 51 28. Kiskutas 62 7 29. Kispáli 25 46 30. Nagy kutas 58 81 31. Nagylengyel 121 88 32. Nagypáli 87 33 33. Nemesapáli 190 118 34. Ormándlak 34 46 35. Ozmánbükk 62 55 36. ördőghenye 64 '85 37. Petőhenye : i . 1 56 711 38. Pókafa MI I I 41 68 39. Pózva 62 62 40. Pusztaederics 76 21 41. Pusztaszentlászló 76 129 42. Rózsásszeg 26 96 43. Salomvár .42 300 44. Ságod 56 45 45. Sárhida 66 ,100 46. Söjtör 293 202 47. Szén tér zsébetliegy 43 43 48. Szépeik 188 185 49. Teskánd 13 68 50. Vaspör 90 174 51. Vitenyédszentpál 97 16 52. Vorhota 9 30 53. Vöckönd 59 10 54. Zalabesenyő 132 69 55. Zalaboldogfa 107 16 56. Zalacsél) 54 113 57. Zalaháshágy 122 99 58. Zalaistvánd 210 36 59. Zalalövő I. 242 415 60. Zal alövő II. 83 281 61. Zalaszentgyörgy 39 157 62. Zalaszentiván 139 143 63. Zalaszentlőrinc 79 80 64. Zalaszentmihályfa 23 42 65. Zalaegerszeg I. kér, 473 105 „ II. „ 368 ,146 „ HL „ 534 166 „ : ív. „ 441 196 » : V. „ 385 ! 232 » VI. „ 375 ■221 összesen: 7.659 6.709 Különbség: 950 Thassy Kristóf dr. javára. A bőrkereskedők az iskolaszerű átképzés ellen. A Magyar Bőrkereskedők Országos Szö­vetségében az elnök bejelentette, hogy az ér­telmiségi kormánybiztosság egy újabb álkép- zőtanfolyam létesítéséről küldött 'átiratot. A bőrszakma a keresztény alkalmazottak fog­lalkoztatása érdekében készséggel hozzájárult az újabb átképzőtanfolyam létesítéséhez a bőr­szakmában, azonban az a kérése az Egyesület­nek, hogy a hallgatókat ne tanfolyamokon, iskolaszerűén képezzék át, hanem engedjék ál őket a bőrszakmának, amely üzleteiben és irodáiban egy éven kérésziül gyakorlatban képezné át őket. . • ■ " , j ■ — i ; • !"< — KINEVEZÉS. A Nemzeti Hitelintézet r. t. igazgatósága Barabás Lajos áthelyezésé­vel megüresedett főkönyvelői állásra Farkas Károly volt pénztárost nevezte ki. — ZALASZENTIVÁNI KÖRJEGYZŐVÉ Fe­lhő Endre nemesapáti jegyzőt választották. — ANYAKÖNYVI HÍREK. A zalaegerszegi áll. anyakönyvi hivatalban a múlt hét íolya- hiájnlá következő bejegyzések történtek. Szüle­tés: Lakatos Gyula cipészmester és cipőkeres­kedő és Farkas Gertrud Gyula fia rk, Nagy József téglagyári munkás és Horváth Katalin Tibor fia rk., Markó János napszámos és Si­mon Mária János fia rk., Bognár János kút­in unkás és Nagy Ilona Jialvaszülelelt leánya, Bagladi János napszámos és Török Mária Ibolya leánya rk., Borsos Imre cipészmesler es Kovács Ilona Imre fia rk., Bogár István m. kir. rendőrfőtörzsőrmester és Kiss Ro­zália Miklós fia rk., Tóth Bálint m .kir. rend­őrőrmester és Kiss Anna Lajos fia rk., Borza János aszLalossegéd és Burka Gizella András fia rk., Papp Sándor széklcészitő és Szabó Rozália Sándor fia rk., Zsigmond János nap­számos és Vizsi Ilona Tibor fia rk., Halálozás: Indra Jánosné szül. Tribil Franciska 74 éves rk , Marton Mór kereskedő 59 éves izr., Mé­száros Ferenc eltartott 87 éves rk., Farkas Ferencné szül. Boros Erzsébet 27 éves rk., Hufnagel Erzsébet irodai alkalmazott 17 éves rk., Borsos József földmives 7(3 éves rk.; őzv. Kolonel Istvánná szül. Pál Erzsébet 80 éves rk. (Zalabaksa). Házasságot kötött há­rom pár: Butkai István áll. h. díjas mérnök ref. Hlavács Jolánnal rk., dr. Hutnik Károly pénzügyi fogalmazó ev. Schlemmer Saroltával rk., dr. Ziermann Pál körorvos Klug Mar- gttal ev. , i Bérmálás a widékatij Grősz József püspök, a szombathelyi egy­házmegye apostoli kormányzója, kedden Söj- törön, szerdán Pusztamagyaródon, ma pedig Bánokszentgyörgyön osztotta ki a 'bérmálás szentségét. A községek díszkapukat állítottak a főpásztor tiszteletére, ahol a hatóságok, a környékbeli papság, a helybeli előkelőség gek, a tanulóifjúság és az egyesületek fo­gadták őt. A söjtöri és pusztamagyaródi béjrp múlás után a püspök Zalaegerszegre tért vissza sitt töltötte az éjszakát, a bánokszent- györgyi bérmálás után azonban hazautazott székhelyére, Szombathelyre. Szombaton Le- tenyén részesíti a híveket a bérmálás szent­ségében. j - A ZALAUJLAKI VÉRES DRÁMÁRÓL*, amelynek áldozata Wirth István, már meg­emlékeztünk. Sógorát Sznopek Imrét, aki ha­lálra sebezte), a nagykanizsai törvényszék vizs- gálóbirája letartóztatta, ami ellen Sznopek fel folyamod ást jelentett be. Sznopek jogjosl önvédelemmel védekezik. — A kritikus életkorban reggelenként éh­gyomorra egy-egy pohár természetes ->Fé- renc József« keserüviz reges-régóta bevált! kitűnő hatású háziszer, amely állandó hasz­nálatra is igen alkalmas. Kérdezze meg or­vosát !'(::) 1 l ! r lói | (tffől — A FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLÁT VÉGZETT TANÍTVÁNYOK SZÖVETSÉGE va sárnap reggel a 9 órai diák misén vesz részt. Istentisztelet után 10 órai kezdettel díszközgyűlést tart az intézet nagytermében,. A tagok szives megjelenését kéri a vezetőség. Csak tiz Kirándulásra vásároljon elsőrendű kedvezményes áron 1 kg. 4*88 P. NÉMETH LÁSZLÓ csemege ffizSetéüsen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom