Zalamegyei Ujság, 1939. április-június (22. évfolyam, 75-148. szám)

1939-06-02 / 126. szám

4 T-! F]T! .'Trpn r-pr ZADAMEGYEI ÚJSÁG jW!wr pHT rsrp? íl93g. jűníuá 2. Köszönetnyilvánítás Mindazoknak a jóbarátaink­nak és ismerőseinknek, akik szeretett Édasapánk, Nagy­apánk és Apósunk elhunyta alkalmával fájdalmunkat rész­vétükkel enyhíteni igyekeztek, valamint a Polgári Temetke­zési Egyletnek a temetésen való megjelenéséért ezúton is hálás köszönetét mondunk. Zalaegerszeg, hó 28. 1939. május BORSOS és ELMONT család. Színház. Sárgapifykés közlegény. Zsúfolásig telt ház nézte Végig szerdán este ezt a komolytárgyu, kedves és sok humorral átszőtt darabot, amely kiváló alkalmat nyújtott a szereplők tehet­ségeinek érvényesítésére. Megérdemlik a leg­teljesebb elismerést: Szabó Jutka, KőrösyCsö- pi, Komáromy Piri, Szűcs Vilma, Kormosné, Leviczky, Szalay Gyula, Horváth Gyula, Kor­mos Lajos és Kormos Ferenc. Ma, csütörtökön este Horváth Gyulának a társulat egyik erősségének lesz jutalom já­téka a {Mária című darabjában, amelyre nagy buzgalommal készült a társulat. — lift influenzája van, gondoskodjék arról is, hogy gyomra és belei a természetes »Fe­renc József« keserüviz használata által gyak­ran és alaposan kitisztittassanak. Ké;rdezzal meg orvosát! (::)- BELECSAPOTT A VILLÁM a mura* keresztúri hegyen Pávlitz József hajlékába, amely teljesen leégett s elpusztult minden felszerelés a borkészlettel együtt. j — VADORZÓ ÉS ERDÖÖR VÉRES PÁR­BAJA. Vállas község erdejében Somogyi Jó­zsef erdőőr ellenőrző kőrútján két vadorzó­val találkozott, akik közül Kázsmér vállusi lakos fegyvert fogott az erdőőrre. Az ,erf- dőőr azonban megelőzte és megsebesítette Kázsmért, aki véresen esett össze. A másik A sebesültet beszállitot- kórházba. i vadorzó megszökött, ták a keszthelyi — A SZOCIÁLIS MISSZIÓTÁRSULAT havi rendes közgyűlése pénteken, folyó hó 2-án, délután 5 órakor leszí a kulturházban. NE MULASSZA EL tavaszi öltönyét, felöl­tőjét megrendelni, amíg az újdonságokból nagy választék áll rendelkezésére. TÓTH szabónál. Divatos férfi ing, jó minőség 4-95 Horváth Jenő divatüzletében. Plébánia épület. Tel.: 112. Hölgyeknek ► női kabát és kosztüm mérték után Uraknak angol szövet és finom divatáru < Tóth szabónál Apróhirdetések. :' i f ’ ! • i KÉTSZER egyszobás családi ház «lade. Ber­zsenyi u. 55. sz. alatt P. 1200-al átvehető. A VÁROSI BÉRHÁZBAN egy 2 szobából és haliból álló komfortos lakás június 1-től ki­adó. Közelebbi felvilágosítást a városi szám­vevőség ad. (::) r ’ OESER zongora modern hétszázötvenért eladó. Telefon 126. (::) 3576—939. EGY darab nagy páncélszekrény olcsón eladó. Cim: a kiadóban. 3563—939. Kiadja: a »Zrínyi« nyomdaipar és Könyv- kereskedés R. T. Zalaegerszeg. Felelős kiadó : GAÁL ISTVÁN Schütz Nyári divatszövetek, tropikálok, ruhawásznak szép diwafváiasztékbah áruházban. A »Zrínyit Nyomdaipar Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg, Széchenyitér .4, — Nyomdavezető; Gftál btifa ^ ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom