Zalamegyei Ujság, 1939. január-március (22. évfolyam, 2-74. szám)

1939-01-20 / 16. szám

1930. január 20. 3, Zalamegyel Újság ■HHBHHHMHD Újabb munkaidő-szabályozós. A polgármester közhírré teszi, hogy az iparügyi miniszter ren­deletével a munkaviszony egyes kérdéseinak szabályozása tárgyá­ban hozott 1937: XXi. t. c.-nek a munkaidőre vonatkozó rendel­kezéseit az arany-, az e2Üatmű- ves, az ékszerész, az arany-, az ezüst- és a fémverő, az ö:vős, a bádogos, a b.onzmüves, a csil- lárkészitő, a fegyverkovács, a pusksmüves, a fémnyomó, a gal­vanizáló, a gaivanoplasztikus, a hangszerkészítő (vonós , fa- és fémfuvó hangszerek, zongora, harmonium, cimbalom és harmo­nika készitője), a kazánkovács és a hajókovács, a késes, a köszö­rű?, a kocsigyártó, a bognár (ke­rékgyártó), a kocsi lámpa-készítő, a kovács, a szerszámkovács, a lakatos (mülakato*, épUletfelvasaló és géplakatos), a íátszerész, a mérlegkészitő, a műszerész, az ói ás, a reszelő vágó, a rézmü/es és az ónozó, a rézöntő, a harang­öntő, a szi'akötő- és a rostáké* szító, a vas- és fémesztergáiyos, a vasöntő, a ‘vésőműves és bő- iyegiökészitő, a zománcozó, az orvosi műszerész és ortopédgép- készitö, az sutomobiijavitó és szerelő, a fogműves, a gázsze­relő, a vízvezetéke ere'ő, a köz­ponti fűtés szerelő ipar, végül villamosáramu (elektromos vilá­gítási, erőátviteli, elekrochtechni- kai sib) berendeléseknek, azok részeinek, valamint villamosmérö eszközöknek felszerelés, a vezeté­kek létesítése, kapcsolása, javítása iparokbin 1939 évi március hó 3. napjával hatályba léptette és a munkaidőt ezen rendeletével rész­letesen szabályozta. «élok szlgálatában álljon. Á kul- luszkormány bizonyára megértés­sel fogadja ezt a tervet, fökép, ha azt a kamara teljes kidolgo­zott formában terjeszti a legfel­sőbb fórum elé. HÍREK Róm. bat. és új görög Fáb.és Seb. Prot. F. és S. Izr. Teb 29. Napkelte 7 óra 40 pere. Nyug­szik 16 óra 42 perekor Idő: Mérsékelt szél, sok he­lyen köd, több helyen, főleg a nyugati megyékben és a Felvidé ken, eső. A hőmérséklet lassú csökkenése. — Bezárják a zalaegerszegi iskolákat? Az utóbbi két bét alatt a zalaegerszegi iskolákban is nagyszámban fordulnak elő könnyű lefolyású influenzás meg­betegedések. Jelenleg már a ta­nunknak 16—33 száialéka hiány­zik, legtöbben a gimnáziumból. A nagyszámú megbetegedések miatt a polgármester valószínűen javaslatot tesz az aiispánnnak, hogy egy hé re rendelje el az in­tézetek bezárását. — Isiiét építik a pénzügyi palotát. Az enyhe időjárásra va­ló tekintetíel az új pénzügyi pa lóin foytatják a munkát. Meg­kezdték újból a betonirozást, s rövidesen sor kerüi a tető felra­kására. — Az egri képviselőtestület 25 tagja vitéz Subík Károly pre- látus vezetésével lemondott man­dátumáról a helyettes polgármes­terre! való ellentétek miatt. — Behelyettesítés, A pacsai járás főszolgabi.ája az ideigiene sen üresedésben levő orosztonyi segédjegyzői állásra Verebélyi István oki. jegyző, nagykanizsai lakóst baneiyeiiesbeíte. — Az Árpádházi B. Margit pártfogása alatt álló zalaeger­szegi Leánykongregáció va sárnap, január 22 en este 8 órai kezdenei előadást rendez a Kul- turbázban, Eőadásra kerülnek : 1. S-s Ede: Csipkerózsa, előadja Háry Míría. 2. Vénleányok tánc láza, vígjáték 1 felvonásban. 3. Zenesiám, előadja Simonffy Kató. 4. Mark Magda: Szóíótánc. 5. Édes öregem, egyfelvonásos víg­játék 6. Ma3yar tánc. Műsor ára 1 P, 80 és 50 fidér. — A „BalatonfUred* cimfi hetilap ezidei első száma csak mos. leiem meg, mert az enge- dé.yi lévedés és félreértés folytán csak későn kapia meg. — Az izr. istentisztelet Za­laegerszegen péntek este 9/t 5 órasur kezdődik. Ujttógkihordót felvesz a Zsiainegyei U|*ág kiadóhivatala. — Tisztességtelen verseny cimén egym haboti kezeskedő fel­jelentést leit Bakoss József r. k. igázgsiótaniió ellen, mert Bakoss a Hangya érdesében nagy propa­ganda: fejtett ki. A nagykanizsai törvényszék számos tanút hallga­tó i ü yben és Brkosst leimen c e Fö ebbezés folytán az üg> á , c. ..ő ába ele Kerb.., ame y Bakosa igazgatót szintén fölmentene. — A zalaegerszegi munká­sok betegsegélyző egyesületének táncmulatsága folyó hó 21-én szombaton este 9 órakor a Gaz­dakörben. — Szerencsétlenség a Bala­tonon címmel kOzö t hirünset az alábbiakkal egészítjük ki: Fodor Kálmán, aszófői kisgarda felesé­gével a Ba.aton jegén átkelve Somogybin tett látogatást. Hődön visszaélőben Aszófű határában beszakadt a aitu*. a jég s a jég­táblákba kapaszkodva kiabáltak segítségért. Hosszú időbe került, mig a kiabaiäfcO*ra figyelmesek le tek és mentésükre sietlek. Ad­digra Fodor a felesége szeme- láttára elmerült és a vhbe fűlt. Fodrné fs súiyos betegen fekszik otthonában. — Rázuhant a kidöntött fa. Kolarils János, 47 éves nagyka­nizsai szobafestő a Récse mellett fekvő erdőben fadön ési munkát végzett. Egy hatalmas fatörzs munkaközben olyan erővel esett a lábára, bogy a munkás eszmé letlenüi terüli el. A nagykanizsai mentők részesítették első segély­ben. — ©yomorsavas szellemi munkásoknál, eldugult neu- rasztenias egyéneknél és aranyeres betegeskedő embe­reknél regge.entént felkeléskor egy-egy kis pohár természetes „Ferenc József“ keserüviznek lendszenm igen jótékony hatása van. Kérdezze meg orvosát. — Betörés. Az elmúlt éjjel ismereten tettesek betörtek Varga Ferenc fakereskedó Kossuth La­jos utcai házának pincéjébe s onnan egy zsák almát és több üveg bort elloptak. — „Hattyú" jegyében indult meg a kedvezményes vászon árusítás Schütz aél. — Elitéit nyilasok. Engedély nélküli gyűlés miatt 41 kiskarn- zsat nyilas került a nagykanizsai rendőri bttnteiöbiró elé, aki egyet 50 P pénzbírságra (nem fizetés tse őn 10 n p e iárasr )a öbbit frjenk-m 5 P re ( agy nem fue.és j C'.C <- í -l. u.äiätlä) it-v.iű, kettőt pedig fölmentett. Az Ítéle­tet megföiebbeziéx. t — Székszorulásoknál és az j ezekkel járó felfúvódásnál, légzési zavarnál, szívdobogás­nál, szédülésnél és tfilzúgás­nál a belek működését egy-két pohár természetes „Ferenc Jó­zsef" keserüviz csakhamar el­rendezi, az emésztést előmozdítja, a vérkeringést felfrissíti s tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. Ké.-dezze meg orvosát. — Nemessándorháza köz­ségben országos ál at- és kira­kodó vásár lesz 1939. évi január hó 25 én és 1939. évi március hó 9-én. A vásárra hasitotikörmü és egypatás állatok is fdhajtha tók. Vd»u állomás a vásátértől 200 méterre, Bucsuszentlászlón, rakodó ál omás és állatmériege lés Bucsuszenlászlón. — A Zalaegerszegi Dalos­kör jmuár 22 en, vasárnap dél­után 6 órai kezdettel tea délu'ánt tart az iparosszékházban. Belépő­díj és külön meghívó nincs. — Halál a téglaégető ke­mencében. A n gykanizsai Stern- féle téglaege ö kemencében hol­tan találták Nemsics József 60 éves volt csőszt. MegáHapilofáts, hogy Nemsics hajlék hiányában a kemencében húzódott meg s ott szivszéihüdés érte. — Háziasszonyok! Nem ke­rül pín be, mégis a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még ma * éri a Dr Oetker* féle világhírű Fényképes Receptkönyvet amelyet bárkinek ingyen megküld a gyár: Dr. Oetker A. Budapest, Vili. Conti uica 25. Apróhirdetések. Bejárónőt keresek. Cim a kiadóban. 4 szobás, vagy 3 szoba hallos, öaszfcomfostos lakást ké­résé» május 1-re belterületen. Ajánlatok a kiadóba. Felelős kiadó: QAÁt. ISTVÁN Kiadja: a „Zrínyi“ nyomdaipar és Könyvkereskedés RT Zalaegerszeg. A CSIPKE CSIPKE > VÁSÁR ► EGNYILT Pál és Indra cégnél, Zalaegerszeg. HOSt Hurricane. A világ legszebb filmje 12 fel­vonásban. Bemutatja az Edison mozi csütönöjön és pénteken. Nehéz szépet írni egy filmről, amikor a milliókkal dolgozó film­ipar hónapról-hónapra újabbat, tökéletesebbet, művészibbel, meg­lepőbbel hoz az előzőknél. Azok­nak a sorában is a legjobbak egyike ez a déltengeri film, amely egy különös távoli világot, ide­gen embereket visz elénk. A film fotográfiái eseményszerűen szé­pek. Az örök tenger szépségei soha nem látott jók. A mindig viz örökké változó arca, a sirá­lyok, az ég és megint újra csak a tenger pazar és megrendítő. A különös Tahiti-szigetek világa egy szabad és bátor nép tiszta civilizálatlanságában kerüi elénk, barnaíestü, viragielkü emberek, a tenger és a szabadság gyermekei, akis meghalnak, ha a kultúra bi- tincsbe veri őket. Az ember meg­rendülve nézi és a hideg tavasz­ból fájóan vágyva sóhajt efelé a boldog szigetvilág felé. A törté­net maga a technikai szenzáció­kon túl, amelyeket kapunk — tálunk egy pokoli orkánt, amely romba dönti előttünk az egész szigetet, egy újkori vizözönt — ez a történet olyan iebiiincselően érdekes, amilyet eddig keveset lábunk. A sziget vad fia, meri megsértette a nagy- képű civilizációt, hogyan mene­kül esztelenül vissza feleségéhez és gyermekéhez. Akrobata mu­tatványok sora a film egy része anélkül, hogy az ember ennek más részét, mint a szépséget éretné. A mély kék tenger vizébe fúródó emberi test, a cápakaland, a vitorlás útja, a lakodalom, a hosszú fehérruhás és mezítlábas menyasszonnyal és a vízözön — remek 1 Ennek a filmnek a fősze­replője az txoiikusan szép Do- ro'tiy Lamour, John Hall játszs. a .ligetek szabad fiái és Mary AstOí a kormányzó feleségét. A. párauan rendezés John Ford ér~ deme.

Next

/
Oldalképek
Tartalom