Zalamegyei Ujság, 1938. október-december (21. évfolyam, 221-297. szám)

1938-10-01 / 221. szám

2. 1938. október 1. Zalawsegyei Újság Bonnet külügyminiszter meg­beszélésékei folytatott Kimen Hé* derváry Sándor párisi magyar követtel. A francia külügyminisz­ter ezenkivüi még az angol és spanyol követtel is találkozott. London, szeptember 30. A Ti­mes arról ir, hogy a magyar—lengyel köve­teléseket Csehország ki fogja elégíteni. Megtalálják majd azt a közös lé­pést, amely a békés megoldás felé vezet. Nagy 8r8m Berlinbe» és Londonban. Berlin, szeptember 30. A go- desbergi tárgyalások óta erős pesimmisztikus hangulat uralko­dott a német fővárosban. Amidőn a megegyezés hire megérkezett, egyszerre felderült a hangulat. A német sajtó Hitler közvetlen és világos tárgyalás vezetéséről nagy elragadtatással ir. Nagyban kö­szönhető a vezérnek, — Írják a német lapok — hogy sikerült az európai népeknek visszaadni bé­kés nyugalmuka'. Beavatott helyen az egyezmény negyedik pontjában foglalt túl­nyomóan német lakossággal bíró területeket átadása a következő sorrendben fog megtörténni: ok tóber 1-én és 2 án a délnyugati cseh batáriói Passauíól és Linz­től északra, 2-án és harmadikán Csehország északi határai (Bo­denbach stb.) 3-án, 4-én és 5-én az égeri tartományok, ahova tar­tozik Karlsbad, Marienbad és több nagy fürdőhely. 6-án és 7-én a cseh északkeleti határ, sziléziai határvidék. A kiürítés tartama alatt olasz, angol és francia rendőrség tart szolgálatot. London, szeptember 30. Az angol sajtó nagy megkönnyebbü­léssel értesült a megoldás létre­jöttéről. A Times azt írja. hogy a tárgyalások kényszerbékére ve­rettek, ami döntő hatással lesz Európa kialakulására. A többi lap örömének ad ki» fejezést, hogy a müncheni tanács­kozások ilyen eredményre vezet­tek. Ezt az örömet a baloldali sajtó is osztja. 50.000 főnyi légió vesz részt a szudéta német terü­letek rendőri szolgálatainak ellá­tásában. Ezek a csapatok polgári ruhában csupán a gomblyukuk­ban elhelyezett légiós jelvényei fognak szolgálatot teljesíteni. Fegyver helyett Bétapálca vagy esernyő lesz náluk. A londoni színházakban és mulatókban, amikor megérkezett a megállapodás híre félbeszakí­tották az előadásodat és bejelen­tették a közönségnek. Tomboló lelkesedéssel vették tudomásul. A lakosság nagy része könyörgő istentiszteleteken vett részt. Cham­berlain felesége is istentiszteleten volt, ahonnét kijőve a közönség lelkesen ünnepelte. Az angoi sajtó biztosra veszi, hogy György király Chamberlain- nak a legmagasabb angol kitün­tetést, a térdszalagrendeí fogja adományozni. A londoni értéktőzsdén már tegnap megélénkült a helyzet és ■ az értéktőzsde 2 miiló fonttal l emelfcedetí. Tanácskozik a cseh kormány. Prága, szeptember 30. A cseh kormány tagjai ma délelőtt mi­nisztertanácsra ültek össze, ahol részletesen megtárgyalták a mün­cheni egyezményben foglaltakat. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A pozsonyi menekültek elmondot­ták, hogy Pozsonyban az éldegé- szen kihalt. Az utcák sötétek, néptelenek és a lakosság nagy­része nem mer utcára kimenni. Sok üzletet bezártak és ez utcá­kon vörös őrség teljesít szolgá­latot. A csehek és lengyelek nem békOlnek. székhellyel való összeköttetése céljából napi egy fordulóval oly- képen, hogy a szükséghez képest egy második forduló is fentart ható. A Szombathely—Zalabér kö­zött fentartott járatokat a Zalabér —Aranyod—Zalaszentgróí közötti 7 km hosszú útvonalra napi egy fordulóval Zalaszentgrótnak Szombathellyel való kedvező összeköttetése céljából olyképen hogy a járatok Csehimindszent —Zalabér utvonalrészen Mikos- szépiak és Zaiavég elkerülésével Csehi és Bérbaltavár községeken át is közlekedtethetök. Megengedte a forgatom szüne­teltetését Keszthely—Marcali között. Szigorú büntetési azokra, akik bármily módon rémit- getik a közönséget. minden időben szigorúan jártak el, mert felelőtlen, valótlan hí­resztelésekkel nyugtalanságot kel­tene?! és csak a közaek ártanak. Törvényeink szigorúan büntetik a rémhlríetjesstőkeí, a hűvösre ke­rül az, aki nyugtalanság terjesz­téséhez alkalmas valótlan hirt terjese! és ez?el a nemzet ellen­ségeinek tesz azoigáíaio?. A mos­tani időkben is felütötték fejüket a rémhirierjesztök, akik talán nem is gonoszságból, hanem, hogy érdekes, izgalmas hír! szol­gáljanak ismerőseiknek, képtelen­ségeket mesélnek nem is számít­va arra, hogy e valótlan hitek továbbterjednek és megnőnek a hiszékeny kritikátlan tömegben. Jő lesz tehát, ha egynémely szaj­kók nem találnak ki „jóiértesütt körökből származó“ híreket. Ám lehet rémhíreket terjeszieni másféle módon is, nemcsak ssaj- kózással. Ilyen mód például az, amit 10—12 nap óta tapaszta­latunk. Egyes üzletekben meg­csappantak a készletek, a közön­ségnek egy réssé meg nagyobb mennyiségben akar vásárolni, mint amennyi szükségletének fe­dezésére elég volna. Ez is rém­hírterjesztés és ezek eilen most már szintén erélyesen készülnek fellépni a hatóságok, amint azt a polgármester is tudomására jut­tatta a közönségnek. Minden'üz­lettulajdonos ismeri vevőit, tudja hogyan szoktak azok vásárolni, viszont tudja a közönség is, még pedig ugyancsak a polgár­mester figyelmeztetése révén, hogy áruhiány nincs, Jelentést kell teni azok ellen, akik »gyűj­tenek“, felhalmosnak, de azok ellen is, akik nem akarnak bizo­nyos árut kiszolgáltatni, vagy csak csekély mennyiségben. Az árudrejtésnek k eltemetlen követ­kezményei lehetnek az — elrej- tőkre. Van még egy másik módja is a rémhírterjesztésnek, ami szin­tén 10—12 napja jött divatba. Egyes üzletek a világért sem akarnak bankópénzt elfogadni azzal, hogy — nincs aprópéns. Vagy, ha nagynehezen mégis váltanak, szokatlanul nagy meny- nyiaégben adnak — nikkelpénzt. Az esüstpénz pihenőre tért. Jó lesz ezen a téren is egy kis razziát tartani. Itt említjük meg, hogy a zala­egerszegi füszerkereskedók szak- osstáiya csütörtök este gyűlést tartott a annak határozatából fel­kérik a közönséget, hogy csak készpénzért vásároljon, mert ne­kik is készpénzen kell vásárol­nak. Mit kell tudni a szombaton életbe lépő áj vasúti üzletszabályzatról? Varsó, szeptember 30. A len­gyel—cseh atrocitásokról még mindig érkeznek a hírek. A szep­tember 27-ről 28-ra virradó éj- szaka a csehek sortüzeí adtak le 1 a lengyel határőrségre. Több se­besülés történt. A lizbicei elemi A kereskedelmi miniszter a Mávaut autóbuszjáratai 1938—39. évi téli menetrendjét ideiglenesen jóváhagyta és annak október 2 ával történő életbelépését enge­délyezte. Változtatásokat is esz­közölt az eddigiekkel szemben. A miniszter ugyanis kiterjeszti a Mávaut engedélyokiratát a Keszthely— Balatonszentgyörgy— Somogysámson — Tapsony— Bö- hönye közötti 54 km hosszú út­vonalra naponta egy fordulóval a köíbeeső községeknek a közieke iskolát, ahol a tanító nevezetes volt cseh ellenes érzületeiről, fel­robbantották. Cseh gyárak és bányák tömegesen bocsátják el a lengyel munkásokat. Kőtár len­gyel vitorlásrepülöt lelőtték a cse­hek. déli hálózatba való bekapcsolása céljából olyképen, hogy naponta egy másik forduló is fentartható. Keszthely—Somogysámson között pedig a forgalom a bét két nap­jára korlátozható. Kiterjeszti engedélyokiratát Za- laegerszeg-Bánokszentgyörgy kö­zött főntartott járatoknak a Bá- nokszentgyögy— Borsfa— Báza— Keretlye—Lispeszentadorján kö­zötti 15 km hozszu útvonalra az útvonal mentén fekvő községek­nek te ipartelepeknek a megye- 1 Október 1-én új vasúti üzlet­szabályzat lép éleibe, amely a most érvényben lévő üzletszabály­zattal szemben több változást tar­talmaz. Az eddigi rendelkezéseknél pon­tosabban írja körül az új üzlet- szabályzat, mit tehet az uias ak­kor, ha e vonatkésés következlé- ban a csatlakozást elmulasztja, vagy a vonat részben, avagy egészben elmarad. Az utasnak módjában áil: 1. a továbbutazásról lemondani és ebben az esetben a meg nem tett útra eső menetdijat és uti- podgyász viteldijat levonás nélkül visszakövetelheti; 2. a továbbutazásról lemondani és az első alkalmas vonattal a kiindulási állomásra visszatérni. Ebben az esetben a menetdijat és az utipodgyász viteídijat levo­nás nélkül visszakövetelheti b a vasút ezenkivüi köteles őt és úti- podgyászát díjtalanul visszafuva­rozni; t 3. útját tovább folytatni. Ebben az esetben a vasút köteles az utast utipodgyászával együtt rá­fizetés nélkül úgy továbbfuvarozni, hogy utazási célját a lehető leg­rövidebb időn belül elérje. Kibővíti az új üzlolszabályzat az utipodgyászként fuvarozható tárgyak jegyzékét. A jövőben vi- zíjármüveket és motornélküli szét­szedhető vitorlázó repülőgépeket is lehet utipodgyászként szállítani legfeljebb három méter hosszú­ságig. A dohányzásra vonatkozóan fenntartja az eddigi rendelkezé­seket : A váróhelyiségekben a do­hányzás megtiltható és a nem dohányzóknak fenntartott kocsi­szakaszokban még az utasok be­leegyezésével sem szabad dohá­nyozni. Viszont a rendelkezés áthágóit a mostaninál magasabb büntetéssel sújtja. Eddig 1 pengőt keliett fizetnie annak, aki a vas­úton a dohányzási tilalmat meg­szegte. A jövőben 2 P a büntetés. A Mávaut autóbuszok téli menetrendje.

Next

/
Oldalképek
Tartalom