Zalamegyei Ujság, 1938. július-szeptember (21. évfolyam, 145-220. szám)

1938-09-20 / 211. szám

1938. szeptember 20 Zalamegye! Újság 3. H—MlBMHIW WWI|-r<il*Wti«nillll« ■ IIliim IliimiHI———ma —— TIMMOlMITIMMIWrMMB—■■■■■ l.| III null ■« ...I ír » Há zat építtetett a Vitézi Rend öt bocföldei árvának. elnök a Phylaxia igaagatója ösz- szegezte az összes felszólalásokat, köszönetét mondott az értékes, eddig az irodalomban is ismeret­ien adatokért. Kérész Lajos főtanácsos a zárlaífeloldások, fertőtlenítések, a forgalom és az őszi munka el­látásra vonatkozóan megmagya­rázta a vonatkozó rendeleteleket és intézkedéseket s gyakorlati útmutatásokat adott. Gyűlés mán a Hullám szállo­dában közvacaora volt, amelyen több felszólalás hangzott el. Dr. K—c HÍREK Róni. kát. és áj görög Euszták. Prot. Friderika Izr. Elül 24. Napkelte 5 óra 40 pere. Nyug­szik 18 óra 08 perckor — Papi korona. A zalaeger­szegi esperősi kerület papsága ma tartotta Zalaegerszegen őszi koronáját Pintér József dr. karto­nok, föeapares elnökletével. A koronán időszerű kérdéseket be­széltek meg és előadási tartott Szentgyörgyi Ignác külsővaii es­peres. — Személyi hir. Vitéz Teleki Béla gróf főispán és Brand Sándor dr. alispán hivatalos ügyben Budapestre utaztak. — Zalaegerszeg légoltalmi programmját a képviselőtestület szombatos változatlanul elfogadta, s a kisebb javaslatokat vita nél­kül szavazta meg. —■ Áthelyezés. A kulíuszmi- nisiter Saabé Jóssef debreceni tanárt kinevezte és a sümegi gimnáziumhoz helyezte. — A nagykanizsai iskolákba 4.000 diák iratkozott be. A pol­gári fiutkoiában, a gimnáziumban, a kereskedelmiben csökkeni a tanulók száma, a leánygimná­ziumban változatában, a polgári leány iskolában emelkedett. — Keszthelyi hírek. Készt hely képviselőtestülete elfogadta a város jövő évi költségvetését 373 703 pengő szükséglettel, 273,404 pengőd fedezettel és 100.299 pengő hiánnyal, amit 63 százalékos pótadóval fedeznek. A villamosüzem költségvetés 244 ezer pengő. As üzem közvilágítás címén 39 ezer, hozzájárulás cí­mén 31 ezer pengő részesedést nyújt a városi háztartásnak. — A keszíhely—zalaegerszegi autó­buszjárat tízéves. —- Pécxely László dr. keszthelyi gimnáziumi tanárt h. tanárnak nevezték ki a dombóvári kir. kai. gímnásium- hoz. — P. Pöiti Ignác keszthelyi karmelita perjel Krakkóban, a len­gyelországi karmelita központban, járt rendi ügyekben. — Keszt­helyen a minisztérium 3 szociális kisegítő erőt engedélyezett. — Kun Kázmér premontrei kanonok Keszthelyen tartózkodik és mint a rend csornai jószágkormánysőja a környékbeli gazdaságokat ta­nulmányozza. —■ Endre Gyula karnagy tanítói állási kapott 3é~ kéz megyében és elköltözőit Keszthelyről. — A nagykanizsai rendőr- palota építésére 40 ajánlat ér­kezett, de ezek közül csak három szól mindan munkára. Néhány évvel ezelőtt halt meg Bocföidén vitéz Németh József cipészraester, s maga után ha­gyott 5 kiskorú gyermeket, akik sok nélkülözésnek néztek elébe. Az özvegy a vitézi székhez for­dult oltalomért. A gyermekeket ekkor vitéz Kostyál Jenő ny. szá­zados, vitézi széktartó vette párt­fogásába, s elhatározta, hogy a székkapitány támogatásával vitézi házat szeres az árváknak. A gon­dolatot tett követte. A műit év­ben a vitád ház el is készült jő nagy szobával, konyhával, kam­rával, pincével és verandával, a Zalaegerszegről Bakra vezető ut mellett a bocföldei határban. A házat a vitézi cimer ékesíti. Ünnepélyes átadási szombaton délelőtt történt meg. Felvirágozoit és fellobogósott ház várta a Vitézi Rend kiküldötteit: vitéz boldog­fai Farkas Sándor ny. ezredes, székkapitányí, vitéz Pászthóy Ernő csendőrőrnagyot, vitéz Kostyál Jenő sséktartót, vitéz Bskó Gá­bor kir. mérnököt. Megjelentek: Keuzli Gyula esperesplébános, Horváth Ferenc főjegyző, vitéz A Balaton zalai vidékéről a következőket jelentik a ssölők állásáról a borpiacről: Tapolca: Az esőzés megszűnt, a jelenlegi időjárás a szőlőkre jó s ha újabb esőzés nem áil be, minőségileg a termés megfelelő lesz, ellenben mennyiségileg a reméltnél lényesen kevesebb. Az eddigi rothadás a termés tekinté­lyes részét megsemmisítette. A borpiacon a kereslet növekedő, a készletek fogytán vannak. Az árak tizenöt—busz százalékkal emelkedtek. Badacsony: Az augusztus hó 21 ével megindult bővebb és folytán ismétlődő esőzés a sző­lőkben rendkívüli károkat okoz. A szőlő éretlenül rothad és ez a rothadás máris tetemes, helyen- kint 30—35 százalék kért okoz. Vidékünkön kát holdankint 10 hl termés várható, de ez az esőzés következtében minden vaiósdnü- ség szerint csökkenni fog. Bor- piac közepesnél gyengébb kérés­iéi mellett árban változatlan. Polgáráru 30—36, urasági téte­lek 40—50 fillér. Tóth Ferenc lenti kőműves, aki a házat tervezte és építette, Mé­száros Jenő kántortaniló a boc- földAtanulókkal, Pete Jenő, Kiss Pál, Trorváth Imre levenieoktatók a bocföldei és sárhidai leven fékkel. A Himnusz után vitéz Farkai Sándor szókkapitány üdvözölte néhai Németh József özvegyét és árváit, 8 reájuk, valamint há­zukra Isten áldását kérte. Kauzii Gyula esperes megáldotta a há­zat. Üdvözölte a Vitézi Rend kiküldötteit, megköszönvén & csa­lád nevében a házat, amely min­dig hirdetni fogja a Vitézi Rend ideális gondolkozását és az el­hagyottak iránti sseretatét. A 12 éves Németh Tibor vitézi váro­mányos melegen köszönte meg a róla és testvéreiről vsió gondos­kodást. Végül vitéz Kostyál Jenő széktartó ajánlotta a házat az özvegy édesanya gondjaiba. Né­meth Tibort csókkal üdvözölte, mint vitéz atyja utódját és aján­lotta, hogy édesapja nyomdokain haladjon. A megható ünnepség a Magyar Hiszekeggyel zárult. Révfülöp: Augusztus hő vége és e hó eleje nehéz időktől volt terhes. Az eső tömege a szőlők talaját átáztatta, vízmosásokat okozott, úgyhogy agyagosabb vágókba napokig nem lehetett belépni. A soá csapadék a rot­hadást megindította, különösen az ezerjó, muskotály és egyéb korai fajtáknál. Szeptember 6 tói újból szép, meleg napfényes időnd van, de az éjjeli túlbő harmatképződés miatt a rothadás a megtámadott fajtáknál lassan terjed, úgyhogy a gazdák ,s veszendőt* szürete­lik. Sajnos, a minőség nagyon gyenge, alig 15—16 cukorfokos. A késői borfajták: olasz és rajnai rizling, furmint sth. érésben van» nak, hogy azonban jóminöségfl bor legyen, legalább még három heti jó meleg, száraz idő kellene. A sok eső a oszlásban is kárt okozott és eladhatatlanná tette legalább is jó részét, pedig na­gyon szép és bő termés volt. A jól kezeli szőlőkben 20—25 hl, sőt ennél nagyobb terméshozam ígérkezett Jelenleg 15—20 hl, még várható, ha a rothadás megszűnik. A borforgaíom von­tatott, a még meglévő légieteket a gazdák erősen tartják és csak 50—60 filléres áron hajlandók eladni. — Székrekedésekben szen­vedő bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a béimoz­gAst reggel éhgyomorra egy po­hár természetes „Ferenc József* keserűm csakhamar megélénkíti, az 'emésztőcsatornában összegyűlt salakot kiüríti, a vérkeringést szabaddá teszi s a gondoikodó- és munkaképességet emeli. Kér­dezze men orvosát. — Nagykanizsa költségve­tését a képviselőtestület változás nélkül fogadta el. A polgármes­ter bejelentette, hogy mindent el­követ annak érdekében, hogy az olajforrásokból a városnak előnye származzék, — A keszthelyi választás utójátéka. Ismeretes, hogy a keszthelyi választáson elkövetett visszaélések miatt & Közigazga­tási Bíróság Bukvieh Béla ny. Máv felügyelő politikai jogait is felfüggesztette négy évre.. E ha­tározat alapján a főszolgabíró Bufevicaot törölte az elöljáróság tagjai sorából. A miniszter most úgy döntött, hogy Bukvicta el­len szabályszerű fegyelmi eljárást kell lefolytatni, a addig gyako­rolhatja jogait. Esőkabátok, bőfkabá- fok, insbrucke loden ka­bátok nagy választékban Tóth szabónál« — Ke ékpárősszeQtközés. Molnár János geílénházai lakos vssárnap délelőtt Zalaegerszegre igyekezett kerékpáron es a Csi- szár-kuinái összeütközött egy másik kerékpárral. Molnárt láb- töréssel szállították a mentők kórházba. — Templomi szobrot lopott. Balázs Máris, 20 éves hévízi leány ellopta a hévízi kápolnából azt a kis Szűz Mária szobrot, amit még Festetics Tasziló her­ceg ajándékozott a kápolnának. Útközben az erdőben^azonban el­vesztette és egy keszthelyi apáca találta meg. A leány a nagykani­zsai törvényszék elé került, ahol azzal védekeiett, hogy nagyanyja sirjára akarta azt vinni. A bíróság három hónapi fogházra ítélte a leányt, aki büntetésének kilölté- • sét azonnal meg is kezdte. Eiadó viüateikek a Jankovits-liget mellett előnyős feltételekkel. Értekezni a Hitels:E5vc»tk®;eetb®n lehet. ♦ Erősen csökkent terméskilátások miatt emelkednek a borárak a Balaton mentén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom