Zalamegyei Ujság, 1938. július-szeptember (21. évfolyam, 145-220. szám)

1938-07-01 / 145. szám

XXI. évfolyam 145. cxám. ára 8 fiilés* 1938 juVius I. Péntek. Sxerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, II POLITIKAI NAPILAP fiéchenyi-tér 4. - — —~-z Telefonszám 128. || Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban Előfizetési árak; egy hónapra 1*50 pengő, negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint A külpolitika hirei. London, június 30. Hodgson, az angol kormány burgosi meg- bizotlja, Londonba indult. Magá­val hozza Franco jegyzékét, amelyben közli, hogy a nemze­tiek igyekeznek elkerülni az an­gol hajók megtámadását, viszont az angol kormány törekedjék arra, hogy az angol hajókkal történő hadianyag csempészés megszűnjék. Róma, junius 30. A Gíornale d’Italia utal egyes külföldi lapok­nak arra a hírére, hogy az angol követ támadóan lépet fel a Ciano külügyminiszterrel folytatod ta­nácskozás során és Olaszországot tette felelőssé a spanyol nemzeti­ek légi támadásaiért. A olasz lap megállapítja, hogy a híresztelések torz képet festenek az angol külpolitikáról. Ciano külügymi­niszter részletesen megvilágította az olasz külpolitikát a spanyol kérdésben és a nemzetiek hely­zetét. Utalt arra, hogy a hadveze­tés Franco kezében van és azt nem az olaszok irányítják. A spanyol nemzeti repülőgépek nem angol, hanem csempészhajókat bombáztak. Saragossa, junius 30. Valencia külső kikötője lángokban áü és számos hajó elpusztult. London, junius 30. Palesztiná­ban súlyos zavargások voltak. Tiberiasban egy esküvőn bombát doblak és két ember meghalt. A határon az arabok* megrongálták a drótsövényeket. Prága, junius 30. Hodzsa mi­niszterelnök szerdán fogadia a magyar párt vezetőit. A képvise­lőknek nem mutatta meg a nem­zetiségi alkotmánytervezet részle­teit, csak kérdéseket intézett hoz­zájuk. A képviselők kifejtették a nemzetiségi kérdés rendezésére vonatkozó álláspontjukat. Ugyan csak tegnap fogadta Hodzsa a lengyel kisebbség képviselőjét. Ezúttal sem ismertette az alkot­mánytervezetet, csak általános tá­jékozódást szerzett a lengyel igé­nyekről. A lengyelek önkormány­zatot követelnek, Komáromban most volt a köz­ségi tisziújitás, amelynél a ma­gyar párt nagy választási győzel­me már éreztette hatását. Város- bíróvá 25 szavazattal a magyar párt jelöltjét, Fülöp Zsigmondot választották. A két helyettesbirói tisztségre is a magyar párt je­löltjei, Donga Zsigmond és Ba­logh Miklós kerültek. Berlin, junius 30* A külügymi­nisztérium félhivatalosan meg­állapítja, hogy túlzottak a cseh­országi nemzeti kérdés sima el­intézésére vonatkozó külföldi re­mények, mert a csehek eddig még semmit sem teljesítettek ígéreteikből. Hodzsa; helyzete ne­héz Benes húszéves rossz poli­tikája miatt. A vármegye társadalmához! Ismeretes a m. kir. kormány nagyjelentőségű elhatározása, amellyel a „Horthy Miklós Nem­zeti Repülő Alap“-ot létesítette. Ez az elhatározás egyrészt az or­szág háláját és mély hódolatát kivánja méltó módon kifejezésre juttatni Főméltó8águ Kormányzó Urunk iránt, másrészt az eddigi kényszerhelyzetünk miatt ki nem épített magyar aviatikának közér­dekű és honvédelmi célok által megkívánt kifejleszését van hi­vatva előmozditani. Vármegyénk fekvése és nagy­sága feltétlenül megkívánja, hogy több sportrepülő-tér iétesittessék. Ambiciózus fiatalságunkat vállal­kozási kedvre, elszánt cselekvés­re, komoly hazafias munkára nevelhetjük és komoly honvédel­mi célt szolgálunk, ha belőle jó repülő-gárdát tudunk kiképezni. Hazafias kötelességet teljesít az, aki a repülőalaphoz, — ame J lyet a vármegye törvényhatósági bizottsága is a községek is bi­zonyára, teherbíró képességük arányában szívesen fognak tá­mogatni — bármi csekély ösz- 8zeggel is hozzájárul. A honvédelmi célok szolgála­tára a nemzet jövője érdekében, Szent István jubileumi évében ál­dozatot hozni kötelességünk. Ké­rem Zala vármegye hazafias kö­zönségét, adakozzék tehetsége ás szive szerint a vármegyei repülő­alapra. vitéz gróf Teleki Béla Zala vármegye főspánja. Az adományokat a vármegye alispánja címére „Vármegyei Re­pülő Atap javára“ jelzéssel ké­rem küldeni. * A varmegye tisztviselői au­gusztusi fizetésük egy százalékát ajánlották fel a nemzeti rspülő- abpra. Hodzsa nem tájékoztatta a magyar képviselőket a nemzetiségi alkotmány» tervezetről. A Zalavérmegyei Gazgasági Egyesület tiltakozott a birtokos osztályt ért táma­dások ellen. Az egyesület keszthelyi közgyűlése« A Zalavármegyei Gazdasági ' gyesület nyári közgyűlését Keszt­helyen a gazdasági akadémia dísztermében tartotla meg Tarányi Ferenc dr. ny. főispán, felsőházi tag, egyesületi elnök elnöklete •dalt, Résztvettek vitéz Teleki ;ié!a gróf főispán, Brand Sándor dr. alispán, a vármegye felsőházi tagjai, a gazd. akadémia tanári testületé, a gazd. felügyelők, Zala, Somogy, Veszprém megyék föld- birtokosai, nagy- és kisbirtoko­sok mintegy 200 an, a kamarák és tenyésztő egyesületek kép­viselői. Tarányi Ferenc dr. nyug. fő­ispán kegyeleies szavakkal pa- reníáífa el az egyesület 7 tagját, valamint az ország nagynevű gazdáit, akik a legutóbbi időben elhunytak. Emléküket jegyzőköny­vileg örökítik meg. Meleg sza­vakkal köszönti a megválasziása óta első ízben megjelenő vár­megyei alispánt, a szomszéd vár­megyék kiküldötteit. Elnöki megnyitójában beszélt a megyében folyó intervenciós vá­sárokról, amelyek segítettek és amelyekért hálás köszönetét mond, de ezek némileg lerontották az árakat. Beszél a száj- és köröm­fájás állásáról. Megemlékezik a földmivelésügyi minisztériumban történt változásról Lenk Jenő dr. személyében. Köszönetét mond Darányi és Marschall miniszte­reknek, akik jóindulattal kezelték az egyesület ügyéi. Jelentésében megfesti a vármegye állattenyész­tési és mezőgazdasági állapotát, beszél a tejszövetkezeíek kimélyi- téséről és tömörítéséről, a talaj- meszezésről, tejellenőrzésiői és termelési eredményekről, a gyü­mölcstermelésről, a baromfikeltető állomásokról. A közgyűlés tapssal honorálta az elnöki bejelentéseket. A jövő évi költségvetés és zár­számadás letárgyalása után, ame­lyeket a közgyűlés elfogadott, Ko­vács Ferenc kisgazdát számvevő- bizottsági taggá választották meg. Az indítványok során Mester­házy Jenő javaslatot tett, hogy a sajtóban mindeürübben megjelenő — a birtokososztály ellen szóló támadásokat és a cselédségnek és munkásságnak elferdítve ismerte­tett helyzetét, mely szitja az el­lentétet, — utasítsák vissza. A föisnán javaslatára a közgyűlés rosszalását fejezte ki és felkérte az Omget és az Országos Me­zőgazdasági Kamarát, hogy hasz­náljanak fel minden eszközt a vádak visszautasítására, amelyek a kormány programmját is na­gyon zavarják. Uj tagokul választották Örffy Imrát, Postobányi Istvánt és Már­tont. Á tárgysorozat után Brand Sán­dor dr. alispán kijelentette, hogy a legteljesebb odaadással kíván résztvenni az egyesület munká­jában, mert a varmegye és gazda egyesület munkája mindig harmo­nikus volt, támogatni fogja az egyesületet teljes erejével, mert hisz a vármegye lakosságának legnagyobb része kisgazda. A délután folyamán tanuThiányi szemle volt a fehéki kísérleti te­lepen és az akadémia kísérleti telepén. Dr. K—c. A politika hírei. Budapest, junius 30. Antal Ist­ván államtitkár Battonyán beszé­det mondott Péter Pálkor. Han­goztatta, hogy a nyári szünetben csak a parlament pihen, de a kormány fokozottan dolgozik a beruházási program n végrehsjiá- sán és előkészíti őszi programm­ját, amelynek célja az ország új­jáépítése közjog*, gazdasági és szociális téren. Ma nem lehet megállani. Az idő rohan, egész Európa átalakulsában van és, mi nem maradhatunk le a fejlődés­ben, A képviselőhöz ma délben for­mális ülést tartott. Kisebb kérdé­sekkel foglalkozott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom