Zalamegyei Ujság, 1938. április-június (21. évfolyam, 73-144. szám)

1938-05-03 / 98. szám

1938. május 3 Zalamegyei ííjsáf 3. HÍREK Mm. tort. é« 4 M Sz. felt. Prot Irma Iar. Ijar 2. Napira**« 4 óra 41 pere. Nyug- aaik li éra 13 pereim Idő: Nugati-északnyugati izéi, szél, tok helyen eső, egyes he­lyeken zivatar. A hőmérséklet csökken. Május. Valami Idgyfzsongitó ereje van ennek az egy szónak. Említésére önkéntelenül is az ég felé tekint az ember, amely a tavaszi pom­pába öltözött természetre borítja kék baldachinját, Virág nyílik, orgona, gyöngyvirág [illatozik, az újjászületést ünnepli a természet. Az idén megcsufolt bennünket a iavasz. Áprilisban hő volt, a fagy jelentések voltak a napok „szenzációi“. Télikabátosan, be­húzott nyakkal, fázósan siettek haza az emberek a fütött kályha mellé, már akinek jutott. De most ennél a dátumnál, ennek a virágdiszes hónapnak az első napjain mégis arra gondolunk, hogy talán ez a hónap kárpótol bennünket mindazért, amit az április nem adott meg. Kisüt majd a napsugár, az orgona és gyöngyvirág kábító illatát beszíva, talán elhisszük, hogy tavasz van, igazi tavasz, virággal napsugár­ral . . . —■ Lengyel püspök Keszt­helyen Adamszky Szaniszló kaiiow tzi püspök Rómából haza­térőben Keszthelyen járt éa meg látogatta Stefiit* Aladár apát­plébánost. — Papi korona volt Baaton- füreden a füredi és monostorapáti keiü et papsága részére. — Mesterházy Ferenc dr. veszprémi főispánt beiktatták áj tisztségébe. A beiktatáson részt- vett Hóman kultuszminiszter i«, aki az ünnepség után Balaton- füredre utazott. — Tanári áthelyezések. A kultuszminiszter augusztus else jével Haid Ferenc gimnáziumi tanárt Sümegről Budapestre he­lyez e át. Ugyancsak augusztus elsejével áthelyezte a következő polgáriUkolai tanárokat: Murai Alajost Nagykanizsáról Kiskun­félegyházára, Vánkos Jenőt Nagy­kanizsáról Nagykátára, Jeges Ká­rolyt Szombathelyről Nagykani zsára, jeges Kárelynét Tapolcáról Nagykanizsára, Poór Máriát Ba latonfüredről Pilisvörösvárra, für­tös Gyulát Mezöberényböl Ta­polcára, Kincses Jánost Egeiből Nagykanizsára. — A pécsi postaigazgatóság vezetője, Ho Ián Péter dr. posta- igazgató május elsejével a sop­roni igazgatóság élére került. A pícsi igazgatóság vezetője Len­gyel Sándor postaigazgató lett. — Hatszázezer példányban jelent meg eddig Vass János keszthelyi hitoktató kedvelt .Ima- füzete“. Az Imaftfzet nemcsak az országban közismert, de Francia- országban és Amerikába is elju­tott az ottani magyar gyermekek számára. Azt hisszük, Magyaror­szágon eddig még nem jelent meg füzet v gy könyv ilyen nagy példányszámbm. Az áramlopással gyanúsított orvost most tiltott műtét gyanúja miatt tartóztatták la. Beszámoltunk a napokban ar­ról, hogy Berger Géza dr. nagy- kanizsai orvos ellen eljárás in­dult 20 ezer pengős áramlopás gyanúja miatt. Az orvos e’len most újabb bűncselekmény nyomatékos gya nuja merült fel. A nagykanizsai kórházba beszállították Horváth ímrénét, egy gazda feleségét. A kórházban megállapították, hogy az asszonyon tiltott műté­tet végeztek. A rendőrség és az illetékes csendőrség együttes nyomozást kezdtek, s ennek so­rán a eyanu Berger Géza dr. or­vosra irányult. A rendőrkapitány­ságon azután a súlyos gyanú ■ okok alapján tiltott műtét cimén letartóztatták és átadták az ügyész­ségnek. — Hévíz gyógyfürdő új költségvetéséban. 47.662 pen­gőt irányoztak elő bevételként gyógydijakból. — Czenz János festőművész kiállítása kedden, folvó hó 3 án, délelőtt 10 órakor nyílik meg az Arany Bárány nagytermében. — A városi mezőgazdasági bizottság csütörtökön, folyó hó 5 én, délelőtt 10 órakor a város­háza nagytermében ülést tart, amelynek tárgyai: A bizottság megalakulása és a tisztikar meg választása, továbbá a vármegyei mezőgazdasági bizottsági tago* megválasztása. — Betörtek egy jegyzői iro­dába. A feisőrajki jegyzői iro dába ismeretlen tettesek betörtek és 480 pengőt elvittek. — Külügyi estet rendezet szombat este a megyeházán a Köz" művelődési Egyesület Qftmöry' Laiml László nyug. rendkívüli követ, Küríhy Sándor dr. ügyvéd és Polzovics Iván dr. egyetemi tanársegéd tartottak előadást A közönség csalódással távozott. — Kincstári postaházat épít­tet * postavezérigazgatóság Ta­polcán 100 ezer pengőnél na­gyobb költséggel A község for­galmi központjában 300 négy­szögöl ingyenteiket kér, amit Ta­polca minden valószínűség sze­rint meg is ad. — A szombathelyi ipartes­tület vezetőségében válság tört ki. A közelmúltban Lődör Jenő ipartestületi elnök mondott le, most pedig az elöljáróság, az el­lenzék magatartása miatt. Faháncs imprimé divatválasztókban Eső­kabátok nagy választékba* Pál éS Indra cégnél Zalatgvrveeg. Telefon 170. — Újabb valutacsempészés. A nagykanizsai határállomáson a detektívek újabb csempészést lep­leztek le. Grünwild Karolyné cseh állampolgár jugoszláviai lakos gyanumrk tűnt fel és egy női motozóval kikutatták. Ez alkalom­mal a sapkájában és a retiküljé- ben 22 ezer dinárt és 6 ezer lírát találtak. Grünwjldnét őrizetbe vet­ték és Budapestre szállították, — Emelkedő borárak ta­pasztalhatók a balatoni berpiacon. Az emelkedés azzal á l össze­függésben, hogy az ország több helyén fagykárok történtek a szőlőkben és fagykárokat jelen­tenek külföld erszágokbó is. A várható gyengébb termés kezdi az árakat felhajtani. A balatoni borvidéken megindult a kereslet, de a gazdik a fagykárok miatt tartózkodók. Tapolca vidékén a fagy egyes szőlőkben és egyes fajokban 25—30 százalékos kárt okozott, viszont Révfülöp vidékén a szőlőkben a fagykár csekély. A Badacsony déii felén a fagykár elenyésző, az északi részén 10—12 száza'ék. A hideg időjárás azon­ban mindenütt hátráltatta a sző­lők fejlődését. — A keszthelyi hajókikötő­höz régóta jegypénztárt és váró csarnokot akarnak építeni. Most kétféle terv készült a megoldásra. Mindkét terv szerint a móló mel­lett szigetet] képeznének ki és arra kerülne az épület. A fede­zetet még nem sikerült előterem­teni. — Vadorzók garázdálkodtak Rezi határában az uradalom er­dejében. Mikor az erdőőr kutyá­jával üldözni kezdte őket, egyik vadorzó oldalba lőtte a kutyát, majd mindketten elmenekültek. — Persclyfosztás. A balaton­füredi rk. templomba betörtek és a perselyek tartalmát elvitték. Tűzifa, kőszén, faszén szükségletét legolcsóbban szerezheti be Singer Miklós fa- és szénkereskedőnél, Zalaegerszeg Eötvös-U. 18. Az ovoda mellett Telefon 2—79. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom