Zalamegyei Ujság, 1938. április-június (21. évfolyam, 73-144. szám)

1938-04-09 / 80. szám

»ft. «»folyam 80. szám, Äff*» 3 f Üléfi* 1888. «prills 9. Szombat. Felelős szerkesztő: Herbofy Férése. Iserkesztöség és kiadóhivatal,: Zalaagetszcg, Széchenyi-1& 4. Telefonszárn 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban Előfizetési árak; egy hósapka 1*90 pengő, negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint AJpénzügyminiszter ismertette a Házban a költségvetést és a beruházásokat­Budapest, április 8. A képvise­lőházban ma nagy érkedlődás mellett nyújtotta be a költségve tést Reményi Schneller pénzügy­miniszter. Beszédében rámutatott, hogy 1931/32 óta es az első deficümenteg költségvetés. A be­vételek kedvezően alakultak. A forgalmiadóbevétel 18 millióvá! emelkedik, az áüamadóságok 32 millióval csökkennek. A köz- igazgatási kiadás 848 millió pengő, az üzemekkel együtt a költségvetés főössszege 1 335 millió pengő, A győri program keretén felül a költségve­tésben 27 millióval emelkedik a honvédelmi kiadás. A tisztvi­selők fizetésé! egyelőre nem emelik, Nagyobb beruházásokat hajtanak végre mezőgaidaság«, kulturális és közegészségügyi té ren, javítják a mezőgazdaság és Zalaegerszeg város képviselő­testülete csütörtökön délután vi­téz Tamásy István dr. polgár- mester elnökletével közgyűlést tartott, amely iráni szokatlanul nagy érdeklődés nyilvánult meg. Negyvenöt választott és yirilis tag jelent meg, s e: a nagy ér­deklődés a tiisztifőügyész helyet­tese kijelölésének bzóit. Az éphőmunkások kérése. Napirend elölt Dombay János szóvá tette, hogy az épiíőmunká- sok nagy része kereset és kenyér nélkül ál). Kérte a polgármester, hogy süigesse meg a pénzügyi palota építését, mert ez jelentői munkaalkalmat hozna. Szóv£ tette, hogy a városban és főleg a főutcán sok a düledező ház, ami nem lesz kellemes azoknak az idegeneknek a számára, akik az idei ünnepségek során bizonyára Zalaegerszegen is átutaznak. Kéite, kötelezzék a háztulajdonosokat a tatarozásra, meri ez is munkaal­kalmat teremt. Vitéz Tamásy István dr. pol­gármester válaszában közölte, kisipar helyzetét. Az önáiiósitási alapra 2 milliót fordítanak. A nagy jövedelmeket fokozottan adóztatják meg. A kishaszonbér- leteket mentesitik a földadó alól. Egyes adópótlékokat mérsékel­nek. Ismertette ezután a miniszter az egymi bárdos programmot. A 600 milliós vagyonadó kulcsa egyes kategóriákban 10—20 szá­zalék, másutt 5—14 százalék, a földb ríokná! 5 számlák lesz. Az ingó vagyont erősebben adóztat­ják. A beruházás keretében 190 milliót fordítanak utakra, vasutak- ra, hajózásra, 20 milliót a tele­pítés gyorsításán?, 19 milliót ál­lattenyésztésre és talajjavításra, 20 milliót kulturális célokra, 75 milliót a mezőgazdaság fejleszté­sére. bogy a palota építésének ügye eddig lassan haladt a miniszté­riumban, de remény van reá, hogy most már rövidesen befeje­ződnek az előkészítő lépések. A háziu’ajdonosokat erről a hely­ről is felhívja tatarozásra. Ha ez mégsem történik meg, akkor s ükség esetén kényszert alkil- mi?nas. Egyhangúan kimondotta a köz­gyűlés, hagy a kórházban meg­szervezi a s-ü ész nőgyógyász rendelő főorvosi állást havi száz pengő tiszteleídijjél. A főügyész helyette­sítése. Ezután Mikuia Szigfrid dr. h. polgármester előadásában tárgyal­ták annak a 48 képviselőtestületi tagnak az indítványát, akik kér­ték, hogy a íisztiföügyész he­lyettesítésével bízzák meg Árvay László dr. ügyvédet. A jogügyi bizottság a megbízatást állandó helyettesként javasolta és javasol­ta a határodat azonnali végre­hajtását. Ezzel szemben Kováts Károly és társai azt javasolták, hogy a megbízatás pályára! ut­ján és titkos választás utján tör­ténjék, s a tisztségre Bencze Imre dr. ügyvédet ajánlották. Kováts Károly javaslatának in* doicolásaképen előadta, hogy Udvardy Jenő dr. íisztifőügyész, háia istennek teljesen egészséges és így voiiakép nem is volna szükség helyettesre. De még ha jelölnek is ki helyettest, akkor is úgy kell annak történni, hogy a megbízatásból senkinek szerzett joga ne származzék és főleg ne jelentsen megterhelést a városra. Leghelyesebb volna, ha eseten­ként egyes ügyekre a polgár­mester adna megbízást. Eiőadta ezután, hegy a lárgysoron sze­replő indítvány 48 atáirója közül 12 kijelenteste, hogy nem is tud­ja, mii irt alá. Erre a kijelentésre nagy vihar töri ki. Az eílenpártrói éiee tilta­kozások hangzottak ei. Széli György dr. : Tessék meg­nevezni, kik azok ? Kováts Károly erélyes hangon: Ügyvéd úr nekem nem parancsol es nem utasíthat engem. Nem lehet minden kérdést pártpolitikai szempontból elintézni a mi bő­rünkre. A közgyűlési NÉP-csoportból most ismét tiltakozás hallatszott és Síéll dr. ismét követelte, hogy a felsié'aló nevezze meg a szó- banforgókat. Kováts Károly: Ne tessék kö­vetelőzni, én független polgár vagyok 1 Rigler Mihály is sütün kiálto­zott a felszólaló felé, mire a pol­gármester figyelmeztette. A pol­gármester csengője állandóan szólt, de a vitatkozás azért to­vább folyt. Kováts Károly: pártpolitikát visznek a kérdésbe. Telman Sándor dr.: Ne gya­núsítson. Kováts Károly: A lényeges szempont, hogy előjogok és ter­hek ne származzanak a megbíza­tásból. Dombay János és Wolíák Já­nos dr. szólaltak Jel ezulán, majd ismét Kováti Kár'oly, aki kijelen­tette, hogy maholnap a régi, zalaegerszegi adófizető polgárok nak el keli költözniük ebből a városból. (Nagy zaj). Amikor elő­ször hallost az indilványról, ak­kor annak benyújtói még azt akarták, hogy a fő;spán jelöljön. Teiman Sándor: Rosszul hal­lotta. Pletyka. Kováts Károly: Elég jól hal­lottam. Jancsó Benedek dr. ve­lem is alá akarta íratni az ivet és amikor elém tette, azt mon­dotta, hogy a főispánnál ajánlják Árvay dr. megbízatását. A zaj elültével a polgármester és a főügyész azt javasolták, hogy a megbízatás a főügyész­nek bármilyen akadályoztatása esetére szóljon és a helyettesi- lésért semmiféle díjazás ne jár­jon. A főügyész az indítványt te­vőkkel szemben kimutatfa, hogy az azonnali végrehajtásra nincs szükség. A polgármester erre nem is telte fel a szavazást. A közgyűlés ezután 40 szava­zattal egy ellenében kimondotta, hogy a főügyész akadályoztatása esetére heiyeüesité3ével megbízza Árvay László dr. t, a íiszieleidij kérdésében pedig jelenleg nem kíván állást foglalni. A szavazás után hirtelen kiürült a terem és néhány ember előd ismertette vi­téz Szécsi Ferenc számtanicsoa a villamos üzem zárszámadását, amelyből ezúttal is az üzem nehéz helyzete tűnik ki. Szaiay László sajnálattal álla­pította meg, hogy az áramdij to­vábbra is drága, s az üzem ter­hei nagyok. Kakas Ágoston a villanyiargyaiások sürgős folyta­tását, Fridiik István a küníievő- ségek erélyesebb behajtását kérte. Bencze Imre dr. hangoztatta, hogy a város közönsége meg­unta már a sok Ígérgetést, nem lehet tovább hitegetni. Elérkezett a végső ideje a villanyügy sür­gős és kieiégiíő rendezésének. Olyan megoldást semmieseíre sem lehet elfogadni, amely a régi házakra jelent újabb terhet. Lehetetlen, hogy 14 ezer ember továbbra is egy kartell rabigájában legyen. A villanyügy elintézése a? igazi azonnal végrehajtandó probléma, de ilyenkor nincsenek itt azok, akik azonnal végrehajtandó hat*rozaio- kát proponálnak. Sürgős megoldást sürgetett Láng Nándor is, valamint Ján Ferenc. Vitéz Tamásy István dr. pol­gármester kijelentette, hogy osztja az aggályokat, mert a villanyügy a városnak legégetőbb problé­mája. Egyes jelek arra mutatnak, hogy az ügyben a közeljövőben komoly lépés történik. Ez a lé­pés, há nem Is hoz gyógyulást, de reményt nyújt arra, hogy a viüanyíeher enyhülni fog. Meg­érti, hogy a közönség türelmet­len és az árak mérséklését várja. A küntlevöségeket erélyesen hajt­ják. A képviselőtestület ezután el­fogadta a számadást. Napirend után Jakabffy Antal kérte, hogy a neszeleji lakosok­nak új Zala-hid építésével biz­tosítsanak rövid utat a városba. A polgármester közölte, hogy tárgyalásokat keidenek az ügyben. •—*~i—' ~*i i IT - l ~~Tir~ni—i—‘ 45 ház leégett Kóny községben» Győr, április 8. Kóny község­ben az éjszaka 45 ház és sok melléképület leégett. Rengeteg állat és takarmány pusztult el. Viharos közgyűlésen jelölte ki a képviselő­testület a tisztifőügyész helyettesét. A villanyügy keelégitő rendezését sürgeti a képviselőtestület.

Next

/
Oldalképek
Tartalom