Zalamegyei Ujság, 1938. április-június (21. évfolyam, 73-144. szám)

1938-04-09 / 80. szám

2. Zalamegyei Újság i938. április 9 Húsz százalékra csökkentik a zsidóság arányszámát a sajtónál, színháznál, filmnél, az értelmiségi pályákon és a gazdasági életben. Az 1919 augusztus i. után kikeresztel- kedettek is zsidóknak számitanak. — A kormány törvényjavaslata. Budapest, április 8. A kormány­párt tegnap este értekezletet tar lett, amelyen nagyfontosságu be­jelentések történlek, különösen a zsidókérdés mego dására. Előzőén az a bizottság üléee?ett, amelyet a párt a zsidókérdésben küldőit ki. A bizottság számos radikális javaslatot terjesziett elő, de eze két a kormány kívánságára eny­hítették. A pártéi tekezleíen Reményi Schneller Lajos pénzügyminiszter ismerte te a költségvetés, majd a győri programmhoz tartozó 600 milliós vagyonadó és a 400 mil­liós kölcsönmüvelet végrehajtásá­nak módját. Utalt arra a minisz­ter, hogy a törvényjavaslat az adócsalást szigorúan bünteti és végső esetben vagyonelkobzással büntet. Ha valaki túl alacsonyan vallja be vagyoná*, akkor a kinc-t- tárnak joga van a vagyontárgya­kat a bevallott alacsony értéken megvásárolni. Mikecz Ödön igazságügymi­niszter ismertette a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának ha­tályosabb biztosításáról szóló ja­vaslato'. A javaslatban a kormány felhatalmazás' kér, hogy a szük­séges intézkedéseket a törvény életbelépését követő három nó nap alatt rendeleti utón akkor is megtehesse, ha az intézkedések egyébként a törvényhozás körébe tartoznának. A javas'at kimondja, hogy a sajtónál, színészetnél és filmvál- lalaloknál csak azok működhet­nek, akik a létesítendő sajióka« marénak, ilie ő eg színművészeti kamarának tagjai. E két kamara tagja ul csak magyar állampolgá­rok vehetők fel oly módon, nogy a zsidó tagok a kamarai tagok számának 20 szá­zalékát nem haladhatják meg. A zsidó hadirokkantak és tűz­harcosok nem számitanak bele a 20 százalékba, sem azok, akik 1919. augusztus elseje előtt tértek át a zsidó vallásból más vallásra és izóta megszakítás nélkül az új vallásnak tagjai, vagy ilyen szülőktől származnak. Ezt az arányszámot a saj óban minden lapvállalatnál alkalmazni keli, ki­véve a hitélettel, felekezeti kér­déssel foglalkozó lapokat. Zsidók csak 20 százalék erejéig lehetnek tagok az ügyvédi, orvosi, mérnöki kamarákban is. Az utóbbi három kamarában csak öt százalék erejéig vehetők fel zsidók mindaddig, amíg az arány­szám a 80:20 arányszámot el nem éri. A kereskedelmi és ipari vállalatoknál, valamint ér­telmiségi múnkakörökben zsidókat szintén csak 20 százalék arányáoan lehet alkalmazni és ezeknek bármily címen élve­zett illetményeinek évi összege nem haladhatja meg a többi al­kalmazott évi illetményösszegének 20 százalékát. Mindazok a válla- lato1:, ame yeknél az értelmiségi munkakörben alkalkalmazoitak illetményei ezt az arányszámot nem fedik, az arányszám eléré­séig zsidó alkalmazottat csak az alkalmazottak öt százalékának ere­jéig vehetnek fe>. Azokhoz a vállalatokhoz, ame­lyek a törvény rendelkezéseinek nem tesznek eleget, a kormány a vállalat költségére vezelőt rendel hét ki és elrendelheti az ilyen vállalat álvételét is. Azoknál a vállalatoknál, amelyek tíznél ke­vesebb alkalmazottat tartanak, mindaddig, amig a megfelelő fendelkezések meg nem történ­nek, a keresztény munkaerők számát az 1938. január elsejei állapothoz képest csökkenteni TELEFON 112. VÁSÁROLJON ÖN IS CSODÁLATOS SZÉP ERFI INGET NYAKKENDŐT, ELEGÁNS CIPÓT, TOVÁBBÁ A LEGÚJABB NŐI- ÉS FÉRF4 DIVATÁRUCÍKKET. NAGY VÁLASZTÉK OLCSÓ ÁR ! HORVÁTH JE!ö divatáruüzletében (PLÉBÁNIA ÉPÜLET) nem szabad, illetőleg elbocsátott keresztény tisztviselő helyen csak keresztény tisztviselőt lehet szer­ződtetni legalább is azonos fize­tési feltételek mellett. A törvény végrehajtása általá ban öl év alatt történik. Kivétel­nek csak igen fontos közgazda­sági érdekből lehet helye, de a végrehajtás időtartama akkor sem lehet rövidebb ti* évnél. A sajtóban és a művé szetben a törvényt 1939. év végéig végre kell haj­tani. A javaslatért Mecsér András mondott köszönetét a kormány­nak, hangoztatva, hogy olyan ez a javaslat a keresztény magyar­ság számára, mint a májusi eső. Darányi Ká min miniszterelnök közölte, hogy a zsidókérdést a közeljövőben rendezni kívánja a földbirtoknál is. A terv az, hogy az állam a fö d u ajdoneladásnál a jóváhagyást még akkor is meg tsgadha’ji, ha nem él ez elő- váfcáríái>i joggal. A kormány elő akarja segíteni a kisbérietek sza­porítását. A továbbiakban Mikecz igaz- ságügyminiszier bejelentette, hogy a kormány néhány sajlórendészeti kérdést is sürgősen meg akar oldani, még az új sajtótörvény e.őtl. A javaslat elrendeli az idő­szaki lapokon kivüi eső nyomtat­ványok bemutatási kötelezettségét. A javaslat biztosit ja a miniszter­ének lapengedé yezéoi jogkörét és kimondja, hogy az időszaki lapok engedélyét 1938 augusztus 1-ig meg keli újítani. Korlátozza a javaslat a ^bírósági tárgyalások közlési körét. A zsidókérdésre vonatkozó ja­vaslat nagy hullámzást keltett magában a kormánypártban is. A j*vas at miatt kilep a pártnak 4—5 zsidószármazásu képviselő­tagja. * Hír szerint a pártnak a zsidó­kérdésben kiküldött bizottsága további javaslatokkal is jön. Ne­vezetesen követeli az állampol­gárságok felülvizsgálatát. FELÖLTŐT TÖKÉLETESET Angol Követek, kalap, ing és nyakkendő TÓTH szabónál ÚJDONSÁGOK Fegyelmi vizsgálat Szívós (Steiner) Lajos dr. ellen. Tapolcáról kapíuk közlésre az alábbiakat: Zala vármegye alispánja 5—6 héttel ezelőtt számos feljelentésre Szívós Lajos dr. tapolcai kórházi sebész főorvos ellen vizsgálatot rendelt el. Eí annyira előre ha­ladt, hogy az eddigi bizonyítékok alapján őt folyó évi április hó 2-án felfüggesztette éra sebészed osztály ideiglenes vezetésére Winkler Károly dr. zalaegerszegi kórházi sebész orvost rendelte ki. * Nem akartunk eszáraz tények' hez megjegyzéseket fűzni, de a jobboldali kormány lapja a „Za lai Hírlap“ kényszerű bennünket. Szinte gúnyosan említi a varme­gyei „igazsagoi“, amely ebben az ügyben o'y gyorsan és erélyesen megnyilvánult, mig egy másik fegyelmi ügyben eddig nem tör­tént semmi. A vármegyei vezetők dolga, miként védik meg a hiva­talos tekintélyt a kormánylappal szemben, amely az igazság tógá­jában oly elkeseredetten támadja a Justitia serpenyőjének állítóla­gos félrebiilentését. A kormánylap azonban nem volt minden esteiben az igaztág bajnoka. Nem beszélünk most Savót Lajos dr. korábbi ügyéről, mikor buonyos körök a súlyos fegyelmi alatt álló főorvosért az igazgatói kinevezést közel másfél évig eltolatták, csak egy kirívó példát említünk fel. Ezelőtt két évvel húsvéti tojás­ként e kormáryispban és a Ta i po Csti Lapokban meg lepetéssze- rü n megjelent egy hirecíke, hogy Szívós Lajos dr. t az érde­me vi.é: Pócze.y Béla dr. kór­házigazgatóval együit Ib. vár­megyei tifzíi főorvossá nevezték ki' A felháborodás moraja eljutott megboldogult Tabódy Tibor fő­ispánhoz azért, hogy a mintegy 100 büntetlen vármegyei orvos közül Szívós Lajos dr.-t tüntet­ték ki a díszes címmel és zavar­ba hozták vitéz Péczely Bé a dr.-t is. Kisült, hogy az igazság bi­zonyos vármegyei bajnokai (nem állítjuk, hogy ezek között a szer­kesztő is volt) a jóhiszemű főis­pánt félrevezették, a fegyelmi ügy mikénti lefolyását elhallgat­ták, s így a főispánt törvényte­len intézkedésre vezették. Termé­szetes, hogy a főispán a fegyel­mi iratok betekintése után meg­tiltotta, hogy Szívás Lajos dr.-lól az esküt kivegyék. Értől a „Zalai H rlap“ nem irt semmit sem. Ne haragudjék a „Za ai Hírlap“, hogy ezeket a tényeket nyilvá­nosságra hozatta velünk, de be­láthatja, hogy nem egészen igaz­ság az, amit hirdet. * Amint Zalaegerszegről értesü­lünk, Winkler Károly dr. sebész szakorvos tiz évig működött a zalaegerszegi kóiház sebészeti osziályán. Nagy Űrt hagyott maga után, mert betegei, volt betegei, azok családtagjai végtelenül saj­nálják távozását. Nagy szakkép­zettségével, meleg szivével éa le­nyűgöző kedves modorával az egész város és vidéke szereidét megnyerte. Betegeiért dolgozik a szive ér égés* lényege. Ezak- uián mi is nyugodtan látjuk a tapo cd kórház sebészeti osztá­lyának élén, ahol a személyzet és a betegek kitörő örömmel fo­gadták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom