Zalamegyei Ujság, 1938. január-március (21. évfolyam, 1-72. szám)

1938-01-23 / 18. szám

6. 1938. január 23, Zalamegyei Újság HÍREK Séci. kát és áj gArSf Kalmund Pr«i. Zclma tor. S«tot 21. Mafkait« 7 éra 38 p«re. Njrag- 18 éra 47 persker — Idő: Mérsékelt északnyugati­északi szél, változó felhőzet, he­lyenként köd, néhány helyen eső, főleg északnyugaton, a hegyeken havaseső, hó. A hőmérséklet alig változik. — Rótt Násdor dr. vesz­prémi megyéspüspök a pécsi tudományegyerem dis» jelvényei­nek költségesre és a nagyhorváti iskola építésére 1000—1000 pen­gőt adományozott. — Misszió. Nemesbükön ja­nuár 8 — 16-ig Szabó Pál ét Warga Pascal karmelita atyák missziót tartottak. Bár se utak síkosak voliak, mégis nagy szám­ban gyülekeitefe a hívek a szent» beszédekre s alig marad e! valaki a szenigyénásré). — Kereszt a körmendi vá­rosházán. Körmend nagyközség képviselőtestülete Farkas Jézssf városbiró javaslatára kimondotta, hogy a városháza tanácstermében kifüggeszti a keresztet. — Az Acti© Catbolica to­vábbképző tanfolyama. Az Actie Catholics kulturális szak­osztálya folyó hó 24 én este 7 órakor kezdi meg idei tovább­képző tai f j yamá1, amelynek tár­gyai : közgazdasági ismeretek, a jelenkor politikai földrajza 8 a legújabb fizikai és technikai ta­lálmányéi?. A vezetőség minden érdeklődőt szívásén lát, de külö nősen a tavalyi hallgatók jelent­kezését kéri. A tanfolyam teljesen ingyenes, az előadások helye a Kuiturház kisterme. — Szakértői megbízatás. A kereskedelmi miniszter Arató Ká­roly Máv főmérnöknek, a nagy­kanizsai autóskörieiben viselt mű­szaki gzakértői tisztségét az 1938—1940 esztendőkre mgg- hosszabbiiotta. — Halálozás. Rutich Jenő dr., a kaposvári közkórház igazgatója szövődményes influenzában 48 éves korában meghalt. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja Zala megyében is. — Névváltoztatás. Csirke Ferenc zalaegerszegi pénzügyi fővigyázó családi nevét belügy­miniszteri engedéllyel Cserjésre változtatta. Elfed® egy prima hízott sertés, Körülbelül 130 — 140 kg, tisztán. Gim: Gaál István Pozsonyi-ut (Óla). — A herceg Esterházy Pál által kitűző t orvosjutalomra, amelyet a herceg tudomá­nyos kutatások előmozdítására ajánlóit fel tiz éven át évi 30 ezsr pengő erejéig, február 15-ig lehet pályázni. Á bírálóbizottság elnöke Verebély Tibor dr. egye­temi tanár. Az idei dijat március­ban osztják ki. A feltételeket az orvosi lapok közük. — Össztánc. Vasárnap dél­után 5 órakor éa este fél 9 Óra- Kor a MANSzban össztánc lesz. JaBiir 23 I V asárnap j| gBSsagBsaaaas — A tapolcai járás jegyzői karának üszliértckexletén részt- vett Várkony Rezső miniszteri tanácsos, pénsügyig&zgató ii, aki az adóügyekről és teendőkről adott tájékoztatási s ezzel a vidék gazdasági helyzetéről. — Közszemlén a kamarai választói névjegyzék. A város vezetősége közli, hogy a mező- gazdasági érdekképviseleti válasz­tók névjegyzéke 15 napon át közszemlén van a városi adóhi­vatalban. Ott betekinthető és ellene felebbezés adható be. — Agrárifjusági Legény­egylet. S mogy megyében az első Agrárifjusági Legényegylet Somogyyáron alakult meg, amely­nek tagjait vssárnzp, fo'yó hó 23 án avatja föl G?zdag Ferenc, püspöki tanácsos, a nagybanijai Katolikus Legényegyesület e’nöfce. Kepesek március 1-re egy szoba-konfhás lakást Cim a kiadóban. — 12 fillér nem nagy ősz szeg. Ennyibe kerül egy Aspirin- tablcüa é* sokszor már ennyi is elég, hogy fejfájásától megsza-’ baduljon, vagy meghűlésnél na gyobb bajnak elejei vegye D ■- hoz 20 tablettával csak P80 P. Aspirin csak a „Bayer" — ke­reszttel a valódi. 6 »xobsj-foalf®© fefjég kom- forioß ház nagy tefekke! eladó. Gróf Apponyí-u. 66 S2, a. Elsdó még Egersícghegyen, a várostól 20 percnyire déli fek­vésű prima szőtóbíriok. 2643—938. — Négymillió népegészség­ügyi célokra. Imrédy B la, a Nemzeti Bank elnöke elhatározta, hogy magántőkéből négymillió pengőt gyűjt össze a nápegéss- ségügyi reformok keresztülviielér®. összehívja s> budapesti bankok, gyárak, nsgycégek képviselőit, a közölte velük, hogy kitől mennyit vár. Az érdekeltségek a G’üksá- ge* összeget összeadják. — Az iparosbál február 2 án lesz az „Arany Bárány* nagy­termében. — Nagykanizsa pénzügyi bizottsága megszavazta a kato­likus kuiturház 20 ezer pengő* építési segélyét, hozzájárult a kis- kanizsai templom renoválásához és a Credó kérelmére aho?, hogy a Sugár utat a Szentévre tekin­tettel Szent István sugárútnak nevezzék el, majd pótiiielménnyé minősítette a tisztviselők eddigi különmunkaátalényát. A bizottság határozatai földit a képviselőtes­tület mai, szombati közgyűlésén dönt. 3 szobás fürdőszobás, ker­tes lakás február 1-re kiadó. Pe­tőfi utca 36. — Az asszony kötelessége törődni azzal, hogy bélmüködése rendben tegyen, amit pedig úgy érhet el, ha reggelenként éhgyo­morra egy félpohr természetes „Ferenc József" keserüvizet iszik, amely enyhén és kelieme» sen, pontosan és biztosan sza­bályozza az anyagcsere folyama­tát. Kérdezze meg orvosát. — A fiatal tanárok szörnyű sorsáról megdöbbentő képet fest az Orszrgos Középiskolai Tanár- egyesületnek a kultuszminiszter­hez intézett fő terjesztése. Rámu­tatott a fölterjesztés ixrs, hogy a helyettes, óraadóhelydtes, szó­val ideiglenesen foglalkozatott ta nárok anyagi ellátása félig sem fedezheti egy intelligens, vagy épen diplomás emb?r élet* és kulfurszükségSeteit. Közöttük szók, akik hazulról támogatást nem kaphatnak, valósággal sorsüldö- zöürk. Márál-holnapra tengetik életüket, ágyrajárnak, me?i külön lakást nem vehetnek föl, koplal­nak, méltatlan ruházatban járnak. Ha sikerül, egyik adósságot a másik után csinálják, amit idején visszafizetni nem tudnik. Ei az életmód nem öregbiti a tanári tekintélyt, ami pedig a nevelés nek elsőrangú fényerője. Elba gyalogságuk romboló hatással van azért is, mert az’ embereit, esetleg maguk a diákok is lát­hatják, mennyire értékeli a kor­mány a diplomást. £§jfermekek önként kérik a hashajtót, ha egyszer Dermolí kaptak. A Darmol Iza kitűnő és fájdalom nélkül hat. Ezérí — A tragikusan elhunyt Zoltán Margit börzöncd fiatal tsnitósőnek üksritónője, Móricz Sándorné, 54 éves asszony, a tragi’;U5 eset után másnap hirte­len ross?ui le t é§ olya« körül­mények között kapott görcsöket, hogy ői is be kellett szállítani a nagykanizsai kórházba. A ható- gok valószínűen ebben az ügy­ben is az országos vegyvizsgáló intézethez forduínak. Béa*b®adé egy háromszobág iéaiüé®, mellékhelyiségekkel. Má­ria utca 6 Felvilágosítás hely­színen. — Sok aranyat szolgáltat­tak be a bankokba és a Pénz­intézeti Központhoz. Az utóbbi hetekben sok Nspoleon- és tömb- aranyat szolgáltattak be a Pénz­intézeti Központba és az arany- vásárlással megbízott bankokhoz. Alkalmasint külföldi eredetű arany is bőven kerüli a PK pénz­tárába, de mivel az aranybevál- tásnál nem kérik a személyazo­nosság igazolását, az oly an bel­földi is beszolgáltatja az odahaza tartott aranyát, aki elmulasztotta a bíjeientést. A hivatalos .bevál­táéi árfolyam Napóleonná! 33 42 és kilós szinaranynál 5760 pengő. — Alkalmi versek. Kováts Dezső, murakereszturi r. k. igaz- gatótanitó alkalmi verseket adott ki, hogy a működő tanítóknak megkönnyítse az iskolai ünnepé­lyek rendezését. A füzet ára 70 fillér, amit, ha 38.521 Kováts Dezső Murakeresztur csekkszámra befizet a megrendelő, a könyvecs­két külön megrendelés nélkül postafordultával megkapja. — Újabb olajleíet Zalában. Elterjedt hírek szerint a pacsai és nagykanizsai járásokban is nyers­olaj jelei mutatkoznak. Zalaszabar és Orofztony közölt sáncásás köz­ben síírü olajos viz tört ki a talajból. A leletről jelenfást tettek illetékes helyen. Papp Simon főgeológus kiszáli a két járásba és megvizs­gálja az ügyet. rusiifi úri divatcikkek legszebb kivitelben 7 ál és INDRd c é g r él ZALAEGERSZEG, TIL. 170. Rövid táviratok. A képviselőház és feisőház külügyi bizottságai ülést tartottak, amelyen Kánya beszámolt a hár­mas tárgyalásokról. — Szek- szérdon vitéz Vendel István pol­gármester, ski el en fegyelmi fo­lyik, a?, utcán szívrohamot ka­pott és összeesel?. — Berlinben kivégeztek három kémet. — Je­ruzsálemben agyonlőttek sét láradó arabot, — A budapesti törvényszék kétévi fegyházra itciie Zöld Gábor egyetemi hallgatói, aki kirabolta Pr<isz Dezsőná trafikosRől, — Iskolai dolgozat a Iégvé • delemről. Az egyik elemi iskola harmadik fiúosztálya dolgozatot irt a légvédelmi gyakorlatról. Az egyik fiú ezt irta: „Megszólaltak a szirénák, aztán a rádióból olyan hangot hallot­tunk, mintha malac visított volna. Nem láttunk semmit, mert nem volt szabad kimenni az utcára. Hát miről írjunk ? . . .“ Egy másik tanuló lakonikus rövidséggel csak ennyit irt: „Tegnap egy órával korábban mentünk haza. Éljen a légvédelmi gyakorlat!“ Eladó egy muraközi tájfajtáju mén beltenyésztés végett. Eladó vagy becserélhető fekete vagy deres ménnel. Horváth Ferenc méntulajdonos, Söjtör. — Kusmérgezés, kolbász­mérgezés, ha) mérgezés vagy gombamérgezés előfordulásakor a gyorsan ható természetes „Ferenc József“ keserüviz azon­nali hasz-nalata — egy vagy két pohárra! — rendkívül fontos se­gédeszköz. Kérdezze meg orvosát. Kiadó lakás augusztus 1, esetleg május 1-re is. 4 szoba fürdő szobás. Érdek­lődni lehet Kossuth L.-utca 52. Fölgyes Ferencnél. — A Pesti Tőzsde új szá­mában dr. Mikecz Ödön állam- ti kár, dr. Müller Károly (Miskolc), Magyar Miklós nyilatkoznak. Az értéktőzsdéről, a gabona- és áru­piacokról, az új parcellázásokról, ipari tranzakciókról, oszifiíékhirek- ről kitűnő információkat közöl a lap.

Next

/
Oldalképek
Tartalom