Zalamegyei Ujság, 1938. január-március (21. évfolyam, 1-72. szám)

1938-03-10 / 56. szám

fcrarkesztőség és kiadóhivatal.: Zalaegerszeg, Sséchenyi-íér 4. ===== Telefonszám 128. Felelős szerkesztő: Nerboly Ferenc. 1 —B——BB— POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban Előfizetési árak; egy hónapsa 1*50 pengő, negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerinti Ottó király köszöneté a zalai Szentkorona Szövetségeknek. H kisgyülés Illései A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének zalaegerszegi ala­kuló gyűlése, mint ismeretes, el­határozta, hogy hódolattal üd vözii Oltó királyt és az üdvözlést Udvardy Jenő dr. elnök juttatta el Steenockerzeelbe. A király megbízásából Széchenyi Móric gróf most Belgiumból a követ­kező köszönő levelet intézte Ud­vardy Jenő dr. hoz: — Mélíóságos Uram ! Királyunk őfelsége élénk érdeklődéssel és őszinte örömmel veite tudomásul, hogy a Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének Zalaegerszegen is létesült szervezete. Őfelsége öröm mel fogadta a megalakulás alkal­mából küldőit üdvözleteiket és hódolatnyilvánitásaikat és meg- bizni kegyeskedett engem, hogy értük a iegőszintébb köszönetét tolmácsoljam. Felséges Urunk szívből kívánja, hogy az Úristen áldása kisérje a szervezet haza­fias munkáját. Bécs, március 9. A mai oazL rák lapok telve vannak oiyan hí­rekkel, amelyek arról számolnak be, hogy a nemzetiszGciaiisták egész Ausztria területén tovább dolgoznak. Egymást érik a tiltott gyűlések, felvonulások. Olyan helyeken is hordják a horogke­resztes jelvényt, ahol tilos és a horogkeresztesek titokban S. A. alakulatokba tömörülnek. A kor­mány állítólag egyelőre nem lép fel erélyesen, hanem rádióban és lapokban figyelmezteti a horog­kereszteseket, hogy magatartásuk ellentétben áll azzal a megegye­zéssel, amelyet az osztrák Német országgal kötött. Páris, március 9. Kreaicki Vla­dimir tábornok, a szovjet kém­irodájának volt főnöke, aki Tu- hacsevszki tábornok meggyilkolá­sa után külföldre menekült és elrejtőzött, rejtekhelyéről nyilatko­zott a jelenlegi moszkvai bün- perről. Elmondotta, hogy a ke­zében levő adatok szerint Kyrovot annak idején Stalin tétette el láb alól, de másokat áliitoiíak oda bűnbaknak. - Jagodát bizta meg a nyomozással, ? mikor ez UgyancsaK üdvözölte a királyt a Magyar Nők Szentkorona Szö­vetsége zalaegerszegi szervezeté­nek határosa alapján dr. Ud- verdy Janőná elnöknő. Széchenyi Móric gróf a király megbízásából Udvardy Jenőnéhez az alábbi köszönő levelet intézte: — Mélíóságos Asszonyom ! Királyunk Őfelsége őszinte öröm­mel és mély hálával fogadta a Magyar Nők Szentkorona Szövet­sége zalaegerszegi szervezetének gyűléséről küldött alattvalói hó- dolatnyilvánitását és üdvözletét. Őfelsége megbisni kegyeskedett engen, hogy köszöntésükért és királyhü érzelmeikért őszinte kö­szönetét tolmácsoljam mindnyá­juknak. Felséges Urunk őszinte szívből kívánja, hogy a szervezet áldásosán és eredményesen mű­ködjék. rájött a bűnügy igazi szálaira, Stalin mcggyülőlie. Kyrov gyil­kosai ma magas állásokat tölte­nek be. Gorkij, a hírei író meg­gyilkolásában is része van Sta- Unnak. Gorkij többször emelte fe! szavát a kegyetlenkedések miatt és ezért gyűlölte meg Sta­lin. Nem engedte, hogy az iró külföldön keressen gyógyulást. Hangoztatta még a tábornok, hogy Stalin katasztrófába viszi Oroszországot, mert a tehetséges katonatiszteket sorra kivégezteíte és ma analfabéták vezetik a had­sereget, London, március 9. Riöben- tropp londoni tárgyalásai elé nagy érdeklődéssel tekintenek. A megbeszéléseket Halifax lord ber­lini tárgyalásainak folyíatásaképen tekintik. Ribbentropp Londonban Chamberlain miniszterelnökkel és Halifax külügyminiszterrel tisz­tázni akarja azokat a kérdéseket, amelyek lehetővé tennék a német- angol tárgyalások folytatását. Az angol—olasz tárgyalások folynak és a jelek kedvező ered­ményre mutatnak. A törvényhatósági kisgyülés ma délelőtt tartotta havi rendes ülésé?, amelyen a gyengélkedő főispán helysít Bődy Zoltán alis­pán elnökölt. Tárgyalta a kisgyülés Zalaeger­szeg képviselőtestületének a vá­rosi tisztviselők karácsonyi segélye tárgyában hozott határozatát. A képvise őtestület kimondotta egy­ben az azonnali végrehajthatósá­got is, A kisgyülés a határozatot jóváhagyta, az azonnali végrehajt­hatóságra azonban megjegyezte, hogy a városnak minden alka­lommal úgy kel! határozatot hoznia, hogy az elég időben a kisgyülés elé kerülhessen. A képviselőtes­tületnek a tisztviselői fizetésekre fölveendő függőkö csőn engedé­lyezése és a javadalmi hivatali alkalmazottak részére külszolgá- laii pótléknak megállapítására vonatkozó határozata is jóváha­gyást nyert. Ez a pótlék havi 25 P, amit a polgármester arányo­san oszt fel az érdekellek között. Nagykanizsának határozatai kö­zött szerepei a mozgóazinházak vigalmi adójának átalányban való megállapítása. Az általányösszeg megállapításánál 70 ezer pengő brutto beyételt vesznek alapul. A határozatot a kisgyülés jóvá­hagyta. A Csáford községi elüíjáróság választását fölebbezés alapján megsemmisítették és új választást rendeltek el. Csesztreg ás Kerkaájfalu köz­ségek egyesítéséi a kisgyülés ja­vasolja. Bak és Nemesapási köz­ségeknek vásártartás iránti kérel­mét pártolóan terjesztik a minisz­terhez. Entler Lajos nagykanizsai la- kós, péksegédnek, aki felől a nagykanizsai zeneiskola igazgató­ja megállapította, hogy kivételes zenei tehetség, a közgyűlés 30 P segélyt szavazott meg. Alsóörs község a határában felparcellázott terűidnek nevél Kápolnafüredben állapította meg. A határodat jóváhagyást nyert. Hávizszentandrás községnek vá­góhíd építéséhez 3000 pengő se­gélyt segélyt szavaztak meg. Zalaegerszeg városnak a plé­bánia tulajdonát képező Kálvária melletti ingatlanoknak a város belsőségéhez való csatolása tár­gyában hozott határozatát a kis- gyülés jóváhagyta. A terveket főilerjesztik az iparügyi minisz­terhez. Utasítja a kisgyülés Nagykani­zsa város polgármesterét, hogy a mezőgazdasági Közraktárak R. T. szállítmányai kövezetvámmentes­sége tárgyában hozzon elsőfokú véghatározatot. Cséry Zoltán aszófői körjegyzőt nyugdíjazzák. Németh Islván volt komárvárosi lakos á!»a! létesített tempiomépi- tési alapítvány ingatlanainak ha­szonbérbeadása tárgyában az a határozat, hogy a 11 holdat ki­tevő ingatlan évi bérösszege 47 q bú<a és 180 P készpénz. Ha azonban tempiomépités történik, a bérlő köteles az ingailant az illető év végén átadni. A vármegyei levélíár I. emeleti helyiségeinek b§rendezásáre a vár­megye megszavazott 12 szír pen­gőt. A belügyminiszter azután úgy rendelkezett, hogy ezt az összeget három évben állítsák be a költségvetésbe. Mive! azonban a munkálatokat minél hamarább, még ebben az évben kell végre­hajtani, de csak 4000 pengő áll rendelkezésre, Fára József dr. fő­levéltáros azt a javaslatot terjesz­tette elő, hogy a 8000 P-t köl- csönképen vegyék fel a Várme­gyei Banktól s a visszafizetést a köveikező bét év be-* esedékes összegből eszközöljék, a kandalo­kat pedig a székházépitési alap­ból fedezzék. Javasolta továbbá, hogy a munkálatok elvégzésével mint erre különlegesen alkalma­sat, a Ganz céget bízzák meg. A kisgyülés a javaslatot elfogadta s a további intézkedések megté­telére felhatalmazta az alispánt. Ugyancsak a főlevéltáros ja­vaslatára a?, alispáni irattár padló­zatának kijavítási munkálataira 480 P t szavaztak meg. Jóváhagyták Zalaszentbaíázs, Pölöskefő, Csonkahegyhát, Kus- tánizeg, Milej, Németfalu és Pajzsszeg községeknek az általános egészségvédelmi szolgálat meg­szervezése tárgyában hozott ha­tározatait. A többi, kisebb jelentőségű ügyben az előadók javaslatai nyomán határozott a kisgyülés. Estek az árak az országos­vásáron. A zalaegerszegi országosvásár forgalma elég gyenge volt. Fél­ti? jtotlak 1.023 szarvasmarhát, el­adtak 486 darabot, továbbá fel- hajtottak 390 lovat és eladtak 106 darabot. A vevők inkább levágásra, mint tartásra vásáioltak. Külföld­ről olasz kereskedők voltak, akik szintén vágóállatokat vásároltak. Az állatárak a legutóbbi vásárhoz viszonyítva az egész vonalon estek. Ujbéi fellángolt Ausztriában a horog­keresztes szervezkedés. A küSp&iiiifca hires.

Next

/
Oldalképek
Tartalom