Zalamegyei Ujság, 1938. január-március (21. évfolyam, 1-72. szám)

1938-01-01 / 1. szám

2. Zalamegyei Újság i938. január I. Szent István király Jubileumi éve Zalaegerszegen. alacsony kamatozás figyelembe­vételével fizesse. A vita végén elhatározták, hogy az egész kérdést az év elején a közgyűlés elé viszik és az fog dönteni a város vég­leges állásfoglalásáról. Az egye­sített bizottságok javaslata tudo­másunk szerint a bírói megoldás mellett foglal állást. A bizottsági ülésen elhangzot­takhoz azt tesszük hozzá, hogy a villanyügyet most már akár­milyen módon is megoldáshoz kell juttatni. De ez a megoldás semmi • képen sem lehet olyan, amely akár a pótadó, akár a villany árának emelését jelentené. Véleményünk szerint Zalaegerszeg városát valósággal belehajszolták a közérdekre hivatkozással a távvezeték építésébe, s ebben a legfőbb felügyeleti hatóság, a régi kormányzat is hibás olyan értelemben, hogy nem járt el kellő gondossággal az ügy felül­vizsgálatánál. A mai kormányza­tot, mint jogutódot, tehát leg­alább is méltányossági alapon felelősség terheli. Ebből pedig következik, hogy most már a legnagyobb eréllyel bele kell avatkoznia az ügybe és olyan megoldást teremtenie, amely a város helyzetét enyhítheti. Ha nem lehetne hatalmi szóval a város jogi gúzsbakötését megla­zítani, akkor siessen a kormány­zat államsegéllyel a város támo­gatására. Rövid táviratok. Darányi miniszterelnök ma délután mondotta el rádióbeszédét. — A Népszövetség január 17 én tartja századik, jubiláris ülését. Ekkor tárgyalják Magyarország pénzügyi helyzetét és esetleg sor kerül a pénzügyi ellenőrzés megszüntetésére. — Lemondott Ivády Béla, a kormánypárt elnöke. Utóda Kelemen Kornél vagy Ujfalussy Gábor lesz. — Spa nyol Marokkóban pokolgépes merényletet kíséreltek meg a marokkói kalifa, a spanyol fő­biztos és egy katonatiszt ellen. A merénylet meghiúsult. — A fiancíaországi Rouenben egy gyári munkás, feleségének válása miatt, megölte feleségét, sógornő­jét és unokanővérét. — Terűd­nél a nemzetiek ismét előrenyo­multak. Ausztria védekezik a romániai zsidók ellen. Bécs, december 31. Az osztrák sajtó arról ir, hogy a Goga kormány zsidóellenes intézkedései megindították a romániai zsidóság menekülését. A zsidók Ausztria, Magyarország és Csehország felé vették útjukat. A sajtó tiltakozik a zsidók Ausztriába özönlése ellen. Hir szednt a belügymi­niszter már intézkedett a beözönlés meggátlására. Cs'pke, szövet estélyi és délutáni ruhára. Legújabb di­vat. szép választék, olcsó ár. Schütz-Áruház. Az isteni Gondviselés megpró- biltttásunk esztendei után egy csodás évfordulóhoz vezérelte nemzetünket. Az idei karácsony­nyal nemcsak új, életünkben pá­ratlan jelentőségű egyházi év kö­szöntött reánk, az Eucharisztikus világkongresszus esztendeje, ha­nem küszöbére értünk egy új, történelmünkben is korszakos év nek. Az 1938 as évvei a törté­nelmi magyarság számára egy drága ünnepi esztendő: Szent István országépitő első királyunk halálának 900 éves évfordulója köszönt reánk. A Gondviselés ezt a jubileumi évet bü’di ajándékba nemzetünknek, hogy annak nap­jait ünnepnapokká varázsolja az azokat átélő maroknyi magyarság számára. Hol vagy István király ? Téged magyar kíván — így énekelt Szent István népe 900 év ófa hitlel, bizalommal. — Felharsan ez ének millió magyar ajakról még csodálatosabb erővel a jubi­leumi szent évben, de a most fel­törő ének a remieti lélek nagy­szerű allelujává fog magaszto­sulni, melynek vezető szólama csodálatos melódiáknak ad szár­nyakat, hogy ellenállhatatlanul hirdessék azok a s.en isiváni hó­dolatban összeolvadó nagy lelki egységét Szent István népének. De ebből a nagy nemzeti szimfó­niából mindennél jobban fog ki­csendülni az egész nemzet mély­séges hite, hogy a dicsőséges Szent Jobb gigázsi ereje fogja megteremteni, hogy ez a nagy lelki egység mielőbb földrajzi és történelmi egység lehessen újr?. És mi hiszünk benne, mert amint egyházunk mondja a Róla való megemlékezésben: «Igaz ajka böfeseséget szól és nyelve igazat beszél. Isten törvénye van szivében és lépérei nem fognak megtántoiodni.“ Hiszünk benne, mert a Gondviselés csodálatosan megőrizte a dicsőséges Szent Jobbot számunkra, mely 900 év után is eleven tanulságot tesz ariói, hogy Szent látván országát nem múló időnek, nem tova tűnő népnek ködbe vesző bizonytalan jövőjére alapította, hanem nagy­vonalú állarrpolitikájával felépített apostoli királyságát a keresztény kuliurába ágyazta be e és a bol- dogságos Patróna védelme alá helyezte, hogy nemzete számára a tűnő idők minden viharát kiálló örök éltü sorsot biztosítson. Szent királyunk orsxágépüő munkájával létrehozott nagy mü­vének történelmi sorsa kialakí­tásában nagy szerepet szánt az általa megteremtett keresztény kultúra alapjai tovább építésénél a magyar városoknak, melyek jó részének alapjait szintén a messze jövőbe látó bölcsesége rakta le. Ha a jubiláris esztendő napjai ünnepi kialakulásában résztvesz a magyar nemzet minden hű fia, önként tóiul élénkbe a kérdés, hogy ebbő! a csodálat munká­ból minő részt kívánnak maguk számára Szent Irtván országának városai! ? Nem ok nélkül vetem fel ezt a kérdést a szentév első napján c lap b:2ábja!n. Mint a váron közigazgatásnak hosgíú időn át volt vezető ténye- nyeiője, nyugodtan adok kifeje­zést eme felfogásomnak és pedig meggyőződéssel, hogy a jubiláris szentévben az új magyar jöven­dőt alapozó nagy nemzeti munka megindulásának ünnepi nyitá­nyába úgyis mint a magyar tör­ténelmi kultúra zászlóhordozőinak iegelsősorban a magyar városok­nak kell a szentistváni kultuszt szolgáé magyar alkotóerő cso­dás atek ordjaít beieszőni. Erre nemcsak az a hála kötelezi, amellyel tartoznak Szent István ama tevékenységének, hogy leg­régibb s legszebb városaink slap- köveit és velük együtt a magyar városkuhura örök értékeit Ö rakta le, hanem azért is, mert messze jövendőre látó város politikájával királyi gondjai közepette ő is­merte fel először a magyar váro­sokban rejlő és a nemzete mész sze jövendőjének kialakulására ható nagy erőt, amelynek mindig eleven és soha nem szünetelő munkája nyomán mindmegannyi védőbástya őrtornya épült Sient István országa évezredes gyö­nyörű kultúrájának védelmére. Ha körültekintünk a magyar városok sorain, ötömmel láiju*, hogy azok nagy részében meg is indult a nagyszerű munka Szent István király halála 900 éves évfordu’ójának a magyar városok­hoz méltó megünneplésére. Kezdve a magyar fővároson és a vidéki városok közül Esztergom, Székes- fehérvár, Veszprém, Pécs, Szom­bathely, Győr és Eger városok árok, amelyekben nagy körülte­kintéssel és mégis lázasan készül­nek fel, hogy országépitő szent királyunk iránti hálájukat méltó keretben róiják le a jubiláris szentévben. Nemes vetélkedéssel igyekszik az emíhett városok pol­gársága szent királyunk dicsősé­ges emlékét méltóképen megörö­kíteni. Ha ezt lápjuk, kérdem: kima­radhat e Zalaegerszeg város az ünnepre készülő magyar városok sorából?! Vetődött e fel annak gondolata, hogy az ősi Zalsvár- megye székvárosa milyen formá­ban vegyen részt a közelgő jubi­láns esztendő méltó megünnep­lésben?! Úgy ludern, hogy ez irányban még eddig semmi meg­mozdulás eem történt arra illeté­kes tényezők résiétől. Meg va­gyok arról győződve, hogy egy­házi tényezőink meg fogják ta­lálni az utat, módot arranézve, miképen telítődjék meg hiveik serege a jubiláris esztendőben szeniistváni lekiséggel I Ds hát a világi hatóságainknak és pedig legelsősorban városunk vezetősé­gének is kell, hogy sürgős gondji legyen cselekvőség arra, hogy Zdaegerszeg városa is kivegye részét Szent István királyunk em­lékének minél méltóbb formában megnyilvánuló megörökítésében. Megköveteli ezt Srent István ki­rályunk iránt jámbor eleinktől drága hagyományként reánk ma­radt és a mii városi polgárságunk lelkében is elevenen élő mélysé­ges tisztelete, amelyet tovább fej­lesztem, tartalmasabbá tenni és máíyiieni elsősorban ii a város sorsát iméző világi tényezőknek a hazafias szent kötelessége. Legcélszerűbbnek tartanám az elindulást ott kezdeni, ha polgár- mesterünk a tervek megbeszélé­sére a polgári társadalom minden rétegéből egy nagy bizottságot hívna Ü36ze. Tudom azt, hogy ezen a megbeszélésen hamarosan megszületnének a gondolatok, mi- kápen is lehelne Körülményeink­hez képest Szent István emlékét városunkban is méltóképen a most élő és az u'ánuk következő nem­zedékek üdvös okulására meg­örökíteni ? Szabadjon e cikk keretében a magam részéről pár gondolatot már most felvetni csak azért, hogy azokkíl site ékesek, de a városi közvélemény is, foglalkoz­zanak és azokhoz hozzászóljanak. Mily szép lenne itt a zalai vé­geken, ha egy hatalmas, művészi kivitelű apostoli kereszt állíttatnék fel arra méltó helyen városunk területén. Apostoli királyságunk 900 éves sient jelvénye méltóan hirdetné Szent Utván népének lelki átalakulását Szent István ko­ránunknak szellemében. A vasúti állomás előtti vi­rágos térségen felállítható monumentális és művészi kettős keresztből kiáradó erő, hogy megkapná a városunkba érkező idege­nek lelkét, emlékeztetvén őket arra a nagy értékre, amely abban vagyon: hogy ime Szent István hivő népe vagyunk, amely rendíthetetlenül hisz a Gondviselő Istenben és az ezeréves keresztény Magyarország : Szent Ist­ván országának jövendő­jében ! Menjünk csak tovább ! Ha vá­rosunk utcáit já'juk, azt lápjuk, hogy Szent István nevét még egy utca sem hirdeti! Vájjon nem volna e alkalmas, ha leg­szebb utcánkat, vagy terün­ket — Szent István — orszá­gunk megépitőjének a dic*ö- séges nevéről neveznénk el l

Next

/
Oldalképek
Tartalom