Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-10-05 / 225. szám

2. Zalamegyei Újság 1937. október 5 tehetetlenség, a tanácstalanság és a kunkiátoroskodás van. Darányi miniszterelnök mint nagy varázsló­mester jár körül. Ha valamelyik mameluk elkezd hemzsegni, Da­rányi megérinti a zeileis pálcával és a mameluk megnyugszik, mert ez az ország ma a megnyugvás hazája. Darányi a csoda ember, aki mindenkit megnyugtat és aki­ről mindenki meg van győződve, hogy ez ő programm- ját valósítja meg. A jobbszélső, a haladó konzervatív, a cení- rumista és csáklyás mind a saját emberének tartja. Darányi leszállt a gyorsvonatról és echós sze­kérre ült, de azért a pártban senki sem lázong. Sőt hódol és belekapaszkodik a saroglyába. De vigyázzon Darányi Kálmán. A miniszterelnök háttal ül a párt­jának, én azonban szemtől- szembe ülök vele, s mondom: baj lesz azzal a gárdával, A zalaegerszegi róm. kát. egy­házközség a Bíró Márton uica keleti során a Petőfi utcával szemben építi föl a Szent József Otthont, amely megnyitásától, 1936. május l-:ői az Oia utcai Regős (Rozenkranez) épületben béreit helyiségekben működik. Az új épületnek alapkövét vasár- napgjdéluíán telték le ünnepélye sen. Az alapkőietéieli ünnepélyen megjelentek : vitéz gróf Teleki Báláné főispánná, vitéz Tamásy István dr. polgármester, Mikuia Szigfrid dr. h. polgármester, Miron Lajos pőstafőnök, a Szociális Missziótársulat, a Hőlgvkongre gáció, a Mansz és a Stefánia - egyesület tagjai nagy számban és számosán a hívők sorából. Pehm József prelátus délután fél 6-kor érkezett meg s karinget és siólát öltve magára, felhívta az egybegyűlteket, énekeljék el a nemzeti Himnuszt. Azután föl­olvasta az alapítólevelet, amely­nek szövege a következő : r„Áz Urnák 1937. évében, a kettős szentévelőkészülete idején, tesszük le eme Szent József Óit - hon alapkövét, hogy elaggott és elhagyott felebarátaink menedék- nyújtó Szeretetháza legyen. Ínsé­ges idők kényszere és az Evan­gelium szelleme sugallták a gon­dolatot, hogy a temploméoitő zalaegerszegi róm. kát. egyház község az irgalom hajlékát nyis­sa meg 1936, május 1 én a bér­iéibe vett Regös (Rozenkranez) - vendéglőben. Utána épül ez a hajlék az egyházközség elhatáro­lásából, a Szociális Misszió munkásságával, a m. kir. Bel­ügyminisztérium 9000 pengős amely mindig ciak meg­adja magát. A nagy tetszéssel fogadott be­széd után B é 1 d i Béla han­goztatta, hogy a fiatalságnak vál­lalnia kell az áldozatot az önzet­len politika megvalósításáért. Végül Herényi Kreutz József hitoktató mondott lelkes beszé­det, majd Barsi Jenő dr. zárta be a gyűlést, amelynek közön­sége elénekelte a Himnuszt. Társasebéd követte a Bocskaiban a gyűlést és ezen a vidéki kisgazdák nagy­számban vonultak fel. Több fel­szólalás hangzott el, s a közönség folytatta a képviselő és keresz­ténypárt ünneplését. Ebéd köz­ben a közönség kegyelettel áldo­zott néhai Hegedűi Ferenc plé­bános, a rendíthetetlen keresztény- párti vezető emlékének. adományával, Zalaegerszeg me gyei város telkén, amely vásár­lással bővült, nagy tégla- és tel jes fetőcserép adományával, nagy­lelkű magánosok és a társadalom pénzbeli és igás segítségévei. Elhelyeztük az alapkövet ok­tóber 3-án. Ekkoron a vármegye főispánja vitéz Teleki Béla gróf, alispánja Bődy Zolién, aki egy­ben az egyházközség világi el­nöke is, egyházi elnöke és a vá­ros plébánosa Pehm József, káp­lánjai Lutter Imre és Kovács Aladár, a város plgárraestere vi­téz Tamásy István dr., a Szciális Misszió helyi szervezetének el­nöke Bődy Zoítánné, ügyvezetője Szirmai Miksáné, gondozó nő­vére Lovrits Mária, az A. C. ka- i ritativ szakosztályának elnöke Szalay Gyula dr., vármegyei tiss- tifőügyész. Az épületei tervezte Újhelyi János mérnök, építészeti vállal­kozó Láng Nándor. Szent József oltalma alá he­lyezzük az építést, a majdan kész hajlékot. Ahogy Ö hűen gondozta a Szent Családot, oly hűséggel szeretnőb gondozni azokat* akik oly közel állanak Jézushoz®. Azután megszentelte az alapitó levelet, amelyet sárgaréz henger­be helyezett, majd a következő beszédet intézte az egybegyűltek­hez : — Az a termőfa, amelyet Egy­háznak nevezünk és amely a kö­zépkorban az árpádházi szent Erzsébet íelküietével megterem­tette az ispotályokat, a hospitálé- kat, az első beteg gondozó és aggápoída intézményeket, amely az új korban borromei szen'r Ká­roly és De Paul Szent Vince lelkességével elindította a mai karitatív intézmények elődjeit a menhelyeket, kórházakat, — itt Zalaegerszegen új rügyet hozott, ezt a rügyet letesszük a főidbe és azt várjuk, hogy a lelkek tavasza idején ki fog bontakozni. Otthont akarunk az otthontalanoknak. — A legnagyobb baj a mai ku­száit életben az, hogy nagyon el­szaporodtak az ilyen otthontalanok Ezeknek építjük meg ezt a hajlékot, nem mintha ebben a városban nem volna már egy ilyen intéz­mény, mert igen, ennek a város­nak dicséretes gondosságából már van egy ilyen iniézmény, de mert a nyomorúság nem ál­lód meg s a katolikus Egyház úgy érzi, hogy neki ez hivatása, neki is ba kell állni a küzdelem­be. Ezután köszönetét mondoíl mindazoknak, akik adományaik­kal hozzájárultak az Otthon léte sitéséhez, majd megemlítette, hogy küzdelmes lesz még ez építkezés, meri 5 ezer P kel! még 8 eií magánosoktól és intézmények­től hten nevében kérni fog­ják. Megemlékezett még arrói, hogy ma van Kis Szent Teréz ünnepe, 40 éve annak, hogy elhagyta a Annak a határtalan tiszteletnek és szeretetnek, amit Udvardy Jenő dr. kormányfőtanácsos, ügy­védi kamarai elnök, Nagylengyel polgársága részéről osztatlanul élvez,, legméltóbb kifejezője az, hogy őt a község díszpolgárává választották. Az erről szóló ok­iratot szombaton délután a kép­viselőtestület díszközgyűlésén adr ták át Udvardy Jenő dr.-nak. A díszközgyűlést délután fél 5-kor tartották meg a községháza tanácstermében Kiss László köz- ségbiró vezetése mellett. A gyű­lésen a képviselőtestületi tagok teljes számban megjelentek. Ott voltak dr. Udvardy Jenöné, s többen Zalaegerszegről és a vi­dékről. A Hiszekegy elmondása után a községbiró üdvözölte az egybegyűlteket, majd vitéz Farkas Jenő körjegyző köszöne­tét mondott Udvardy Jenő dr.-nak, hogy az Emlékmű leleplezésén a szónoki tisztséget elfogadta. Azután igy folytatta: — Amiket hazafias és vallásos szónoklatában elmondani szives volt, megegyeznek, azonosak a mi érzelmeinkkel és a Méltósá­godat ért támadás bennünket megbotránkoztatott és a felelőtlen, előttünk ismeretlen származású egyén sértegetése minket épúgy érintett, mint Méltóságodat. Amikor a megjelent cikket elolvastuk, az volt az első gondolatunk, hogyan tudunk mi ezért Méltóságod és magunk részére elégtételt szerezni. Mi, erkölcsi és jogi testület, nem állhatunk vitába felelőtlen egyén­fö’det, 12 éve annak, hogy meg­született az Égnek. Ő mondotta halála előtt, hogy „rózsaesőt aka­rok hullatni a földre®. Azt a fohászt bocsátotta Hozzá, hullas­sa rózsáit e ház lakóira s mind­azokra, akik az Otthon létesítését elősegítik. Majd azzal fejezte be beszédét, hogy Isten jelenlétét, Szent József gondosságát s a bol- dogságos Szűz Anya anyaságát tesszük bele ebbe az épületbe* azt a hármas alapkövet, amit Is­ten jelenléte, szent József gon­dossága és a boldogságos Szűz anyai szeretete jelent. A beszéd végeztével elénekel­ték a Pápai Himnuszt s az ün­nepély befejeződött. * Az új épület észak-déli fekvé­sű, főbejárata a déli oldalán van. Belső résvét a folyosó két részre osztja. Balra az utcára néz két női, egy férfi szoba és a házve­zetőnő szobája; balra az udvarr □ befeg szoba, a közös étkező, konyha és az éléskamara, az ud­varra nyiló folyosó, majd a mo­sakodó és fürdőszoba. Az udvar­ra nyiló folyosó a volt telektu­lajdonos kis lakásába vezet, amely alatt van a mosókonyha és a pince. nel, hanem szeretetünkkel és; nagyrabecsülésünkkel Méltóságod mellé álltunk és a községünk, népében régi idők óta élő szerer tetünket nyilvánosan kifejezésre óhajtottuk hozni. így közóhajra a községi képviselőtestület au­gusztus 28-án tartott közgyűlésén egyhangú határozatával Méltósá­godat a község díszpolgárává- vá­lasztotta. Ezután átnyújtotta az erre vo­natkozó okiratot azzal a kíván­sággal, hogy együtt ünnepelhes­sék Nagymagyarországot. A főjegyző után S t r a u s z Flórián prelátus, mint rokon, üdvözölte meleg szavakkal a község új díszpolgárát. Udvardy Jenő dn. megha­tóban mondott köszönetét a nagy kitüntetésért. Remek beszédében megemlítette, hogy bár nem nagy- lengyeli születésű, de gyermek­kori emlékei idekötik. Azután könnyezve emlékezett meg név- szerint gyermekkori játszótársai­ról, akik már egy kettő kivételé­vel örök álmukat alusszák. Éle­tének legszebb emléke marad a mai nap és mindig úgy szereti Nagylengyelt, mint szülőföldjét. Isten áldását kérte a község minden lakójára, hogy minden­kor megelégedetten, boldogan mondhassák: Dicsértessék Jézus Krisztus. A pompás beszédet könnyezve hallgatták végig az egybegyűltek és lelkesen ünnepelték Udvardy Jenő dr.-t, aki a gyűlés végén Fényképezőgépekben nagy választék« Fényképek gyors és szakszerű kidolgozása wm i ♦ Bánfai látszorész és fényképész szakQzlafében Zalaegerszegy Arany Bárány épület Telefon i 178. A Szent József Otthon alapkőletétele. A legjobb divatszövetek TÓT H-nál uriszabóság és finom uridivat különlegességek Udvardy Jenő dr. ünneplése Nagylengyelben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom