Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-11-13 / 257. szám

2. Zalair.egyei Újság 1937. november 13. Pál és Indra cégnél kaphatók, Zalaegerszeg. — Telefon 170. am Átdolgozzák a magántisztviselők munkaidejéről szőlő rendelettervezetet. HÍREK nem engedte meg Windsor her­cegnek, hogy résztvehessen a fegyverszüneti évfordulón tartott istentiszteleten, mivel a herceg el­vált asszonyt vett el. — Az olimpiai játékokat 1940 ben megtartják Japánban, amint azt hivatalosan közlik. — Táj lun pusztított Lúgon szigetén. Manilában 38 ember meghalt, 2 ezer ház összedől, 30 ezer ember hajléktalan leit. — Japán má­sodszor is visszautasította a brüsz- szeli értekezletre vonatkozó meg­hívást. A politika hirei. Budapest, november 12. A kép­viselőház mai ülése is a tűzhar­cos javaslat tárgyalását folytatta. Vitéz Szalay László, Propper Sándor és Pintér József szóllak a javaslathoz. Rőder honvédelmi miniszter kedden válaszol a felszólalásokra, majd részleteiben is letárgyalják a javaslatot. Csütörtökön esetleg már a felsöház jogkörének kiter­jesztéséről szóló javaslatot tár­gyalják. Karácsony előtt még né­hány kisebb javaslatot is letár­gyalnak. Darányi miniszterelnök ma Fa- binyl pénzügyminiszterrel és lm- rédy Bélával, a Nemzeti Bank el­nökével megvitatta az időszerű pénzügyi kérdéseket és előkészí­tették a pénzügyminiszter genfi útját. Délután minisztertanács lesz, amelyen a belügyminiszter ismer­ted a választójogi javaslatot. Most már csak a javaslat formába ön­tése van hátra, azután beterjesz­tik a Házban. Léránt Zoltánról. Szerényen, csendben, minden hangos reklám néikül és talán épen ezért alig emlegetetten for­gatta az ecsetet Zalaegerszegen Leránt Zoltán. Vizfesményeit, ha néha-néha egy kirakatban a kö­zönség elé kerüllek, megnézték, meg is dicsérték, egy kiállítás alkalmával beszéltek is róla, de nem méltányolták kellőképen. Csak most, halála után kezdik értékelni munkáit, még pedig ille­tékes körökben. Épen ezért köte­lességünknek tartjuk, hogy korán elhunyt föidmkröl mtgemékez- zünk annak a kiállításnak kap­csán, amu vasárnap nyitottak meg Budapesten a „Müieiem“ kiátiitási termében (IV. Kossuth Lajos u ca 12. félemelet), ahol gróf Zichy Istvánné YuÜ Erika és Magi Zoltán képei mellett Léránt Zoltán kiválasztott harminc v z- feslménye is szerepel, mint egy komoly és gyakran hibátlan, egyé ni siilusu müvésztehetség megnyil­vánulásai. Idézzük itt egyik nagy fővárosi lapnak bírálatából a kö­vetkezőket : *A kellemesen meleg barna szinhangulatok költője még zöldjeit és kékjeit is melegnek fejezi ki. A rajzot külön nem érezteti, köivonalai puhák, kelle­mesek és sejtelmest éreztetnek. Néha a németalföldi öreg meste­rek julnak róla az ember emlé­kezetébe.“ — Ha a zalaegerszegiek nem értékelték életében a zala­egerszegi művészt, értékeljék most legalább annyira, hogy, ha üljük a fővárosba vezet tekintsék meg a kiállítást. A magántisztviselők munkáidé- | jének szabályozásáról szóló tör- j vény végrehajtási utasítását hoz­zászólás végett elküldölték az ér­dekelteknek. Az írásban előterjesztett vála­szok után valószinüleg ankétot is tartanak, amelyen igyekeznek majd összeegyeztetni a különböző fel­fogásokat. Úgy a törvény, mint a végrehajtás intézkedéseinek szo­ciális részével meg van az egye­sítés minden oldalon, inkább gya­korlati szempontoknál merültek fel olyan észrevételek, amelyeknek hatása alatt a rendelettervezeten különböző módosításokat szándé­koznak végrehajtani. Ezek a módosítások elsősorban olyan természetűek leszpek, ame­lyek eloszlatják a félreértéseket, amelynk a rendelettervezet mai szövegéből adódnak. A rendelet intézkedése szerint a túlmunkát a munkaadó a ren­des munkaidőre eső óradijpál legalább 25 százalékkal magasab­ban köteles díjazni. Az óradij kiszámítására a rendelettervezet azt az intézkedést hozza, hogy óradijnak az egy hónapra járó illetmény 1/200 ad részét kell te­kinteni. Felmerült az a kérdés, mi ér­tendő havi illetmény alatt ? A havi fizetés és a lakbér együtt? Vájjon az alkalmazottaknak egyéb járandóságai hozzászámíthatok-e a havi illetményhez ? I t minde­nek előtt pontosabb meghatáro­zást akarnak adni, hogy a gya­korlati életben semmiféle félreér­tés ne keletkezzék. A túlmunkák engedélyezése az elsőfokú iparhatóságra vár, de előbb meg kell hallgatnia a Ke­reskedelmi és Iparkamarát. Érzel kapcsolatban olyan irá­nyú változtatást kívánnak végre­mii iniiiii——I—— hajtani, amely biztosítja a kére­lemnek gyors elintézését. A ren­delet felsorolja azokat az esete­ket, amikor a megállapított mun­kaidőt túl lehet lépni, ezt a fel­sorolást is módosítani akarják olyan értelemben, hogy jobban simuljanak a gyakorlati élethez. A rendelet intézkedéseinek be nem tartása kihágást jelent, ki­hágásért pedig a tervezet szerint munkaadó, illetve a vállalat fele­lős vezetője büntetendő. Ebben a kérdésben is ponto­sabb meghatározást akarnak adni abbál a szempontból, ki vonandó felelősségre, tehát ki értendő a vállalat felelős vezetőjének meg­határozása alatt. A büntetés a tervezet szerint másodízben 15 napig terjedhető elzárás, ezt is módosítani akarják olyképpen, hogy a kihágást el­követő személy pénzbüntetésre és elzárásra Ítélhető. Színház. Vitéz Bánky Róbert kama raszinháza ma, pénteken este kezdi meg vendégjátékát Zala­egerszegen a Kultuiház nagyter­mében. Bemutatásra kerül Seribe 5 felvonásos víg játéka : Egy po hár viz, amelyet megismételnek szombaton. Műsor: Vasárnap délután : Fruska (Víg­játék) Vasárnap: Tökmag (Vígjáték). Hálfő : B38kircsev Mária (Szín­játék). Kedd: Érettségi (Vígjáték). Szerda: Vadkacsa (Szinjátéb). Az előadások este negyed 9 órakor kezdődnek. I ”*—Róm. kát. és új görög Szaniszló ProtSzaniszló Izr. Kiszlev 8. Napkelt« 6 óra 59 perc. Nyug- «a ii ■ mi szik 16 óra 29 perckor Idő : É énk északnyugati északi szél, sok helyen, főként az ország körépsó és keleti részein eső, a negyeken részben havas eső. A hőmérséklet keleten még c .ökken, nyugaton csak az éjjeli lehűlés fokozódik, a nappali hőmérséklet kissé emelkedik. — Szomorú dátum a magyar nemzet történelmében 13. Tizenhét esztendővel ezelőtt ezen a napon ik<a<atta törvénybe az akkori nem- zetgyüléi külhataimak nyomására . az ezeréves Magyarországot szétdaraboló trianoni békeparan­csot. Felkérik a háztulajdonoso­kat, hogy szombaton, a szomorú évfordulón, házaikra gyászíobogót tűzzenek ki. — Szent Imre ünnep Ta­polcán. Tapotca katolikus társa­dalma november 14 én a Kato­likus Kör nagytermében Szent Imre ünnepet rendez. Az ünnepi beszédet Koppányi Jenő lelkész mondja. — Esterházy Móric gróf országgyűlési képviselő az épí­tendő tapolcai sportpálya céljaira ismét 300 pengőt adományozott. — A szombathelyi Szent Márton szoborpályázat határ­ideje csütörtökön délben járt le. Beérkezett 26 pályamunka, ame­lyekei szumoaton vesz bírálat alá a kiküldőn bizottság. — Közigazgatási vizsga. Hor­váth Lajoá űr. novai tb. szolga- bíró az egyesített közigazgatási vizsga második részét Budapesten sikerrel letette. — Halálozás. Özv. görbői örffy Lajosné szül. Somogyi Anna 83 éves korában Szeuszárdon meghalt. Az elhunytban örffy Imre dr. képviselő, zalamegyei földDirtokoä édesanyját gyászolja. — Névváltoztatás. L3k.cs László, oadaciorrytomaji lakós csaiadi nevét belügyminiszteri en­gedélyei Lakatosra változtatta. — A nagykanizsai refor­mátusok juOneumi ünnepé i részt - vesznek Bethlen litván gróf v. miniszterelnök és vitéz Teleki Béla gróf főispán. — Alapszabályjóváhagyás. A belügyminiszter a Balatontüre- di Fürdöegyesület alapszabálya­it jóváhagyta. — Csak nagy választékból vehet jót, finom divatárut Tóth szabónál. — Épül a csődéi bekötő ut. A csődet bekötő ut, amelyre már sok panasz volt, megépül. Ai útnak és három hídnak épitése folyik, s a hidak közül egyik a Zalán vezet át. Mivel az új ut az eddigi nagy kanyarokat teljesen kihagyja, igy a jövőben Csődéről két és fél kilóméieres ut helyett egy kilóméteres utón lehet kijutni a zalaegerszeg-őriszentpéteri tör- 1 vényhatósági ólra. Legtökéletesebb látást biztosít a Zeiss punktal Kapható: e m ü v e g. Bánfai létszerész és fényképész azakOzleteb-n, Zalaegerszeg, Arany Bárány épület. Telefon i 178.

Next

/
Oldalképek
Tartalom