Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-12-15 / 283. szám

1937. december 15 Zalamegyei Újság 3. HÍREK Róm. kát. és új görög Valér Kánt. Prot. Joh. Izr. Tebeth 11. Napkelte 7 óra 40 perc. Nyug­szik 16 óra 10 perckor Idő: Mérsékeli szél, sok he­lyen köd és eső. A hőmérséklet kissé emelkedik. — Bornemisza Géza ipar­ügyi miniszter szeníadorjáni utjával kapcsolatban csüörtökön, folyó hó 16 án, déli fél 1 órakor külön motorossal Zalaegerszegre érkezik és pár órai tartózkodás után indul tovább. — Népmisszió volt nyolc na­pon át Petrikereszluron P. Szalai János dr. dömés atya vezetésével. Bezeréden december 6—12-ig Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, nagykanizsai hittanár tartott misz- sziót. A kellemetlen idő ellenére is mindkét helyen igen szép eredménye volt a missziónak. — Az alispán Budapesten. Bődy Zoltán alispán ma délután Budapestre utazott, ahol szerdán és csütörtökön különféle hivata­los ügyekben jár az illetékei minisztériumokban, pénteken pe­dig résztvesz a vármegye 1938. évi költségvetésének minisztériumi tárgyalásán. — Peticiót adnak be a fel­sőházi tagválasztás ellen? Egyes fővárosi lapok hiradása szerint Hajós Kálmán dr. és hí­vei a zalamegyei felsőházi tag­választás ellen különféle szabály­talanságokra hivatkozva peticiót adnak be a Közigazgatási Bíró­sághoz. — A nagykanizsai vasuta< sok gyűlést tartottak, amelyen a központnak is több kiküldöttje vett részt. A gyűlés folyamán Krátky István dr. polgármester méltatta a vasutasság értékes munkáját. Kimondották ezután, hogy a kormánytól kérik a régi illetmények visszaállítását. — Eljegyzés. Svábóczi és tótfalusi Svaby Érvin m. kir. gazdasági felügyelő és neje leá­nyát, Babát (Keszthely) eljegyezte forintosházi Forintos Géza dr. ny. miniszteri tanácsos, földbir­tokos és neje fia, forintosházi Forintos László dr., Zala vár­megye szolgabirája, tb. főszolga­bíró (Balatonfüred). Minden kü­lön értesítés helyett. — Összeütközött a vármegye autója Farkas Tibor dr. szekeré­vel. A szekér eltörött. — Az asszony kötelessége törődni azzal, hogy bélmüködése rendben legyen, amit pedig úgy érhet el, ha reggelenként éhgyo­morra egy félpohár természetes »Ferenc József“ keserüvizet iszik, amely enyhén és kelleme­sen, pontosan és biztosan sza­bályozza az emésztés folyamatát. Kérdezze meg orvosát. Pusztai szél. A legtitokzatosabb magyar film. — Tüzeset. Simon Pál 50 éves lickovadamosi gazdának 3 mázsa szénája a réten ismeretlen módon kigyuladt és elégett. I Túrára, belföldre, külföldre, meghozható a CHORMTZER DRV. bérautó. Km-enként 22 fillértől —• A rendőrség zalaeger­szegi kapitánysága az 1936 év második felében talált .és el­kobzott tárgyakat folyó évi de­cember 21 én délelőtt 9 órakor nyilvános árverésen a kapitány ság épületében (I. em. 7 sz ajtó) értékesíteni fogja. Pusztai szél. Kiss Ferenc, Lázár Mária és Jávor Pál ragyogó alakítása. — Felhívás. Felhívjuk az igen tisztelt sertéshizlaló gazdák figyelmét arra, hogy a Német­országba száilitandó sertésexport részére vásárolni óhajtunk 130 kg. élősúlyon felüli kizárólag fiatal sertéseket. Akinek ilyen sertése van, jelentkezzék az alább felsorolt zalaegerszegi hentes­mestereknél : Farkas Nándor, telefon 26, Fodor János, telefon 241, Gecsovics István, telefon 238, Hajmásy József, telefon 225, Oláh István, telefon 265. — Áruim szépségéről, ki­rakataim, áruim olcsóságáról pedig vevőim beszélnek. Tóth szabó. — Számos női bajnál vég­telen nagy megkönnyebbülést sze­rez reggel, éhgyomorra félpohár- nyi természetes »Ferenc József“ kese üviz azáltal, hogy a belek tartalmát gyorsan felhigitja és akadálytalanul kiüríti, azonkívül pedig az emésztőszervek műkö­dését lényegesen előmozdítja. Kérdezze meg orvosát. Csipke, szövet, estélyi és délutáni ruhára. Legújabb di­vat, szép választék, olcsó ár. Schütz-Áruház. — Megfenyegette a végre­hajtókat Felföldi Györgyné 42 éves gyülevészi lakosnál ez év szeptemberében megjelent Laka- tos László pénzügyi számellenőr és Eichinger Károly községbiró, hogy a háznál végrehajtást foga­natosítsanak Az asszony kést fogott és leszurással fenyegette meg a két hivatalos személyt. Ma tárgyalta az ügyett a zala­egerszegi törvényszék. Bűnösnek mondotta ki Felföldinét hatósági közeg elleni erőszak vétségében és jogerősen 20 pengő pénzbün­tetésre ítélte. Hócsizmák, hócipők, sárcipők Hűtött fejqgg&lg, korcsolya »wettere«: harisnyák és keztylik nyskken­kafapok x es urg ~!§^T IFIjB eredeti gyári árakon Játékáruk óriási válásxték« ban találhatók már most iegolcsób* ban be­szerez* befő >vács. Divatházban, Tel. 84. Zalaegerszeg. — Kétévi börtönre ítéltek egy szülésznőt. Kovács Jolán nagykanizsai szülésznő, aki egy alkalommal már 6 hónapi, másik alkalommal pedig 8 hónapi bör­tönt kapott, most ismét a bíró­ság elé került két tiltott műtét miatt. A törvényszék Kovács Jo­lánt 2 évi börtönre Ítélte. Bűn­társai közül Szőke Mária 3 hó­napi, Kozma Mária 2 hónapi fog­házat kapott. — Hét évet kapott az osz- kói gyilkos. Alsóoszkó község­ben Mindszentek napján Sinka József legény agyonlőtte harago­sát, Gál Imrét. A törvényszék most tárgyalta az ügyet és Sinkát jogerősen 7 évi fegyházra Ítélte. Egerszeghegyen szőlő- birtok, ház és szántóföld, gyü­mölcsössel eladó. Érdeklődni le­het Horváth Lajosnál Egerszeg- hegyen. 2500—937 — Lopás. Szentgyörgyvölgyön a napokban ismeretlen tettesek Nemes Józseftől és 2 társától két lovat és egy „Paizs Sándor* név­táblával ellátott kocsit elloptak összesen 1206 P. értékben. A rendőrség megindította a nyomo­zást. Nézze meg karácscnyi kirakatunkat! Illatszer dobozok, cippzáras manikűr kazetták, fény­képezőgépek és albumok. Újonnan felszerelt áru­raktárával egy próba vá­sárlásra várja Önt. Szent Antal drogéria Zalaegerszeg. Kossuth Lajos utca 4. szám. fj0|í n Szerdán féi 7 és fé! 9 órakor két nagyszeiü film egy műsorban kerül bemutatásra az Edisonban 20—70 fill, helyárakkal. Átkos asszony. Társadalmi dráma 10 felv. Fő­szereplők Bette D >vls, Franchot Tone. Postarablók. Rendkívül izgalmas cowboy film 8 feiv. Főszerepben : Dick Foran, az énekiő cowboy. Az Edison következő műsora lesz a Kalifornia császára. A legmonumentáSísabb, legizgal­masabb viiágfiim 14 felvonásban. Főszerepben Luis Trenker. És jön egyszerre Budapesttel! Pusztai szél. Kimagasló nagy magyar siker. Rózsafüzérek szentévi éremmel kaphatók a Zrínyi köny vkereskedésben. Felelős kiadó i SftÁL EST VÁH Kiadja: a »Zrínyi“ Nyomdaipar és Könyvkereskedés R T. Zalaegerszeg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom