Zalamegyei Ujság, 1937. július-szeptember (20. évfolyam, 145-221. szám)

1937-07-01 / 145. szám

XX. évfolyam 145. őzé m 1937. július I. Csütörtök, Ára 8 fillér Szeik Kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchen>. tér 4. Telefonszám 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban Előfizetési árak; egy hónapra 1*50 pengd, negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint Ismét csökkentik a francia frank értékét. A külpolitika hírei. Páris, június 30. A képviselő ház az éjszaka 380 szavazattal 228 ellenében megadta a kormány­nak a pénzügyi felhatalmazást, amely augusztus végéig terjed. Ezalatt az idő alatt a kormány rendeleti utón teheti meg azokat az intézkedéseket, amelyek az ország pénzügyi talpraállitásához szükségesek. Bonnet pénzügymi­niszter bejelentette, hogy a frank új leértékelésével, takarékosság­gal és adóemeléssel akarja az államháztartás egyensúlyát bizto sitani. A szavazást izgalmas jele­netek előzték meg. Az egyik jobb­oldali képviselő semmirekelőknek nevezte a kommunistákat, anik a képviselőt megrohanták és meg­verték. Az olasz pénrü^yi köröket erő sen foglalkozz ja a francia pénz­ügyi helyzet. Az olasz tőzsdéken a frank jegyzését beszüntették. London, jun. 30. A spanyol ellenőrzés körül ismét nehézsé* gek mutatkoznak. Olaszország és Németország ugyan kivonultak az ellenőrzésből, de azt ellenzik, hogy az ellenőrzést csak a fran­ciák és angolok lássák el, mert ezt nem tartják pártatlannak. Moszkva, junius 30. A távol­keleten a szovjethatóságok kivé­geztelek 37 vasutast kémkedés és szabotázs címén. Edd g 131 vasutat i öltek meg. Tokio, junius 30. A moszkvai japán követ ultimátumot nyújtott át a szovjeíkormánynak és ebben Japán követeli, hogy az oroszok 24 óra alatt ürítsék ki a jogtala­nul megszállott Amur szigetet. Kereszténypárti értekezlet Káptalantótiban. Tapolca, junius 29. Az Egye­sült Kereszténypárt kápiaiantóü választmánya igen nagy érdeklő­dés mellett tartotta meg értekez­letét junius 27 én Éder Ferenc ny. máv. felügyelő einök és Led- niczky Lajos plébános ügyvezető elnök vezetékével. Ai értekezleten a tapolcai kerületi pártvezeiőség részéről ré.ztveltek Keszler Ala­dár Gyuia titkár, Simon Lajos hírlapíró és Presns József választ­mányi tag. Az értekezletet Éder Ferenc pártelnök nyitotta meg. Üdvö­zölte a megjelenteket és tapolcai kiküldőiteket. Utána Keszler A'a- dár titkár ismertette az év poli­tikai mérlegét, az országos és kerületi politikai eseményeket. Ledniczky Lajos a község ügyei­vel foglalkozott. Fontosnak tartja a sátorma bácsi ut kiépítését a vidék faellátása ügyében. Kéri a kerület képviselőjét, Esterházy Móric grófot és a pártvezetősé­gé , hogy a vármegyénél járjanak el az ut helyrehozatali munkái­nak megindítása céljából. Szólott még a borkérdé6 megoldásáról, az átlamt borp nce tőkeellátásáról es a menürendszerben kötelező borfogyasztásról. A választmányba a régi tagok mellett még Tóth József, Ügli József, Vajay József, Batyky Fe­renc József és Sédli József tago­kat választották. A szervezőbizotí ■ ságot Varga János, Horváth Kál­mán és Orbán Károly párttagok­kal egészítették ki. Kálmán Jó­zsef választmányi tag Drávacse- hibe költözött, helyébe Németh Imrét választották. Az értekezletet Éder Ferenc pártelnök zárta be, megköszönve a megjelenést és további kitartó munkára hívta fe! a tagokat a keresztény politikai világnézet meliert. Túlterhelés okozta a veleméri halálos autószerencsétlenséget. Beszámoltunk arról a sulyos- kimenetelü autószerencsétlenség­ről, amely hétfőn hajnalban tör­tént Szentgyörgyvölgy és Velemér között. A szerencsétlentségröl és annak okáról a következő részle­teket jelentik: I Eitner Ákos vasárnap több ba­rátjával a tüzoltóegyesület tánc- mulatságán vett részt Szent- györgyvölgyén, ahova sportkocsi­jával érkezett. Hétfőn hajnali 5 órakor, mielőtt hazaindult volna, a mulatság több résztvevője kér­te a földbirtokost, hogy vigye el 1 őket kissé autózni. Eitner Ákos eleget tett a kérésnek és három nőt vett fel az autóra: Géczi Kálmánnál, Major Viktóriát és Varga Irént. Az asszony a vezető mellett foglalt helyet, .£> ölébe vette az egyik leányt, a másik leány pedig a hátsó ülésre ült. A négy utas még nem okozott volna baj», mert az asszony és a leányok súlya nem volt nagy. A szerencsétlenséget az okozta, hogy amikor az autó megindult, arra hátul felkapaszkodott Bataicz Jenő fiatalember és az egyik hát­só kerék felett az autó vázán helyezkedett el. Eitner Ákos a motorzugás miatt és mert az utat figyel.e, e2t nem vette észre. Mikor Velemérnéi az autó egy kanyarba ért, az a kerék, amely fölött Balaicz helyezkedett el, a túlsúlyról összeroppant. A kocsi enne« következtében megbrolt, hátsó része lecsúszott az útról, majd az autó felborult és összetö­rött. Az ut szélen ott hevertek az autó vérző, jajgató utasai. A közelben dolgozók odasiettek és igyekeztek segíteni, majd segítsé­get kértek Szentgyörgyvölgyről és Senyeházáról. Géczinát már nem is leheteti megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt. Eitner Ákosnak két bordája és az arccsontja tö­rött be, továbbá zu óclasokat szenvedett. A többi utas kisebb mértékben sérült meg és saját lábukon mentek haza. Eitner Ákos, akit jelenleg salomvári lakásuk­ban ápolnak, túl van a veszé­lyen. A csendőrség folytatja a nyo­mozást a szerencsétlenség ügyé­ben. Egyes szemtanuk szerint az autó nem haladt különösebb se­bességei. Sikkasztás miatt elfogató parancsot adtak ki Surgoth gazdasági fel­ügyelő ellen. Budapest, junius 30. Az elmúlt napokban élénken foglalkoztatta a sajtót Surgoth Jenő országos gazdasági felügyelő eltűnése. A felügyelő, mint ismeretes, Héviz- fürdőre ment üdülni s onnét Debrecenbe szándékozott utalni. Debrecenbe azonban nem érkezett meg és nem túnak róla semmit. Surgoth eltűnését a tspok először összefüggésbe hozták a földmű ■ velésügyi minisztériumban történt visszaélésekké!, de egy hivatalos közlemény ez? cáfolta. Most az ügyben váratlan for­dulat történt. A debreceni tör­vényszék vizsgálóbirája sikkasztás bűntettének gyanúja miatt elfo­gató parancsot adott ki Surgoth Jenő ellen. A gyanuokok szerint Surgoth, még mint a debreceni gazdasági felügyelőség vezetője, nem számolt e! a hivatalátadás­kor utódának bizonyos pénzekről, amelyeket a hivatal a vetőmag- akció és a lóvásárlások céljaira vett át. A debreceni kísérleti ál­lomás 30 ezer pengőt utalt át a gazdasági felügyelőségen keresz­tül a minisztériumnak, de ez a pénz nem érkezett meg. Surgoth Jenőt most országszerte keresik» Surgoth Gyula országgyűlési képviselő úgy nyilatkozott, hogy megtévedt fivére, Surgoth Jenő felügyelő valószínűen azért nem jelentkezik, mert önmaga ítélke­zett maga felett és öngyilkos lett. A földművelésügyi miniszté­riumi panamával kapcsolatban Czvetkovics Ferencet, a termelési osztály főnökét és Józsa Béla osz­tálytanácsost felmentették a szol­gálat alól. Ma tanéként hallgatják ki őket. Tordai László öröklakására bűnügyi zárlatot vezettek. Szándékos emberölés kísérletéért 6 hónapi börtönt kapott egy kőművessegéd. Május 9-én, búcsú alkalmával, mulatoztak a zalagvömörői Han­gya vendéglőben. Rokonaival együtt odament Tóth József 31 éves kőmüves8egéd is, aki belé­pett az ivóba s egy asztalhoz, amelynél többen illák, letelepedett. Olt volt Bakos József 30 éves földműves is, akivei Tóth össze­szólalkozott, majd üvegeket do­báltak egymáshoz s végre Tóth revovert rántott, rálőit Bakosra,

Next

/
Oldalképek
Tartalom