Zalamegyei Ujság, 1937. április-június (20. évfolyam, 72-144. szám)

1937-04-01 / 72. szám

XX. évfolyam 72. iiám 1937. április I. Csütörtök GoszA°n^ Felelő* szerkesztő: Herboly Ferenc. Szerkesztőség és Széchenyi-tér 4. kiadóhivatal: Zalaegerszeg, — Telefonszám 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban Előfizetési árak; egy hónapra 1*50 pengő, negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. A belpolitika hírei. Budapest, március 31. A kép­viselőház 8-án üi össze s ekkor terjeszti be nagy beszéd kereté­ben a költségvetést Fabinyi pénz­ügyminiszter. A Házat ezután két hétre elnapolják s ezalatt a bizott­ságok letárgyalják a költségvetést. Április 7 én a NÉP értekezletet tart 8 ez alkalommal isrr eOeii Darányi miniszterelnök a kormány tavaszi programját. A miniszter­elnök, aki a húsvéti szünetben is tárgyalásokat folytatóit a pártve­zérekkel a közjogi javaslatokról, a napokban folytatja ezeket a megbeszéléseit. Cáfolják Hodzsa balatoni utazásának hírét. A külpolitika hírei. Béé?, március 31. Az osztrák fővárosban olyan hírek terjedtek el, hogy Hodzsa cseh miniszter- elnök a husváíí ünnepek alatt Ausztriából Balatonalmádiba uta­zott és ott találkozott Kánya ma­gyar külügyminiszterrel. Mind bécsi, mind budapesti illetékes helyen határozott hangon cáfolják ezt a hirt. A jspán psrlamentet az ural­kodó a miniszterelnök előterjesz­tésére feloszlatta, s az új válasz­tásokat április végén tartják meg. A miniszterelnök kijelentette, hogy az ellenzék olyan cbstrukciót fej­tett ki az ország honvédelmi és gazdasági megerősítését célzó javaslatokkal szemben, hogy a feloszlatás elkerülhetetlen volt. Római jelentés szerint Sztoja- dinovics jugoszláv miniszterelnök április folyamán érkezik Rómába. Oda várják Schuschnigg osztrák kancellárt is, de a kancellár előbb valószínűen még Belgrádba is ellátogat. A párisi Action Francaise je- ltntése szerint az elmúlt héten ismét 18 ezer orosz katona érke­zett Spanyolországba a semleges­ség! kötelezettség megszegésével. A spanyol harctereken váltakozó szerencsével folynak a harcok. A hajdúnánási választás eredménye. Budapest, március 31. Hajdú­nánáson 3enkő Qéza kormány- párti jelöltet választották meg 7.552 szavazattal a kisgazdapárti Szakács Andor 6 618 szavazatá­val szemben. Benkő igy 934 szó­többséggel lett a kerület képvi­selője. Iskolai szünet lesz Wlassics Gyula temetése napján. W.cssics Gyula bárót április 2-án, pénteken délelőtt 11 óra­kor temetik a parlament kupola­csarnokából. Az egyházi gzerfar- táet Glatlíeider Gyula Csanádi püspök végzi. A szertartás után Széchenyi Bertalan gróf, a felső­ház elnöke és Puky Endre, a Közigazgatási Biréaág elnöke mondanak gyászbeszédet. A kor­mány elhatározta, hogy Wlassics Gyula bárót a nemzet halottja­ként temeti el. A főváros dísz­sírhelyet ajánlott fel a Kerepesi temetőben. A kultuszminiszter elrendelte, hogy április 2 án, a temetés nap­ján az állami és községi eiemi- iskolákban, valamint a közép- és középfokú iskolákban a tanítás szüneteljen, s a következő nap egyik óráján a tanárok és taniiók méltassák Wiassica Gyula bá:ó működését az ifjúság előtt. A zalaegerszegi kir. tanfelügyelőség értesülése szerint a rendelkezés akkor is foganatosítható, ha az írásbeli rendelet idejében nem érkeznék meg. Az elhunyt özvegyéhez sok részváltávirat érkezett. Meleghangú táviratban fejezték ki részvétüket : a kormányzó, Darányi miniszter- elnök, a kultuszminiszter és má­sok. A Közigazgatási Bíróság ma teljes ülést tartott, s azon Wlas­sics Gyula báró emlékének ál­dozott. Puky Endre elnök mél­tatta az elhunyt kiváló munkás­ságát. Wlassics Gyula születési adatai. A zalaegerszegi plébánia 1852. évi snyakönyvében Wlassics Gyula báró születéséről a követ­kező adatok találhatók (latin nyelven): Wlassics Gyula szüle­tett 1852 március 17-én, keresz­telték március 20-án. Szülei: Wtéssics Antal és Börsöny Má­ria, katolikusok. Az apa foglal­kozása : itélőbirósági ülnök. Ke- re.ziszülők: Németh János és Neurierer Alojzia. Keresztelte: Hőgyey János plébános. A külfölddel való fizetési forgal­mai korlátozó rendelkezéseket az utóbbi időben különféle módon kijátszoíták és ezért az ilyen visz- szaélések megakadályozása érde­kében a Nemzeti Bank csütörtö­kön nyomatékos feihivást intézett a pénzintézetekhez. Utasította a bankokat, hogy a betéti üzletág körében is tartsák szigorúan szem előtt, hogy számlát nyitni, vagy befizetéseket elfogadni külföld részére csak a Nemzeti Bank ál­talános vagy külön adott enge­délyével szabid. Különösen a jeligére szóló betétek adhatnak az ügyfeleknek alkalmat arra, hogy a pénzforgalmat korlátozó 1 rendelkezéseket kijátsszák. A Nem­zeti Bank felhívta a megbízott pénzintézeteket arra, hogy oly esetben, amidőn akár névre, akár jeligére szóló takarék- vagy fo- lyőszámiabetét nyitására irányuló kérelem körülményeiről arra lehet következtetni, hogy a betét va­lódi tulajdonosa külföldi, a kérés teljesítésétől tartózkodjanak. Fontos értekezlet lesz a belügyminisztériumban a zalaegerszegi kórház Ügyében. A zalaegergzegi kórház ügyé­ben vitéz Teleki Béla gróf főis­pán elnökletével tegnap értekezlet volt, amelyeii Bődy Zolián alis­pán, vitéz Tamásy, István dr. polgármester, Kontra László dr. m. kir. tiszlifőorvos és Jancsó Bsnedek dr. kórházigazgató-főor­vos vettek részt. Vitéz Teleki fő­ispán ma kijelentette munkatár­sunk előtt, hogy az előkészítő ér­tekezletre azért volt szükség, mert április 3-án, szombatén Jo­hann Béla államtitkárnál a bel­ügyminisztériumban értekezlet lesz a kórház ügyében. A minisz­tériumi értekezleten, amelyen ugyanazok jelennek meg, mint az előkészítő értekezleten, meg­világítják az államtitkár előtt a zalaegerszegi kórház helyzetét és felhívják figyelmét arra, hogy a kórház mai állapotában tovább nem maradhat és valamilyen módozatot kell találni a kórház állapotának megjavítására. Olyan megoldásra törekszünk — mon­dotta a főispán —, amely az ál­lam, a vármegye és a város együttes erejével valósítható meg. As értekezlet elé nagy érdeklő­déssel tekintünk, mert valóban fontos, hogy a zalaegerszegi kór­ház ügye végre végleges rende­zési nyerjen. A külföldi légvédelem érdekességei. A berlini fénytani intézel ben kísérletekei folytatnak olyan irány­ban, hogy légoltalmi szükségvi­lágítás színének vájjon a piros, vagy a kék fény felelne e meg jobban. Egyes irányadó tényezők állítása szerint a piros fény rosz- szabb ugyan a szemnek, de sok­kal kevésbé vehető észre, mint esetleg a világoskék. A kérdés eldöntésére most a berlini utcákat a legközelebbi elsötétiiési gyakor­lat alkalmával részben vörös, részben kék lámpákkal fogják felszerelni és igy majd a megfi­gyelő repülők jelentései alapján látják el a kevésbé látható sdnü lámpákkal a berlini szükségvilá­gítást. Egyiptomban az Alexandriában állomásozó angol légi haderővel karöltve, ez év őszén tartják meg az első légvédelmi gyakorlatéi Kairóban. Ugyanis tavaszkor je­lent meg az egyiptomi légvédelmi törvény, melynek végrehajtási ha­tárideje hat hónap volt. A vég­rehajtás most a befejezés felé kö­zeledik, a polgári alakulatokat az angol tisztek már nagyjában ki­képezték és igy az első gyakor­latot ősekor meg is tartják, mely­nek feltétele egy nbesszínid olasz légitámadás Kairó és a szuezi csatorna ellen. A polgári alaku­latokon kívül a csatorna védel­mére kirendelt angol tengeri had­erő is résztvesz, továbbá az egyip­tomi nemzeti lágihaderő sok egy­sége. Az angol körök nagy re­ménységgel néznek s gyakorist eredménye elé, mert ettől teszik függővé a csatorna további meg­erősítését. Az olasz hadsereg gázvédeími kiképzésére nagy gondot fordíta­nak. A katonákat elsősorban a gáztámadás veszélyességét illetően igyekeznek megnyugtatni. Gon­dos kiképzéssel ans \törekednek, hogy minél nagyobb számban álljon rendelkezésre gázkufaíó és gázfertőtlenitő munkára kiképzett egyén. A csapatok alapos oktatást kipnak a vegyi harc minden ágá­ban. Gdzdlarcos esküvő Ausztriában. Noll Hugó, a Légvédelmi Szö­vetség egyik vezetője, a germshofi plébániaíemplemban fartolta es­Újabb rendszabályok a vissza­élések megakadályozására a külfölddel valé fizetési forgalomban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom