Zalamegyei Ujság, 1937. január-március (20. évfolyam, 1-71. szám)

1937-01-06 / 4. szám

6. Zalamegyei Újság 1937. január 6. Frakk és szmoking szövetet, frakk inget, nyakkendőt és gallért, szebbnél*szebk csikós nadrág szövetet meglepő olcsó áron szerezheti be m a Verseny Áruházban Bárány épület. Az alkalmazottak külön adója. A legigazságtalanabb adónak lehet tekinteni az alkalmazottak külön adóját, hiszen az alkalma­zottak jövedelmükből egy fillért sem lapdhatnak le és igy a ke­reseti és jövedelmiadó teljes súly- lyal nehezedik rájuk. A Pénzinté­zeti Tisztviselők Országos Egye­sülete (PTOE) a pénzügyminisz- tériumho? fordult, ahol Jakab Oszkár államtitkár hangoztatta, hogy a kormány tisztában van ennek az adónak a súlyosságával és azt a lehetőség szerint meg­szüntetni vagy legalább is csök­kenteni törekszik. Hogy azonban ez a közeljövőben megtörténhe­tik-e, az csík a költségvetés ösz- szeállitása után dőlhet majd el. Erre pedig nem lehet mást mon­dani, mint azt, hogy a költség- vetést úgy kell összeállítani, hogy ezt a legigazságtalanabb adót hagyják ki a bevételi forrásokból. — Díszfákat loptak. A héviz- szentsndrási Vasutas Otthon kert­jéből nemesitett csemetéket, grá­nit diszbokrokat, dáhlia és ró- zsadiszbokrokat loptak. A Tiszt­viselők Üdülőházának udvarán pedig két fenyőfa koronáját vág­ták le a tolvajok. — Újból lehet tatarozás! kölcsönt kérni. Budapestről je­lentik : A munkanélküliség eny­hítése érdekében és az elhanya­golt állapotban levő bérházak és családi házak helyreállításának, átalakításának, vagy modernizá­lásának lehetővé tételére az előző években már folyamatban volt tatarozási kölcsönakció folytatá­saként a Pénzintézeti Központ tagjai sorába tartozó pénzintéze­tek a rendelkezésre álló hiteiké rsteken belül kö'csönt nyújtanak a tulajdonosoknak, akik ezirényu kérelmüket iegkésöbb október 31- ig a hitelintézeteknél kapható hi­teligénylési űrlapon előterjesztik. — Tiltakozás a cigányok te­lepítése ellen. Nagyrákos köz­ségben igen nagy felháborodást ke'tett a pankasziaknak az a terve, hogy a cigányokat a nagy- rákosi határba akarják kitelepíteni, ahol már, — amint azt megír­tuk, — terűidet is vásároltak számukra. Szatla község szintén tiltakozik az ellen, hogy a cga- riyokat a határuk közelébe tele­pítsék. A két község mír határo­zatot is hozott ez ügyben. — A Mansz. köszöneté. A karácsonyi kiosztásra a következő adományok érkeztek a Mansz. za­laegerszegi csoportjához: Mes er- házy Jenő, Kemsndolhr: 5 zsák krumpli, mát<, bab és dió ; Thassy Kristóf dr., Alsóbagod : aima, dió, mák ; Deák Károly, N-s?e!e : liszt, dió, alma, mák ; Tőkéssy Ernő, Zalabssenyő : zsír, tojás, lisií; Ferenc y István, Nagylengyel : 8 kg finom liszt; Bsríhelmes Wai- íerné, Dőbréte: l zsák krumpli, 5 kg liszt; Kiss Teréz, Zalaszent miháiyfa : bab és alma ; Marthon LáSHlóné: l kosár alma; vitéz Farkas Sándorné : baba és játék ; dr. Csendes Gusztávné : l öltözet ruha és játék; dr. Kesziy Ist­vánná : játék ; Polgári leány- és fiúiskola : több játék és könyv. A szives adományokért e?u on mond hálás köszönetét a Mansz. h. cs. elnöksége. — Szégyenében lugkövet izott Ráckövi Anna cselédlány, mert az hit e, hogy gazdája lo­pással gyanúsítja. A kórházban ápolják. Állapota nem életveszé­lyes Ajándéknak »Ihat. órát, ékszert ölesén és jó* TIKi-nél vásári Zalaegerszeg, Rákóczi-utca. — Szódásüveggel verte fej be Húsz Ferenc vindornyasüő- lősi legény Bődrő Gyutát. Bödrőt beszáHitoUók a keszthelyi kórház­ba. Sógornőmé?, ki csinos, kedves és jó háziasszony, orvos özvegye, s havi 300 pengő jö­vedelmet ho;ó készpénzzel ren­delkezik, férjhez adnám, 45 —55 év körüli szolid életű — nem hozományvadász — tisztviselőhöz, esetleg özvegyhez. Leveleket : „Két fiacskája van“ je­ligére kérek a kiadóba. — Megint a cigányok. Laka­tos Károly petőhenyei és Farkas Károly tüskevári cigányok újév napján megverték Takács Péter zalasíentiváni gazdát, majd laká­sából ruhaneműekei s más tár­gyakat vittek el. A kemendoiiári csendőrság a rabló cigányokat a zalaegerszegi ügyészségre szállí­totta. Felelős kiadó : GAÁL ISTVÁ» vászon- és kelengyeárusitás január 6-tól február 2-ig. 2 kedvezményes nap A „Zrínyi“ Nyomdaipar Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. — Nyomdavezető: Gaál István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom