Zalamegyei Ujság, 1937. január-március (20. évfolyam, 1-71. szám)

1937-02-12 / 34. szám

4. Zaiamegyei Újság 1937. február 12. Még mindig szép és däwato» férfi pulóverokatv téli fehér» aemtiekef, kesztyűt, harisnyát, most olcsó áron vásárolhat Horváth Jenő divatáruüzletében (Plébánia épület.) — A jövő zenéje: 1000 ki­lós bomba a hatméteres be­tonon. Londonból jelenük: Sir Thomas Inskjp haderőfejlesztési minister a légi védelemről tar­tóit beszéde során előadta, hogy a jelenleg gyártott legnagyobb méretű légi bomba súlya 1000 kilógram, amelynek átütő erejével szemben legalább hat méter vas­tag cementbetonréteg nyújt csak védelmet. A legáltalánosabban használt lég! bomba valószínűen az acéipáncéláíütő 250 kilógram­mos robbanó bomba lesz, amely nek hatása ellen már másfélmé­ter vastag cementbetonréteg vé­jUjándéknali »ihat. iá s* á t, ékszert go 1csása és jói f YSKi-néi vásári i Zalaegerszeg, Rákéczi-utca. — Szív- és idegbajosoknál, vese- és cukorbetegeknél, kösz vény ben és csúzban szén védőknél egy pohár természetes „Ferenc József“ keserüviz reg­gelenként éhgyomorra véve, a beleket alaposan kitisztítja, a gyomor és a máj működését elő­mozdítja s az emésztést és a? anyagcserét lényegesen megjavüja. — A tapolcai filharmoniku­sok zenekari hangversenye. A tapolcai filharmonikus zenekar hushagyókedden igen nivós és jól sikerült hangversenyt rende­zett a kaszinó nagytermében. A műsoron mindvégig igen élveze­tes és tetszetős zeneszámok sze­repeltek. A zenekari együttes mint minden alkalommal, úgy most is kiváló képességeiről és tökéletes virtuozitásról tett tanú­ságot. A zenekart Dómján Isiván dr. karnagy vezényelte nagy hoz­záértéssel. Kiadó egy kétszobás ház má­jus elsejére a zárda közelében. Cim a kiadóban. — Sikerrel zárulta tapolcai Szent Margit Leányklub jel­mezes táncestélye. A tapolcai Szent Margit Leányklub farsang vasárnap tartotta meg jelmezes táncesté'yét a Pannónia szálló összes ürmeiben. Az estélyt tel­jes erkölcsi és anyagi siker ko­ronázta. Nagy tetszést arattak a kitünően sikerült jelmezek, ame­lyek igen hangulatos keretet ad­tak a nivós mulatságnak. — A tapolcai Lórántfy Zsu­zsanna Nőegylet műsoros est­je. Tapolca farsangi táncestélyei sorában az elsők között szerepelt a Lórántfy Zsuzsanna Nőegyiet műsoros estélye. A mulatságot igen jól sikerűit előadás vezette be, amelynek során kitűnő ala­ki ást kaptunk Cseke Babustól és SzigJvary Aniaüól. Az estélyen szép számmal volt képviselve a vidék és a város úri társadalma^ A mulatság elit színvonalon moz­gót és a legjobb hangulatban a reggeli órákig tartett. JUBILÁRÍS produktuma a ma­gyar filmgyártásnak a „Méltóságos kisasszony“, ez volt ugyanis az ötvenedik, Budapesten készült ma­gyar hangosfilm. Külső felvételeit a nyáron forgatták 2600 méter magasságban, hó ás jég közölt, ugyanakkor, amikor Pesten a ká- niku!átói oivadoztak az emberek. A „Méltóságos kisasszony“, amely Soltész Endre produkciójában, Ssepes Béla, a film szerzője, Ba­logh Bé'a rendsző és Vidor An­dor operatőr vezetése alatt ké­szült, még e héten bemutatásra kerül az Edisonban Budapesttel egyidőben. — Az új női divat. A leg­újabb londoni női divatbemuta’ó egyik legkedveltebb anyaga a bőr, amelyből a legkülönbözőbb női ruhadarabok és divatáru cik­kek készülnek. Bemutatón látha­tók voliak: szinte selyemszerü finomságura feldolgozott disznó­bőrből készült női ruhák, zerge és szarvasbőrből varrt estéiyi toiietlek, finom lakkbőrből készült női kalapok és aranyozott kecske­bőrből készü't ruha díszek. Ezzel szemben olyan ruházati cikkeke , melyeket eddig bőrből készítettek, mo8t(S£Övetanyagból készítenek, mint fél drágakövekkel gazdagon hímzett kötőit kesztyűk és ala­csony, sarok nélküli női szandá'ok^ — Kossuth u. 4. számú ház­ban egy üzlet május 1-re ki adó. Bővebbet Tóth szabónál. Felelős kiadó ; GAÄL ISTVÁN Legolcsóbb beszerzési forrás A „Zrínyi* Nyomdaipar Réaivéiiytórsaeág nyomása Zalaegerszeg, Széehenyi-tér 4. — Nyomdavezető: Gaál István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom