Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 76-147. szám)

1936-04-09 / 83. szám

1936. április 9. Zalamegyei Újság 3. HÍREK Róm. kát. és új görög Nagycsüt. Prot. Erhardt Izr. Nizan 17. Napkelte 5 óra 23 perc. Nyug­szik 18 óra 40 perckor. IDŐ : Még élénk szél, sok he- lyen, de inkább ceak az ország déli és keleti részein eső, az éj­jeli lehűlés fokozódik, a szélvé­dett helyeken, különösen a fővá­ros környékén, gyengébb fagy várható, a holnap délelőtti felme­legedés erősebb lesz a mainál. — A veszprémi püspök ado­mányai. Rótt Nándor dr., veszp­rémi megyéspüspök, a csurgói templom építési költségeire nem rég 1000, újabban ismét 1000 pengőt, a Kölesei harang beszer­zésére 200, a somogyi katolikus sajtó támogatására pedig 300 pengőt adományozott. — Államsegélyt kapott a Balatoni Muzeum. A keszthelyi Balatoni Muzeum céljaira a Bala­toni Intéző Bizottság tízezer pen­gőt utalt át a kultuszminiszté­riumba és további tizezer pengőt helyezett kilátásba. Ez az összeg lehetővé fogja tenni, hogy a mú­zeumot mielőbb megnyissák. — Nyolc napon belül inté­zik el az aktákat. A belügymi­niszter utasította a hatóságokat, hivatalokat, hogy „a fürdőügyi beadványokat“ lehetően sürgősen, de „a fürdőévad alatt* legkésőbb nyolc nap alatt intézzék el. — A Zalaegerszegi Katoli­kus Legényegyesület Katalin napi és farsangi estjével olyan sekert aratott, amilyennel csak kevés egyesület dicsekedhetik. Az egyesület vezetőségének és lelkes műkedvelő gárdájának igyekezetét mindkét alkalommal siker koro­názta. Még nagyobb sikerre szá­míthat azonban a húsvéthétfőn rendezendő Magyar Est-tel, amely nívós, mulattató műsorával méltó beköszöntője lesz az idei tavaszi mulatságoknak. Minden remé­nyünk megvan arra, hogy a város közönsége méltányolja a Katolikus Legényegyesüiet törekvéseit és húsvéthétfőn, a Magyar Esten is zsúfolásig megtölti a Kulturház nagytermét. Müsormegváltás 80, 60, 50 filiér. — Nyersselyem és hab­selyem ingek remek színek­ben és óriási választékban. TÓTH GYULÁNÁL. — Anyakönyvi hirek. Múlt heti bejegyzések a zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban. Születés: Kustán Sándor földmű­ves és Simon Mária halvaszületett fia ref., Farkas Károly banktiszt­viselő és Simonits Andrianne Béla fia rk., Kovács László napszámos és Árvolt Anna József fia rk., Fábián Sándor földműves és Far­kas Mária Róza leánya rk. Halá­lozás : Hock Géza nyug. p. ü. fővigyázó 58 éves rk, (Tűrje), Vizsy Kálmán földműves rk., Grünhut Miksa 88 éves izr., Ta­kács Jánosné született Vizsy Julia 43 éves rk. (Bocfölde). Házasság- kötés nem történt. — Husvétra játékokat Szabó György cserkészboltjában sze­rezheti be legolcsóbban. Ka­zinczy-tér 8. Társadalmi utón gondoskodnak a zalaegerszegi Ínségesek foglalkoztatásáról. Az elmúlt napokban Zalaeger­szegen be kellett szüntetni az inségmunkákat, mivel az Ínség- akciónak amúgy is aránylag sze­rény anyagi fedezete teljesen ki­merült. Ezáltal 250 család ma­radt kenyér nélkül épen a hús­véti ünnepek előtt. A sajnálatos esemény után Pehm József apátplébános akciót kezdett, a katolikus társadalom, főként a katolikus egyesületek utján, hogy az inségmunkásokat társadalmi utón segítsék munká­hoz, s az akciót hathatósan támo­gatta vitéz Tabódy Tibor főispán. Mint a polgármester közli velünk, a gyűjtés eredményekép az apát­plébános ma 320 pengőt juttatott el hozzá. Az összegből némi keresethez tudják juttatni a mun­kásokat, s közben az akciót folytatják. Egyébként a polgármester sür­gős jelentést küldött a belügymi­niszternek. Hangsúlyozza, hogy Zalaegerszegen kikerülhetetlen az inségmunkák folytatása és ahoz segélyt kér. Mennyi birtok van a magyar városok kezén? A magyar városok kezén 1933 végén összesen 366 345 kát. hold- nyi birtok volt. Birtokukban első­sorban legelőbirtokok vannak és birtokaiknak alig egynegyed ré­sze szántóföld. Miután ez a bir­tok 11 thj. város között és 44 megyei város között oszlik meg, a városok átlagos földbirtoka nem tulnagy. A birtokok megoszlása azonban a városok között természetesen nem egyenletes. Az igazi mam- mutbirtokosok a thj. városok kö­zött vannak. A legnapyobb birto­ka, amint ismeretes, Debrecennek van, 85.151 holdjából azonban 46.093 hold a legelő, 19.395 hold erdő és csak 13.667 hold a szán­tó (165%). Utána Szeged követ­kezik 69.757 holddal, amelyből már 32 690 hold, vagyis 46% a szántó, 15.104 hold a legelő és 7212 hold az erdő. A harmadik helyen Kecskemét szerepel; bir­tokának kiterjedése 47.398 kát. hold, amiből 13 497 hold (28.5%) a szántó, 12 241 hold a legelő és 9925 hold az erdő. Budapestnek 24.326 holdjából 9064 hold nem termő, illetve földadó alá nem eső terület, 4303 hold (17.7%) szánló, mindössze 1286 hold a legelő és 6128 hold az erdő. A székesfőváros tehát még erdőbir­tok tekintetében is messze áll a legnagyobb tirtoku magyar váro­soktól. U ána Sopron következik, amelynek 15 398 holdjából 1767 hold (11.5%) a szántó, 9710 hold az erdő. A thj. városok közölt legkeve­sebb birtoka Miskolcnak van; 1339 hoidnyi földjéből 571 hold a szántó és 477 hold a földadó alá nem eső terület. — Felfüggesztettek Nagy­kanizsán egy városi altisztet. A nagykanizsai városi vizsgálat eredményeképen a kanizsai pol­gármester fegyelmi eljárást ren­delt el Papp Lajos városi altiszt ellen, aki munkavezetői minőség­ben teljesített szolgálatot az in- ségakciónál, egyben felfüggesz­tette állásától. Az indokolás sze­rint nyomatékos gyanú merült fel, hogy Papp visszaéléseket kő vetett el. — Tizenötéves a Balatoni Társaság. A József Ferenc fő­herceg elnöklete alatt álló Balatoni Társaság most érkezett el fennál­lásának tizenötödik évfordulójához, s a Társaság ebből az alkalomból jubiláris közgyűlést tartott. József Ferenc főherceg nyitotta meg a a gyűlést, majd ének- és zene­számok következtek a műsoron, Izeri Izsák Gyula ügyvezető alel- nők beszámolt a Társaság 15 éves munkájáról. Kezdődő ütöérelmesze­sedésnél reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserűviz úgy az alhasi pangást, mint az emésztés reny- heségét megszünteti, a rekesz­izom emelkedését csökkenti és a magas vérnyomást mérsékli. A gyakorlati orvostudomány vezető személyiségei a Ferenc József vizet azért becsülik olyan sokra, mert ez a változás éveiben is gyorsan és rendkívül enyhe mó­don szabályozza a szervezetre oly igen fontos gyomor- és bél- működést. — Tánciskola és össztánc­Farkasovszky Teri husvétvasárnap d. u. 5 órai kezdettel öregcserké­szek és főiskolások részére, este fél 9 órai kezdettel pedig felnőttek részére össztáncot tart az „Arany Báránv“-ban lévő tánchelyiségé­ben. Értesíti a szives érdeklődő­ket, hogy április hó 15.-én este fél 9 órai kezdetiéi felnőttek ré­szére ugyancsak össztáncot tart, 16. án, csütörtökön pedig 8 órai kezdettel felnőttek részére uj tan­folyamot nyit. Ezúttal is szives ludomására hozza a szülőknek, hogy gyermek kurzusát a babák részére 15.-én, szerdán fél 6 óra­kor, az elemi iskolás gyermekek részére pedig 16 án, csütörtökön délután fél 6 órakor kezdi meg. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik felejthetetlen feleségem, illetve édesanyánk el­hunytéval fájdalmunkat részvétükkel, koszorú­éi virágküldeményeik­kel enyhíteni igyekeztek ezúton mondunk hálás köszönetét. Zalaegerszeg 1936. április 8. Horváth József és családja. — A Mansz és Leánykör tárgysorsjátékára a következő ajándékok érkeztek még: Várme­gyei Bank: 6 P. Nemzeti Hitel- intézet : 10 P, Kereskedelmi Bank: 2 P. N. N. 2 P. N. N. 1 P. Duzár István 1 P. Brüll és Sár kadi 1 P. N. N. 20 fill. Geren­csér 20 fill. N. N. 20 fill. Som­mer Sándor 1 P. 1 drb üveg cukortarló és 1 drb só és papri­ka készlet: Dr. Dezső Árpádné. 1 drb ezüst hamutartó és egy festmény rámázva: dr. vitéz Hor­váth Bertalanné. 3 drb értékes könyv: Kakas Ágoston. 1 drb üvegtál fogantyúval és 1 drb könyv: dr. Zrínyi Miklósné. 1 drb virágváza és 1 drb göcseji váza: özv. Dezső Béláné. 1 drb virág­váza: dr. Szász Gerőné. 1 drb hímzés diványpárnára: Malomsoky Lászlóné. 1 drb cigaretta tartó és 1 drb virágváza: Győrffy Ká- rolyné. 6 pár finom teás csésze, dr. Pénzes Lászlóné. 1 drb kártya doboz: Move Zalaegerszegi Sport Egylet. 1 drb virágváza: dr. Len­gyel Károlyné. 1 drb virágtartó és 1 drb könyv: vitéz Farkas Sándorné. 2 csomag Va kg-os maláta kávé: Fürst Lajos. 3 drb művészi rézkarc: Muray István Mansz központi főtitkár Budapest. 1 üveg lekvár: Nagy Miklósné. 1 drb üveg virágtartó és 1 drb festett virágtartó: özv. Hann Já­nosné. 1 drb könyv: dr. Kovács Jánofe: 1 drb berámázoit művészi rézkarc: dr. Illés Antalné. 5 tucat Mez tömő pamut: Mez R. T. Bu­dapest. 1 drb könyv: dr. Horváth Ferencné. 2 csomag maláta kávé! Miklós Sándor. 3 csomag mosdó szappan: Berger Henrik és fia. 1 drb bicikli külsőguiumi: Er­délyi Jenőné. 1 drb művészi fes­tésű bonboniere: Dús Jenőné. Folyt. köv. Tökéletes gép és gépnélkül D A II E IS leszállított árban VERA5ZTÓ hölgyfodrásznál íűBBBBBm 1 Apróhirdetések. Hppilis 15-ére a nagytemp­lomhoz közel fekvő abszolút szá­raz, előszobás, fürdőszoba hasz­nálattal, bútorozott szobát keresek* Cím: a kiadóban. 193CL Eladó jutányos áron a Lord Rothermere utca 5. számú ház (4 szoba, fürdőszoba és mel­lékhelyiségek — s egy szoba- konyhás fakás). 1397 Egy jó állapotban lévő büüliáwfl eladó Kummer Gyulánál. Egy modern üzlethelyi­ség augusztus 1-től és egy 2 vagy 3 szobás komfortos lakás május 1 tői k i a d ó. — Cim a Kiadóhivatalban. 1421. — Ajándékozásnál meg ne feledkezzék Szabó György cserkészboltjáról. Kazinczy« tér 8. Tartós ondolálás tökéletes szépségét teljes garanciával végzem VERASZTÓ hölgyfodrász. felelős Kiauo: 6AAL ISTVÁN Kiadja: a „ZRÍNYI“ Nyomdaipar és Könyvkereskedés Rt. Zalaegerszeg,

Next

/
Oldalképek
Tartalom