Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 76-147. szám)

1936-04-22 / 92. szám

1936. április 22. Zalamegyei Újság 3. HÍREK Róm. kát. és új görög Szótér, Káj.Prot. Szótér Izr. Nizan 30. Napkelte 5 óra — perc. Nyug- ____ szik 18 óra 59 perckor. ID Ő: Éiénkebb szél, több he­lyen eső, néhány helyen zivatar, fagymentes éjszaka, a nappali hőmérséklet valószínűen nem változik. — Nyugalombavonulás. Bor- sody Sándor gazdasági főtaná­csos, az Országos Központi Hi- telszöveikezeí egyik igazgatója nyugalomba vonult. Borsody Sán­dor az OKH egyik legkiválóbb főtisztviselője voit. — A győri gazdakamara most tartotta igazgatósági ülését, amelyen megjelentek többek kö­zött Albrecht főherceg és Esterházy Móric gróf tapolcai képviselő. Esterházy Móric gróf felszólalásában hangoztatta, hogy nem helyes, ha a kamara üzleti és kereskedelmi vállalkozásokat fart fenn. A magtisztító telepet kisgazdaérdekeitség kezében szí­vesebben látná. Albrecht főherceg a zöldmező mozgalomról szóit és bejelentette, hogy pünkösdkor Magyaróváron országos zöldmező kongresszus lesz. — Országzászlót állít fel Komárom a budapest—bécsi országúton. Komáromban nagy­szabású mozgalom indult meg abból a célból, hogy a budapest —bécsi út mentén, a város kö­zepén, közvetlen közelében az anyavárostól elválasztó trianoni határnak, országzászlót állítsanak fel. A mozgalom élén Alapy Gáspár kormányfőtanácsos, pol­gármester áll. — Szülői értekezlet. A sü­megi reálgimnáziumban vasárnap szülői értekezlet volt, amelyen Hermann István dr. adott elő. — Orvosi hir. Dr. Lőwenstein Istvánná, szül. dr. Gulyás Lívia orvos, orvosi rendelőjét Zalaeger­szegen, Kossuth Lajos utca 28. szám alatt megnyitotta. — A borbélysegédek bér- mozgalma. A zalaegerszegi bor­bélysegédek egy hónappal ezelőtt bérmozgaimat indítottak, amely­nek eddigi eredménye az, hogy a mesterek és segédek megbí­zottai ma, kedden, este fél 9-kor jönnek össze tárgyalásra. Remél­hetően egy tárgyalás is elég lesz a kérdés megoldására, mert hi­szen a segédek sem állottak eiő teljesíthetetlen „követelésekkel“ és a mesterek sem tanúsítanak merev, elutasító magatartást a segédek kérésével szemben. Hi­szen nyilatkozatukban kijelentették, hogy, ha a segédek kérése jogos és teljesíthető, az elől nem zár­kóznak el. — Mi nem tudunk arról, hogy a borbélysegédek mestereikben legádázabb ellensé­geiket látnák, hogy megszegték volna velük szemben a köteles hűséget; épen ezért bízunk ab­ban, hogy a tárgyalások a köl­csönös bizalom és megértés je­gyében, a helyzetnek komoly, tárgyilagos mérlegelésével folynak le és igy olyan eredménnyel zá Tulnak, amivel mindkét fél meg elégedhetik. — Vármegyei segély szín­társulatoknak. Somogy-várme- gye kisgyülése jóváhagyóan tu­domásul vette a vármegye alis­pánjának azt a bejelentését, hogy vitéz Bánky Róbert színigazgatót a folyó évre 100 pengővel, Tol- nay ' Andor szinigazgatót pedig 1000 pengővel segélyezi a ren­delkezőid alap terhére. — A Szent Zita Leányegye­sület május 3-án a Kulturház nagytermében jótékonycéiu elő­adást rendez, amelyre már most felhívjuk a város közönségének üigyelmét. Ez az előadás nem ‘ csak kellemes szórakozást nyújt, de tanúságot lesz egyben a ház­tartási alkalmazottak kulturtevé- kenységérői is. Meg kell becsülni a?t a" ku'iíurmunkái, amit oly szívesen teljesítenek azok, akik kora reggeltől késő estig nehéz házi teendőket végeznek — A csabrendeki Katolikus Legényegylet jól sikerűit mű­kedvelő előadást rendezett, ame­lyen egy- és kétfeivonásos szín­müvek kerültek színre. A sze­replők közül különösen Kozma Baba tűnt ki. £ ha napi ételét jóízűen fogyasztja el. Ne tévessze szem elől, hogy az élvezet, amit egy csésze FRANCK kávépóilékkai ízesített KNEIPP maláta­kávé elfogyasztása kelt, kellő beosztás utján mindig beállítható az olcsó es tápláló étkezéshez. A legdivatosabb árut Pest­tel egyidőben, de olcsóbban kaphatja TÓTH GYULA szabó és uridivat üzletében. — A Mansz és Leánykör által rendezett tárgy sorsjáték hú­zása április 25-én, szombaton este lesz az Arany Bárány nagy­termében, előadás keretében. A nyereménytárgyakat a nyertesek ott át is vehetik a sorsolás folya­mán. Akik akadályozva volnának a nyeremények helyszínen való átvételében, azoknak nyereményeit sorsjegye ellenében a Mansz székházban április 27-től május 2-ig átadják. A rendezőség felkéri a nemesíelkü adakozókat, akik adományaikat még nem adták át, hogy küldjék Rákóczi utca 35. sz. alá, dr. Skublics Ödönnéhez. Sorsjegyeket szívességből árusít a Köztisztviselők csoportja, Papp Béla cukrászda és Hénig József divatáru üzlete. Mai napig még a következő adományok érkeztek: Stadel János Zalatárnok : 1 drb élő malacra utalvány. Sípos De­zsőnél 1 művészi Patsky-keránia. Németh József: 1 üveg habzóbor. N. N.: 1 díszes horgolt sál. N. N.: 2 drb művészi rézkarc és 1 tuss rajz. N. N.: 1 aquareit tájkép. Dr. Schlemmer Józsefné: 1 aqua- rell tájkép, 1 rézkarc,-1 festmény, 1 selyemre festett kép és 1 drb hímzett tálcateritő. Özv. Ruíich Sándorné: 1 faragott állványon gyümölcstál. Lövészy Györgyné: 1 hímzett zsurteriíő. özv. Rozs- nyai Béláné: 4 üveg bor. Pirity Gáspárné: 1 japánlakk kenyérko­sár, 1 cukorkatartó. Rozer szitás mester: 1 cukorszita. özv. Schen- kenberger Józsefné: 1 művészi kép bekeretezve. Vitéz Mandics Lászlóné : 1 virágváza. Dr. Ud- vardy Jenőné : 2 árnykép üveg alatt és 1 olajfestmény, Dr. Széli Györgyné: 1 porcellán szoborcso­port és 1 könyv. Rákosszentmi- báiyi Mansz csoport: 1 horgolt ruhácska. Dr. Telmann Sándorné: 1 művészi Mephisto szobor. lBüchler Pál: 3 pár törlő, 1 blúzra való anyag és 1 drb maradék. Deutsch Hermann: 1 égetett fes­tett fa szivarkészlet. Folyt. köv. mmiWmtrm A* Az ipartestületek országos köz­pontja emlékiratba foglalta azo­kat a kívánságokat, melyeknek megoldása a kézmüvesiparosok nehéz helyzetén segíthetne. Az emlékiratba foglalt kívánságok a következők: 1. Bocsásson a kormány az úgynevezett kisipari hitel céljaira tízmillió pengőt az IOKSz, vala­mint a Budapesti Kisipari Hitel­intézet rendelkezésére, hogy ezzel az összeggel talpraállíthassák azo­kat a kézműi párosokat, akik bankszerü biztosítékokkal rendel­keznek. 2. Bocsásson a kormány 2 millió pengőt az úgynevezett fedezetnéiküíi kisipari hitei ren­delkezésére és tegye ezzel lehető vé, hogy az egy-egy iparosnak nyújtható hitel mértékét legalább ötszáz pengőre felemelhessék. 3. Évi 100.000 pengőt állítson be a költségvetésbe a tanonckép­zés és iparostovabbképzés hatha­tós előmozdítására. 4. Az ipar- testületi szókházakat terhelő leszá­— Közszemlén az adókive­tési lajstrom, Zalaegerszeg me­gyei város adóhivatala közhírré teszi, hogy az 1936. évi ebadó kivetési lajstrom 1936. április 22-től május 6 ig bezáróan a vá­rosi adóhivatalban közszemlén van, ahol a hivatalos órák alatt az érdekeltek által betekinthető s ellene az esetleges észrevételeik írásban megtehetők. TÓTH SZABÓ tawsiaisi fföíoStS és öltöny ujd»n­ggégai vexetneka — Vér-, bőr- és idegbajo­sok igyanak hetenként többször, reggel felkeléskor egy pohár ter­mészetes „Ferenc József" kese­rüvizet, mert ez mindig alapo­san kitisztítja és máregteieniti a gyomorbélcsatornát s ezenkívül az emésztést és az anyagcserét is jótékonyan befolyásolja. — A keszthelyi katolikus legényegyesület műkedvelő gárdája vasárnap harmadszor is előadta a „Dollárkirálynő“ cimü operettet. A tehetséges szereplők játékát ismét nagy közönség él­vezte végig. Általános vélemény, hogy a rendező Péter István ez­úttal is elsőrangút produkált. — Bútort jól és olcsón csak a nagykanizsai Kopstein bú­toráruházában vásárolhatunk. — Elítéltek egy lengyel ka­tonaszökevényt. Stanuch Ferenc 23 éves iengyei katonaszökevény részére tartózkodási helyül Kecs­kemétet jelölték ki a hatóságoké Időközben azonban az országban több helyen megfordult s leg­utóbb Nagykanizsa és Szombat­hely között a vasúton jegy nél­kül utazott. A vasúti személyzet átadta a csendőrségnek s a zala­egerszegi kir. járásbíróság ma csaiás miatt jogerősen kétnapi fogházra Ítélte. — A váci kir. orsz. siket­néma (internátusos) intézetbe az 1936—37. évi (jövő) iskolai évre felvételt nyerhetnek — az ovodai tagozatba 4—6, az előké­szítő osztályba 6—8, az I. osz­tályba 7—10 éves — oly siket­néma gyermekek, (vagyontalanok ingyenesen) akiknek a siketségen kívül más testi, vagy szellemi fogyatékosságuk nincs. Közelebbi felvilágosítással s a felvételhez szükséges nyomtatványokkal kész­séggel szolgál az intézet igazga­tósága. Vác, Konstantin-tér 6. sz* tfüíö'nöien, a tahatféhotG-hnaH ajánifoato'íj­A kisipar I2 millió pengőt kér kisipari és fedeaetnélkUli hitei céljaira. mitolásl adósságok részleteit vál­lalja az állam és evégből a jövő évi költségvetésbe vegyen fel mintegy 165.000 pengőt. 5. Évi 100.000 pengőt vegyen fei a kor­mány az iparügyi minisztérium költségvetésébe egy, Budapesten rendszeresítendő állandó kézmű­vesipari kiállítás, vásár és kiviteli mintatár céljaira. 6. További évi 100.000 pengőt állítson be a költségvetésbe a székházat építeni akaró, vagy a meglevő székházat átalakítani vagy bővíteni kívánó ipartestüie- tek támogatására. 7. Évi 200.000 pengőt vegyen fel a kormány a költségvetésbe a kézmüvesiparos- ság ellenálióképességének és ver­senyképességének fokozására, va­lamint a kézművesipari termelési módok megszervezésére, végül 8. évenként legalább 250.000 pengőt vegyen fel a költségvetésbe az elöregedett és munkára képtelen önálló kézműiparotok segítésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom