Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 76-147. szám)

1936-05-01 / 100. szám

1936. május 1. Zalamegyei Újság 3. Pállá z a t A jelenleg két épiile*bt n lévő Erzsébet Királyné Szálló­nak (Budapest, IV. Egyetem-utca 5—7) csak az új épüle­tét fogom folyó évi augusztus hó 1 -tői kezdődőleg tovább vezetni. Ebben az új épületben tovább vezetendő szállónak új nevet kivártok adni, melyre ezennel pályázatot hirdetek az alábbi feltételek mellett : 1. Lehetőleg magyar, vagy a magyar fülnek is jól hangzó szó, 2. külföldiek által is könnyen kiejthető, 3. rövid és 4. más meglévő fővárosi szállók és penziók nevéhez ne hasonlítson. Pályázati határidő: 1936. május 10. I. díj : fO napi teljes ellátás (lakás, reggeli, ebéd, vacsora itallal és borravalóval). 81. díj: Egy heti teljes ellátás (lakás, reggeli, ebéd, vacsora itallal és borravalóval). III. dij : Négy napi teljes ellátás (lakás, reggeli, ebéd, vacsora, itallal és borravalóval). A beérkező pályázatok közül a legmegfelelőbbet szakértő zsűri fogja kiválasztani. A pályázatokat kérem alábbi címemre megküldeni. Budapest, 1936. április hó 30, özv. SZABÓ IMRÉNÉ szállodás és vendéglős Budapest, IV. kér., Egyetem-utca 7. szám. Hetében örökre maradandó érlé­ket jelent. Egy kiváló rendező, egy csodálatos színésznő és egy új filmcsillag páratlan együttmű­ködése hozta létre ezt a tökéle­tes filmet, amelyhez hasonlót a ífí'm fennállása óta talán még soha nem láttunk. Gondoskodjék előre jegyéről a „Mazutká“ hoz még ma. HÍREK Róm. kát. és új görög Fiilöp, Jak. Prot. Fülöp Izr. Ijar 9. Napkelte 4 óra 44 perc. Nyug­szik 19 óra 11 perckor. IDŐ : Élénkebb szél, a délnyu­gati borulás az ország középső részeire is átterjed, a nyugati és déli megyékben eső lesz, zivatar is lehetséges, a hőmérséklet csök­ken, északkeleten még nem lesz változás. — A ferencesek templomá­ban a májusi litániákat délután 6 órakor tartják. Ma lesz az első litánia. — Kinevezések a várme­gyén. Vitéz Tabódy Tibor főispán Fodor László dr. tb. szolgabiró, díjtalan közigazgatási gyakorno­kot dijas közigazgatási gyakor nokká, gróf Széchenyi György dr. tb. szolgabirót pedig díjtalan közigazgatási gyakornokká ne­vezte ki. — A Szociális Misszió Tár­sulat első pénteki gyűlése elma­rad; a Szent József otthon ün­nepélyes megnyitása pedig szom­baton, május 2-án, délelőtt 11 órakor lesz, amelyre a tagokat tisztelettel meghívják. — Alapszabályok jóváha­gyása. A belügyminiszter a gó gánfai körjegyzőségi és köveskáli polgári lövészegyesület alapsza­bályait jóváhagyta. — Örökös törvényhatósági bizottsági taggá választóira Tolna megye közgyűlése Örffy Imre dr. országgyűlési képviselőt. Hölgyek: Szép és tartós frizurát VERASZTÓ hölgyfodrász készít Wlassics és Petőfi utca sarok. — Imrehegy jubileuma. Inkey Imre, rigyáci földesur, száz évvei ezelőtt Gyótai erdőjét kiirtatta és Imrehegy néven szőlőültetés cél­jaira engedte át, Az erősen sza­porodó lakóságnak az óhaja volt ez. Akkor alakúit meg a hegyköz­ség, amely május 3-án, kedve­zőtlen idő esetén 10-én ünnepli fönnállásának százéves jubileumát. A tábori misét Egyed Ferenc, rigyáci plébános mondja délelőtt 11 órakor. A szentmisét követő kereszt- és hegymegáldás után a hegylakóság díszközgyűlés kere­tében hódol Inkey Imre emlékének. — Az Iparosdalárda tagjait kérik, hogy ma, csütörtök este 8 órakor a próbán föltétlenül meg­jelenni szíveskedjenek. — Tenniszf elszerelést biza­lommal vásárolhat Szabó György cserkészboltjá­ban, Kazinczy tér 8. Telefon : -241. Húrozás, javítás szakér­tővel már egy órán belül! — A Mansz. és leánykör ve zeíősége ezúton is köszönetét mond a nemesszivü adakozóknak, akik adományaikkal lehetővé tet­ték a tárgysorsjáték megrendezé­sét. A következő adományokról nem számoltunk még be : Deák Károlyné 1 db. élő malac és 2 porcellán szobor, Hász Margit 1 toillette cikk, Bacon gyár 1 rúd sonkakolbásí, Fekete Károlyné 1 necc'eritő, Hajmásy János 1 rúd szalámi, özv. Marthon Lászióné 4 üveg badacsonyi bor, 1 hamu­tartó, 1 vajtartó és 1 festett fa­doboz, özv. Göbel Árpádné 1 olajfestmény, Tőkéssy Ernőné 2 virágváza, Dobos Józsefné 1 gril­lage torta, Fodor János 1 rúd szalámi, Svastics János dr. 17 db u'alvány 1 — 1 pint borra, Bar- thelmes Walterné utalvány 2 tyúkra, Kiss Terka Zalaszentmihályfa, utal vány 1 élő bárányra, Weiss Man- fréd gyár Csepel, 9 különböző nagyságú lábos fedőve! és 12 db. fazék, Eszéki Kálmán 10 üveg gősfai bor, C-obor Mátyásné 1 üveg tokaji asszu, Zalaegerszeg város 15 cserép virág, Teleki Béla gróf utalvány 1 fekete bárányra, Helmeczi Gizella és Márta 1 hor­golt lerilő és 1 üvegtál, Anda- házy Dinda 2 horgolt terítő, gróf Festetics Sándorné 3 demijon bor és 3 üveg bor, Szalay és Danko vies 1 virágállvány, özv. Hembay Gyűlné 1 tál 6 tányérral, Kosár- szky Józsefné 1 gobelinkép keret­tel, N. N. 1 gyöngysor és 1 fes­tett korsó, Fangler Lajosné 1 virágváza, Pásztóhy Ernőné 1 kenyértartó, Mező Káimánné 1 hordó burgundi bor, Erdélyi Gyű* láné 1 tűzálló fa fémtartóban, Ha­vas Kristóf 3 szép díszes virág, dr. Tomka Jánosné 1 könyv, Fe- renczv Zoltánná 1 keretezett kép, özv. Nagy Lászióné Andráshida 1 üveg konyak, N. N. 3 rézkarc, N. N. 22 1* bor. — A Mansz. vezetőség felkéri a nyerteseket, hogy nyereményeiket a Mansz. székházban legkésőbb párlek este 6 óráig vegyék át; naponta reg­gel 9—12 ig és délután 3—6 ig adják ki. Bérmálásra ruhaanyagok fehér és világos színek­ben, 50 féle minő­ségben kaphatók Schütz-Áruház. — Bútort jól és olcsón csak a nagykanizsai Kopstein bú­toráruházában vásárolhatunk. — Anyakönyvi hírek. Múlt heti bejegyzések a zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban. Születés nem történt. Halálozás: Vlczek Mária komorna 49 éves rk. (Budapest), Joó Pál ácssegéd 34 éves rk., Horváth Pálné szül. Tóth Matild 58 éves rk. (Zala- szenlgrót). Házasságot kötött egy pár: Nagy István földműves rk. Pintyőke-Erzsébettel rk. — Az izr. istentisztelet Za­laegerszegen péntek este 7 órakor kezdődik. — Az asszony kötelessége törődni azzal, hogy bélműködése rendben legyen, amit pedig úgy érhet el, ha naponta reggel éh­gyomorra egy félpohár természe­tes „Ferenc József“ keserüvizet iszik, amely enyhén és kelleme­sen, pontosan és biztosan szabá­lyozza az emésztés folyamatát. — Tekeverseny, A zalaeger­szegi Vasutas Otthon tekeverse- nyéí szombaton és vasárnap foly­tatják. Három dobás 10 fillér. A nyereménytárgyak az Otthon he­lyiségében megtekinthetők. Pianinót vagy rövid zongo­rát bérelnék. Cim a kiadóhiva talban. — Tűz Budafán. A napokban Budafán kigyuladt és leégett Göncz József lakóháza a mellék­épületekkel együtt. A tűzhöz ki­vonult a környék tűzoltósága. A kár biztosítás révén megtérül. — Autóbaleset. Nagykanizsá­ról Írják, hogy Somogycsurgó ha­tárában egy zalaegerszegi kirán- dulóíársaságot autóbaleset ért. A sebesen száguldó kocsi vezetője nem vette észre az éles kanyart, az autó leszaladt az országúból, átrepült a majd másfélméteres ár­kon és a szántóföldön összetört. A két zalaegerszegi férfinek sem­mi baja sem történt, a velők utazó csurgói nő azonban súlyos agy­rázkódást szenvedett, úgy, hogy be kellett szállítani a kórházba. IZIBÓ tavaszi felöltő és öltöny újdon­ságai vezetnek. — Ha fáradt és izgatott, ha a hasban feszülés érzése kí­nozza és gyakori féleiemérzetben szenved, akkor igyék reggelen­ként éhgyomorra egy pohár ter­mészetes „Ferenc József“ kese­rüvizet, mert ez megsrünteti az emésztési zavarok okait, csök­kenti a mérges béígázfejlődést s elhárítja a vértódulásokat. * 23 éve nyitottunk — szebb filmet még nem Játszottunk ! EdsSOW MA u A rendező kérése: Kérem, ne árulja el a film izgalmas tartalmát, legyen az ismerőseinek is felejthetetlen élménye! WILLY FORST \ Premier szombaton m-

Next

/
Oldalképek
Tartalom