Zalamegyei Ujság, 1936. január-március (19. évfolyam, 1-75. szám)

1936-02-26 / 47. szám

•—----nrTTimiriiii iwi miiiainii mwi—iwmiliuu Jó l sikerült a MANSz bálja. A MANSz zalaegerszegi szer­vezete hushagyóhétfőn este ren­dezte farsangi estjét az Arany Bárány termeiben, amelyeket ez alkalomból Ízlésesen feldíszítettek. A kistermet ügyes bárrá alakítot­ták át. Szép számú közönség jelent meg, amely Horváth Jóska zenéje mellett kitünően szórako­zott a hajnali órákig. A megjelent hölgyek névsora : Asszonyok : gróf Festetics Sándorné (Söjtör), vitéz Árvátfalvy Nagy Istvánné, özv. Barthelmes Valterné, Péterfy Béláné, Bruzsa Gyuláné, vitéz Far­kas Sándorné, Székely Jenőné Ba­log Béláné, özv. Marthon Lászlóné, Desseő Árpádné, Desseő Béláné, Desseő Sándorné, Sárközy Vik- torné, Fülöp Jenőné, Balás Ist­vánné, Skublics Ödönné, Zrínyi Miklósné, Pénzes Lászlóné, vitéz Tamássy Istvánné, Hrabovszky Jenőné, Schédl Józsefné (Sümeg), Mikula Szigfridné, vitéz Horváth Bertalanná, Székely Emilné, Hor­váth Imréné, Grubits Antalné, Pászthóy Ernőné, Bárdosy Bé­láné, Jakabffy Antalné, Sztan- kovszky Imréné, Zsidó Sándorné. Leányok: Bruzsa Baba, Fangler Sári, Fülöp Hugi, Kántor Erzsé­bet, Maríhon Erzsébet, Schédl Merci, Anti és Erzsébet, Birkás Baby, Szepesváry Babszi, Gru­bits Lili, Hegyi Annus. 2„ A hivatalok csalója a rendőrségen. Lőblovitz Andor budapesti lakos a közelmúltban sorra járta Zala megyében a hivatalokat, különösen a körjegyzőségeket. Bélyegzőügynöknek adta ki magát és vállalta a hivatalos bélyegzők elkészítését. Több helyen előleget kapott, s helyenként a bélyegzőt is magához vette mintának. A megrendelt bélyegző azonban egy esetben sem érkezett meg. A feljelentések alapján a zalaeger­szegi rendőrség körözést adott ki ellene, s most a kaposvári rend­őrség elfogta Lőblovitzot és Zala­egerszegre hozta. A rendőrség átadta a járásbíróságnak, ez azon­ban szabadlábrahelyezte az ügy­nököt, azzal, hogy állandó lakása és foglalkozása van, tehát szöké­sétől nem kell tartani. A szaba­don bocsátás után a rendőrség újból őrizetbe vette Lőblovitzot, mivel tömeges bűncselekménye miatt bűntett gyanúja forog fenn. Újabb kihallgatása folyik. Masirevich Szilárd az ú] londoni követ. Budapest, február 25. A kor­mányzó Széchenyi László gróf londoni magyar követet állásától felmentette és londoni követté Masirevich Szilárd rendkívüli kö­vet, meghatalmazott minisztert nevezte ki. — Töltőtollak, csavarirónok, diszlevélpapirok a legszebb kivitelben és a legolcsóbb ár­ban a „Zrínyi“ könyvkereske­désben kaphatók. — Bútort jól és olcsón csak a nagykanizsai Kopstein bú­toráruházában vásárolhatunk. Zalamegyer Újság 1936. február 2ö. Gazdasági tanfolyamok záró­vizsgái és vándorgyűlés. A föidmivefési miniszter Csab- rendeken, Zalaszentmihályon és Zalabérben háromhónapos gazda­sági tanfolyamot rendezett s a tanfolyamnak vasárnap 23-án tar­tották meg záróvizsgájukat. A vizsgálatok lefolyásáról az alábbi tudósításokat kaptuk : Csabrendeken Megay Meissner Ernő gazdasági főtanácsos, kerületi gazdasági felügyelő elnökletével folyt le a záróvizsga, amelyen megjelent Bődy Zoltán alispán, Czobor Mátyás polgármester, Figura György vármegyei gazdasági fel­ügyelő, a község vezetősége és sok gazda. A Hiszekegy eíének- iése után ifj. Czobor Mátyás, a tanfolyam vezetője, üdvözölte a megjelenteket s utána az elnök, mint a miniszter biztosa, a vizs gát megnyitotta. A hallgatók az összes tantárgyakból olyan szép előmenetelről tettek tanúságot, hogy az valóban dicséretükre vált, de dicsérte egyben ifj. Czobor Mátyásnak, a tanfolyam vezető­tanárának odaadó buzgalmát is. Kiosztották azután a bizonyítvá­nyokat,, gjzdajelvényeket é3 azo­kat a könyveket, amelyeket Bödy Zoltán alispán és Barcza. László dr. földbirtokos ajándékoztak a íallgatóknak. Majd a miniszteri aiztos mondott köszönetét a szép eredményért ifj. Czobor Mátyás­nak, munkatársainak, továbbá a vármegyének és a megjelent érdek­lődőknek. Bődy Zoltán alispán is a legteljesebb elismerését fejezte ki a vezetőtanár iráni, a község vezetője pedig kérte a miniszter kiküldöttjét, hogy a, tanfolyam megrendezéséérk tolmácsolja a mi­niszternél a község köszönetét. Köszönőszavah.at mondott Németh Károly kisgazda is. A vendégek azután megtekintették a kiállítást, arait a hallgat ók rendeztek. Zalaszentmihályon Práff István gazdasági felügyelő vezette a tanfolyamok A vizsgálat nagyszerű eredménnyel végződött. A hallgatód pompás feleleteket adtak mindazokra a kérdésekre, amelyeket a kisgazdának tudnia kell. Ai önképzőköri magán- és párosjelenetek felölelték a gazda­sági életben ma nélkülözhetetlen tudnivalókat. A háziipari munkák, amelyek ai egyik tantermet meg­töltötték, tetszetősek, gyakorlatiak és hasznosak. A községi iskola tanítótestülete, élén Haasz Péter igazgatóval, tevékeny részt vett a tanfolyamon. A vizsgálaton 35 igazolványt osztottak ki. A. záró­ünnepélyt íársasebéd követte, amelyen több felkiszöntő hang­zott el. A zalabéri tanfolyam záróvizsgáján a földművelési mi­niszter megbízásából Ambrus Já­nos, a kehidai szakiskola igazga­tója elnökölt. A környékbeli intel­ligencia és gazdaközönség nagy érdeklődést tanúsítottak a vizsga iránt. A vizsgát megelőzően a hallgatók az előadók vezetésével háiaadó szentmisén vettek részt. — Pénzes János tanfolyamvezető beszámolója után a miniszter biztosa mondott megnyitót. A vizsga fényes eredménye az elő­adók lelkes buzgalmáról és a hall - • galók nagy szorgalmáról tanús­kodott. Kiegészítésül önképzőköri í gazdaköri ülés következett gaz­dag műsorral. Az önképzőkört Varga József irányította, a több­szólamú dalokkal szereplő ének­kart Lázár István tanító vezette. Végül a vizsgabiztos kiosztotta a díszes okleveleket és jelvénye­ket. A legtöbb hallgató jutalom­könyvet is kapott, amelyeket a földművelésügyi miniszter és az alispán adományozott. Vizsga után a nagyszámú» érdeklődők megtekintették a háziipari kiállí­tást, amely úgy gazdagságával, mint ötletességével« és Ízléses el­rendezésével telje« megelégedést váltóit ki. A nap ünnepélyességét fokozta a« kehidaiszakiskola tanu­lóinak délutáni vándorgyűlése, amely viszonzása volt a tanfolyam hallgatói kehidai látogatásának. A vándorgyűlés után a hallgatók magukkal vittek egy-egy szakis­kolai tanulót és megvendégelték őket. A napot hangulatos est zárta be, amelynek résztvevői kö­zül immár sokan rá tudnak cáfolni arra a gazdaszermehányásra, hogy „Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs ..." Meizler Károlyt tizedszer választották a keszthelyi ipar- testület elnökévé. Keszthely, február 24. Emberemlékezet óta nem folyt le Keszthelyen az ipartestületi vá­lasztás olyan nagyarányú érdek­lődés mellett, mint az elmúlt va­sárnapon. Már a megelőző napok hangulatából is meg lehetett jó­solni, hogy a tisztújitás csak erős és izgalmas küzdelem árán mehet végbe. A múlt évi képviselővá­lasztás eseményei még mindig heves hullámzásban tartják Késit­Jó szemüveg, jó fényképezőgép, jé fényképkidolgozás • _ _. _ BÁ NFÁI BÉLA optika és fotó szaküzletében. Pécs, Zalaegerszeg. helyen a kedélyeket. Nem csoda tehát, hogy azóta nem múlik el közéleti megmozdulás ez érzé­keny utórezgések kiújulása nél­kül és hogy a rázkódtaíások az ipartestületet sem kímélték meg. Abban nyilvánult ez elsősorban, hogy az ipartestületi elnököt, Meizler Károlyt hátbatámadásokkal igyekeztek elgáncsolni még olya­nok is, akik osztoztak vele az eíőljárösági tisztségekben. A múlt év decemberében az iparosság bi­zalmatlanságot szavazott az elül- járóságnak, kivévén az elnököt, aki azonban lovagiasan közössé­get vállalt társaival és az egész vezetőséggel» együtt lemondott. A vasárnapra kitűzött közgyűlésnek kellett ezek után döntenie arról, hogy kikben összpontosul az ipa­rosság bizalma. Bizonyos« körök harcmodorának jellemzésére meg kell említeni egy sajátos tünetet. A NÉP-tábor annyira ment a kor­teskedésben, hogy az egyes ipa­rosmesterek meggyőződésére be­folyásos megbízóikon keresztül próbáltak nyomást gyakorolni. A közgyűlés mindenekelőtt üd­vözölte Bornemisza Gáza iparügyi minisztert az új ipartörvények meg­alkotása alkalmából. Ezután Lip- pay István dr., az Ipartestületek Országos Szövetségének ügyésze az egység felkarolására és a po­litikai kérdések kiküszöbölésére- hívta fel az iparosságot. Berke György és Redler Dezső felszó­lalásukban a széthúzás kezdemé­nyezőinek mesterkedéseit Ítélték el. A felszólalásokra Ludwig Sán­dor volt alelnök válaszolt. Eire Oroszlán István dr. iparhatósági biztos elnökletével megejtették a szavazást, amelyen 480 szavazatra jogosult közül 371 -en vettek rérzL Ez a felvonulás példa nélkül áll az ipartestület történetében. A hivatalos lista vezetője Meiz- !ar» Károly mészáros- és hentes­mester, a NEP-listáé Juhász Antal szállodás volt. A választás ered- ményeképen 203 szóval 158 eile- : nében Meizler Károly lett az ipar­testület elnöke. Alelnökök : Schrei­ner János és Gelencsér Ferenc* I pénztáros : Hermann István, szám­vizsgálóbizottsági tagok : Durzsa Sándor, Oppel Ödön, Pusztai Péter, elüíjárósági tagok: Laki József, Bakony József, Frankó Kálmán, Kőhalmi Boldizsár, Mittli János,, Horváth János jéggyáros, Molnár Mihály, Borbély Zsig­mondy Major József, Hegedűs László női szabó, Katkics. János, Laáb Lajos, Farkas Lajos, Farkas Zoltán, Redler Dezső, Berke György, Mautner József, Pap Miklós, Egyházi Imre, Sülé Gá­bor, Horváth István cserepes, Deák Zsigmond, Keresztury Jó­zsef, Lang Ferenc, póttagok: Tantó Gergely, Horváth József kovács, Szánd Imre, Simon Lász­ló, Török Ferenc, Molnár Lajos, Huppán Kálmán, Drsgonics Ist­ván. Az új tisztikart a városházán és környékén összegyűlt százakra menő tömeg lelkesen megéljenez­te, az Iparoskör pedig a késő esti órákig ünnepelte Meizler Ká­rolyt, aki ezúttal tizedszer lett az ipartestület elnöke. A választás eredménye hamarosan elterjedt és városszerte megnyugvást keltett. — Jó könyvek olcsón csak a „Zrínyi“ könyvkereskedés­ben kaphatók!

Next

/
Oldalképek
Tartalom