Zalamegyei Ujság, 1936. január-március (19. évfolyam, 1-75. szám)

1936-02-08 / 32. szám

1936. február 8. Zalamegyei Újság 3. összefügg mezőgazdaságunk lété­vel. Nálunk az OMTK, a Hangya és az OKH kiterjedt hálózatán kívül, amelyek közül csak a tej - szövetkezetek értékesítő szövetke­zetek, agrárszövetkezeteink nin­csenek. Tulajdonképen termelő szövetkezetünk pedig egy sincs. A fentebb jelzett szövetkezeti ala­kulatok dicséretes munkáján kívül egész agrárszövetkezeti életünket a teljes tervszeriitlenség jellemzi. — Sajnos, hazánkban sok, kel­lően meg nem szervezett és nem a kisemberek érdekeit szem előtt tartó, hanem élelmes magánvál­lalkozók érdekeit szolgáló álszö- vetkezeti alakítással nagyon lejá­ratták a szövetkezeti gondolatot. Ezért sok kisember előtt nem is valami jó hangzású a „szövetke­zet“ szó. Már pedig minél több kisegzi8ztencia alakul annál na­gyobb lesz a szövetkezetek jelen­tősége. Mondhatnánk, a magyar faj sorsa van ezzel a kérdéssel szorosan egybeforrva. De itt csak akkor érhetünk el céltudatos, ki­tartó munkával eredményeket, ha ezek a szövetkezeti elgondolások a tiszta szövetkezeti elv jegyében indulnak meg és kerülnek gya­korlati keresztülvitelre. Szinte ki­meríthetetlen a szövetkezeti mun kaiér, ha rágondolunk a kisgaz­dák, a mezőgazdasági munkások sok-sok megoldatlan kérdésére, ahol ezek a kisemberek különféle visszaélések tömkelegének vannak kitéve. — Folyó évi téii munkaprogram- munk a szövetkezés jegyében in­dult meg. Nem lesz olyan érte­kezlet, összejövetel, gyűlés, ahol a szó erejével ne hívnánk fel a figyelmet a szövetkezés minden­nél nagyobb jelentőségére, de nem fog csak a propagandában kimerülni szövetkezeti tevékeny­ségünk, hanem az országos Me­zőgazdasági Kamara elnökének irányítása mellett egyes termé­nyek jobb értékesítésére gyakor­lati formában fogunk szövetkezeti alakulatok létrehozásánál közre­működni. Rövid táviratok. Az abesszin seregek délen ismét vereséget szenvedtek, s északon is előnyomulnak az ola­szok. Az olajtilalom kimondását több hatalom ellenzi. — Az an­gol sajtó a párisi tárgyalások kudarcáról ir, s a felelősséget Starhemberg herceg „kétértelmű“ nyilatkozatának tulajdonítja, amit a restauráció ügyében tett. — Kassán meg akarnak változtatni 49 magyar vonatkozású utcanevet. A magyar pártok tiltakoznak ez ellen. — Szíriában véres harc folyt az arabok és a francia kar­hatalom között. Sok tüntető, azon­kívül 12 rendőr, 8 csendőr és 11 katona meghalt. — A téli olim- piászon a magyar jégkorongcsa­pat 11:2 arányban legyőzte a belga csapatot. — Töltőtollak, csavarirónok, diszlevélpapirok a legszebb kivitelben és a legolcsóbb ár­ban a „Zrínyi“ könyvkereske­désben kaphatók. — Bútort jól és olcsón csak a nagykanizsai Kopstein bú­toráruházában vásárolhatunk, HÍREK I "”""—““ Róm. kát. és új görög Máth. sz. J. Prot. Aranka Izr. Sebat 15. Napkelte 7 óra 19 pare. Nyug- ■■■■■■I szik 5 óra 10 perckor. IDŐ : Még élénk északi észak­keleti szél, kivált a keleti megyék­ben, a begyeken még hófúvások, néhány helyen kisebb futó hava­zás, valamivel erősebb éjjeli fagy, a nappali hőmérséklet alig változik. — A főszolgabírói állás pá­lyázói. Az alsólendvai főszolga­bírói állásra ma délben járt le a pályázati határidő. Az állásra Búzás Béla dr. tb, főszolgabíró és vitéz Hunyadi László dr. tb. főszolgabíró adták be pályázatu­kat. — Zalaegerszeg népesedési statisztikája. Született 1935-ben 270 (1934 ben 214). Élő gyermek 246 es pedig 133 fiú és 113 leány. Vallás szerint: rk. 228 (201), izr. 10 (6), ág. h. ev. 4 (3), ref. 4 (4), halva született 24 (20), törvénytelen 23 (25). Há­zasságkötés volt 88 (98), rk. 79 (80), izr. 4 (iO), vegyes 5 (8), reverzálist adott a róm. kát. val­lás javára 2 (5), az ág. h. ev. vallás javára 1 (1). Halálozás volt j 280 (258), rk. 257 (22§JT^r7T2 . (14), ref. 9 (7), ág. h. ev. 2 (8). Az egy éven aluli csecsemők halálozási száma 30 (22). (A j zárójelben irt adatok az 1934. I évi anyakönyvi adstok.) — A zalai gyógyszertárak záróórája. A belügyminiszter Zala vármegye területén a nyil­vános gyógyszertárak záróidejét úgy télen, mint nyáron este 7 órában állapította meg. Rendele­tében megjegyzi a miniszter, hogy a gyógyszertárak kötelező ügyele­tes szolgálata következtében a közönség jogos igényeit teljesen biztosítottnak találja. — Zalaegerszeg összlakos­sága a december folyamán meg­ejtett számlálás alapján a decem­ber 1-i állapot szerint 13.977. A 90 éven felüli lakósok száma 9. La­kott lakóház van a város terüle­tén 1863. A mérnöki zugirászat megszüntetése. A szombathelyi m. kir. föld­mérési felügyelőség a telekfelosz­tási vázrajzok elkészítése ügyében új előírásokat léptetett életbe ab­ból a célból, hogy a talekkönyvi térképeken a birtokváltozások át­vezetését a jogkereső közönség érdekében szabatossá és hitelessé. A felügyelőség megállapítása szerint a telekfelosztás és föld­mérés terén nagy mértékben el­szaporodott a zugirászat, azaz olyan egyéuek működése, akik­nek halvány sejtelmük sincs a földmérés tudományáról. Ezek az egyének lelkiismeretlen tényke­désükkel mérhetetlen károkat okoznak nemcsak a jogkereső közönségnek, hanem az állam­nak is. Ezért a földmérési felügyelőség a jövőben telekkönyvezésre csakis olyan telekfelosztás! vázrajzokat fogad el, amelyek mérnöki fix­pontok között eszközölt helyszíni felmérések alapján készültek, fel tüntetik a birtokváltozások mére­teit és pontosan megegyeznek a földmérési felügyelőségnél veze­tett állami nyilvántartási térképpel. — Házasság. Nemesnépi Marthon Ilona és Rusznyák La­jos sárvári és lovasberényi gyógyszertártulajdonos, földbirto­kos, f. hó 6 án tarolták esküvő­jüket a babosdöbrétei r. k. temp­lomban. Tanuk voltak : Svastits Elemér nyug. ezredes és dr. Thassy Kristóf földbirtokos. (Min­den külön értesítés helyett.) — Vikend az igazságügyi hivatalokban. Az igazságügymi- niszter a tisztviselők óhajának megfelelően a hétvégi szünetet az egész év tartamára kiterjesztette. Ezentúl tehát zalaegerszegi biró Ságnál és ügészségnél szombaton déli 12 óráig tart a hivatalos munkaidő és hétfőn reggel a ren­des hivatalos óra kezdetével keil ismét az igazságügyi tisztviselők­nek a hivatalban megjelennek. — Anyakönyvi hírek. Múlt heti bejegyzések a zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban. Születés: Kránitz Sándor nap­számos és Kovács Erzsébet Sán­dor fia rk., joó Jenő zenész és Nyári Erzsébet Mária leánya rk., Bódy Gyula vaskereskedősegéd és Kerkay Ilona Pál fia rk., Bren­ner Ferenc Máv pályamester és Kovács Anna Anna leánya rk. Halálozás: Nagy Ilona 5 éves rk. (Gutorfőlde), Farkas Ferenc ölfa­vágó 43 éves (Mikefa) rk., Piskor Pál festősegéd 22 éves rk., Lang Mária 2 éves rk. Házasságot kö­tőit két pár: Páli Ferenc cipész- mester rk. Nagy Ilonával rk., Plecskó Gyula földműves rk. Né­meth Gizellával rk. — Elhízásnál, szivelzsiroso- dás és májelzsirosodás esetei­ben reggel, délben és este egy- harmad pohár természetes „Fe­renc József“ keserüviz — félórá­val az étkezés előtt bevéve — rendkívül értékes háziszer. mely­nek hatása gyors, biztos és kel­lemes. Az orvosok ajánlják. — Előadás a Legényegye­sületben. Vasárnap délután 5 órakor Lukács László cégjegyző- könyvelő tart előadást a Kato­likus Legényegyesületben. Tárgya; a könyvelés fontossága a kisipari és kiskereskedelmi szakmában. Az előadáson vendégeket is szívesen látnak. — Az Őregcserkész Club február 8-i „Kalikó“ báljának rendezősége kéri, hogy mindenki pontosan jelenjék meg, mert az élmény számba menő látványos felvonulást minden körülménye«* között pont 9 órakor tartja meg. — A farsangi hangulatot fokozó papirsapkák a pénztárnál kapha- hatők. — Külön női és férfi ruhatár. fül leszs crciáfl'citfs 8-án ? — Mansz-estély. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének zalaegerszegi csoportja ez évben is megrendezi hagyományos farsangzárő estélyét. Az előkészü­letek a vidéki uritársadalom be­vonásával már falynak. Az estély február 24-én lesz az Arany Bá­rányban. Meghívók szétküldését a napokban kezdi meg a rende­zőség. Premier sxomhsfon féS 7 órakor. Csak szombaton fél 7 órakor a helyár 20—40—60—70 fillér. (Szombaton fél 9 órakor más műsor. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom