Zalamegyei Ujság, 1935. április-június (18. évfolyam, 77-147. szám)

1935-06-01 / 125. szám

2 Zalamegyei újság 1925 junius 1. Az áll. polgári leányiskola tornavizsgáját szerdán délután 5 órakor tartot­ták meg a Move sportpályán. Bár az idő nem volt kedvező, — a szülők és más érdeklődők nagy számban jelentek meg a sport­pályán, hogy gyönyörködhessenek azokban a szép gyakorlatokban, amelyeket a leánykák Borbély Boríska tanárnő szakavatott ve­zetése mellett bemutattak. A fel­vonulás és utána oszlopokba való felállás festői látványt nyújtóit. A Himnusz után megkezdődtek az egyes gyakorlatok. Elő­ször közös szabadgyakorlatokat mutattak be zenére nagy fegyel­mezettséggel, majd a IV. osztály ügyes labdagyakorlatai következ­tek. Azután sorra : cserélő váltó verseny (I.o.), tornapadgyakorlatok zenére (II. o.), ritmikus tánctorna (Hl —IV ), labda verseny játék (I—II. o.), buzogánygyakorlatok zenére (IV. o.), magyar tánc (III. o,). A közönség nagy érdeklődés­sel nézte végig a gyakorlatokat s minden egyes számot tapsokkal jutalmaztak. Az elismerés és dicsé­ret szólt úgy az ügyes, búzgó nö­vendékeknek, mint Borbély Bo- riska tanárnőnek. A pompás ma­gyar táncot a közönség szűnni nem akaró tapsviharral akarta megújrázíatní, de az idő meg­akadályozta a táncnak megismét­lését. Végül megint oszlopokban álltak föl a növendékek és a Szózat elhangzása után a közön­ség lelkes éljenzésétől kisérve el­vonultak. Búzavirág-gyűjtés. >A MANSz zalaegerszegi cso­portja junius 2-án, vasárnap, a tavalyihoz hasonlóan, buzavirág- gyüjíést rendez a sokgyermekes anyák felsegélyezésére. A nemes cél érdekében kérjük a közönsé­get, juttason pár fillért a hölgyek urnájába, mert minden fillérrel egy-egy könnycseppet törölünk le a nélkülöző, gonddal küzdő anyák szeméről. Az elnökség felkéri az alábbi tagtársakat, szíveskedjenek a ki­jelölt helyen és időben pontosan megjelenni, hogy a gyűjtés minél eredményeseb lehessen. Plébánia templomnál: 8 órai misénél: Pirity Gáspárné, Rössler Elemérné. 9 órai misénél: Várkony Re- zsőné, dr. Csendes Gusztávné, Vass Istvánné. 10 órai misénél: dr. Mikula Szigfridné, dr. Székely Emilné, dr. vitéz Mandics Lászlóné. Fél 12 órai misénél: dr. Né­meth jánosné, dr. Bozzay Jenőné, vitéz Farkas Sándorné. Ferences templomnál: Fél 8 órai misénél: Magjarek Antalné, Horváth Antalné. Fél 10 órai misénél: Péterffy Béláné, Balás Istvánná, Steyrer Gyuláné, Gőbel Árpádné. Kórházi kápolnánál: Kiss La- josné, Balogh Béláné, Hrabovszky jenőné.. Evangélikus templomnál: Ma­joros Istvánné, Barth Ernőné, Fekete Károlyné, dr. Deszeő Ár- pádné, dr. Széli Györgyné. Lövészegyesületi közgyűlés. A zalaegerszedi I. Polgári Lö­vész Egyesület áldozócsütörtökön délelőtt közgyűlést tartott s érté­kes eredményekről tett tanúságot. Az egyesület 20 lövészversenyen összesen 92 csapat- és egyéni dijat nyert, nagysikerű a Dunán­túl legkiválóbb csapatai által lá­togatott versenyeket rendezett, új hat lőállásos, kőből épült lőházat létesített. A közgyűlés a választmány ja­vaslatára az egyesülettel szemben tanusitott támogatásukért tisztelet­beli taggá választotta Gyömörey György nyug. főispánt és Pásztor Imre volt Move elnököt. Vitéz dr. Horváth Bertalannak, aki bejelentette, hogy a Move vezetésével járó nagy elfoglaltsága miatt az egyesület elnöki tisztsé­gét tovább nem viselheti, Szász Gábor dr. mondott köszönetét nagyértékü munkásságáért s át­nyújtotta neki az egyesület em­lékplakettjét. A lelépő elnök kö­szönő szavai után megválasztotta a közgyűlés az új tisztikart a kö­vetkező összeállításban: elnök Mlron Lajos, alelnökök Szigethy Tibor és Zsidó Sándor dr., titkát Szász Gábor dr., pénztáros Má tyássy Andor, ellenőr Lengyel Mi­hály, kapitány ifj. Árvay Lászlé dr., hadnagyok Lukács Sándor és Varga István, jogtanácsos Szél! György dr., orvos Borbély And rás dr;, számvizsgálók Schlemmet Ferenc, Énekes Béla és Kutas Gyula, végül a húsz tagú választ­mányt. Miron Lajos az ujonan meg választott elnök tett ezután Ígére­tet arra hogy az egyesületet a; eddigi utón fogja tovább vezetn az újabb sikerek felé. A közgyűlést megelőző házi verseny eredményei: Nyilt ver senyben I. Mátyássy 261., II. Len gyei 260., III. Szász dr. 258. Ki zárásos verseny: I Obiíz 236 II. Németh 231., III. Kámán 222 HÍREK Róm. kát. és új görög Pamfil vt. Prot. Pamfil Izr. Ijar 29 Napkelte 4 óra 07 perc. Nyug­szik 7 óra 48 perckor. IDŐ: Északnyugatira forduló szél, sok helyen eső, zivatar, eset­leg jégeső, a hőmérséklet észak­nyugat felől kissé süiyed. — A főispán és alispán Keszthelyen. Vitéz Tabódy Ti­bor főispán és Bődy Zoltán alis­pán holnap, szombaton reggel autón Keszthelyre utaznak és résztvesznek a vármegye terüle­tén rendezett 50-ik tanítói sze­mináriumi napokon. E napnak jelentőségét kiemeli az a körül­mény is, hogy a megnyitót a fő­ispán mondja s ezzel is kifejezi elismerését és megbecsülését a tanítói munka iránt. A most há­rom napra terjedő szeminárium ma nyilt meg és vasárnap délután zárul. — Tanitógyülés. A keszlheiy —zalaszentgrúti esp. kerület róm. kát. tanítóegyesület junius 6-án Zalaszentgróton tarlja évi rendes közgyűlését, amelyen Kemendy Géza sármelléki s. kántorlanitó gyakorlati tanítást a utat be, Só- tonyi Sándor nemesbüki kántor- tanitó pedig pedagógiai tárgyú felolvasást tart. Délután 3 órakor a zalaszentgróti áll. iskola sziv- gárdistáinak Szent Gellért csapata ünnepélyt, az iskola pedig torna­bemutatót rendez. — A frontharcosokat meg­hívták a holnapi ezrednapra. A vezetőség kéri a frontharcosokat, hogy szombaton reggel negyed 9 órakor jelenjenek meg a laktanya udvarán. — Hittanvizsga. A zalaeger­szegi m. kir. áll. elemi iskola zsidó vallásu tanulóinak hittan­vizsgája f. é. junius 2 án, vasár­nap d. e. 9 órakor kezdődik (közp. elemi iskola), melyre a t. szülőket és iskolabarátokat ezúton is meghívja a tanügyi szakosztály. Olcsó söi* az Ipartestületi vendéglőben. Állandó világos Dréher Szent János sör egy pohár 30 fill. — Mária ünnepély A Leány­kongregáció vasárnap esti Mária ünnepélyének műsora: 1. Mátia Isten temploma . .. Énekii az Egy­házi Ének és Zeneegyesület ve­gyeskara. 2. A mi munkánk. Gondy Anna a Leánykongregáció titká­rának szavai. 3 Háry Emma el­szavalja az öl örvendetes titokhoz irt verseit. (1. Az első tavasz, 2. Vizitáció, 3. Egy éj Betlehemben, 4. Simeon. 5. Hazafelé.) 4. A moz- dulatkórus bemutatója. Az örven­detes titkok zenével kisért moz­dulatokban: a) Az angyali üdvöz­let. b) Mária meglátogatja Erzsé­betet. c) A betlehemi éjszaka, d.) A kis Jézus bemutatása a jeruzsá- lemi templomban, e.) A 12 éves Jézus feltalálása a templomban. Bemutatja- a Leánykongregáció mozdulatkórusa, az egyházi ve­gyeskar, férfi és nőiszóiók, liturgi­kus karének és melodrámák alá­festésével. 5. Horváth Irén prefekta zárószava. Az ünnepély a Kultur- házban este fél 9-kor kezdődik. Műsor 50 fillér. — Az izr. istentisztelet Za laegerszegen péntek este fél 8 órakor kezdődik — Áramszünet. Vasárnap, junius 2-án reggel 4 órától déli 12 óráig vonaljavitás miatt áram­szünet lesz. Tökéletes gép és gépnélkilli DAUER leszállított árban VERAS ZTÓ hölgyfedrásznál. — Balesetek. Brunner Ferenc 34 éves malomellenőr szerdán délután kerékpáron ellenőrző utón volt. Egyik malomnál azonban leesett a kerékpárról és ballába térdben eltörött. Csütörtökön dél­után a mentők beszállították a zalaegerszegi kórházba. — Sinyei József 24 éves szepetki gazdale­génynek ballába csütörtökön dél­után futballozás közben két he­lyen eltörött. A mentők szállítot­ták őt is a zalaegerszegi kórházba. — Kié az esernyő? Valaki a kórház sebé éti rendelőjében felejtette fék 'e, hambusznád nyelű esernyőjéL Igazolt tulajdo­nosa ott átveh n. Fényképészeti cikkek ée fényképfelvétel ék kidolgozásának szaküzlete BÁNFAI BÉLA I á t a z e r é sz ZALAEGERSZEG Erőt, egészséget, frisseséget ad a kitűnő izü fehérképi arany kávékeverék. Fehérképi Csemegeházban fehérképi csemege áruházában

Next

/
Oldalképek
Tartalom