Zalamegyei Ujság, 1935. április-június (18. évfolyam, 77-147. szám)

1935-05-23 / 118. szám

XVIII. évfolyam 118. szám. Ära 10 1985. május 23. Csütörtök. 7Jii ír. Gos f6tt^Wnd5 jiotö' L S %a'acsW 54 SYEIUJSA6 Felelős szerkesztőt Herboly Ferenc. „ .a kiadóhivatal: Zalaegerszeg, fc^echenyi-tér 4. .. ....: Telefonszám 128. PO LITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak t egy hónapra 2 pengő, negyed' évre 6 pengő, — Hirdetések díjszabás szerin Vigyázzunk ! A hasihagymáz és a vérhas azok a fertőző betegségek, ame­lyek a melegebb időszakban leg­inkább veszélyeztetik egészségün­ket. Az ellenök való eredményes védekezésnek alapföltéiele a tisz- taság. Azért tehát a köztisztasági és közegészségügyi intézkedések­nek pontos betartása a köteles­ségünk, amire a hatóságok időn­ként föl is hívják a nagyközön* ség figyelmét. A polgármester most is kibocsátotta Felhívását, amelyben utasítást ad a közön­ségnek arra, hogyan védekezhetik ezek ellen a veszélyes fertőző be­tegségek ellen. Ha ezt a Felhívást olvassuk, mély sajnálkozással kell megálla pitanunk, hogy a közönség meny­nyire nem lörődik a hatósági ren­delkezésekkel. Pedig ezzel a nemtö­rődömségével csak magának okoz kárt. A rendszabályoknak, óvóin­tézkedéseknek pontos betartását a hatóságoknak szigorúan kell elle­nőrizniük és az azok ellen vétő­ket, amint azt a Felhívás is mondja szigorúan meg kell büntetni. Az ellenőrzés természeíesen csak úgy vihető eredményesen keresztül, ha hatósági megbízottak minél gyak­rabban tesznek látogatásokat az egyes udvarokban, mert nálunk igen sok udvar esik kifogás alá köztisztasági és közegészségügyi tekintetben. Már a multévi tífusz­járvány idején is megírtuk, hogy a kutak környékének tisztántartá­sára, a kút tetejének befödésére, odaerősített vederrel való ellátásá­ra vonatkozó hatósági rendelke­zés igen sok helyen irott malaszt maradt. A járókelőknek nyakába most is csak rázzák a port az ablakokból. Egyes házakból mosó-, mosdóvizet kiöntöznek az utcai folyókákba és az ott poshad na­pokon át. Emésztőgödröknek a tartalmát a belterületen, kertek­ben öntözik ki. A szemétnek megfelelő és gyakori eltakarításá­ról sem történik gondoskodás. Épen ezért szükségesnek tartjuk a legszigorúbb hatósági ellenőr­zést, Ha a veszedelmes betegség­nek csirái csak egy-két helyen is alkalmas telepet találnak, az már elégséges arra, hogy egyes utcák, városrészek, sőt az egész város megfertőződjék. Az óvóintézkedések közé tarto­zik a ház környékének, az utcai járdáknak, lehetően az úttest felé is, a kerteknek, udvaroknak naponkén­ti felöntözése még pedig többször is. Amikor a hatóság ezeket is felveszi a közönség által teljesí­tendő föladatok közé, ugyanak­kor a városra nézve is kötelezőnek jelzi a minél gyakoribb utcalo* csolást. És itt meg kell jegyez­nünk, hogy az utcalocsolás terén bizony sok kivánnivajó van Zala­egerszegen. Csak a minap mu­tattunk rá arra, hogy a Berzsenyi utca az idén még egy csepp „ha­tósági“ vizet sem kapóit, pedig azon az utcán át szállítják a húst a vágóhidról a városba ! A veszedelem, — azt mond­hatjuk, — már nyakunkon van. A város belterületén, a Kisfaludy utcában történlek már tifuszmeg- betegedések. Figyelmeztessék ezek az esetek a város közönségét ar­ra a kötelességére, amit a ható­sági rendelkezések előírnak. De a hatóságok is gondoskodjanak ar­ról, hogy a rendelkezéseiket min­denki pontosan betartsa. Csakis igy menekülhetünk meg azoktól a veszedelmektől, amelyek lépten- nyomon leselkednek reánk Vigyázzunk ! . . . nusitott inas személyleirása a kö­vetkező: 163 centiméter magas, széles, erősvállu, vörösesbarna hajú, feketeszemü, borotvált aicu, zöld kalapot, papi öltönyből ké­szült fekete ruhát, zöld hubertus kabátot és fekete cipőt viselt. A rendőrség felhívja a közönséget, hogy aki felismeri az inast, ér­tesítse a legközelebbi rendőrt. Lesti Andornak előzőén fel­mondottak, mert részege6kedett és nem látta el lelkiismeretesen szolgálatát. Tegnap este 7 órakor Lesli ünneplő ruhában távozott el a rendházból, ami feltűnt a többi szolgának. A rendőrség megállapitása szerint a hatalmas termelü főigazgatót az alacsony- termetű szolga valószínűen há­tulról ütötte le. A főigazgató szobájában állott a rendház pán­célszekrénye. Még nem nyitották fel, igy nem tudják, hogy hiány­zik-e belőle pénz. Lehetséges, hogy az inasnak másolata volt a kulcsról és igy kifosztotta a pénztárt. Budapest, május 22. A rendőr­ség felnyitotta a páncélszekrényt. Abban 800 pengőt talált, de hi­ányzott a rendház csekkfüzete. Mattyasovszky Kasszián a cser­készmozgalmak lelkes barátja volt és tevékenyen résztvett a cserké­szet szervezésében. Izgalom Prágában. Prága, május 22. A választá­sok hatásaképen egyre tart az izgalom Csehországban. A német horogkeresztesek győzelme miatt állandóan folynak a németellenes tüntetések. Röplapokon arra iz­gatják a cseheket, hogy a zsidó és német üzleteket rombolják le. A kormányválság minden perc­ben várható. A választások ugye a felsőházban. Budapest, május 22. A felső­ház mai ülésén Széchenyi Ala­dár gróf részletesen foglalkozott az elmúlt választásokkal és fel­sorolta a súlyos választási sérelme­ket, melyeket az ellenzék szenve­dett. Gömbös miniszterelnök vá­laszában azt hangoztatta, hogy a választás teljesen tiszta volt. A Népszövetség ülése. Genf, május 22. A népszövet­ségi tanács ma kezdte meg ülése­zését. A mai ülésen nem szere­pelt a magyar-jugoszláv és az olasz-abesszin viszály ügye. London kedvezően, Bécs ked­vezőtlenül fogadta Hitler beszédét. Berlin, május 22. Hitler kancel­lár a birodalmi gyűlés ülésén nagy külpolitikai beszédet mon­dott. Hangsúlyozta, hogy Német­országnak szüksége van a békére és. azt akarja is. Aláírhatott volna tiz szerződést is, ez a cselekedete nem esett volna olyan súllyal a latba, mint az a kijelentése, hogy Németországnak többé nincs te­rületi követelése Franciaországgal szemben. Rámutatott arra, hogy a hatalmak nem tettek eleget a lefegyverzésre vonatkozó ígéretük­nek, ezért Németország kénytelen volt fegyverkezni. A keleti egyez­ményt nem hajlandó aláírni, mert Németország nem szolgál idegen érdekeket és nem működik együtt a bolsevista Oroszországgal. Né­metországnak nincs szándékában, hogy beavatkozzék Ausztria belü- gyeibe és ezt az államot csatla­kozásra kényszerítse. Egyúttal azonban azt állította, hogy az osztrák kormány nem bírja az osztrák nép bizalmát. Jó viszonyt akar Olaszországgal. Hitler ezután 12 pontban szögezte le a német kormány álláspontját a nemzetközi kérdésekben. .Ezek az elvek a következők: A német kormány visszautasítja a Németország fel­fegyverkezését elitélő genfi hatá­rozatot, mert felmentettnek érzi magát kötelezettsége alól a többi államok leszerelésének elmaradása miatt. Nem ir alá eleve teljesít­hetetlen szerződéseket, de amit aláirt, azt meg is tartja. Kész az európai béke érdekében a kollek­tiv együttműködésre, de csak úgy, ha nyitva hagyják az ajtót szer­ződéseket kötni a szomszéd álla­mokkal. Hajlandó hozzájárulni a légügyi egyezményhez. A német haderő felemelt számát nem haj­landó csökkenteni, de kész arra, hogy a német haderőt korlátozza, ha ezt a többi államok is _ meg­teszik saját haderejükkel. Általá­ban hajlandó a leszerelés érdeké­ben fáradozni. Hozzájárul oly nemzetközi egyezményhez, amely kizárja a más államok belügyeibe való avatkozást. London, május 22. Az angol sajtó érdeklődéssel és elismeréssel fogadta Hitler beszédét. Az a vé­lemény, hogy a beszéd határozott, egyenesvonalu és őszinte, s lehet­ségessé teszi az újabb tárgyaláso­kat Németországgal. Hitler béke­készséget mutat, leszerelési fejte­getései pedig kitűnőek. Az angol minisztertanács ma foglalkozik Hitler beszédével. Bécs, május 22. Az osztrák la­pok visszautasítják Hitler beszé­dét. A Reichspost azt írja, hogy Hiiler kijelentései egyoldalúak és célzatosak, Ausztriára tett meg­jegyzéseivel nem tett jó szolgála­tot Némelország ügyének. A Tag még élesebben támadja a beszé­det. Valótlanságnak mondja, hogy az osztrák kormány nem bírja a nép bizalmát. Meggyilkolták Mattyasovszky Kasszián budapesti bencés házfőnököt. A megszökött inast gyanúsítják m gyilkossággal. Budapest május 22. Mattya­sovszky Kasszián dr. budapesti c. főigazgatót, a bencés lendház főnökét, a neves taHkönyvirót ma reggel a rendházban levő szo­bájában holtan meggyilkolva ta­lálták. A holttest mellett balta hevert, mellyel a gyilkos a me­rényletet elkövette. Megállapítot­ták, hogy a gyilkosságot még tegnap este 7 óra tájban követ­ték el, de azt csak ma reggel fedezték fel. Mattyasovszky Kasszián dr. tegnap a vacsorán nem jelent meg, mégsem keres­ték, mert azt hitték, hogy ban­ketten van. Ma reggel feltűnt, hogy nem mondotta el miséjét, ezért keresték. Kopogtak szobá­jának ajtaján, s mikor az igaz-- gató nem felelt, feltörték az ajtót. Akkor bukkantak rá a tfbllteslre. A főkapitányságról azonnal rendőri bizottság szállott ki a rendházba és megindította a nyo­mozást. A jelek arra mutattak, hogy a gyilkossággal alaposan gyanúsítható a házfőnök 20 éves inasa, Lesti Andor, ezért ellene rádiókörözést adtak ki. A gya-

Next

/
Oldalképek
Tartalom