Zalamegyei Ujság, 1935. január-március (18. évfolyam, 1-73. szám)

1935-03-19 / 64. szám

1935 március 19. ZaUmegyeí Újság 5 kor előtte mindenben megegyez­tünk. Vagy megegyezés, vagy házfeloszlatás, de mind a kettő egyszerre, vala­hogyan nem jó színben tűnik fel az ország la­kosságának szemében. Először zsebrevágta a párt bi­zalmi nyilatkozatát és aztán fel- oszlatta aHázat. En­nek be kellett következnie ugyan, mert igy lehullott az én szemem­ről a hályog, de lehullott a mi­niszterelnök ur arcáról is az ál­arc. Én kártyacsatát vívtam Eck- hardtal és azt hittem, hogy ezt csak ketten játszuk. Később ki­derült, hogy hárman vívtuk ezt a csatát, mert Gömbös diktálta, milyen tromfot adjon nekem Eck­hardt. Nem szégyenlem magam, mert a játék szabályait betartot­tam ! (v. riási taps.) Én levontam a konzekvensiákat és kiléptem a pártból. A kisgazdapárt szerelmi vallomásokat tesz, pedig azok nem jobbak a Deákné vásznánál. Gömbös azt hitte, hogy két du­dás nem fér meg egy csárdában. Én azonban most azt hiszem, eben gubát cserélt, de azt is hiszem, Eckhardt és hivei nem lesznek olyan könnyen kezelhe­tők, mint Bethlen és hivei voltak. A Zalaegerszegi Kereskedelmi Kör és Omke fiók vasárnap este fél 9 órakor a városháza közgyű­lési termében együttes értekezle­tet tartott, amelyen megjelentek: Czobor Mátyás polgármester, Kiss József dr. vármegyei aljegy­ző, Horváth István ípanestületi elnök és a tagok igen nagy szám­ban. Az értekezletet Komlós M. Miksa az Omke fiók elnöke ve zette, aki a Hiszekegy elmondása után üdvözölte a vendégeket és a tagokat, továbbá Vértes Emilt az Omke alelnökét és Nádor Jenőt, az Omke titkárát, majd annak az óhajának adott kifejezést, vajha lépne be minden fővárosi keres­kedelmi testületet az Omke-be, mert igy erőteljesebb képviselője lehelne a kereskedelemnek. Az üdvözlésre Czobor Mátyás polgármester válaszolt s tolmá­csolta a főispánnak üdvözletét is. Ez után Szász Sándor, a Ke­reskedelmi Kör alelnöke szólalt fel. Ismertette a kereskedőknek minden panaszát s hangsúlyozta, hogy addig hangoztatják sérelmei­ket, addig terjesztik elő illetékes helyen panaszaikat, amíg azok orvoslást nem nyernek. Rámuta­tott a Qyosz-nak és a kartelek­nek munkájára, ami nem ered­ményezett eddig még egy fillér olcsóbbodást sem, sőt tönkreteszi a kiskereskedőket. Minden intéz­kedés csak ezeknek az informá­ciója alapján történik A Qyosz nak 1931-ben történt föllépése óta a kereskedőknek 90 százaléka fizetésképtelen lett és ennek 50 százaléka tönkrement. Ezzel szem­ben a Qyosz virul. Kéri a köz­pont közbelépését. Nem kölcsön kell a kereskedőknek, hanem le­hetőség hivatásuknak teljesítésére. Szólott az adókérdésről, az OTI és MAB1 terhekről. Felemlítette a szappankartel megalakulását, mely sok embernek kenyerét veszélyez­teti. Induljon meg a kereskedelmi élet és forgalom, mert csak ez leket alapja a kereskedők boldo­A miniszterelnök ur nem olyan harcias természet, mint ahogyan kinéz. Éhes farkasok szaladnak most a préda után, de vájjon ha jól fognak lakni, akkor is igy lesz ez ? Téved Gömbös, amikor azt hiszi, hogy az ő mellbőségét el tudja takarni az a fügefalevél, amely mögé bujt és téved, ha azt hiszi, hogy igy nem látsza­nak kérdőjelként az Ígéretek. Kezdjük csak avval, hogy ne csapjuk be egymást, mert a vég eredményben saját magunkat csap­juk csak be. A tapsorkánnal ju­talmazott beszéd után Dobrovics Milán zárta be a gyűlést, mely után Kiskanizsán mondotta el újra beszédét Bethlen István gróf. Az illetékes hely nyilatkozata. Budapest, márc. 18. Bethlen kanizsai beszédével kapcsolat­ban illetékes helyen kijelentették, hogy Gömbös miniszterelnök nem válaszol ilyen hangú beszédre. Gömbös vasárnap Szegeden ismét állást foglalt a revízió mel- lott. A Bethlennel kötött egyez­ségről azt mondotta, hogy az felbomlóit akkor, amidőn a kor­mány beadta lemondását. Azért mondott le, hogy szabad kezel biztosítson magának. gulásának. Rátért a szövetkeze­tekre, vámügyekre, az állami díj­tételek fölemelésére, a sok ked­vezményes fővárosi utazásra, ami mind alkalom arra, hogy a kö­zönség ne otthon költse el pén­zét. A sérelmeknek jjnyilt föltárása a jelenlevőknek általános helyes­lésével találkozott. Vértes Ereit elismerően szó­lott Szász Sándorról, aki a ke­reskedelemnek súlyos panaszai csokorba kötve ismertette, majd a helyzetet vázolta. A magyar ke­reskedők nemcsak azt nem tudják, milyen lesz a jövendő, hanem azt sem, mit hoz a holnap. Re­ményét azonban nem adja föl, nem tesz le az optimizmusról, mert enélkül erős kereskedelmi tevékenységei kifejteni nem lehet. (Beszéde folyamán hangoztatta ugyan, hogy nem foglalkozik po litikáva', különösen pártpolitiká­val nem, azonban ennek ellenére egy kis kortesbeszédet mondott a zalaegerszegi kerület egységes­párti képviselőjelöltje mellett. Csak úgy mellékesen, hogy — annál nagyobb hatása legyen.) Majd azt fejtegette, hogy ma a gazdasági politikán van a fősuly s a világgazdaságban le kell tör­ni az elzárkózottságot. Hive a gazdasági liberalizmusnak. Rámu­tatott arra, hogy a gabonakeres­kedelem lebonyolítására alkalmi szindikátus alakult közpénzen, mig ugyanakkor a hivatásos ke­reskedők tönkremennek. Nem he­lyesli a tervgazdálkodást, az in- tervencionizmust, mert virágzó kereskedelem megfelelő szabad­ság nélkül nem képzelhető el. Helyes dolog a mezőgazdaság megsegítése, szükséges is, de a egyenlő elbánás elve alapján kér megsegítést az ipar és kereske­delem részére is. Felolvassa egyik fővárosi lapból a walesi herceg­nek cikkét, amely a termelés és fogyasztás helyes aranyának meg állapítását követeli. A kartelt addig, amíg a tisz­tesség keretei között mozog, nem helyteleníti, de a kereskedelmi sza­badság elltn való működése, a célon való túllövés, tultengés már veszélyezteti úgy a kereskedők, mint az állam érdekeit is. A túladóztatásról, 0 T I-ról, MABi-ról szólva követeli, hogy az aggkori biztosítási dijak sze­dését függesszék föl. A szövet­kezetek maradjanak eredeti ren­deltetésük mellett és ne kapjanak más társadalmi osztályok rová­sára milliókat. A Gyoszt általá­nosságban nem illetheti vád, csak egyes gyárvállalatokat, de ezeknek tuitengései ellen már kértek védelmet. Szükségesnek találja a hadikölcsönök és életbiz­tosítások méltányos valorizációját, postai, vasúti stb. tarifák revízió­ját. Nádor Jenő az adóreform kérdésével foglalkozóit. Ha az egész adóztatási rendszer reform­ját keresztülvinni nem lehet, leg­alább a kirívó sérelmeket kell megszüntetni. Ezzel az értekezlet befejező­dött és a tagok nagyrésze az Arany Bárány éttermébe vonult, ahol fehérasztalok mellett folytat­tak még eszmecserét. Sebestyén Jenő meghalt. Vasárnap megdöbbenést koltvo terjedt el Zalaegerszegen a hir, hogy Sebestyén Jenő mérnök, az ellenforradalmi idők egyik zalai vezető alakja hirtelen meghalt. Csak nemrégiben járt Zalaeger­szegen édesanyja temetése alkal­mával és akkor még semmi baja nem volt. Vasárnap a 49 éves mérnök Budapesten a Kamaraer­dőben egy választási gyűlésen beszélt. Hirtelen rosszul lett, összeesett és mire a mentők meg­érkeztek, megkalt. Felesége holt­testét Zalaegerszegre szállíttatja és itt temetik valószínűen szerdán. — Sebestyén Jenő mint főhad­nagy végigharcolta a világháborút, hősiesen küzdött az összes harc­tereken. A kommün alatt erős nemzeti érzésétől vezéreltetve Fangler Bélával együtt ő szer­vezte meg az alsótendvai ellen- forradalmat. Annak bukása után a kommunisták elfogták és Bu­dapesten Fangler Bélával együtt halálra ítélték. Csak Romanelli ezredes közbenjárása mentette meg életüket és akkor büntetését élet­fogytiglani fegyházra változtatták. Kiszabadulása után Zalaeger­szegre jött, majd nemsokára Bu­dapestre költözött, ahol azóta különböző vállalatai voltak. Ha­lála mély részvétet keltett város- és megyeszerte. — Keresztutmegáldás. A za­laegerszegi kir. törvényszék fog­házának kápolnájáben a Szociális Missziótársulat kezdeményezésére keresztutat szereltek föl, amit va­sárnap ^áldott meg P. Florib ferences atya. A megáldás ünne­pélyes keretek között történt. P. Florib nagyhatású beszédben is­mertette a keresztut jelentőségét, a keresztuttal járó kegyelmeket és a jelenlevőkkel együtt meg­tartotta az első stációjárást — A passiónak ma hétfőn este 8 órakor próbája lesz a színpadon. Az Összes szerep­lők megjelenése fontos. HÍREK Rém. kát. éc áj *«r*g József. Prot. Dária. Izr. Veder 12 Napkelte • éra 08 perc. Nyug­szik 6 éra 09 perckor. IDŐ: Déli-délnyugati légáram­lás, nyugaton és északon felhő sebb idő és helyenként némi hó is lehetséges, a hőmérséklet kissé emelkedik, de éjjel még gyenge fagy várhaté. — Mikes püspök állapota javul. A Szicília szigetén fekvő Taorminából most érkezett haza egy magyar orvos, aki több Íz­ben meglátogatta a lábadozó püspököt és úgy nyilatkozott itt­hon, hogy a püipik egészségi állapota jelenleg kielégítő, taor- minai tartózkodása alatt lényege- gesen javult. Majdnem az egész időt a szabadban tölti; ezért jól le van sülve. Április közepe előtt nem térhet haza, de akkor is előbb Budapesten keli stációt tartania és az orvosi vizsgálattól függ, hogy a húsvéti szertartáso­kon milyen mértékben vehet részt. Valószínű azonban, hogy csak jelen lehet a szertartásokon, de funkciót nem végezhet. A bérmá­lás szentségét a tavasszal aligha­nem helyettesével fogja kiszolgál­tatni. Az egyházmegye kormány­zásával járó közönséges teendő­ket már elvégezheti, de tartózkod­nia kell minden olyan dologtól ami izgalmakkal jár. Ha meg nem erőlteti és elfoglaltsággal túl nem terheli magát, munkaképességét hamar visszanyeri. — A beteg püspököt Alfonz volt spa­nyol király két iiben is meg­látogatta és örömét fejezte ki, hogy a megyéspüspök gyógyulása örvendetesen halad előre. — Március 15-e a nagyku- tasi községi elemi iskolában. Az ünnepély az idén szokatlanul nagyszabású volt. Szebbnél szebb szavalatok és énekszámok válta­koztak a műsoron. Az előadást élénkítették a hazafias dialógok és a szóló énekszámok. Az ün­nepély iránt olyan nagy érdek­lődés mutatkozott, hogy bár az esti órákban ért véget az első előadás a túlzsúfolt iskolában, még másodszor is lekellett ját­szani. Sőt olyan siker koronázta az ünnepélyt, hogy vasárnap közkívánatra meg kellett immár harmadszor ismételni. A rende­séiért Kukuljevic Hermin tanító­nőt teljes elismerés illeti. Paksa István ságodi jegyzőgyakornok lelkesítő beszédét a hallgatóság nagy örömmel és mégtöbb elis­meréssel hallgatta. A szokott be­szédet Bősze József tanító mon­dotta. — Halálozás. Keszler Aladár, a tapolcai ipartestületnck több mint 30 éven át volt elnöke 60 éves korában meghalt. Sokat dol­gozott életében a közügyekért, s igy halála érthetően mély rész­vétet keltett. Nagy gyászoló kö­zönség jelenlétében temették el. — Illa Antal tb. esperes, karakói plébános, aranymisés áldozópap 76 éves korában, áldozópapsá­gának 53-ik évében Karakón meghalt. A szombathelyi égyház- megyének egyik értékes tagja vol t és halála mély részvétet keltet mindenfelé. Ma délelőtt temették. Aktuális kérdések a zalaeger­szegi kereskedők értekezletén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom