Zalamegyei Ujság, 1935. január-március (18. évfolyam, 1-73. szám)

1935-03-09 / 57. szám

1935 március 9. Zalamegyei Újság 3 HÍREK Rém. kát. és éj gSrög Franciska. Prot. Franc. Izr. Vsadar 4 Napkelte 6 óra 27 pars. Nyug­szik 5 éra 55 perckor. IDŐ : Északi szél, változó fel­hőzet, helyenként még havazás, esetleg hófúvás is, a nappali hő­mérséklet nem változik lényege­sen, éjjel továbbra is erős fagy. — Keresztuti ájtatosságok. A nagyböjtben minden pénteken délután 3 órakor a kórházkápol­nában keresztüli ájtaiosság lesz. — Missziós napok Lentiben. P. Seres Béla S. V. D., a kösz«- gi missziós szeminárium igazga­tója, a plébános felkérésére az iskolában szombaton és vasár­nap vetitett képekkel kisért elő­adást tartott Japánról és a japáni missziókról. A vasárnapi szent­misékkel kapcsolatban pedig sziv- hezszóló beszédekben buzdította a híveket a missziók támogatá­sára. — Szombaton érkezik az líj főispán. Vitéz Tabódy Tibor, Zala vármegye új főispánja az eredeti tervektől eltérően nem ér­kezett meg csütörtök este Zala­egerszegre. Megvárja, amíg kine­vezése a hivatalos lapban is meg­jelenik és igy csak szombaton érkezik meg székhelyére. — Ülések a vármegyén. A törvényhatósági kisgyülés hétfőn, folyó hó 11-én délelőtt fél 10 órakor tartja havi rendes ülését, melynek napitendjére eddig 51 tárgyat tűztek ki. Ezek között szerepel Zalaegerszeg szabályren delete a háziszemét fuvarozásáról. Nagykanizsának 7 határozata, az Országos Magyar Gazdasági Egye sülét kérése, hogy a vármegye lépjen be tagjai közés és az Or­szágos Magyar Weekend Egye­sület zalaegerszegi csztályintézö- 6égnek kérése. — K sgyülés után a közigazgatási bizottság ülésezik. Az üléseken Bődy Zoltán alispán elnököl, mert az új főispánt még nem iktatta be hivatalába a tör­vényhalósági bizottság. HALGYEK i Szép és tartós frizurát VERASZTÓ hölgyfodrász készít Wlassici és Petőfi utca sarok. — Székelési zavarok, bél­görcs, puffadság, gyomorszédü­lés, izgalmi állapotok, szivide- gesség, félelemérzés, bódultság és általános rosszullét esetén a természetes „Ferenc József“ ke- serüviz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kiüriti, a vérkeringést elő­mozdítja s tartós megkönnyebbü­lést szerez. — A Notre Dame tanítónő képző I. osztályára ápr. 30-ig lehet folyamodni felvételért. A kérvényt „Főliszlelendő Egyházi Főhatóság, Szombathelyéhez kell intézni, de a képző igazgatóságá­nál beadni. A folyamodvány mellékletei: 1. keresztlevél és születési anyakönyvi kivonat, 2. évvégi bizonyítvány a polgári vagy középiskola III. osztályáról s a IV. osztálybeli félévi értesítő, 3. hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy az illető éplestü s érzékszervei egészségesek, 4. a hittanártól vagy lelkésztől ajánlás. Tökéletes gép ésgépsélkttli DAUER leszállított árban VERASZTÓ hölgyfedrásznál. f»— Zalabérben megalakult a Falu Szövetség fiókja. A Falu Országos Földműves Szövetség zalabéri fiókja Szekeres László dr. központi kiküldött, ügyvezető igazgató vezetése mellett most tartotta alakuló közgyűlését. A fiók, melynek máris 12l tagja van, a kővetkező tisztikart válasz­totta meg : diszelnökök Kovács József plébános és Kelemen Jó­zsef körjegyző, elnök Koller Re­zső kániortanitó, alelnökök Né­meth Péter, Kozáry Lajos és Tö­rök József, titkár Borbás Ferenc, háznagy Zámodics Ferenc, könyv­táros Vmcze József. A Falu S ö- vetség fiókja megszervezésének nehéz munkáját Roller Rezső kániortanitó végezte. Tartó« ondoiáláa tökéletes szépségéttcljae garanciával végzem VERASZTÓ hölgyfodráaz. I MODERN LAKBERENDEZÉS otthonos ízléses és nem drága, ked­vező feltételekkel is kapható KOPSTEIN bútoráruházban I Manizsa Kérjen árajánlatot! — Az inségmunkák kereté­ben Zalaegerszegen a tél folya­mán mintegy 1500 köbméter ka­vicsot termeltek ki, az Erzsébet királyné, Petőfi és Biró Márton utcákén pedig útépítési munká­latokat végeztek. A fagy miatt most az útépítési munkák szüne­telnek, mihelyt azonban az idő megengedi, folytatják és hama­rosan be is fejezik ezeken az ut­cákon az útépítést. — A Zalaegerszegi ^Közmű­velődési Egyesület vasárnapi szabadliceális előadását Vida Sán­dor dr. ügyészi gyakornok fogja megtartani „Szépség és művészet“ címmel. Az esztétika problémáit népszerűén megvilágító előadás­ban szó lesz a szépség fogalmá­ról, az Ízlésről, a műalkotás kér­déséről, a stílusról, a művészetek egyes ágairól s a műélvezetről. A kisérő műsorban Helmeczi Mar­git és Sándor István fognak köz­reműködni. Modern lakás, kényelmes otthon szakszerű berendezője és szállítója, Kopstein Bútor­áruház, Nagykanizsa. — Varrótanfolyam. A Ma­gyar Asszonyok Nemzeti Szövet­ségének helyi csoportja április havában az Ijkolánkivüli Nép­művelési Bizottsággal karöltve fe­hérnemű varrótanfolyamot rendez Komasch Olga munkamesternő vezetésével. A tanfolyam tarlama 2—3 hónap. Jelentkezni lehet Vimossy István müköszörüs üz­letében, ahol a szükséges felvilá­gosítást is megadják, vagy dr. Skublics Ödönné ügy. elnök la­kásán. — Panaszirodát nyit OTI- Qgyekben az IPOK. Az Ipartes­tületek Országos Központja elha tározta, hogy az IPOK irodájával kapcsolatban olyan intézményt létesít, amelyik a hozzáforduló ipartestületeknek és ipartestületi tagoknak az OTI val kapcsolatos ügyben felvilágosítást, tanácsot ad, sőt a panaszok elintézésének jogi ellátását is közvetíti. Az IPOK OTI tanácsadója március 1-én kezdte meg működését és ettől az időponttól kezdve hetenként kétszer a panaszosok és jogsegélyt keresők részére rendelkezésre áll. — Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vér- tódulásnál, fejfájásnál, álmatlan­ságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzett tapasztalatok szerint a Ferenc József viz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságát egyesíti magábm. — Keszthelyen tárgyalják Mindszenti ügyét. A nagykani­zsai kir. törvénszék március 12- ére tűzte ki Mindszenti János keszthelyi [kőművesmester bűnü­gyének főtárgyalását. A bíróság arra tekintettel, hogy 42 tanút idézett be a tárgyalásra, továbbá, mert valószínű, hogy a helyszínre is ki kell gzállania, költségkímé­lés szempontjából a tárgyalást Keszthelyen tartja meg a város­háza tanácstermében. — Modern lakásberendezést bizalommal vásárolhatunk az ország legnagyobb és legré­gibb cégénél: KOPSTEIN bútoráruházak, Nagykanizsa. Állandó raktáron gramofonok, korcsolyák, varrógépek, flóbertok, vadászfegyverek és konyhai felszerelési cikkek. Filtf ó szén kapható. Bbk——Műszaki vas- és szerez ámksreskedinél ■ llOPWiiin lllli C Kühn« mezőgazdasági gép biz. Israkata. ▼ flermkel vásároljon Németh Lad ▼ Glóbus oon fél kg-oo doboz Cukorborsó 44f. I kg-os doboz 80ff. Paradiesom oonservek milyen leszállított árban csemege üzletében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom