Zalamegyei Ujság, 1934. július-szeptember (17. évfolyam, 147-220. szám)

1934-07-01 / 147. szám

Xtfll. évfolyam 147, szám. ára 10 fillér 1034. julius I. Vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. ■ ==±= Telefonszám 128. Felelős szerkesztő: Herboiy Ferenc, POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak i egy hónapra 2 pengő, negyed­évre 6 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint Gazdák gondja... A legutóbbi termésjelentés sze­rint a legjobb esetben is közepe­sen aluli terméssel lehet számolni. A vége felé járó aratás gondjai után egy újabb, az értékesítés nehéz gondja vár a gazdákra. Most dűl el, majd megvalósu^ak-e azok a remények, amelyeket a gazdák a római egyezményhez fűztek ! — Kiemeli-e ez az egyez­mény termésünket abból az ár­mélypontból, melybe a gazdasági válság és nem utolsó sorban a spekuláció is sűlyesztette 1 ? Az eddigi jelek, sajnos, nem sok jóval biztatnak. — Az op­timisták már a római tárgyalások hírére 25 pengős búza-árakról álmodoztak. Voltak reálisabban gondolkozók, akik 18 pengős árat reméltek. A kevésbé optimis­ták már megelégedtek volna 17 pengős árral is. Végre is, hogy a gazdákat nagy csalódás ne érje, a kormány szükségesnek tartotta, hogy a túlzott optimizmustól óvja a gazdákat! Erre az intelemre valóban szük­ség is volt, mert dacára a na­gyon is gyenge terméskilátások­nak, a közepes árnál jobbra alig­ha számíthatunk 1 Erre indoko­lásul a kivitel nehézségeit, a szál­lítási költségeket, a magas fuvar­díjakat s az értákesitéssel járó más költségeket hozzák fel in­dokul 1 Valóban különös is, hogy most már az aratás vége felé sincs semmi különös jel, amiből a jobb árakra következtetni is lehetne I — Mi lesz tehát a gabonaárak­kal ? A boletta julius elsejével megszűnt, ezzel a gazdák egy, bár csekély, de mégis számottevő támogatástól elesnek. Megmarad­nak ugyan az eddig nyújtott egyéb gazdakedvezmények, de ezek a gazdák helyzetén nem sokat len­díthetnek, ha a remélt jobb ga­bonaár elmarad! Hol az a bölcs nemzetgazda, aki meg tudná mon­dani, mit kellene tenni itt a gaz­dák megmentésére, hogy a spe­kuláció szorult helyzetüket kihasz­nálva az árakat a múlt évi szín­vonalon tartsa a boletta nélkül 1 ? A kormány maga is látja a ne­héz helyzetet, a Futura és más kereskedelmi szervek beállításá­val igyekszik a piacra kényszert- tett gazdák termésének felvásár­lásával segítségére lenni a gaz­dáknak. De ezzel teljes ered­ményt alig érhet el. Messzemenő intézkedéseknek kell jönniök, hogy a gazdák helyzetét a spe­kuláció illegitim nyereségekre ne használhassa ki. Függőben kell tartani az adó és más tartozások végrehajtását mindaddig, amig elfogadhatóbb árak nem alakulnak ki a piaco­kon. Most tűnik ki egyszersmind a gazdák szervezetlenségének minden káros következménye is. Évek óta sürgetik a helyzettel számítani tudók a gabonaraktárak, gabonaértékesitő szövetkezetek lé­tesítését, mindeddig eiedményte- lenül 1 De talán a kényszerűség majd mégis csak ráviszi a gaz dákat az önsegély, a szervezett­ségben rejlő erő, a szövetkezeti gondolat felismerésére s erre az igazságra : Segíts magadon és az Isten is megsegjí 1 Kívánjuk, hogy ez a belátás addig érvényesüljön, mig nem késő 1 — Ne másokra, ne csu­pán a kormányra számítsanak, a spekulációtól se várjanak kegyel­met, mert a spekulációnak nincs szive, a spekuláció azért speku­láció, hogy a köznyomorból is vámot szedjen s magának hasz­not biztositson 1 Lássák be ezt végre a gazdák s jobban bízzanak az önsegély gondolatában, mint a spekuláció iránti hiú reméj\ykedésben 1 Az legyen tehát a-gazdajelszó : Segíts magadon és* az Isten is megsegít! Németh János. Tömegesen buktatták el Erdélyben a magyar diákokat. Marosvásárhely, junius 30. Az erdélyi iskolákban tegnap tartot­ták meg az Írásbeli érettségi vizs­gálatokat és ez alkalommal az oláh érettségi biztosok valósággal megtizedelték a magyar diákokat. A marosvásárhelyi ref. gimnázium­nak mind a 19 érettségiző diák­Autós rablótámadás a fővárosban ját elbuktatták. A kát. főgimná­ziumban 19-ből 17, a brassói kát. főgimnáziumban 16-ból 12, a sepsziszentgyörgyi ref. gimnázi­umban 17 bői 12, a székely- keresztúri unitárius gimnázium­ban 18-ból 12 diák bukott el.--------------------------------------------­Eg y gScseji kisközség a kultúráért. az altisztet A rablók ezután el­menekültek. A rendőrség, s a közönség üldözte őket, de azok négy revolverlövéssel válaszoltak és elmenekültek. Utólag kiderült, hogy az elrablóit táskában nem volt pénz, csak egy levél, ame­lyet ,az altiszt egyik bankba akart vinni, hogy onnét pénzt hozzon. A kultúra iránt táplált őszinte szeretetének valóban párját ritkító módon adott kifejezést az alig ötödfélszáz lelket számláló Lickó- vadamos község. A mai súlyos időkben, amikor Ínséggel, nyomo­rúsággal küzd mindenk’, L’ckó- vadomos község elhatározta, hogy minden külső támogatás és segít­ség nélkül, tisztán saját erejéből épit tanitólakást, amelyet még eb­ben az évben tető alá is hoz. De elhatározta ezenkívül még azt is, hogy iskolatermeinek megkimélése céljából ugyancsak ebben az év­ben felépiti a Kulturházat is. En­nek céljára megajánlott már 10 ezer darab téglát. Fölhasználja itt a régi lanitólakás lebontásával nyert anyagot. A Kulturházban tartják majd az iskolánkivüli nép- I — déki minimális búzaárakat. — Mexicóban vasárnap elnökválasz­tás lesz. — Hindenburg egész­ségi állapota rosszabbra fordult. — A francia frontharcosok tá­madásra készülnek a vörösök ellen. művelési előadásokat s ott lesz a "leventeotthon is. A községnek ez a nemes el­határozása, amely nagy áldozat- készséggel párosul, önmagát di­cséri. Ahol a lakósság a kultúrá­ért ilyen áldozatokra képes, ott a község ügyeinek vezetése jó kezekben van, ott úgy anyagi, mint szellemi téren csak nagy föllendülésről, virágzásról beszél­hetünk. Hogy Lickóvadamos köz­ség ilyen, párját ritkító jópéldá­val jár elől, abban nagy része van Kőszegi Ferenc, rk. isk. ta­nítónak, aki időt, fáradságot nem kiméivé buzgólkodik azon, hogy községe a kultúrának áldásaiban részesülhessen s áldozhasson is a kuliuráért. Rövid táviratok. Az ausztriai buzakivitel ügyé­ben még nem történt végleges megállapodás, igy július elsején még nem lehet közzétenia a vi­á dunántúli nemzeti szocialisták Festetics Sándor gróf ellen. A magyar nemzeti szociálista párt zala—vas—győr- és Veszprém megyei vezetői folyó hó 29-én Celldömölkön értekezletet tartot­tak, amelyen Festetics Sándor grófnak a pártból való kizárását magukévá telték és törhetetlen hűségökről biztosították Meskó Zoltán és Pálffy Fidél gróf vezé­reket. Érről levélben értesítették Festetics grófot és tudomásukra hozták ezt a vezetésük alatt álló szervezeteknek is. Ezt annál is inkább megtehették, mert a ma­gyar nemzeti szociálista párt túl­nyomó többsége az egész ország­ban szintén Meskót és Pálffyt tartja továbbra is vezérének. Weekendügyek. A vármegyénkben is megindult weekend mozgalomnak már eddig is szép eredményei vannak. A megyei szervezet, valamint annak három alosztája serényen mun­kálkodnak a hazai nyaralás és hétvégi üdülés teljes megszerve­zése érdekében. A weekend egye­sületnek tagja lehet minden fedd- hetlen életű magyar állampolgár. Évi tagdíj 4P, 18 éven aluliak­nak 1 P. Az egyesület tagjai arc­képes igazolványt kapnak és ezzel a részökre biztosított kedvezmé­nyeknek azonnal hivatalosan bir­tokába lépnek: Kedvezmények: 1) A MÁV. összes vonalain, a személy és gyorsvonatok II. és III. kocsi- osztályán, ha az utazás legalább 100 km. távolságra történik és azon legalább 4 személy vesz részt (vagy 3, de a viteldijat 4 személy után megfizetik) 50%-os a menefdij kedvezmény, 100 km- nél kisebb útnál 30%. A hétvégi menetiértijegyek az OMWE tagjai részére már szom­bat, illetőleg ünnep előtti hétköznap reggel kiszolgáltatásra kerülnek. 2) A MFTR és DGT összes vonalain, belföldi forgalomban, ha legalább 3, külföldi forgalom­ban, ha legalább 6 személy uta­zik együtt, 50%-os a menetdij- kedvezmény. A HÉV összes vonalain az arc­képes igazolvány előmutatása el­lenében 53%-os kedvezmény, a szombat 14 órától, vagy vasárnap délelőtt 8 óráig induló vonatokra. Visszautazás vasárnap és ünnep­napon legkorábban 16 órakor be­érkező vonatokkal. Nyaralás — Szállás — Ellátás . Fizető vendéglátás napi 2‘50—4 pengő közötti árban penziószerü- leg egyelőre 10 vármegye, u. m.: Zala-, Somogy-, Veszprém-, Bor­sod-, Baranya-, Heves-, Fehér-, Pest-, Nógrád- Hont-, Komárom- Esztergom — számos nyaralásra alkalmas községeiben. Számos budapesti és vidéki szállodában, valamint fürdőhelye­ken 20—30% os kedvezmények. Budapest, junius 30. Ma dél­előtt a Széchenyi-ulcában ameri­kai izü rablótámadást követtek el a Nemzeti Bank Jobbágy István nevű altisztje ellen. Hirtelen egy autó állott meg mellette. Az autóban ülő két fiatalember egyi­ke kikapta az altiszt kezéből a táskát, a másik pedig revolverből rálőtt és a két kezén megsebesítette

Next

/
Oldalképek
Tartalom