Zalamegyei Ujság, 1933. október-december (16. évfolyam, 222-293. szám)

1933-12-23 / 289. szám

1933 december 23. 2 Z.aiame|4ye! ut&tg A sokgyermekes tisztviselőknek, vagy azoknak, akiknek a család­jában haláleset, betegség, vagy egyéb anyagi megrázkódiatás tör­tént, mert méltányos, igazságos, hogy a Szeretet ünnepén segély­ben részesüljenek, hogy ünnepel­hessenek. Ezt a megoldást minden valószínűség szerint átveszi több város is, mert nem ró eiviselhe teilen terheket a polgárság vállaira. Az nem kaphat segélyt, aki arra a többihez viszonyitottan rá nem szorul, de kap az, aki arra igazán rászorult. Leventék karácsonya Városunk közönsége a kará­csony alkalmával is bizonyságát szolgáltatta a leventeügy iránt táplált meleg érdeklődésének és rokonszenvének. A leventeegyesü­let vezetősége egy hétíei ezelőtt kérte föl a közönséget a szegény- sorsu leventék karácsonyi segé­lyezésére és kérése meghallgatásra is talált, mert úgy készpénzben, mint másféle adományban is olyan szép eredménnyel járt a gyűjtés, hogy kedves, bensőség- teljes karácsonyi ünnepséget si­került a leventék részére rendezni. A szép ünnepélyt csütörtökön délután 5 órai kezdettel tartották meg a Jókai utcai elemi iskola tornatermében. A teremnek egyik sarkában álioít a színes kará­csonyfa, az asztalokon pedig szeretetadományok várták a ki­osztást. Az ünnepélyen megjelentek: Czobor Mátyás polgármester, Gerencsér Lajos dr. ügyvéd, a leventeegyesület alelnöke, Galam­bos Miklós dr. káplán, Fülöp László dr. városi tanácsos, a tisztikar kiküldöttei, a főoktatók és oktatók, többen a közönség köréből és a leventék nagyszám­ban. Az ünnepélyt Galambos Miklós dr. káplán hatásos beszéd­del vezette be, melyben szólott a karácsonyról, a szeretet és a béke szent ünnepéről s a leventék kötelezettségéről. Ha megadják mindenkinek azt, ami megilleti, akkor a béke és szerelet lesz úrrá az emberek között, akkor diadalra jut a magyar igazság is. Szolgáljuk a békének és szeretet­nek szent ügyét s zengjük az angyalokkal: Dicsőség menny­ben az Istennek, békesség a föl­dön a jóakaratu embereknek. — Utána T i v o 11 Ernő Sajó Sán­dornak „Magyarnak lenni“ cimü versét szavalta el mély átérzés- sel és lendületlel, Czobor Má­tyás polgármester szólott azután a leventékhez. Először is szép szavakkal emlékezett meg arról, hogy Szűcs Szilárd, 19 éves levente, zalaegerszegi kertészta­nuló ez év szeplemberében saját élete veszélyeztetésével kimentette a Zalából Helmberger Klárika 10 éves kisleányt s ezért a városi testnevelési bizottság elismerő oklevéllel és 10 pengő pénzjuta­lommal tüntette ki. Átadta az oklevelet és a pénzt a derék le­ventének. Majd ráirányította a igyelmet a szomorú magyar ka­rácsonyra. Bár szomorú a mi karácsonyunk, de csüggednünk nem szabad. Ne hagyjon el ben­nünket a remény, mert, ha el­hagy, elvész a nemzet. A zöld karácsonyfának égő gyertyácskái erősítsék bennünk a reményt, fokozzák kitartásunkat és erőnket. A polgármester beszéde után a levente zenekar eljátszotta a Himnuszt. Végül vitéz Márk Fe­renc és Mayer István vezető fő oktatók kiosztották a leventék között az utalványokat: 12 pár cipőre, 24 pár csizmára, 20 köpenyre és 20 nadrágra. Fölol vasták annak a tizenkét leven­tének nevét, akikei a helyőrség karácsony este vendégekül lát. Majd szétosztották a szeretet- adományokat és ezzel a szép ünnepély befejeződött. A Karácsony öröme Szántó Divat­áruüzlet szőnyege! Rövid táviratok. A 33-as bizottság ma meg­hosszabbította a transzfermorató­rium hatályát és egyéb pénzügyi rendeleteket is elfogadott. — Predavec horvát képviselő gyilkosát, Kostec parasztot, 15 évi kényszermunkára Ítélték. — A győri püspök ma délben tette le az esküt a kormányzó előtt. — Tállya határában sok vad­disznó jelent meg. Hetet lelőttek. — Kilencvenezer gazda kérte eddig a védetté nyilvánítást. Újabb lapelkobzások és betiltások a Felvidéken. Pozsony, december 22. A cseh hatóságok a Slovakof, amely 3 hónapi betiltás után a napokban jelent meg újból, tegnap elkoboz­ták. A Slovák a tót ellenzék lapja. A Magyar Néplapot 6 hónapra betiltották, továbbá megtiltották a Berlinben megjelent „Trianoni Magyarország“ cimü mü terjesz­tését. Prága, december 22. Fritz Wie- senthal német színészt az állam* védelmi törvény alapján letartóz­tatták. Kipróbálták a síngépkocsit. Budapest, december 22. Az olasz Fiath gyárból tegnap hatal­mas, 80 személyes singépkocsi érkezett, amely 145 kiióméteres sebességgé is haladhat. A ko­csi!, melyen Fabinyi kereske delmi minisz-er is helyet foglalt, a g y ő r- budapesti vonalon kipróbálták. Almásfüzitő körül a gékocsi 132 kilóméteres sebes | séget ért el. Leleplezett pénzhamisítók. Budapest, december 22. A rend­őrség leleplezett egy pénzhamisító bandát, amely h^mis 5 pengősö kel gyártott. Megtaláliák a pénz­hamisító műhelyt is. Négy embert letar óztatiak, akik beismerték, hog [edd g ötszáz ham s 5 pengőst hoztak forgalomba. Enczi Endre: Nyugati különítmény Kitör a világháború és a világ minden tájáról elindulnak embe­rek, akik soha nem álmodtak ar­ról, hogy életüket nem egy bé­kés otthon csendjében fogják le élni. Arra sem gondoltak soha, hogy olyan emberekkel fogja őket ősz szezárni a sors, akiktől gondol kodásmódban, társadalmi állás­ban teljesen különböznek. így kerül össze három ember Berlin­ben egy hónapos szobában: a földbirtokos Boris Nikolajevics Romanov Oroszországból, Ádám István tanár Budapestről és Per rotti, az o'asz munkás. Boris a vörösök elől menekült és úgy hi­szi, néhány hónap múlva vissza­térhet az ősei birtokára, Ádám István a katedráját veszti el, mert nem alkalmazkodik elég hamar az uj áramlathoz, Perrotti pedig Mussolini uralma elől emigrál. Boris filmszínész les?, de hamar letörik, Perrotfi és Ádám kintor nával járják Berlint és igy ten­getik az életüket. Mindegyikük mást csinál, mint amire hivatása predesztinálja és mindegyikük mássá lesz, mint aminek indult. Egyikük sem kerül vissza a hőn áhított hazába, hanem mindegyi­kük idegenben más más végzet­nek esik áldozatul. A mai kot regénye ez az irás. Csakis a ma teremt olyan helyzeteket, amelyek úgy tűnnek, mintha lázálom volna. Enczi End e biztos kézzel, kitűnő psychológiai érzékkel raj­zolja meg a regény főalakjait, stílusa tiszta és világos, u?y, hogy ez az első regénye sok biz­tató ígéretet nyújt a jövőre nézve. Ára kartonkölésben 1 '90 pengő. Kapható a Zrínyi könyvkereske­désben. — Futballisták és drukkerek figyelmébe! A Move Z. S. E. sporttelepén lévő kiubház’oan december 23 án, szombaton este 8 órai kezdettel a futballszakosz­tály karácsonyestével kapcsolatos teaestet rendez, melyre az I. és II. csapat összes játékosait, ve­zető tagjait és drukkereit szere­tettel meghívja a futballszakosztály vezetősége. — Mozivetitésre alkalmas színes diapozitivek a keszthelyi kiadóban megrendelhetők. Karácsony páratlan művészi eseménye az Edisonban, egyszerre a budepesti Palace mozival. Fondant szalon 1 kg . Csokoládés szalon 1 kg 2*— pengő 2*20 pengő Németi! Lacinál

Next

/
Oldalképek
Tartalom