Zalamegyei Ujság, 1933. október-december (16. évfolyam, 222-293. szám)

1933-12-12 / 279. szám (280. szám)

!933wdecember 12 Zala megyei Újság 3 Titulescu háborúval fenyegetőzik revízió esetére. ebben az országban el kell vé­gezni, erkölcs nélkül nem lehet megvalósítani. Az igazságtalanul létrejött, nemzetközi kapitalista vagyon ellen radikális hadjáratot hirdetett. Hauer Ferenc dr. dunántúli h. vezér a dolgozó keresztény nép Magyarországának felépíté­séről beszélt. M a r k ó Ferenc, a komáromi ipartestületi elnöke, aki valamikor szociáldemokrata volt, nagyha­tású beszédében a nemzeti szo­cializmust mint a kommunizmus ellenszerét jelölte meg. Hirdette a gazdák és iparosok összefo­gását. Vitéz Bonyhádi János he­lyenként gunyoros beszédében élesen bírálta a zsidóság tevé­kenységét. Kijelentette, hogy a nemzeti szocialisták filoszemiták lesznek abban a pillanatban, amikor a zs/dók arányszámuknak megfelelően helyezkednek el a szellemi és fizikai munkát igénylő mesterségekben. Viola Béla mosoni elnök ki­kelt az ellen, hogy a nemzeti szocialistákat politikailag másod- rangú polgároknak tekintsék, s szintén élesen támadta a zsidók nagy befolyását a gazdasági élet­ben. Befejezésül D u z á r Imre dr. hivta a nemzeti szocialista tá­borba a munkásságnak a2t a ré­szét, mely még a vörösökkel tart. A gyűlést délután 2 órakor a Himnusz zárta be. Gyűlés után a vezetők id. Ár- vay László dr. ügyvéd házában jöttek össze ebédre. Estefelé megjelentek az élgár­dák összejövetelén, ahol több fel­szólalás történt. B o z ó k y Lajos dr. hangsúlyozta, hogy a nemzeti szocialisták Gömbös Gyulával nem haladhatnak együtt. A mi­niszterelnök revideálta álláspont­ját a mozgalom szociális elgon­dolásait illetően, már pedig aki egyszer cserbenhagyta a zászlót, abban tibbé nem bizhatnak. — Figyelem! Igen tisztelt vevőim figyelmét felhívom, hogy raktáromon levő csipkék, himzé sek, előfestett és előnyomtatott áruk eddigi árát 20—25 százalék­kal leszállítottam. Előnyomtatás olcsó áron. R. Mérő Gézáné, Plébánia-épület. 6190 Kassa, december 11. Titulescu román külügyminiszter megérke­zett Kassára és megkezdte revi- zióellenes tanácskozását Benes cseh külügyminiszterrel. Titulescu az újságírók előtt kijelentette, hogy a revízió háborút jelent. Nem óhajtja a háborút, tehát a revíziót sem. De ha valaki hábo­rút akar, a kisantant áll elébe, s elég erős a támadás visszave­Figura György, gazdasági fel ügyelő, vármegyénk mezőgazda- sági állapotáról az alábbi jelen­tést terjesztette elő a közigazga­tási bizottság mai ülésén. A kapásnövények betakarítása befejeződött. A tengerik igen sok helyen nem értek be kellőképen és igy azokon a helyeken, ahol utánok búza került, nem lehetett kellőképen elvégezni a megfelelő talajmunkát. — A korai vetések állapota elég jó, ellenben a késői vetések, főleg ott, ahol nem ju­tottak kellően elökészitett talajba, gyenge. Általában véve az őszi vetések gyengébbek, mint a múlt év hasonló időszakában. Az őszi talajmunkálatokat a sok esőzés hátráltatta úgy, hogy a gazdák igen sok helyen az őszi szántás­sal elmaradtak. Az esőzés követ­keztében a jelentékey mértékben elszaporodott egerekben fogyatko­zás mutatkozik, amit elősegített az is, hogy a vármegye gazda­közönsége sok helyen mérgezéssel igyekezett további szaporodásukat meggátolni. A két évig tartó takarmányhiány után végre a folyó évben kielé­gítő mennyiségű széna- és szalma­termés volt. Az állatállomány csökkenése miatt a vármegye gazdaközönsége sok helyen nem rendelkezik olyan állatmennyiség- gei, amilyenre a trágyázás és a munkálatok elvégzése céljából fel­tétlenül szüksége lenne. Legsúlyo­sabb a helyzet a növendék szarvas- marháknál, mert az állatárak ala­csony sága miatt a gazdák túl nagy mértékben vitték vágóhidra a borjukat. Ennek az a következ­ménye, hogy idegen vármegye­beliek, — kik nagy mennyiségben résére. A revíziós követelésre a magyarok mondásával feleli: nem, nem, soha. London, december 11. Benes rövidesen Párisba érkezik, ahol a revízió kérdéséről és a Népszó vétségről tárgyai. A Daily Maii azt írja, hogy a francia külügy­miniszter keleteurópai útja a re­vízió kérdésével kapcsolatos. vásároltak eddig növendék állato­kat, főleg beállítani való linókat, — már ez év folyamán nem tud­ták igényeiket teljes mértékben kielégíteni. A szüreti eredmény még azo­kon a területeken is, ahol a jég verés nem pusztított, erősen alatta maradt a normális évek termései­nek, jégverte helyen pedig szám- bavehető termés nem is volt s a mustok minősége is gyengébb a normális évek termésénél. A mezőgazdasági munkásság helyzetét jelentékenyen megnehe­zítette a gyenge szőlőtermés, mert a gazdák a szüreti munkálatok­hoz lényegesen kevesebb munkást alkalmaztak. A nyári hónapokra summás munkára elszegődött mun­kások létszáma is alacsonyabb, mint az elmúlt években, mégis az őszi munkálatokra, főleg répa­ásásra, több helyről vittek mun­kásokat idegen törvényhatóság területére. Feloszlatták a vasgárdát Bukarest, december 11. Az an'i- szemita és kormányellenes vas­gárdát az éjszaka az egész or­szágban feloszlatták. A feloszlatás a legtöbb helyen nyugodtan tör­tént, helyenként azonban öisze- tüzés volt a rendőrök és vasgár­disták között. Egyik székházban heves lövöldözés is folyt le, mely­nek során egy detektív meghalt. A volt erdőfelügyelőségi helyi­séget, mely áll: 4 szoba, előszoba, kamra, padlás és faházból, melyért évi 1440 pengőt fizettek, 720 pengő bérért kiadom. Kummer Gyula. Üziet­áthelyezés miatt nagyon olcsó árak TÓTH szabódéi. ■■■■■■■■■■MM „A Népszövetséggel Franciaország is bukik11 London, december 11. A Daily Express szerint a Népszövetség megbukottnak tekinthető és Genf összeomlásával megszűnik Fran­ciaország európai hegemóniája is. A lap sürgeti Angliát, hogy szi­getelőd^ el Európától. Karácsonyi ajándékok! Szépirodalmi, moae , if­júsági könyvek. Társas­játékok. Kézi és hátas iskolatáskák. — Kegytár­gyak : keresztek, szob­rok, gyertyatartók, képek és rózsafüzérek. — Le­vélpapírok, karácsonyfa­díszek. — Régebbi szép- irodalmi könyvekéshang- jegyek leszállított áron KAPHATÓK A „ZRÍNYI” KÖNYVKERESKEDÉSBEN — G. F. B. selyem és flór­harisnyák legolcsóbb gyári áron óriási választékban a Fenyvesi Áruházban. Vármegyénk mezőgazdasági állapota novemberben. Vásárlásainál, győződjék meg olcsó árainkról. Nagy karácsonyi vásár! LEGALKALMASABB KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK: ÉKSZER: medaíllonok, amulettek, kézelőgombok. ALPACCA : evőkészletek, kosárkák, szivarszelencék. ARANY : láncok, karkötők, karika- és kövesgyürük. ÓRA : kar-, zseb , inga-, fali- és ébresztőórákban. 14 ÉS 6 KARÁTOS ARANYÁRUK KÉSZÍTŐI ! Órajavitások jótállással. Ékszerek javítása és átalakítása Brilliáns foglalás. Karikagyűrűt súly és mérték szerint fél órán belül készítünk. FENYVESI és BÁRÁNY órás, aranyműves, látszerész, Nagykanizsa, Horfhy-ut 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom