Zalamegyei Ujság, 1933. április-június (16. évfolyam, 74-145. szám)

1933-04-01 / 74. szám

XVI. évfolyam 74. szám, aangsaatH Április I. Szombat, c Főtisztelendő Gosztonyi László plébános urnák Zal ácsán Felelős szerkesztő: Herboly Ferenc. Szerkesztőst és íiaflóHivatal: Zalaeprszeu, Szécneayl-tér 4. Telelőn: 128 sz. — Fióltszemsztösío: Kesztnely, Kossntn L.-n. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak: egy hónapra 2 pengf, negyed« évre 6 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint sa A panamistákra újabban elég rossz idők járnak, hogy mindenki megnyugodhassék úgy a nyomozó hatóságok, mint az ítélkező bíróságok szigorúsá­gában egyaránt * Eltekintve azon­ban a törvényes eljárástól és pa­ragrafusoktól, van ennek a pa­nama kórnak más itélőszéke is: a nemzet. Minden egyes felfakadt fekély a nemzet arcát csúfítja el, aminthogy a fői nem fakadtak okozzák a lázt, amely itt hosszú évek óta benne lappang a nemzet vérében és megakaszija még a kormányzás menetét is. Minden egyes felfakadt panamafekély un­dorral és borzongással tölti el a becsületes magyar lelket, mely egy-két évtizeddel előbb arra volt legbüszkébb, hogy nemzete telje­sen érintetlen, tiszta. Más „kul* turM országokhoz viszonyítottan itt mocsoktalanabb volt, mert a magyar lélek természettől és neve­lésétől fogva úr volt. Úr a szó eszményi értelmével. Az „úr" ösz- tönszerüen távoltartja magát min­den helytől, ahol csak megfész­kelhet a gyanú; ha mégis ilyen helyre kell mennie, ott kinyittat ajtót ablakot: lássa mindenki, hogy ott van s hogy ott mit csinál. Az „úr“ tönkremegy, de ajándékot senkitől sem fogad el, „baráti köl­csönt“ sem, aminthogy igazi úr­nak — adassék meg a tisztelet a tisztességes kereső-foglalkozásuak- nak, — nem lehet „olyan“ barát­ja, aki az üzleti hasznot nem a tisztesség elvei, hanem apró „köl­csönzések“ segítségével keresi. Az igazi úr a szolgálatait esetleg jól megfizetteti, de kiváltságot, rejtett előnyt nem fogad el. Előtte köny- nyeluiüen kidobott, vagy csalafin­tán elnézett egy fillér is akkora érték, mint akár egy millió pengő, mert — az igazi úrnak lelkiisme­rete van! És ezért felelőssége is. A régi „urak“ kivétel nélkül mind ilyenek voltak. Igaz, hogy a régi urak nem is nyomorogtak, nem volt meg sem a holnapi gondjuk, sem gyermekeik fölneveléséé. Ré­gen a kisebb „urak“ is tisztes­séggel, rangúkhoz illőn meg tud­tak élni. A nagyobbak is. Ma? — a fizetésükből legfölebb csak a legszorosabb megélhetésre telik, de lekopnak, lakásuk sivár, kultur- igényök kielégítésére húsz év óta úgyszólván semmi sem jút, gyer­mekeik neveltetése súlyos teher, a jövőjük bizonytalan. — Ez a helyzet a megtévelyedőknek egyet­len enyhítő körülményük. De nem mentségük, mert becstelenné lenni még nyomorúságban sem szabad. Mert a felelős állásban tevékeny­kedő becstelen demoralizálja a kör­nyezetét és, — ha elszaporodnak az ilyenek, — az egész nemzetet. Ezért a kormánynak drákói szi­gora mellett másra is kell gon­dolnia: a panama-mocsarak le- csapolásdra ! Ne csak egy-egy elő­került szúnyognak törjön az ügyész­ség egy-egy fly-tox permetegge!, ne is csak panama-gyanús vidé­keket őrizgessenek, hanem: kiir­tani, elvezetni, kiszárítani minden panama-mocsarat! — Éhez mesz- szire terjedő csatornarendszer kell. És helyenként mélyre ásni. Min­denesetre szervesen, összefüggően dolgozni. Első és igazi segítség persze az volna, hogy anyagi gon­doktól mentesüljön a hivatalnok­ember. De kell az is, hogy, akik Bécs, március 31. A ma dél­előtt elterjedt hírek szerint a mi­nisztertanács véglegesen döntött a szociáldemokrata védőszövetség ügyében és elhatározta annak azonnali feloszlatását. A Heimwehr és a nemzeti szocialista alakula­tok tovább működhetnek. Ma dél­után szokatlan tüntetés lesz Bécs­Páris, március 31. A Matin közli Mussolini béketervét, amely­nek a békerevizióra és az egyen­jogúságra vonatkozó részei a kö­vetkezők : 1. A négy halalom (Anglia, Franciaország, Olaszország és Németország) megerősiti a nép- szövetségi alapokmánynak a béke­revizióra vonatkozó alapelvét, amely akkor nyer alkalmazást, ha beigazolódik, hogy olyan állapo­tok uralkodnak, amelyek alkalma­sak viszályok kitörésére. 2. A négy hatalom kijelenti, hogy ez az alapelv csak a Nép- szövetség keretében és a kölcsö­nös megértés alapján érvényesít­hető. Budapest, március 31. Az éj­szaka a vecsési csendőrök észre­vették, hogy a postahivatalból világosság szűrődik ki. Egy Kis Kálmán nevű magántisztviselővel együtt behatoltak a postahivatalba, mire az ott dolgozó betörők közül az egyik elmenekült. Amint a csendőrök Kis Kálmánnal a sötét szobába léptek, a másik betörő lövést adott le, amely megölte Kis Kálmán magántiszviselőt. Az egyik csendőr válaszképen szintén lőtt, s mikor az eloltott lámpát ismét felgyújtották, a betörő a lövéstől találva holtan hevert a padlón. Megállapították, hogy a halott Máté István vasesztergályos segéddel azonos. Hamarosan ki­valamilyen fontos intézési körben vannak, valóban mind tizenhárom próbás urak legyenek, hogy a köz­morálnak olyan végletesen rideg felfogása alakuljon ki, ami erköl­csileg lehetetlenné teszi még a Iát - szatkisérletezést, a lehetőség-dör- gölőzködést is — kívülről, az er­kölcsi kufárok részéről. Lesújtani minden bünösie, de megakadá­lyozni, hogy bűn lehessen! Amaz is kell, de ez az utóbbi a gyöke­res orvoslás. ben. A helyőrségi ezredek vonul­nak fel az utcákon annak bizo­nyítására, hogy a kormány kellő hatalommal rendelkezik a rend biztosítására. Ma délután a szo­ciáldemokraták is tüntetést akar­nak tartani. Megakadályozására minden intézkedés megtörtént. 3. Kijelentik a hatalmak, hogy ha a leszerelési értekezlet nem ve­zetne eredményre, akkor Német­ország egyenjogúságának tényle­ges tartalmat adnak, de az egyen­jogúságot Németország csak foko­zatosan valósíthatja meg. 4. Ugyanezt a jogot biztosítja a négy hatalom Magyarországnak, Ausztriának és Bulgáriának. London, március 31. Titulescu párisi utazásával kapcsolatban úgy tudják, hogy a kisantant és Len­gyelország nem ellenzik minden áron a római béketervet és üd- vözlik a békejavaslatot, de elő­ször meg akarják vizsgálni, mivel a békereviziós propaganda nyug­talanítja őket. nyomozták, hogy elmenekült társa Szeili Sándor budapesti kereskedő, akinek zálogkölcsönüzlete volt Budapesten. Orgazdaság miatt már többször folyt eljárás ellene, de sikerült mindig kimenekülnie a bajból. A betörésről és a gyilkosságról a csendőrök azonnal értesítették a környék csendőrőrseit és rend­őrségeit, akik figyelték az ország­utakat. Éjfél után a detektívek egy autót tartóztattak fel, amely­nek utasa izgatottan kérte tovább­engedését arra hivatkozva, hogy beteg feleségéhez akar orvost vinni. A detektívek kérdésére meg­mondotta, hogy Szeili Sándornak hívják. A detektívek ekkor letar­tóztatták és egyik be akart melléje ülni az autóra. Szeili a detektívet lelökte az autóról, amely azután sebesen tovarobogott. Megállapítot­ták, hogy Szeili a rákospalotai téglagyár körül szállt ki az autó- bój. A környéket 50 rendőr ku­tatja rendőrkutyákkal, mert azt hiszik, hogy Szeili még ott bujkál. Közben lakásán házkutatást tartot­tak és ez alkalommal nagymeny- nyiségü, betörésből származó ék­szert és drágakövet találtak. A rendőrség megállapította, hogy a gyilkos Máténak háza van Rákospalotán. Újpesten Seilinek is háza van, ott beszélték meg a betörést. Seili ellen rádiókörözést adtak ki. Csökken a németellenes propaganda. Berlin, március 31. A német- országi bojkott és a német kor­mány felvilágosításainak hatása alatt a külföldön csökkent a né­metellenes propaganda. Az angol, amerikai és francia lapok egyre kevesebb rémhírt közölnek, sőt meg is cáfolják a németországi zsidóüldözésről szóló híreket. Roosevelt amerikai elnök nem fogadta a zsidók tiltakozó kül­döttségét. A Némerországból me­nekülő zsidókat nem engedik be Amerikába. Az általános német- országi zsidóellenes bojkott szom­baton kezdődik és kiterjed a szín­házakra és mozikra is. Japán Peking ellen vonul. Tokió, március 31. A japán külügyminiszter tanácskozott a to­kiói japán követtel, aki előtt kije­lentette, hogy, amennyiben a kínai kormány hamarosan nem egyezik meg Japánnal, akkor a japán csa­patok megszállják Pekinget és Tiencsint. Az angol követ elutazott Moszkvából. London, március 31. Az angol nagykövet Moszkvából elutazott Londonba. A pályaudvaron a dip­lomáciai kar elbucsuztatta, mert valószínű, hogy a nagykövet többé nem tér vissza, mivel a mérnökök ügye miatt diplomáciai szakítás következik be a szovjet és Anglia között. Rövid táviratok. Az indiai kDrmány utasítására letartóztatták az indiai nemzeti kongresszus 400 tagját, mivel a kongresszust ülésre hívták össze a tilalom ellenére. — A zugligeti erdő ma délben kigyuladt. — Gaz­dag aranyleletet találtak Mand­zsúriában. A kiaknázás jogát a kormány egy magánvállalatnak adta. — A minisztertanács le­tárgyalta az Apponyi és Tisza emlékének megörökítéséről szóló javaslatot. Tüntető felvonulást rendez a katonásán Bécs utcáin. Mittartalmaz Mussolini béketerve Gyilkolt a betörő, akit azután szintén agyonlőttek. Vakmerő betörés egy postahivatalba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom