Zalamegyei Ujság, 1933. január-március (16. évfolyam, 1-73. szám)

1933-01-11 / 8. szám

1933 január 11. Zalamegyei Újság 3 Vármegyénkben a vetések állása kielégítő. Egyes járásokban takarmányinség fenyeget. napra foglalkoznak a kérdéssel. Lapjuk is van, a „Hadikölcsön és Kötvénytulajdonosok Közle­ménye“, amelyben sok okos meg­oldási tervezet lát napvilágot a valorizációra vonatkozóan. Az egyik érdekes terv szerint pél­dául kamatozó járadékkötvények­kel kellene valorizálni a valori­zálásra jogosult hadikölcsönöket; a másik elgondolás szerint a Dohányjövedékből kártalaníthatná a kormány a hadikölcsön-káro- sultakat Memorandumot is intéztek a hadikölcsöntulajdonosok Gömbös miniszterelnökhöz, akitől a pro­bléma rendezését kérik és addig is, mig egy végleges terv kiala­kul és megvalósulhat, kérik, hogy legalább átmeneti iniézkedésekkel könnyítsen a kormány a háború károsultjainak helyzetén. Azt hisz* szűk, a kormány épugy nem tér­het ki e kérelem elől, minthogy nem térhet ki a hadirokkantak megsegítése elől. A miniszterelnök a hadirorkantak megsegítését a nemzet becsületbeli ügyének jelentette ki, s ilyen kijelentést tett a hídikölcsönjegyzőkre vo­natkozóan nagynevű elődje. Ha Gömbös Gyula a saját kijelenté­sét kötelezőnek tartja, akkor kö­telezői?« ke!l tartania Tisza gróf kijelentjét is, amely a minden­kori kormányok nevében hang­zott el. Népművelési hírek. Mint Kustánszegröl jelentik, a másfélév óta fennálló római ka­tolikusnépiskola igen szép tevé­kenyséfet fejt ki nemcsak a gyer­mekek iktatása, de az iskolánki- vüli néitnüvelés terén is. A nép müveiéi munka lelke Kerner Emilia anitónő, akinek a lakosság igen héás. A tanítónő rendezé sében az iskolásgyermekek a a muítév decemberében kedves mikuláestet tartottak nagyszámú néző jtenlétében. Karácsony elő estjén íz iskolában pásztorjátékot aátakltlö, továbbá szavalatokkal gyönyörködtették a közönséget, amely; zsúfolásig megtöltötte a terme; Karácsony másnapján a katoUus ifjúság az „ÁrvaVerka„ cimü színmüvet adta elő nagy si­kerré és ugyanezt a darabot szil vesíerkor a kustánszegi fiatalság elödta a pálfiszegi iskolában, ahc kedves vendégekként fogad táka műkedvelőket. Az uj esz* termőben megalakult Kustánsze- gei a Kát. Olvasókör negyven lekes taggal. A petőhenyei iskolában Pető- lenye és Ördöghenye közönsége részére népművelési előadást tar­tottak. A Himnusz eléneklése utánaQaál Károly tanító „Az adó útja és az államháztartás“ címmel tartott előadást, amelyben ki­emelte a keresztény és nemzeti elvek fontosságát. Kondor Mária a „§zegény özvegy asszony adója“ cimü kedves verset sza­valta,^az énekkar pedig a .Szép vagy, gyönyörű vagy Magyaror­szág“ c. dalt énekelte. Ezután Gaál Károly ismertette a Göm­bös kormány nemzeti munkater­vét. Végül az iskolai énekkar a „Csak magyarok legyünk“ cimü dalt énekelte. Végül a közönség énekelte a Nemzeti Hiszekegyet. Január 22-én újabb népművelési előadás lesz, amely alkalommal Gaál Károly a pénzről tart elő­adást. A vármegyei m. kir. gazdasági felügyelő a közigazgatási bizottság mai ülésén a következőket jelen­tette Zala megye mezőgazdasági állapotáról: December hónapban az időjá­rás túlnyomóan fagypont körüli hőmérsékletű volt, s mindvégig erősen ködös. A hónap második felében igen kevés hó esett, mely jobbára lassan el is tűnt. A hó napra eső csapadék mennyiség aránylag kevés. Az őszi vetések állása kielégítő. A rozsok helyenként túl buják, aminek ellensúlyozására a gazdák kénytelenek voltak a legelső fa • gyök beálltával azokat meglegel­tetni, hogy a kipállás veszedelmét elkerüljék. A hosszú Ősz követ­keztében még a késői vetésű búzák is eléggé rendbejöttek s a sokáig tartó legeltetés igen kedvezően be- folyásoltá .a téli takarmányozást. Tekintettel erre, valamint ama kö rülményre, hogy a gazdák jelen tékeny számit állatot adtak el már eddig is, a vármegye egyes he lyeinek kivételével korai kitava­szodás esetén nagyon szűkös be Emlékezetes, hogy ifj. Balogh György bocföldei földműves pert indított Káuzli Gyula csatári es peresplébános ellen a Zalamegyei Újságban megjelent „Moszkva és Bocfölde“ cimü cikkéért. A cikk szerint ifj. Balogh György a boc­földei rk. egyházközség egyik gyű lésének megkezdése előtt olyan kijelentéseket tett, amelyekből „ki- érzett a szovjet iránti lelkesedése s ugyanennek a szimpátiának meg­szerzése mások részéről is.“ De pert indított Balogh Boncz Ferenc, Horváth Vendel, Vizsy Ignác, Egyed Ferenc és Mészáros Jenő bocföldei gazdák ellen is, akik nevük aláirásával nyilatkozatot adtak arról, hogy ifj. Balogh György azokat a kifejezéseket tény­leg használta és ez a nyilatkozat szintén megjelent Káuzli esperes cikkében. A zalaegerszegi törvényszék ér­dekes tárgyalás után Káuzli Gyű A múlt évben kiadott minisz­teri rendelet tudvalévőén lehetővé tette, hogy a földreform-földek tulajdonosai a megváltási ár új megállapítását és leszállítását kér­hessék. Az OFB nek múlt év ok tóber 31 ig már el kellett volna készülnie az összes árieszállitási kérelmekkel. Az újból v Hó ár megállapítást azonban oly nagy számban kérték, hogy az OFB a határidőig nem tudott elkészülni. Körülbelül 3 ezer Ítéletet kell hozni, hogy az ügy nyugvópontra kerüljön. Értesülésünk szerint az OFB csak júniusra készülhet el az összes ügyekkel, amelyek kö­zött sok zalai is van és akkor az osztással, valószínűen elegendő lesz a takarmány, de a gyengébb takarmánytermő vidékeken, főleg az alsólendvai és letenyei járá­sokban, előreláthatóan takarmány­hiánnyal kell számolni. A vetőbur­gonya beszerzése ügyében a vár­megye alispánjával egyetértőén a szükséges intézkedéseket megtet­ték és a m. kir. Növénytermelési Hivatal feltételeit közhírré tették az egész vármegyében. Az össze­írások január közepén fejeződtek be, így tehát ezúttal még nem le­het a szükségelt mennyiségről je­lentést tenni. A gazdaközönség gazdasági tu­dásának fejlesztése céljából decem­ber hómpban Szepetneken az il­letékes járási gazdasági felügyelő vezetésével három hónapos téli gazdasági tanfolyam indult meg, melyre 38 hallgató iratkozott be. A tapolcai m. kir. borászati és szőlészeti felügyelőség jelentése s érint a bor iránti kereslet megint ellanyhult és a szőlősgazdák még nyomott árakon sem tudják borai kát értékesíteni. lát és társait felmentette a vád alól. A megokolás szerint a vád­lottaknak sikerült bizonyítani, hogy ifj. Balogh György a jegyzőkönyv­ben foglalt kijelentéseket meg­tette. Megállapította a bíróság, hogy Káuzli Gyulának sikerül a cikkben foglalt egyéb kitételeket is bizonyítania. Bizonyította a ta­nukkal, különösen pedig a fő­szolgabíró vallomásával, hogy a faluban a főmagánvádlót szélső­séges embernek ismerik. Megálla­pította a bíróság, hogy az esperes a „lélekmérgezés“ kifejezéssel nem lépte túl a jogos kritika határát. Az ítélet ellen a főmagánvádló fellebbezést jelentett be, majd a tábla helybenhagyó Ítélete után semmiségi panaszt emelt. Most mondotta ki az ügyben az utolsó szót a Kúria és a semmiségi pa­nasz elutasításával a felmentő Ítéletet jogerőre emelte. új tulajdonosok megtudják, hogy mennyit kell fizetniük a földekért. Az OFB eddig csak néhány ár- leszállitási kérelmet intézett el, de azokból is látni lehet, hogy egyes esetekben a megváltási árat je­lentékeny mértékben csökkentik. A kataszteri holdanként megálla­pított 1000—1200 pengős meg­váltási árakat indokolt esetben 5—600 pengőre mérséklik, hogy ezáltal enyhítsenek a földhöz- jutottaknak súlyos helyzetén. A megváltást szenvedő föld- birtokosokat a megváltási ár le­szállítása természetesen kellemet­lenül érinti, mert hiszen a nagy- birtokosok is nehezen tudnak megküzdeni' a válsággal. Még nagyobb ijedelmet okozott az a körülmény, hogy előállhat az a helyzet, hogy a földbirtokosoknak a megváltási ár leszállítása követ­keztében jelentékeny összeget kell visszatéríteniük. Ha ugyanis a le­szállított ár kisebb, mint amennyit a földbirtokos a földbirtokrende­zés pénzügyi lebonyolítására ala­kult szövetkezettől a megváltási ár fejében készpénzben kapott, a különbözeiét vissza kell fizetni. Egyes esetekben a visszatérítendő összeg oly nagy lehet, hogy a földbirtokos képtelen lenne köte­lezettségének megfelelni Ezért a pénzügyminiszter még a nyári hónapok előtt rendeletet ad ki, amely szabályozza es megfenyíti a visszafizetést. Lóbejelentő lapok kiállítása. A földmivelésügyi miniszter rendelete alapján az 1933. év elején végrehajtandó tavaszi ha­szonállat összeíráson kivül a ló- tenyésztés fejlesztése céljából szükségessé válik még egy olyan külön összeírás is, mely az 1933. évi január hó 12-iki tényleges lóállományt tünteti fel. Ez össze­írás céljaira egy, két részből álló úgynevezett „Lóbejelentő lap — Haszonállatvizsgálati igazolvány“ szolgál, mely igazolvái.y űrla­pokból minden ló (öszvér-, jea- már) tulajdonos legkésőbb folyó hó 11-ig annyi példányt kr ahány lova, (öszvére vagy sza­mara) van. Minden lő (öszvér vagy sza­már) tulajdonos köteles minden egyes lováról (öszvéréről, szama­ráról) egy-egy „Lóbejelentő lap“-ot kiállítani a kézbesitők ál­tal megadandó útmutatás szerint. A kikézbesítéskor a kézbesítők minden egyes tulajdonosnak a Lóbejelentő lapok kiállításának mikéntjére vonatkozó útmutatást, mely a kézbesítő ivek egyik' ol­dalán található, tudomására ho ^ kötelesek. A kitöltött lapokat a lótulajdo­nosok akár személyesen, akár megbízottjuk utján legkésőbb f. hó 18-ig a Vármegyeháza portá­sánál kifüggesztett dobozba le­adni kötelesek. Figyelmezteti a hátóság az összes ló (öszvér, szamár) tulaj­donosokat, hogy a múlt évben részükre kiadott vagy vásárlások alkalmával a marhalevéllel együtt nekik átadott „Haszonáilatvizs- gálati igazolvány “-okát saját ér­dekükben — ha szükséges több évig is — mindaddig gondosan megőrizni kötelesek, mb< azokat hivatalból be nem vonjak és he­lyükbe uj igazolványokat ki nem adnak, mivel ez igazolványok nélkül a jövőben sem uj marha­levelet ki nem állítanak, sem pedig át nem ruháznak, sem nem irányítanak. Ilysi igazolványok nélkül lo­vat, öszvért vagy szamarat senki ne vásároljon, vagy ilyeneket igazolványok nélkül el ne " Joan Crawfo A képviselő úr' főszereplő: CL/ az Égi Titáno’- G. B. harisnyák, legolcí óriási választéki Áruházba!. Befejeződött a „Moszkva és Bocfölde“ cimü cikk miatt megindult sajtóper. Jogerős Káuzli esperes és az öt bocföldei polgár felmentése. Indokolt esetben felére is csökkentik a földreform- földek árát. A volt birtokosok visszatérítési kötelezettsége

Next

/
Oldalképek
Tartalom