Zalamegyei Ujság, 1932. október-december (15. évfolyam, 223-297. szám)

1932-10-01 / 223. szám

KV, évfolyam 223, szám Ara 10 fillér1 11932 Október1 8 Szombat. Felelős szerkesztő: Her boly Ferenc. s:er£esztősÉ2 és Kiadóhivatal: Zaiaeaerszez, Siéchenyi-tér 4. Telelőn: 128 sz. — FióKKiadónivata,: Keszthely, Xossnth L-n. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak: egy hónapra 2*40 pengő negyedévre 7*20 pengő. Gömbös még nem alakította meg kormányát. Hir szerint alkotmányreformra készül az új miniszterelnök. Budapest, szeptember 30. A kormányválság csütörtökön este Gömbös Gyula dezignálásával be fejeződött. Délután elsőnek Beth­len István gróf jelent meg ötne­gyedórás kihallgatáson a kor­mányzónál. A kihallgatás után Gömbös Gyula honvédelmi mi­niszter lakására sietett. Bethlen után Károlyi Gyula gróf jelent meg félórás kihallgatáson a kor­mányzónál. Nem sokkal később Gömbös Gyula érkezett meg a Várba és felsietett az államfőhöz. Másfélórás kihallgatás után fél 8 órakor lépett ki a kormányzótól és az újságíróknak a következőket mondotta : — A kormányzó ur engem de- zignált miniszterelnöknek és bizal­máról biztosított. Gömbös Gyula ezután az egy­ségespártba ment, ahol rövid be­szédet intézett a képviselőkhöz. Hangoztatta, hogy régi szálak fűzik a párthoz és munkáját az egysége pártra támaszkodva akarja elvégezni. Kijelentette, hogy a ka­binetlista összeállítása után újból eljön a pártba és ismerteti kor­mányzati terveit. Gömbös után Bethlen szólalt fel és a párt bi­zalmába ajánlotta a dezignált mi­niszterelnököt. Gömbös még az est folyamán megkezdte a kor­mányalakításra vonatkozó tárgya­lásait. Gömbös az egységespárt­ban valószínűen ok óber 5 én merfeti programmját. Budapest, szeptember 30. Göm­bös kormánylistája még nem ké­szült el. Politikai körökben úgy tudják, hogy Gömbös alkotmá­nyos formák között akar kormá­nyozni. Az egységespárt esetleges elégedetlenségét azzal fékezi meg, hogy — hir szerint — kezében van a felhatalmazás a Ház fel­oszlatására. Berki Gyula egyik kijelentésére támaszkodva politikai körökben azt állítják, hogy Göm­bös alkotmányreformra készül. Hir szerint az 1920. évi I. törvény­cikkről van szó, amely a kormány­zói jogkörről is intézkedik. vezetőségével tárgyalt, délután pedig a kereszténypárt vezetőivel tanácskozik. Tanácskozott ma Gömbös Darányi miniszterelnök­ségi államtitkárral és Marschall Ferenccel is. Marschall kijelentette, hogy gazdasági kérdésekről volt szó. Az uj kormányban belügy­miniszter Keresztes-Fischer, pénz­ügyminiszter Imrédy Béla, igaz­ságügyminisztér Lázár Andor lesz. E három tárca tekintetében a dön­tés, hir szerint, már végleges. A többi tárca ügyében folynak a tárgyalások. Darányi valószínűen megmarad miniszterelnökségi ál­lamtitkárnak, mig Petri Pál kul­tuszállamtitkár helyére új ember kerül. Gömbös kormányprogrammja, amely ICO pontot tartalmaz, nagy­részt elkészült. A programm első része a sürgősen megvalósítandó problémákat, második része a távolabbi célkitűzéseket tartal­mazza. A jugoszlávok a zalai határon tartják őszi nagygyakorlatukat. A megyének a Vendvidékkel határos részéről jelentik, hogy a jugoszláv hadsereg most tartja őszi hadgyakorlatait a Zala me­gyével határos rezeken. Erre az alkalomra nagyszámú gyalogsá­got, tüzérséget és egyéb fegyver­nemet összpontosítottak. Szerdán és csütörtökön szakadatlanul dö­rögtek a szerb ágyuk ős az ágyú­zás az egész határvidéken messze elhallatszott. Hallható volt az ágyú­zás Zalalövő határában is. Ezen a vidéken a szerb kato­naság eddig csak kisebb gyakor­latokat tartott, ez az első eset, hogy a Vendvidéken nagygyakor­latra került sor. Leszállították a megye svájci kölcsönének kamatlábát. Prolongálták az esedékes részletet. Egy svájci pénzcsoport a Ma­gyar Országos Központi Takarék- pénztár Részvénytársaság utján 1930-ban 18 millió svájci frank útépítési kölcsönt folyósitott a ma­gyar vármegyék és városok ré­szére útépítési célokra. Ebbő! a kölcsönből 1930 májusában Zala vármegye is felvett 330 ezer pen­gőt 3 eves lejáratra hat egész öt­nyolcad százalékos kamatláb mel­lett. Ezt a kölcsönt a vármegye a községi bekötő utak építésére for­dította, mivel ehez az akcióhoz egyharmad részben a vármegyé­nek is hozzá kellett járulnia a községeken és az államon kívül. A kölcsönt a vármegyék hat (féléves) részletben kötelesek visz szafizetni. Az egyik részlet most vált esedékessé. A MOKTÁR he­teken keresztül megbeszéléseket folytatott részint a svájci pénz- péncsoporttal, részint a magyar törvényhatóságok vezetőivel. A lörvényhatóságok közölték, hogy a mai viszonyok mellett nem te­hetnek eleget részletfizetési köte­lezettségüknek és magasnak mon doíták a kamatlábat is. A tárgya­lások eredményeként most értesí­tették a vármegyéket, igy Zala megyét is, hogy az esedékes rész­letek teljesítési határidejét meg­hosszabbították. Egyúttal pedig a kölcsönök kamatát hat és ötnyol­cad százalékról 5 és fél száza­lékra szállították le. Ez a hir nagy megelégedést keltett a vármegyék körében, mert a könnyítés lehe­tővé teszi, hogy az útépítési köl­csönök kamatát más célokra for­díthassák. Károlyi Gyula gróf, a lemon­dott miniszterelnök tegnap este bizalmas barátai társaságában a Pilseni étteremben vacsorázott. Egy másik asztalnál a független kisgazdapárt tagjai tartózkodtak. Hunyady Ferenc gróf átment Ká­rolyi asztalához és igy szólt a volt miniszterelnökhöz: Gyula bácsi, ha nincs más.' társaságod, gyere át hozzánk, független kis­gazdapártiakhoz. Úgyis mi vol­tunk egyetlen igazi híveid.“ Hu­nyady megjegyzésén Károlyi Gyula gróf jóízűen nevetett. Budapest, szeptember 30. Göm­bös Gyula dezignált miniszterel­nök ma délelőtt az egységespárt Pereskedés egy A nagykanizsai törvényszék ér­dekes ügyet tárgyalt csütörtökön. Az ügy egyik szereplője özv. Nagy Jenőné szül. Vajda Viktória, aki 27 éves korában férjhez ment Nagy Jenő zalaegerszegi vendég­lőshöz. Később férje eladta ven­déglőjét és ingatlant vásárolt Za­laegerszegen, majd 1923 ban meg­halt. Özv. Nagy Jenőné 1926-ban 14 ezer dollárért megvette Erdős József és neje hévízi penzióját, melyet korábban bérelt. Mive! az özvegy a Zalavármégyei Takarék­nak fizetendő kamaton, a köztér­hévízi villa körül. heken és a penzió üzemköltségén felül nem tudta még a 14 ezer dollár tőketartozást is határidőre törleszteni, Erdősék pert indítot­tak ellene. Ennek során árverést vezettek özv. Nagy Jenőné ellen és annak eredményeképen a hé­vízi villát Erdősék vásárolták meg 375 millió koronáért, majd később 46 ezer pengőért eladták. Eladták az özvegy zalaegerszegi ingatla­nát is, amelyből Erdősék 19 ezer pengőt kaptak. É perek lezajlása után a zala­egerszegi tisztiorvosi hivatal meg­állapította, hogy özv. Nagy Jenő­né veleszületett gyengeelméjűség­ben szenved és ügyeinek önálló vitelére képtelen. Ezen az alapon a zalaegerszegi törvényszék elren­delte az özvegy gondnokság ?1á helyezését és az árvaszék Sólyom Fekete Vilmos dr. budapesti ügy­védet jelölte ki gondnokul. A gondnok átvizsgálta az öz­vegy korábbi ügyeit és ennek eredményeképen keresetet inditott az Erdősékkel kötött szerződés hatálytalanítása érdekében. A já­rásbíróság ezt ki is mondotta. Másodfokon tegnap kezdte tár­gyalni a pert a nagykanizsai tör­vényszék. Ez alkalommal az al­peres Erdős képviselője kérte a járásbirósági ítélet megsemmisi- . tését, amit azonban a törvényszék nem rendelt el. Ezután arra hi­vatkozott, hogy az ügylet reális volt, végül utalt arra, hogy Nagy* Jenőné nem elmebeteg. Ezzel szemben az özvegy képviselője azt hangoztatta, hogy a vételár tulmagas volt s állította azl is,, hogy a villavételkor Nagy Jenőné nem volt beszámítható. Megtör­tént például, hogy egyszer kiállóit az országutat söpörni, máskor 800 pengőért húst rendelt és mi­kor azt leszállították, nem err’l- kezett rá. A bíróság elrendelte több tanú kihallgatását és a tárgyalást el­napolta. Statáriális tár jyalás Miskolcon. Miskolc, szeptember 30. A sta­táriális bíróság ma kezdte meg ifj. Váradi Imre sajóbábonyi legény ügyének tárgyalását, aki meggyil­kolta Pap Arzén csendőrtiszthe- lyettesf. A délelőtt folyamán több tanút hallgattak ki. ítélet délután vagy holnap délelőtt várható. Bombamerénylet a bel­grádi tisztikaszinóban. Belgrád, szeptember 30. Ma reggel 7 órakor a Száva-parti templomnál egy jól öltözött férfi egy csomagot adott át egyik hor­dárnak azzal a meghagyással, hogy vigye azt a tisztikaszinóba s ő is majd oda fog menni. A hordár nem sietett, útközben el­beszélgetett. Mikor a íisztikaszinó épületébe belépett, a hátán levő csomag, amelyben egy pokolgép volt, felrobbant és megölte a hor­dárt, valamint a takaritóasszonyt. Állítólag egy tiszt is megsebesült. A hordár még el tudta mondani, hogyan jutott a csomaghoz. A nyomozás megindult. A gázoló színésznő a biróság előtt, Budapest, szeptember 30 A törvényszék ma kezdte tárgyalni Szilágyi Klára színésznő és Déri Endre oktató ügyét, akik a Klau­zál utcában elgázoltak egy férfit. A vádlottak ártatlanságukat han­goztatták. Szilágyi Klára állandóan zokogva tette meg vallomását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom