Zalamegyei Ujság, 1932. április-június (15. évfolyam, 73-145. szám)

1932-04-01 / 73. szám

XVo évfolya *Aa g aAmf« 1932 Április I Péntek. Felelős szerkesztő: HERBOLY FERENC. Mesztőség*é3 KiadóHivatal: zalaeaerszeg, Szécüenyi-tér 4. Tekron: 128 szám. — Fió^Hiadónivatal: Kesztlely, Petö-ni 9. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak : egy hónapra 2*40 pengő negyedévre 7*20 pengő. Hontalanok szövetsége. Mécs Lászlóról, az elrabolt Fel­vidék hires pap-köítöjéről már sokat hallottak olvasóink. A jászó­vári premontrei rendnek a tagja s ezidőszerint Királyhelmec zem- plénmegyei község plébánosa. Néha-néha átrándul Magyaror­szágra is s itt előadja remek, ízig-vérig magyar költeményeinek legremekebbjeit. A múlt hetekben a Dunántúl tett körutat s egyik városban a következőket beszélte el: — Egyik előadásom alkalmá­val a többi közt egy gyászruhás férfi is felköszöntött. Átadott egy hatalmas csokrot, melynek sza­lagján ez állt: „A hontalan ma­gyarok szövetsége“. Az ügyeletes cseh rendőrtiszt hozzám lépett és tiltakozott a „politikai“ tüntetés ellen. Megfenyegetett, hogy kény­telen eltiltani a szerepléstől. Jó ideig tartott, mig meg tudtam győzni arról, hogy ennek a szö­vetségnek a címe jogos. Ebbe a szövetségbe ugyanis azok a ma­gyarok tartoznak, akiknek nem adtak állampolgárságot a csehek,- bár ott laknak a csehek mostani területén. Magyar állampolgársá­gukat pedig eo ipso elvesztették. Tehát jogosan mondják magukat „hontalanok“- nak. Eddig tartott Mécs László be­számolója kis epizódjáról. Többet nem beszélt erről, mert a politi­zálást érthetően kerüli. Mi azonban hozzátesszük, hogy nincs a világon tragikusabb egye­sület, mint ez a „Hontalan ma­gyarok szövetsége“. A cigánynak van állampolgársága, a tengeri kalóznak is. A Felvidéken ilyen szempontból népvándorlás kora­beli állapotok uralkodnak. És ezt a vérlázitó igazságtalan­ságot tűri a müveit, a „civilizált“ világ a „béke“-szerződések után tizenkét évvel! Krisztus Urunk megfeszitése óta olyan farizeus, igazságölő, lelkiismeretlen társa­ság még nem szerepelt a világ történelmében, mint az úgyneve­zett „nép“-szövetség ! Csak a múlt századeleji szentszövetséget lehet hozzá hasonlítani, melyet a népek leigázására, jogos igényeik­től való megfosztásra csináltak meg Európa vezető uralkodói. De a szentszövetség annyiban becsü­letesebb volt, hogy nem akarta áldozatát előbb hazug, farizeusi szavakkal elkábitani. A szabadkőműves „humaniz­mus“ igy fest a valóságban. Mert hiszen köztudomású, hogy a nép- szövetség spiritusz rektorai ki­vétel nélkül szabadkőművesek. Rettentő gazdasági helyzetünk­ben, megalázottságunkban, sok­szor megfeledkezünk rabságban sínylődő véreinkről, a hontalan magyarokról. Egyelőre más orvos­lás nem akad számunkra, mint a nemzetek fölvilágositása. A reví­ziós gondolat ezt a módot vá­lasztja és a külföld szeme nyila­dozik is már. Csak azután köz­ben mi el ne aludjunk. Ébren kell lennünk különösen most, amikor Középeurópa rendezésének kérdése nyomult előtérbe s ennek a rendezésnek keretében dől el hosszú, talán beláthatatlan időkre Magyarország sorsa. Az ugyanis, ami a most következő tárgyaláso­kon megállapítást nyer részint területi, részint más vonatkozású ügyekben, nagyon hosszú időre pihenteti a középeurópai kérdést, majdnem állandósítja : azért kell résen lennünk, hogy visszakap­hassuk azt, ami bennünket illet meg. Azt már nem tűrhetjük to­vább, hogy magyar testvéreink közül tiz- meg százezerek honta­lanok legyenek saját hazájokban s elüldözzék őket onnan, ahol ezer éven keresztül mi tartottuk az uralmat. Ezeken a tárgyaláso­kon, — bármennyire iparkodnak Budapest, március 31. A kép­viselőház négyheti szünei után ma ülést tartott, amely elé politikai körökben nagy érdeklődéssel te­kintettek, mert azt várták, hogy Károlyi miniszterelnök tájékoztatja a Házat arról, hogy a kormány mikép használta fel a négy hetet. Károlyi miniszterelnök már 10 órakor megjelent a folyosón és a kérdésekre kijelentette, hogy a Házban ma nem szólal fel, ellen­ben a közvéleményt tájékoztatni kívánja a kormány terveiről, ezért az egységespárt ma esti értekez­letén fel fog szólalni. Szocialista indítványok. A Ház ülése előtt a szociálde­mokrata párt bizalmas értekezletet tartott, amelyen elhatározta, hogy három indítványt terjeszt a Ház elé. Az elsőben kívánják a statá­rium visszavonását, a másodikban a gyülekezési tilalomra vonatkozó rendelet hatályon kivül helyezését, a harmadikban pedig a felhatal­mazási törvény hatályon kivül he­lyezését. Kívánja a párt, hogy a kormány terjesszen be törvény- javaslatot és ez ölelje fel azokat a gazdasági és pénzügyi rende­leteket, amelyeket a kormány az utóbbi hónapokban a felhatalma­zás alapján adott ki és amelyeket továbbra is hatályban akar tartani. Elhatározta a párt, hogy 8 inter­pellációt terjeszt elő a földmun­kások szervezkedése ügyében. Otromba támadás a kormányzó ellen. Mint a Magyar Távirati Iroda jelenti, a bécsi szociáldemokraták lapja, az Arbeiter Zeitung egyik is azoknak tisztán csak gazdasági színezetet adni, — le kell tár­gyalni és nyugvópontra kell hozni az összes politikai kérdéseket, amelyek között első helyen a te­rületi ügyek állanak. Az ezeréves magyar uralom alatt kultúrához és biztonsághoz jutott területek­nek vissza kell kapcsolódniok ahoz a központhoz, amely termé­szetes központja a Kárpátok me­dencéjének. És reméljük, hogy a magyar delegátusok nem is ijed­nek meg majd a fenyegetésektől, amelyek csak arra szolgálnak, hogy elvegyék kedvünket a poli­tikai kérdések firtatásától, hanem félreérthetetlenül tudtára adják az egész világnak, hogy tárgyalása­inknak alapföltétele az olyan te­rületi rendelkezés, mely régi, jogos birtokállományunkhoz juttat ben­nünket. Ezzel szűnik meg az „utódállamok“ által kitermelt mo­dern népvándorlás és ma honta­lan testvéreink ismét hazához jutnak. legutóbbi számában sértő módon foglalkozott Magyarország kor­mányzójának személyével. A ma­gyar kormány lépéseket tett ez ügyben az osztrák kancellárnál, aki legmélyebb sajnálkozását fe­jezte ki a támadás felett és kilá­tásba helyezte, hogy a sajtó utján is kifejezést ad annak, hogy az ilyen eljárást elitéli. Ennek kap­csán ma a bécsi Staats Korres­pondenz félhivatalos közleményt közöl. Ebben megállapítja, hogy az Arbeiter Zeitung eljárása el­lentétben áll a nemzetközi szoká­sokkal és a szövetségi kormányt is kényes helyzetbe hozza az, hogy e sérelmekért mindig men­tegetőznie kell idegen kormá­nyoknál, ami nem emeli az állam nemzetközi tekintélyét. Kívánatos volna, ha elmaradnának az ilyen személyes támadások idegen államfők és idegen kormányok tagjai ellen. A középiskolai „rostálás“. A kora délelőtti órákban meg­jelent ma a Ház folyosóján Ka- rafiáth Jenő kultuszminiszter, akit a középiskolai „rosta-vizsgálatok­kal“ kapcsolatban halmoztak el kérdésekkel. (Ezzel a kérdéssel ma egyik hírünkben foglalkozunk. Szerk). Désy Géza felvetette azt a gondolatot, nem volna-e helyes, ha az előmenetel eldöntését szü­lőkből és tanárokból álló vegyes bizottságra bíznák. Karafiáth kul­tuszminiszter válaszában kijelen­tette, hogy a „rosta-vizsgálatok­kal“ a szellemi tulprodukció meg­akadályozása a célja. Hajlik min­den olyan javaslat megfontolására, amely megnyugvásra oldja meg a kérdést. Ezért Désy gondolatát is fontolóra veszi. A rendőrség fegyver- használata. A Ház igazságügyi bizottsága április 8-án tárgyalja a rendőrség fegyverhasználatáról szóló javas­latot. Mivel az ellenzék a javas­lat egyes intézkedéseit kifogásolta, a belügyminiszter időközben lé­nyeges módosításokat végzett a javaslaton és ma kijelentette a Ház folyosóján, hogy életrevaló módosításokat továbbra is el­fogad. Reggelig ülésezett a francia parlament. Páris, március 31. A kamara ma éjszakai ülésén folytatta a költségvetés vitáját. Második ol­vasásban megszavazták a külügyi, belügyi, közoktatásügyi, földmű­velésügyi, munkaügyi, közmunka­ügyi, nyugdijügyi és postaügyi minisztériumoK költségvetését, va­lamint a pénzügyi törvényt. Az ülés reggel 6 óra 15 perckor fe­jeződött be. Aranypalotát lehet épiteni a Mellon testvérek vagyonából. London, március 31. Andrew Mellon, volt amerikai kincstári kancellár, a hét végén utazik Londonba, hogy, mint az Egye- sülíállamok uj londoni követe, át­vegye hivatalát. Ez alkalomból a sajtó megemlékezik arról, hogy a három Mellon testvér: Andrew, Sichárd és James vagyon össze­véve meghaladja a 8 ezer millió dollárt és majdnem kétszer ak­kora, mint az Egyesüitállamok egész aranykészlete és elég volna az amerikai államadósság 50 szá­zalékának kifizetésére. Ha ezért az összegért aranytéglákat vásá­rolnának, egész aranypalotát le­hetne belőlükfelépiteni. Ausztria felmondta a magyar kereskedelmi szerződést. Bécs, március 31. A miniszter- tanács elhatározta, hogy a Ma­gyarországgal fennálló kereske­delmi szerződéseket julius 1-i ha­tállyal felmondja és újabb szer­ződés megkötésére haladéktalanul érintkezésbe lép Magyarországgal. Chaplin a gazdasági válságról késiii filmet. London, március 31, Charlie Chaplin, aki a minap érkezett Singaporéba, ahonnét Japánba utazik tovább, kijelentette, hogy legközelebbi filmjének tárgyát a világgazdasági válság köréből veszi, miután világkörüli utján alaposan áttekinthette a gazda­sági depresszió összes következ­ményeit. Még nem düntöti arról, hogy néma, vagy hangos lesz-e a film. Az osztrák sajnálkozását fejezte ki a kormányzó ellen intézett osztrák támadás felett. A miniszterelnök ma este nyilatkozik terveiről. A politika hírei.

Next

/
Oldalképek
Tartalom