Zalamegyei Ujság, 1932. január-március (15. évfolyam, 2-72. szám)

1932-03-13 / 60. szám

1932 március 13. Za lam egye i Újság 3 IdeigSenesen lekerül as napirendről as új házak megterhelésére vsnatkozó szabályrendelet. Negyven bérautó engedélyezhető Zaiaegerszegen. A Stefánia védeiniézefének áthelyezése. Blokmalt meghódított a világot! Milliók használják ezen kitűnő ízű cukor­kát. A Blokmaitot már utánozzák, azért valódi Blokmaitot kérjen és csak erscieis zacskóban fogadja el! Zalaegerszegen kapható: Dr. Mándi Jenő gyógyszertárában. Zalaegerszeg város pénzügyi bizottsága tegnap délután Fülöp Jenő dr. elnökletével ülést tartott, amelyen a jövőheti közgyűlést ké­szítette elő. A bizottság első tárgyként sze­gény gyermekek segélyezési alap­jával foglalkozott. A bizottság a belügyminiszter kívánsága alapján azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a gyámpénztári tartalékalap ka­matjövedelmét teljes egészében a szegény gyermekek segélyezésére fordítsák. Ezután a polgármester ismertette a belügyminiszter hatá­rozatát a villamos leszámolás jó­váhagyásáról. A miniszter a le­számoláson csak kisebb módosí­tásokat végzett. A bizottság a ha­tározat tudomásulvételét javasolja. E tárggyal kapcsolatban a polgár- mester bejelentette, hogy a villa­mos üzemi szabályrendelet előké­szítés alatt áll. A Stefánia intézet áthelyezése. A Stefánia Szövetség helyi szer­vezetének igazgatósága kérelmet terjesztett elő az anya és csecse­mővédőintézet áthelyezése ügyé­ben. Az intézet elhelyezéséről a város köteles gondoskodni, s je­lenleg a Mária utcában bérei he­lyiséget az intézetnek. Az inté­zet azt kéri, hogy egészségesebb elhelyezést kapjon. A polgármes­ter azt javasolta, hogy a Tüttőssy- utcai üres városi cselédlakást és istálót adják át — megfelelő át­alakítás után — az intézet céljaira, s itt helyezzék el a napközi ott­honi is. Később, ha a gazdasági viszonyok megengedik, itt helyez­nék el a bölcsődét és az anya­otthont, úgy, hogy idővel együtt lennének a Stefánia összes intéz ményei. Az átalakítási munkálato­kat az inségmunkásokkal végez­tetnék, az anyagköltségre pedig mintegy 5 ezer pengőt fordítaná­nak. A költségekre a Stefánia Szövetség 2 ezer pengő kamat­mentes kölcsönt adna. A város a kiadásokat ebből és abból az évi ezer pengő hozzájárulásból fizetné, amit jelenleg az intézet lakbérére fizet. A bizottság néhány hozzászólás után elhatározta, hogy javasolja a közgyűlésnek az indítvány elfo­gadását. A hordójelző hivatal költségei­hez a bizottság 2 éven át havi 20 pengő hozzájárulást javasol, hogy a hordójelző továbbra is fentart- ható legyen. A kórházi igazgató-főorvos azt kérte, hogy célszerűségi szem­pontokból a kórházat ruházzák fel önálló pénzkezeléssel és ebből a célból az irnoki állást szervez­zék át ellenőri állássá. A kórházi bizottság pártolta a kérelmet, vi­szont a számvevőség a terv ellen foglalt állást, mert a törvény nem engedi meg az autonómiák kór­házainak ö n ál 1 ó pénzkezelését. Ezért a bizottság az ügynek a napirendről való levételét javasolja. A római katolikus kántor leg­utóbb beteg volt és helyettesítésre szorult. A bizottság javasolja, hogy a helyettesnek 50 pengői szavaz­zanak meg, a jövőben pedig a költ­ségvetésbe évente 50 pengőt ál­lítsanak be a helyettesítésekre, tekintettel, hogy a kántor fizetése szerződés szerint a várost terheli. Javasolja a bizottság, hogy a város vállalja magára a ferences templom 89 pengős villanyszere­lési költségét. Az evangélikus gyülekezet az Evangélikus Ház előtti járda 389 pengős költségei­nek elengedését kérte. A bizott­ság javasolja, hogy egyelőre ne í sürgessék a költség behajtását és i később — ha a viszonyok javul- [ nak — dönt a város az elenge­dés kérdéséről. A Külügyi Társa • Ságnak 50 pengő támogatás meg szavazását javasolja a bizottság, majd módosította a város hirde­tési szaaáiyrendeletét. A tisztiorvos munkadijaira vo­natkozó szabályrendeletet a me­gyei kisgyülés megváltoztatta és a dijakat részben felemelte, rész­ben mérsékelte. A bizottság java­solja a képviselőtestületnek, hogy felebbezze meg a kisgyülési hatá­rozatot. Módosításokat javasol a bizott­ság a bérautó szabelyrendeleten a belügyminiszter határozatának megfelelően. A bizottság javasolja, hogy a Zalaegerszegen engedé­lyezhető személy bérautók száma 40 legyen, s ebből jogi sze­mélyek csak négy engedélyt kap­hassanak. A lófogatu bérkocsik tulajdonosai, ha bérautóra akar­nak áttérni, egy fogat után díj­mentesen kaphatnak iparenge­délyt bérautóra. Idővel az autókat taxaméterrel kell felszerelni, s addig is a díjszabást a polgár- mester állapítja meg. Szabályren­deletet fogadott el a bizottság a j lófogatu bérkocsikra vonatko­zóan is. Az új házak meg terhelése. Régi panasz volt a régi házak tulajdonosai körében, hogy az új házak pótadómentességet élvez­nek és még a városfejlesztés ter- heihez járulnak hozzá. Erre való tekintettel a polgármester szabály­rendelettervezetet készített, ame­lyet tegnap tárgyalt a pénzügyi jogügyi bizottság. Mikula Szigfrid dr. főjegyző ismertette a tervezetet, amelynek lényege az, hogy a pótadómentes házak ezentúl hozzájárulnának az útépítéssel, utcarendezéssel, csa­tornázással és villamosítással kap­csolatos városfejlesztési költségek­hez. A városfejlesztési rovatnál a kiadásokból levonnák a fedezetet és a hiányt osztanák meg bizo­nyos kulcs szerint a régi és új házak között. A tervet Szilágyi Mihály fő­számvevő világította meg. El­mondotta, hogy az új költségve­tésben a városfejlesztési rovaton 134 ezer pengő a szükséglet és 30 ezer pengő a fedezet, vagyis a hiány 104 ezer pengő. A régi házak 200 ezer pengős házadó után fizetnek pótadót, a pótadó­mentes házakra pedig 60 ezer pengő házadó esik, vagyis olyan adó, amelyet az új házak haszon­értéke után megállapítanak és ki­vetnek, de be nem szednek. Ez az úgynevezett eszményi házadó. Az eszményi házadó az egész 260 ezer pengő házadónak 28 százaléka, tehát a pótadómentes házak a városfejlesztési rovat hi­ányából 28 százalékot fizetnének. Ez a példában 29 ezer pengőnek felel meg, amit arányosan oszta­nának fel az új házak között. A kérdéshez többen szóltak hozzá. Kívánatosnak mondották, hogy valamilyen formában az új házak is hozzájáruljanak a köz­terhekhez, de aggályok merültek fel, hogy a szabályrendelet ilyen formában nem iitközik-e bele a házadómentességről szóló tör­vénybe. Végül elhatározták, hogy java­solják a közgyűlésnek, utazzék fel a polgármester és a főszám­vevő a minisztériumba, s ott tár­gyalják meg, hogy milyen formá­ban oldható meg a kérdés. Addig az ügyet leveszik a napirendről. Az ülés kisebb ügyek elintézése után este 8 órakor fejeződött be. Március 15. a gimnáziumban. A zalaegerszegi áll. reálgimná" zium ifjúsága március 15 én, ked­den délelőtt 10 órakor az intézet tornatermében a következő műsor­ral hazafias ünnepélyt rendez: 1. Hiszekegy; énekli az ifj. énekkar. 2. Megnyitó beszéd; mondja Móra János reálgimn. tanár. 3. Révfy: Bús magyarok . . . énekli az ifj. énekkar. 4: Berzsenyi: A magya- rokhoz; szavalja Szecskay Dezső VII. o. t. 5. Kuruc nóták; klari­néton előadja Kántor László VIII. o. t. 6. Ünnepi megemlékezés; mondja Martin Ernő VII. o. t. 7. Szabolcst—Révfy : A Grand Ca- féban; énekli az ifj. énekkar. 8. Tóth Kálmán : Előre ! szavalja Vis- nyei Gábor VII. o. t. 9. Himnusz; énekli az ifj. énekkar. Belépődíj nincs. Szives önkén­tes adományokat az Önképzőkör és a Segiíőegyesület javára köszö­nettel fogad az intézet ifjúsága. Zalaegerszegiek az országos bridge-versenyen. A Bridge Szövetség felkérésére vasárnap délután 5 órakor veszi kezdetét a Kaszinó helyiségeiben az országos bridge-verseny helyi mérkőzése, ami iránt óriási érdek­lődés nyilvánul meg úgy a város, mint az egész vármegye bridge- játék kedvelőinek táborában. A versenyen a Magyar Bridgeszö- vetség megbízásából dr. Zrinyi Miklós törvényszéki tanácselnök, helyi megbízottként pedig Sárközy Viktor és Kokas Ernő százados szerepelnek, mint a zsűri tagjai. A vasárnapi versenyen a kö­vetkező négyes párok indulnak: I. asztal: Gyömörey György — dr. Udvardy Jenő, R. Gyömörey Éva—Tabajdy Kálmán. II. asztal: Bosnyák Gézáné — Fabjanics Ernő, Thassy Kristóf — dr. Szűcs Andor. III. asztal: Prock Józsefné— Csesznyák Stefi, dr. Horváth Ber­talanná—dr. Berta Jenő. IV. asztal: Dr. Skublics Ödön­né—Dús Jenőné, Müller István— dr. Udvardy Jenőné. V. asztal: Gyömörey Borbála— Briglevics István, dr. Haiszer Já­nos—Fülöp Hugi. VI. asztal: Dr. Csák Károlyné— Schimdt Ferencné, dr. Tomka Jánosné—dr. Búzás Béla. VII. asztal: Csertán Ferencné— dr. Hartmann Ferenc, Bosnyák Andor—Bosnyák Andorné. VIII. asztal: Dr. Mikula Szig- fridné—Molnár László, Thassy Sándor—Dániel István. A versenyen az érdeklődőket is szívesen látják. Ezek részre 1 pengő a belépő-dij. A bridge-társaság tagjai a na­pokban Orbányosfán Fábjánics Ernő földbirtokosnál háziversenyre gyűltek össze. Huszonkét ver­senyző vett részt és az első dij győzteseiként: Gyömörey György, Dús Jenőné, Müller István és dr. Udvardy Jenőné kerültek ki. Betéteket elfogadunk a legmagasabb kamii-toaással. Önsegélyző betét osztályúnk IfiMk csoportja májú® hó í«én nyílik Legkisebb heti részbefizetés összege 50 fillér. Megtakarított és hetenként befizetett fiííérei 3 év után tekintélyes tőkéhez juttatják. — Legjobb módja a takarékosságnak, amit saját éredekében ne mulasszon eL 5097 VÁRiEGYO ÉS TAKARÉKPÉNZTÁR R. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom