Zalamegyei Ujság, 1931. október-december (24. évfolyam, 228-301. szám)

1931-10-01 / 228. szám

2 Zalamegyei Újság 1931 október 1. A diszeli bánya ügyében a törvényszék is ítéletet hozott. Tájékoztatás a keresetiadó fizeté­séről. A városi adóhivatal tudomására hozza a munkaadóknak a kővetkezőket: Azok a magánszolgálatban alkalma­zottak, továbbá azok az egyházi java- dalmasok, akik a keresetiadóról szóló 1927. évi 300—P. M. sz. H. ö. 3. § a értelmében az alkalmazottak kereseti­adója alá tartoznak, vagy tantiemadó alá esnek, 1930. XLVI1. t.-c. 8. §-aban megállapított különadónak kétszeresét kötelesek fizetni. A keresetíadóról szóló 1927. évi 300 P. M. sz. hivatalos összeállítás 49. §-ának 1. bekezdésében foglalt rendel­kezések módosításául az alkalmazottak keresetiadóját, valamint különadóját, mindenkor legkésőbb annak a hónap­nak 2>ik napjáig kell beszolgáltatni, amelyben a járandóság után járó adó­tétel levonatott. Az alkalmazottak illetményjegyzékét mindenkor az adókkal egyidejűleg ha­vonként kell beszolgáltatni. Ha az illet­ményjegyzéket nem szolgáltatják be kellő időben, úgy az adótételek után járó kamatokon ktvül 100 P-ig terjedő pénzbírság is kiróható. így az eddig adott kedvezmények az ílletményjegyzékek beszolgáltatására nézve hatályon kivül helyeztetnek. Részletes jelvilágositást a Budapesti Közlöny 203. száma, vagy a városi adóhivatal nyújt. Edison nagybeteg. Newyork, szeptember 30. A hires feltalálónak, Edisonnak álla­pota aggodalomra ad okot. Ellen­álló ereje egyre csökken és attól lehet tartani, hogy bármelyik nap bekövetkezik a katasztrófa. Visszaélések a román pénzügyminisz­tériumban. Bukarest, szeptember 30. Az Universul a hivatalos cáfolatok ellenére is megerősíti azt a hirt, hogy a pénzügyminisztériumban nagyobb visszaéléseknek jöttek nyomára, amelyekben magasrangú tisztviselők is szerepelnek. A házi­vizsgálatot már lefolytatták és holnap az igazságügyminisztérium tisztviselői kezdik meg a vizsgá­latot a pénzügyminisztériumban. Az albán király merénylői az esküdtszék előtt. Bécs, szeptember 30. Mint is­meretes, Achmed Zogu albán ki­rály ellen a múlt évben merény­letet kíséreltek meg. A király sér­tetlen maradt, de Topolai nevű szárnysegéde meghalt, udvari mi­nisztere pedig súlyosan megsebe­sült. A merénylőket elfogták Aziz Cami és Mdok Bjelosi albán emigránsok személyében. Ügyü­ket ma kezdte tárgyalni a bécsi esküdtszék. A két vádlott nem tagadta, hogy meg akarták ölni a a királyt, de hangoztatták, hogy hazájuk érdekében cselekedtek. Bjelosi azt állítja, hogy az osztrák­magyar hadseregben tiszt volt. Elszakadási mozgalmak Mandzsúriában. London, szeptember 30. A Ti­mes jelenti Tokióból: Mandzsúriá­ban 3 elszakadási mozgalom keletkezett, a legújabb Kirinben, ahol a volt hivatalnokokból ideig­lenes kormányt alakítottak. Csang- Hszi-Liangnak és Csang-Kai Sek- nek táviratban bejelentették Kirin függetlenségét. A jápánok az ideig­lenes kormányokat nem ismerik el. Még nem lehet látni a moz­galom jelentőségét, amely lokál­patrióták és becsvágyó tisztek akciója. Ismeretes lapunk olvasói előtt, hogy a Máv által bérelt diszeli közbirtokossági bazaltbánya szer­ződésbe eddig ismeretlen kezek 8000 pengő helyett 3480 pengő évi bért csempésztek be. Az ok- irathamisitás miatt most is folyik a büntetővizsgálat; a polgári per­ben azonban a tapolcai kir. járás­bíróság már folyó évi május 3-án itéletileg kimondotta, hogy a szer­ződés érvénytelen, mert az-abban foglaltak valótlanok. A Máv felebbezése folytán a zalaegerszegi kir. törvényszék Keszthely, szeptember 30. A nagykanizsai törvényszék büntető tanácsa kiszállott Keszthelyre és ott Aáutschenbacher Edvin elnök­letével több bűnügyet tárgyal le. Szita István gyenesdiási lakost súlyos testisértés címén vonta fe-* lelősségre a bíróság. A vád sze­rint Szita ez év julius 5 én a haj­nali órákban a gyenesi fordulónál motorkerékpárjával hátulról bele­szaladt Czilli József szigligeti la­kos kocsijába és ez alkalommal Czilli súlyosan megsérült. A sze­rencsétlenséget az okozta, hogy a motorkerékpár lámpája gyenge világítást szolgáltatott. A tanúval­lomások és a perbeszédek után a bíróság bűnösnek mondotta ki Szita Istvánt és 100 pengő pénz- büntetésre Ítélte. Az ügyész és a vádlott felebbezést jelentettek be az ítélet ellen. Gaál Jenő keszthelyi sertéske­reskedő hamis tanuzás vétsége címén feljelentette id. Barna Fe- rencné és özv Barna Ferencné keszthelyi lakosokat, mert ezek egy becsületsértési perben állitóan hamisan vallottak. A bíróság nem látta beigazoltnak a vádat és a két vádlottat felmentette. A fel­mentés jogerős. Sinkó Józsefné, egy keszthelyi cipészmester felesége zsarolás vétségével vádoltan került a bíró­ság elé. Az asszonyt Gubicza Ferenc keszthelyi napszámos je­lentette fel. A vád szerint egy al­kalommal Gubicza kisleánya a ház előtt játszadozott. Arra ment Sinkóné és levettette vele a hite­lezés mellett borított cipőket. Sinkóné beismerte a cselekményt, s azt a tanuk is igazolták, mire a bíróság az enyhítő körülmények figyelembevételével 20 pengő pénz­A zalaegerszegi törvényszék bün­tető tanácsa ma választói jog el­leni vétségeket és kihágásokat tárgyalt. A terheltek a lenti- i és zala- baksai kerületből valók voltak. Vétkök az volt, hogy vagy két ajánlási ivet Írtak alá s ezzel ki­hágást követtek el, vagy másnak a nevét írták valamelyik ajánlási ivre, vagy felbujtottak valakit más nevének aláírására. A terheltek leginkább azzal védekeztek, hogy nem ismerték a törvényt, mely tiltja több ajánlási Ívnek aláírását. A tár­gyalásbővelkedett derűs epizódok­ban is, mert az egyszerű falusi nép bizony nem igen szépített a dolgo­felebbezési tanácsa kedden, szep­tember 29-én tartóit hosszabb tárgyalást, amelyen a tapolcai já­rásbíróság ítéletét indokai alapján jóváhagyta. A tárgyaláson szóba került a sok hamis okirat s egyikre az iratok ismertetése közben meg­jegyezték, hogy nyugodtan mond­ható az hamisnak, mert az iratok­nál levő hitelesített másolatra maga, a tanúként kihallgatott hi­telesítő egyén ismerte be, hogy annak eredetije nincs. Ezek után a bünügy gyorsab­ban halad a kibontakozás felé. büntetésre ítélte, de az Ítélet vég­rehajtását 3 évi próbaidőre fel­függesztette. Az ítélet jogerős. Singer Sámuel keszthelyi cse­lédszerző ügynököt erőszakosság miatt vonta felelőségre a törvény­szék és hat hónapi fogházra ítélte. A büntetésből a vizsgálati fog­sággal 2 hónapot és 17 napot kitöltöttnek vett. Az ítéletben a vádlott és a sérted megnyugodott, az ügyész felebbezett. Junius 29-én a zalaszántói csendőrök Rezi községben por- tyáztak. Az esti órákban egyesek, úgy látszik a választási izgalom hatása alatt, köveket dobáltak a csendőrök felé és sértegették őket. A csendőrség kinyomozta a tette­seket Bődör József és Takács La­jos rezii lakosok személyében. A törvényszék a most megtartod tárgyaláson Bődört egyhónapi, Takácsot 6 heti fogházra Ítélte. Az ítélet jogerős. Gombor János alsópáhoki föld­műves súlyos testisértéssel vádol­tan került a törvényszék elé, mert junius elsején éjszaka Gyulovics Károly napszámost egy szőlőkaró­val megtámadta és súlyosan ösz- szeverte. A bíróság Gombort jog­erősen 50 pengő pénzbüntetésre ítélte. Horvát Ferenc nemesbüki lakost ugyancsak súlyos testisértés vét­ségével vádolta az ügyészség, mert julius 12 én este a korcsmából jövet hátba szúrta Németh Sándor karmacsi kovácsmestert. A biróság 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte a vádlottat. A biróság az első két tárgyalási napon még több fiatalkorú lopási ügyét tárgyába. A bűnösöket dor­gálással, szülői fenyítéssel, isko­lai értesítéssel bűntette. kon és néhány igen sikerült meg­jegyzéssel derűre hangolták a hall­gatóságot is. Elsőnek Mujdrica Ferenc, Szabó Istvánná és Takács János lenti-i lakósok ügye került elő. Mujdrica ellen az volt a vád, hogy Szabó ístvánnét felbujtotta, hogy az egyik ajánlási ivre férje nevét írja, amire férje meghatalmazást nem adott neki. Szabó Istvánná ezzel az alá­írással vétséget; azzal pedig, hogy két ajánlási ivet irt alá, ki­hágást követett el. Takács János Fitos Jánosnak nevét irta az egyik ivre, tehát szintén vétséget köve­tett el. A kir. törvényszék bűnös­nek mondotta ki Mujdricát vá­lasztói jog elleni vétségben, mint felbujtót, Szabó ístvánnét mint tettest, de ugyancsak Szabónét kihágásban is és ezért 5 pengőre átváltoztatható 1 napi fogházra ítélte őket. Takács Jánost fölmen­tette, mert Fitosnak szavaiból — a vallomások szerint — Takács arra következtethetett, hogy meg­bízást kapott Fitostól nevének aláírására. A második ügynek vádlottja M a u s e t z József rédicsi ács­mester volt, aki apósának, a 77 esztendős Tüske Pálnak nevét irta az egyik ajánlási ivre. Az öreg Tüske nem akart ugyan vallomást tenni veje ellen, mivel — mint mondotta — még soha­sem állott törvény előtt. Azonban amúgy — szóbeszéd közben — kibökkentette, hogy a másik ve- jével meg a másik jelölt ajánlási ivét íratta alá. A törvényszék Mausetz ellen az eljárást meg­szüntette. Az ezt követő ügynek kerek tizenkét vádlottja volt. Mindany- nyian kerkaszentmihályfaiak. A kir. törvényszék Kulcsár Sán­dort 7, Tóth Pált és Kovács Fe- rencnét 1—1 rendbeli vétségben találta bűnösnek, mert másnak a nevét írták az ajánlási ivre s ezért Kulcsért 10 pengővel megváltható 2 napi, a másik kettőt 5 pengő­vel megváltható 1 napi fogházra büntette. Ugyancsak 5 pengő készpénz, vagy 1 napi fogház- büntetést szabott ki a törvényszék hat vádlottra, mert két ivet írtak alá, egy betegsége miatt nem je­lent meg, egyet pedig fölmentett. A lenti-i kerületből még Takács Báüntné és Kovács Dániel kerka- iklódi, ifj. Dómján István, Bollár József és Törő Ferenc lentikápol­nai lakosok kaptak 5—5 pengő pénzbüntetést, mig a zalabaksai kerületből Füle János és Mausetz József szijártóházai lakosok része­sültek hasonló büntetésbe. Min­den ítélet jogerős. Csak engedéllyel lehet külföldi szenet behozni. Budapest, szeptember 30. A 33-as bizottság mai ülésén a szénellátás szabályozásáról szóló rendelettervezetet tárgyalta. A rendelet szerint a kőszén, barna szén, brikett és koksz behozatala csak engedéllyel lehetséges és a kormány a szénellátás irányítására kormánybiztost nevez ki. A visz- szaélés kihágást képez és 2 hó­napig terjedhető elzárással bünte­tik. Az engedély nélkül behozott szenet elkobozzák. Kenéz Béla kereskedelmi mi­niszter hangoztatta, hogy a ren­deletet valutáris és szociális szempontok teszik szükségessé, mert a szénbehozatal, ami a múlt évben 80 ezer vagonra rúgott, nagy tehertétel. Gondoskodnak arról, hogy mindenki elláthassa magát hazai szénnel és olcsó berendezéssel segítik elő, hogy a hazai szén könnyen égethető legyen. Tüntetés két halottal. Estevan, (Kanada), szept. 30. Hatszáz sztrájkoló bányamunkás a polgármester tilalma ellenére tüntetni akart a városháza előtt A tüntetők élén szovjetjelvényes kommunisták haladtak. A tünte­tők és a rendőrök között össze­tűzés keletkezett. Két sztrájkoló meghalt, húsz megsebesült. Keszthelyen? Választói jog elleni vétségek^és

Next

/
Oldalképek
Tartalom