Zalamegyei Ujság, 1931. április-június (14. évfolyam, 74-149. szám)

1931-06-24 / 141. szám

4 Zalamegyei Újság 1931 junius 24. ___íozi. Jö n: Az első amerikai magya­rul beszélő film. Clara Bow ma­gyarul beszél és magyarul beszél minden partnere. Cirkusz szerelem a darab cime. Előre jelezzük a a nagy esemény bekövetkezését, mert nem akarjuk, hogy a nyáron át is lankadjon a mozi iránti ér­deklődés. A nagy Clara Bow film után egy igaz na^y világatt­rakcióval kezdődik a gazdag mü- soru juiius programmja. Ez a film amelyet várva vár minden város közönsége: Vége a dalnak. Bol- vári Géza, a Zwei Herzen rende­lője ebben a filmben alkotta meg mesíermüvét. 8 hétig ment a Royal Apollóban, 18 hétig a Fórumban és 7 hétig a Capitol- ban Budapesten, Nem kell sok reklám hozzá, hisz ki az, aki nem ismeri Zeneszerzője is ugyanaz, mint a Zwei Herzené, sőt férfifö- szereplöje is: zeneszerző Robert Stolz. Főszereplői: Willi Forst és Liane Haid, Verebes Ernő. Édesebb mint a .Mese a Benzin- kutról. Három hét múlva jön csak, de már most is előre kell irni róla. SZÍVBAJOS, vagy REU­MÁS ÖN ? Ajánljuk használja Székesfehérváron az Árpádfür­dő természetes dús szénsav- tartalmú ásványvizfürdőjét. Szanatóriumszerü ellátás, lakás, fürdő, havonként 190 pengő színházunk látogatásával együtt. Kérjen fenti fürdőtől prospektust, hivatkozzék lapunkra, 5% en­gedményt kap. (4322 Rádió. Szerda, junius 24. 9.15: A m. kir. 2. honvéd gya­logezred zenekarának hangverse­nye. 9.30: Hírek. 12.05: Eugen Stepat orosz balalajka zenekará­nak hangversenye. 12.25: Hírek. 4: Bodnár Andrásné novellája: „A balalajka“. Felolvassa a szerző. 5: „Harc a barlangi medvével“. Kormos Tivadar dr. előadása. 5.25: Hangverseny. 6.25: „Bát­hory Erzsébet“. Vándor Kálmán előadása. 6.50: Palló Imre magyar nótákat énekel Magyari Imre és cigányzenekarának kíséretével. 8: Madách Imre: „Az ember tragé­diája“ drámai költeményének elő­adása a Stúdióból. Utána pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. Majd gramofonhangverseny. A zalaegerszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 12879—1931. tk. szám. Árverési hirdetmény-kivonat. Gál György zalaszentgyörgyi lakos végrehajtatnak Gál József zalaszent- gvörgyi lakós végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve­rést 696 P tőkekövetelés és járulékainak behajtása végett a zalaegerszegi kir. járásbíróság területén levő, Zalaszent- györgy községben fekvő, s a zalaszentgyörgyi 13U sz. tjkvben A T 5. sorsz. alatt a 6. sz. tjkv A lapján bejegyzett közös erdőből járó 711/89469 részből B. i0 alatti 1/2 részét 100 P, az u. o. 140 sztjkvi A f 1. sor 299 hrsz. a Templom erdő 1. dülőbeli 1062 □-öl erdőből B 5 alatti 1/2 részére 11)0 P, az u. o. 140 sztjkvi A f 2, sor 333 hrszámu Templom erdő II. dülő­beli 1062 Q-bl erdőből B 5 alatti 1/2 részére 130 P, az u. o. 233 sztjkvben A f 2. sor 52 hrsz. ház 20 ö. i. sz. udvar, istálló, kert 1182 □-öl ingat- 1 lanból B 9 alatti <7.32 részére 300 p, j az u. o. 239 sztjkvi A -j- 2. sor 885 ' hrsz Szél erdő dűlőben 1 hold 228 □-öl területű erdőből B 7 alatti y& rész illetőségé.e 160 P, az u. 0. 385 sztjkvi 152 hrsz. 1123 □-öl telek dűlő­ben szántóföldből, B 1 alatti V2 rész illetőségére 300 P, A I. 2 sor 155 hrsz 840 □-öl telekdülőbeni szántóból B 1 alatti Vs rész illetőségére 250 P, A I. 3 sor 4C0 hrsz 1013 □-öl felsőberek dülőbeli rétből B 1 alatti 1/2 rész illetőségére ^59 P, A I. 4. sor 717 hrsz 2 hold 1123 □-öl körmendi ut menti dülőbeli szántóból B 1 alatti V2 rész illetőségére 2 0 P, A fi. sor 446 hrsz. 432 [EJ-öl nagyréti üülőbeni rétből B 1 alatti 1/2 rész illetőségére 2üQ pengő kikiáltási árban, tartozékok és függő teures nélkül. Az árverési 1931. évi juiius hó 4-ik napjának délelőtt 9 órakor a Zalaszent- győrgy községházánál fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő házas ingatlan a kikiáltási ár felénél, a többi pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron nem adható el* Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881. LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes éríékpapirosban a kiküldött kezeihez letenni, vagy a bánat­pénznek előleges biróí letétbe helyezé­séről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881. LX. te. 14T., 150., 170. §§, 1908. XL. te. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár­nál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. te. 25. §.) Zalaegerszeg, 1930 november 12. Dr. Nagy Károly sk., kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: LOVUNYÁK, 4503 kir. tkvvezető. Közgazdaság. Budapest, junius 22. Budapesti valuták hivatalos árfolyamai 1 Angol font 27.81—27.96, belga frank 79.50—79.90, cseh korona 16.89-17.01, Ján korona 152.95—153.55, dinár 10.06-10.14, dollár 572.25—575.25, fran­cia frank 22.30—22.60, holland fonni 229.80— 230.80, lengyel zloty 63.85- 34.25, lei 3.38—3.42, lira 29.85-30.15 német márka 135.50—136.10, norvsig Verona 153.10—153.70, osztrák schillir g 30.25—80.65, svájci frank 110.80-111.40, S 'éd korona 153.25—153.85, ZJíHefoi zárlat. Budapest 90.04, Páris 20.19, Lón dón 25.09', Newyork 515.50, Brüsszel /1.80, Milánó 27.00., Amsterda 207.55, Berlin 122.45, Bécs 72 nO, Szófia 3.73', Prága 15.26, Varsó 57.75, Belgrád 9.11, Bukarest 3.07. Terménytőzsde 1 A mai terménytőzsde irányzata barátságos. Hivatalos árfolyamok: 77 kg-os tvki 14'60—14.75, egyófc 14’05 14.20, 78 kg-os tvki 14-75 14-90, egyéb 14,20-14-35, 79 kg-oa tvki 14 95—15-25, egyéb 14-46-14 65, 80 kg-os tvki 15.05—15-35, egyeb 14-55—14-70, rozs 13.65—1385 takír* mányárpa 16 70—17-25, sörárpa 18 60 21.C0, zab 24*00-24-25, tengeri 15.30 15.70, korpa 12-65—13-00 pengő. Zalaegerszegi terményárak. Búza 15.50—16 P (bolettával), rozs 15.50—16 P (bolettával,) szemes tengeri 16 P, zab (szente­sített) 18 P, árpa 18 P, csöves tengeri — széna 3—4 P, lóhere 4—5 P, lucerna 4—5 P, alom­szalma 1.50—2 P,zsuppszal.ma 1 P. Felelős kiadó: Dr. HOLLÓS FERENC. Kiadja: a „ZRÍNYI“ Nyomdaipar éa Könyvkereskedés Rt. Zalaeger33.ee • V A T ”7 Elsősorban Pál és Indra FEHÉRNEMŰ ff NYAKKENDŐ különlegességeit válassza. Aranyéremmel kitüntetve. Zalaegerszeg. Telefon: 170. Mielőtt tüzif aszQkségletót bárhol is beszereznél vételköieiezettség nélkül érdeklődjék nálam : VIZSY ISTVÁN fatermelő, fa- és szénkereskedőnél Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 7. TELEFON: 230. 3474 TELEFON a 230. n PENTEK FESTŐ Zalaegerszegi Apponyi-u. 38. — Telefon: 231. Fest, diszit, tapétáz, aranyoz, mázol. Szobák, templomok, kastélyok, régi és uj épületek külső belső festése, ajtók, ablakok, fal és vasrészek, toronytetők, toronykeresztek, [üzleti portálok mázo­lása és aranyozása. — CIMTÁBLÁK festése üvegre, fára, falra, vasra, vászonra. ARANYOZÁS mindenre fénylő és matt kivitelben. Költségvetés és vidéki kiszállás díjtalan. Mindig legújabb [divatos szobafestő minták. Miután minden munkámért jótállást vállalok, csak elsőrendű munkát végzek. Olcsó anyagból jól nem lehet dolgozni, akinek silány harmadrendű munka kell, kíméljen megrendelésével. 1 tanulót 4 középiskolával felfogadok. 4312 A „Zrínyi“ Nyomdaipar Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom