Zalamegyei Ujság, 1931. április-június (14. évfolyam, 74-149. szám)

1931-05-08 / 104. szám

4 Zalamegyei Újság 1931 május 8. MAPI HÍREK Róm. kát. : Mih. főangy. meg. Prot.: Gizella. Gö­rög : János ev. Izr.: 18 Lag beomer. Napkelte 4 óra 34 perckor. Nyugszik 19 óra 20 perckor. IDŐ: Lényegtelen hőváltozás és zivatarhajlam várható. — Rótt püspök bérmautja. Rótt Nándor dr. veszprémi me­gyéspüspök vasárnap kezdi meg bérmautját a nagykapornaki espe- resi kerületben. A megyéspüspök szombaton érkezik a csatári plé­bánia területére, ahol az érdekelt községek lakossága díszkapuval 'ogadja. A püspök vasárnap Csa­tárban bérmál. Vasárnap délután Csácsbozsokba megy, ahol hétfőn osztja ki a bérmálás szentségét. Május 14-én Bucsuszentlászlón, 15-én Nemesapátiban, 16-án Zala- szentivánon, 17-én Szepetneken, 18-án Bezeréden, 19-én Nagy- kapornakon bérmál a megyés­püspök. — Balatongyörök ártézi ku­tat akar furatni. Balatongyörök képviselőtestülete ártézi kút fúrá­sát határozta el, mert a község vízellátása nem megfelelő és a fürdőügy, valamint a község fej­lesztése egyaránt követeli a jó ivóvíz megszerzését. Mivel a köz­ség anyagi ereje kevés, a képvi­selőtestület a népjóléti miniszter­hez fordult támogatásért. A vár­megye támogatja a község kérel­mét. — A leánykongregációs elő­adáson színre kerül az „Asszony­gazdaság“ cimü 3 felvonásos vig játék és „A csudaernyő“ cimü 1 felvonásos bohózat. Az első darab hol kacagtató, hol komoly képben elénk tárja egy gazdálkodni nem tudó özv. asszonynak vagyoni bu kását. A jó nagynéni azonban meg­szerezve a vagyont, visszaadja a család számára. „A csudaernyő“ c. bohózatban az örökségétől, a csudaernyőtől mindenáron szaba­dulni akar a tulajdonosa, de nem sikerül. Végül boldog lesz általa, mert gazdaggá teszi. Az előadás máj. 10-én este 8 órakor kezdő­dik. A Kongregáció tisztelettel és szeretettel hiv mindenkit e mu­lattató, kacagtató jótékonycélu elő adásra. Jegyek még kaphatók a Zrínyi könyvkereskedésben — Kecskeméthy Albertet el­itélték. A zalaegerszegi törvény­szék tegnap délután hirdette ki ítéletét Kecskeméthy Albert dr. zalaegerszegi ügyvéd perében. A törvényszék Kecskeméthy Albertet bűnösnek mondotta ki 2 rendbeli feltűnően durva becsületsértés vétségében és ezért 2 hónapi fog­házra Ítélte. A hatóság elleni erő­szak bűntettének vádja alól fel­mentette. Az ítélet ellen az ügyész és az elitéit felebbezést jelentettek be. — Internátus. A minoritaren­diek miskolci internátusába felvé­telre jelentkezhetnek olyan tanulók, akik középiskolai tanulmányaikat Miskolcon a kir kath. gimnázium­ban, az áll. reáliskolában, vagy az áll. felsőkereskedelmi iskolá­ban akarják végezni. Az érdeklő dőknek tájékoztatót készséggel küld az internátus elöljárósága. Cim: Minorita Rendház Főnöksége, Mis­kolc. 4385 — Agyvértódulás, szivszoron­gás, nehéz légzés, félelemérzés, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság a természetes „Ferenc József“ keserüviz használata ál­tal igen sokszor megszüntethetők. Tudományos megállapítások meg­erősítik, hogy a Ferenc József viz a makacs székszorulás min­denféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, dro­gériákban és füszeriizletekben kap­ható. 3259 — Felgyújtottak egy istáíót. Jankovics József kiskanizsai gazda istálója kigyuladt és az istálóról a lángok átcsaptak a nádfedeles lakóházra is. A tűzoltóknak sike­rült a tűz tovaterjedését megaka­dályozni, igy csak Jankovics háza és istálója égett le. A tüzet az eddigi adatok szerint gyújtogatás okozta. A nyomozás folyik. — Sikkasztott az édesapjá­tól. Söjtöri István 19 éves zala- gyömörői földmives édesapjának, Söjtöri Józsefnek kárára 18 pengő értékben sikkasztást követett el, majd megszökött. Az ukki csend- őrség körözi. — Bőrkabát az idei divat. Legszebb választékban, leg­olcsóbban SCHÜTZ-nél. 3921 — Amagyar talaj intenzivebb kihasználása és a termelés fo­kozása érdekében a földművelés­ügyi minisztérium ez évben a május 9-től 18-ig megtartandó Budapesti Nemzetközi Vásáron felállítja az Országos Kémiai In­tézet talajtani "osztályának kiren­deltségét, hogy a gazdák a vásár területén megvizsgáltathassák föld­jüket, abból a célból, hogy meg­tudják, van-e annak mészigénye és hogy savanyu-e vagy sem. A vásárra elvitt talajminták alapján a vásár területén felállí­tott kirendeltség még a helyszí­nen adja meg a választ Írásban. A vizsgálat dija 2 Pengő. Ez az intézkedés lehetővé teszi a gaz­dáknak, hogy megállapíthassák, van-e valami baja a földjüknek, mi hiányzik belőle, mit kell bele adni, ha azt akarják, hogy jövőre könnyebb legyen a művelése és mégis több és értékesebb termést adjon. A vásár alkalmából Buda­pestre való utazást lényegesen megkönnyíti a vásárigazolvány alapján igénybevehető 50 száza­lékos utazási kedvezmény. — Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavarok­nál, csalánkiütésnél és bőrviszke­tésnél a természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserüviz rendbehozza a gyomor és a belek működését s s megszabadítja a testet a felgyü­lemlett rothadó anyagoktól. 3259 — Agyonlőttek egy csem­pészt. Alsólendva mellett, Völgyi­falu községben a pénzügyőrség csempészésen érte Kozlár Antal nagypelinai lakost. A jugoszláv pénzügyőrök a tűzkövet csempé­sző embert bekísérték a pincei őrsre, ahol kihallgatták. Kozlár a kihallgatás alkalmával agresz- sziven viselkedett, majd megszö­kött, mire utána lőttek. A golyó Kozlárt szivén találta és azonnal meghalt. Kiadja : a „ZRÍNYI" Nyomdaipar é(; Könyvkeresődén Rt. Zalaegersjtep, Felelős kiadó : Dr. HOLLÓS FERENC. — A vonat elé akarta magát vetni egy elbocsátott postás - kisasszony. Bus Teréz mura- kereszturi kisegítő postáskisasz- szonyt a főnöke legutóbb elbo­csátotta állásából. Az exaltált le­ány összecsomagolta ruháit és ki­ment a nagykanizsai vasútvonalra. A 61. számú őrház közelében a gyorsvonat mozdonya elé akarta magát vetni, de a mozdony üt­közője félredobta a sínekről. A leány felugorva, versenyt akart futni a vonattal, hogy ismét alája vesse magát. Közben a mozdony- vezető figyelmes lett a dologra és megállította a vonatot. A leányt, akinek testén több seb volt, be­szállították a kanizsai kórházba. SPORT. A vármegyei birkózó ver­seny nevezési határideje tegnap járt le. Nevezések érkeztek ZTE- től, Levente E-től Nagykanizsáról, Tiac-tól Tapolcáról és a Move ZSE-től Zalaegerszegről. A bene­vezett 25 birkózó közül több olyan van aki már a kerületi bajnoki címet is megszerezte. A mérkőzés kezdete vasárnap d. u. fél 4 óra­kor a Move sport telepen lesz. Triál mérkőzést tart vasárnap d. u. fél 3 órakor a válogató bi­zottság Zalaegerszegen a ZTE pályán. Hirdetmény. Peti Testvérek tulajdonát képező ház és öreg hegy, május 12 én délután 2 órakor nyilvános árve­résen a legtöbbet ígérőnek lesz eladva Zalabesenyőben. 4376 Rádió. Péntek, május 8. 9.15: A m. kir. József nádor 2. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. 9.30: Hírek: 12.05: A Mándits szalonzenekar hang­versenye. 1: Pontos időjelzés és időjárásjelentés. 4: Sándor Margit mesél a gyermekeknek. 5: Ma- róthy Ákos novellái. 5.25: Hang­verseny. 6.25: Rádió amatőrposta. 7.10: „Jókai a kunok között“. Irta és felolvassa Bujk Béla. 7 35: szá­lai Pepita Gyula és cigányzene­karának hangversenye, 8.35: Az „Uj Színház“ együttesének elő­adása a Stúdióból. „Békesség“. Majd Bura Sándor és cigányzene­karának hangversenye. APRÓ HIRDETÉSEK. Az apróhirdetés dija szavanként 6 t Címszó és minden vastagabb betüv I ht szó két szónak számit. — Állá a keresőknek 50 százalék kedvezméry Vasárnap és ünnepnap 50 százalék kedden és pénteken 25 százalék felír A hirdetési dij előre fizetendő. A város tulajdonát képező Berzse­nyi utcai bérházban 1931. V. hó 1-től egy két kétszobás mellékhelyiségekből, valamint 1931. évi Vili. hó 1 -töl ugyan­csak egy két szoba s mellékhelyiségből áll / modern lakás kiadó. 4211 Wlasa ics utca 17 szám alatt egy két szobás lakás, mellé« helyiségekkel együtt augusztus l-ére kiadó. Bőveb­bet : Özv. Pál Józsefnénál Bozót u. 2. 4381 Ezt kérdi ma mindenki. És a csodálat és kielégülés moraja fut .végig Zalaegerszeg közönségén a CZÁJÁ ötezrek cirkusz káprázatos előadásának nyomán. Egyik ámu­latból a másikba esett a város finom érzékű közönsége és bírálat helyet egyhangú elis­meréssel és dicsérettel emlékezik meg a megnyitó előadáson látottakról, mert hiszen egészen uj és igy egészen más rendkívüli az, amit CZÁJA ÖTEZREK CIRKUSZA nyújt. Jöjjön el tehát is a ma esti előadásra. Nem fog csalódni, sőt sokkal többet kap, mint amennyit vár. Holnap, pénteken cP, u. 4 és este 3 órakor 2 nagy bucsuelőadás. Fontos tudniva'ók : Helyárak d. u. 60 este 80 fillértől felfelé. Gyermekek este a felét fizetik. Állatkerti belépőjegy felnőtteknek 50, gyermekeknek 30 fillér. Czája zenekara hangversenyez egy órával az előadás kezdete előtt, amikor a közönség már elfoglalhatja helyét. Az állatkert reggel 9 órától megtekinthető, Jegyelővétel: ZRÍNYI könyvkereskedésben. Telefon 171. 4365 Május 8 Péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom