Zalamegyei Ujság, 1931. január-március (14. évfolyam, 1-72. szám)

1931-01-01 / 1. szám

XIV. évfolyam I. szám. Ára 12 fillér 193! januái1 I Csütörtök. Z1H"®<5YE1 ÚJSÁG ... urnák * W* Főtiszt. Gosztonyi Zalacsány ízt© a HEEBOLY FEREMC 54 ___a, tsajza utca 8. Vid éki szerkesztőségek: Keszthely, Tapolca, Sümeg, Lenti. — Tudósítók minden nagyobb zalai községben. POLITIKJAJMElJáPILAI1 REegjjeSenife minden hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak: egy hónapra 2 40 pengő negyedévre 7*20 pengő. Amerikába egy évre 6 dollár. Névtelen levelekre nem válaszolunk Kéziratokat nem adunk vissza. GCSKUniSKaKBI Újesztendő. Az emberiség minden évfor­dulón megkönnyebbülten mond búcsút a távozó esztendőnek és reményekkel telten tekint az új­esztendő felé. Boldog újévet kí­vánunk egymásnak, mert mindig csak jobbat várunk, még akkor is, ha az eltűnő esztendő nem is volt bajokkal annyira telített, mint a most lebukott 1930. Szinte azt kell hinnünk, hogy most már csakugyan fordulópont­hoz érkeztünk és csak jobb idők következhetnek ránk, mert rosz- szabbakat elképzelni sem lehet, mint amilyeneket átéltünk. A megpróbáltatásoknak szörnyű napjai 1930-ban zúdultak reánk. Minden nap uj meglepetéseket tartogatott számunkra. Gazdasági életünk annyira romlott, hogy elértük a sülyedésnek legmélyebb pontját. Ennél lejebb már nem mehetünk, mert azon túl már csak a halál következhetik. A termelést fokozni akartuk, hiszen erre kap­tunk ösztökélést minden oldalról ; de hiába volt minden törekvés, minden igyekezet, a terményekért még csak elfogadható árat sem kapott a termelő, szükségleteinek fedezéséről sem gondoskodhatott, minek következtében megcsappant a forgalom minden téren és a munkaerők egyre másra váltak fölöslegesekké: bekövetkezett tehát és rohamosan emelkedett a munka- nélküliek száma. Ez a szomorú körülmény tette szükségessé az­után a segítő akciónak korai megindítását. Talán sikerül is — bár bajokkal küzdve, de — na­gyobb veszedelmek nélkül meg­úsznunk a telet s a kikelet majd csak hoz valamit... Reményeinket föladnunk nem szabad. Tettre készen kell álla­mink, alkalmakat kell keresnünk a munkára s az esetleg kinálko- zókat azonnal meg is kell ra­gadnunk. Biztatásokat kapunk, sokat is, hogy a rossz után csak jobb következhetik és azért re­ménykedünk is, mert mi már nem csak a rosszból, de a legrosz- szabból is igen sokat kaptunk. Különlegesen Zalaegerszeg múlt esztendejéről talán fölösleges is volna beszélnünk, ha mi „külön­legesen, nem kaptunk volna már oly sok Ígéretet. A laktanyának és az uj iskolának építése az új év folyamán jelent egy kis eny­hülést; viszont azonban az évek óta vajúdó uj kórház, pénzügyi palota és polgári fiúiskola építé­sének ügye ‘egy lépéssel sem ju­tott még előbbre. Arra azonban szá­míthatunk, hogy először a polgári fiúiskola kerül sorra, mert hiszen maga a miniszter adott utasítást az iskolának a gimnáziumi épü­letéből való kitelepítésére, aminek 1931-ben föltétlenül meg is kell történnie ; tudja azonban a minisz­ter azt is, hogy az építkezéshez a város egy fillért sem adhat. De fontos az is, hogy a város kölcsönhöz jusson, mert különben kötelezettségeinek nem lesz képes eleget tenni és igy olyan helyzet állhat elő, amire még gondolni sem jó. Mi lehet a következmé­nye annak, ha a város ellen több oldalról pert indítanak?! Reménykedve ugyan, de mégis a bizonytalanságnak nagyfokú ér­zésével tekintünk az uj esztendő Zalaegerszeg megyei város képviselőtestülete tegnap rendkí­vüli közgyűlést tartott. Az ó esztendő utolsó gyűlése nem ho­zott sok örvendetesei, mert várat­lanul hosszú vita keletkezett a város annyagi helyzetéről és eb­ben a vitában bizony nem sok a vigasztaló momentum. A gyűlés elején a képviselő- testület a laktanyaeladási szerző­dést tárgyalta. A szerződés, me­lyet a képviselőtestület egyhan­gúlag elfogadott, kedvezőbb, mint az eredeti tervezet. így például a 18 ezer pengős illetéket a kincs­tár vállalta magára.” Az üggyel kapcsolatban be­jelentette a polgármester, hogy a kultuszminiszter az uj iskolára is engedélyezte az 50 ezer pengő állam­segélyt és a telekre adott 45 ezer pengőt. Kisebb vita volt a laktanya részére megszerzendő telkekről, A képviselőtestület a Farkas, Mark és Berger-féle ingatlanokra vo­natkozólag az egyességet jóvá­hagyta, a többi telek ügyében pedig véleményadásra kiküldte az építési bizottságot. Tudomásul vették a városmajori átalakítások elszámolását. Az elemi iskola keríté­sének kőműves munkáit a Fuchs és Grósz cégnek, a lakatos és má­zolómunkákat Erdélyi Jenőnek adták ki. — A betéteket a Vár­megyei Banknál, az Általános Takarékpénztárnál, a Nemzeti Hitelintézetnél és a Kereskedelmi Banknál helyezik el, mint ame­lyek szükség esetén segítségére sietnek a városnak. Horváth Győző, a villamos­üzem volt ideiglenes vezetője kérte hathónapi fizetésének ki­utalását, mivel szerinte a törvény értelmében ez megjár neki. elé, mert kétséges, hogy betelje- secik-e mindaz, amit várunk és hogy a legrosszabb után tényleg következik-e a jó. Félünk az uj évtől, mert ismeretlen és azt soha­sem tudhatjuk, mit tartogat szá­munkra az a bizonyos ismeretlen. Ha tehát valamikor, úgy különö­sen a mai nehéz időben kell iga­zán, őszinte szívvel mindenkinek boldog újévet kívánni. Kívánunk is szebb, jobb, boldogabb uj esz­tendőt ! A képviselőtestület Fülöp Jenő dr. és Udvardy Jenő dr. főügyész indítványára a polgármestert fel- haislmazta, fizessen ki Horváth Győzőnek 3 hónapi illetményt abban az esetben, ha Horváth nyilatkozatot ad, amelynek értel­mében minden igényét kielégitett- nek tekinti. A következő tárgy a villamos- bizottság ujjáalakitása volt. Czo- bor polgármester javasolta, kér­jék meg a régi bizottságot, hogy ismét kezdje meg működését. Kováts Károly, a bizottság volt tagja azt hangoztatta, hogy a le­mondott bizottság jól működött, de kívánságainak nem tudott ér­vényt szerezni a hatóságoknál, így a bizottságnak nincs ér­telme. Czobor polgármester ezzel szem­ben utalt arra, hogy az alispáni leirat, amelynek értelmében Was­sermann tanácsos került az üzem élére, elismeréssel emlékezik meg a bizottság működéséről. Hegyi Kálmán szerint a bizott­ság működését nem nézték jó szemmel, tehát nincs értelme a működésének. A képviselőtestület végül ki­mondotta, hogy a bizottságot nem alakítja meg, hanem az üze­met továbbra is a műszaki taná­csos vezeti. Az ovodafelügyelői bizottságot a régi tagokkal alakították meg, majd elhatározták, hogy a város egy tenyészbikát és két tenyész­kant vásárol. Kimondották azt is, hogy az uj iskola építési vállal­kozójának január 15-től kezdve megtérítik a kamatokat. A város fizető- képessége. Baranyay Péter kőművesmester ügyvédje utján felszólította a vá­rost, hogy 4 ezer pengőt meg­haladó követelését 8 napon belül fizesse ki. — A kőművesmester eredetileg pert indított a város ellen, de közben a tisztifőügyész egyezkedési tárgyalásokat kezdett vele. Ily módon került az ügy a képviselőtestület elé. A pénzügy! bizottság azt javasolta, hogy a követelést januárban fizessék ki és utasította a főszámvevőt, ál­lítsa össze azoknak a helybeli iparosoknak a névjegyzékét, akik­nek a várossal szemben követe­lésük van. Szilágyi Mihály főszámvevő közölte a képviselőtestülettel, hogy Baranyay követelésének fedezetét az 1929. évi pótköltségvetésbe vették fel. Mivel azonban a kép­viselőtestület csak a pótköltség­vetés helyességét ismerte el, de azt — a lakosság teherbíró ké­pességére való tekintettel — nem fogadta el, a követelés nem volt kifizethető. Ő már annak idején rá­mutatott, hogy ez a merev álláspont nehézségeket fog okozni és ily körülmények között a vá­ros fizetőképességéért felelősséget nem vállalhat. A kért kimutatást, elkészítette. E szerint a helybeli iparosoknak 44.600 pengő olyan köve­telésük van, amely sürgős kifizetésre szorul. Ezen felül még van 60 ezer pengő nem sommás követelésük. Ezenkívül vannak tartozások az 1927—29. évekből, amelyek a kisegítő kórház építéséből és a tüzoltószerekből merültek fel. — Fedezetül szolgál 448 ezer pengő kinnlevőség. Részletezve: fedezet lenne a pótköltségvetés, a de­cember elsején mutatkozó 173 ezer pengő adóhátralék, 72 ezer pengő kórházi követelés a nép­jóléti minisztériumtól, 50 ezer pengő, amit a pótköltségvetés terhére a háztartási alapból elő­legeztek, 63 ezer pengő a villany­telep be nem fizetett részesedése, stb. Jády Károly hangoztatta, hogy nem szabad megengedni, hogy a hitelezők perre menjenek. Fedezetről valamiképen gondos­kodni kell. Udvardy Jenő dr. tisztifőügyész kijelentette, hogy jelenleg 3 pert indítottak a város ellen. Mindig igyekszik a megegyezésre, de nem lehet kívánni, hogy az iparosok a végtelenségig várjanak. A tar­tozásokat valahogy ki kell fizetni. Czobor polgármester felhatal­mazást kért, hogy átmeneti köl­csönt szerezhessen. A pótköltség— A városi háztartás szomorú pénzügyi helyzetét tárták fel az é-esztendő utolsó közgyűlésén. A polgárok segítségét akarják igénybe venni a háztartás részére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom