Zalamegyei Ujság, 1927. szeptember (10. évfolyam, 225. szám)

1927-09-27 / 225. szám

Ara 12 fillér X. évfolyam 225. szám. Kedd, 1927 szeptember 27. ZÄ' AM E GYEI ÚJSÁG '^s szerkesztő: PESTHY PÁL dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Szécheny-tér 6. Telefon: 67. szám. Vidéki szerkesztőségek : Keszthely, Tapolca, Sümeg, Lenti. — Tudósítók minden nagyobb zalai községben. POLITISUU WH Pl LAP Megjelenik hétfő éa az ünnepet követő nap kivételével minden nap Előfizetési árak: Egy hónapra 2‘40 pengő negyedévre 7*20 pengő. Amerikába egy évre 6 pengő. Névtelen levelekre nem válaszolunk Kéziratokat nem adunk vissza. Húszezer ember részvétele mellett szentelte fel Mikes püspök a Károly király-templomot. Az összes legitimista egyesületek képviseltették magukat az ünnepségen. — A királynét Hunyady József gróf képviselte. — Mikes püspök mélyhatásu beszéddel adta át a templomot a ferenceseknek. Nemrég ülte meg az ezeréves Magyarország alapítójának, Szent István királyunk emlékkünnepét. Nemcsak az Egyház, mely benne a keresztény vallás alapítóját és apostolát látja, hanem az egész nemzet benne ünnepelte legna­gyobb történelmi alakját, kinek halhatatlan müve hosszú évszá­zadok viharját kiállta és kinek árnyékában e kis nemzet is nagyra'nőtt és nevét véres és arany betűkkel irta bele a népek és nemzetek nagy történetébe. Nincs példa arra a világtörté­nelemben, hogy egy nemzet éle­tében az Isten, a királyság és honszeretet eszméje oly eggyé forrott volna, mint nálunk. Ezer­éves létünk alapja mindenkor a kereszténység, a hazafiság és királyhűség voltak. Királyt és nemzetet Szent Ist­ván koronájának bűvös ereje kapcsolta mindenkor együvé! A megkoronázott királlyal bukott vagy emelkedett minden időben a nemzet is! IV. Károly apostoli királyunk tragikus sorsához elválaszthatat­lanul oda volt kapcsolva a ma­gyar nemzet sorsa. Elvitázhatat- lanui fájdalmas valóság az, hogy vele együtt elbukott, megalázta- tott Magyarország és a magyar nemzetis! Megboldogult királyunk tragé­diája jelképezi egyúttal a nemzet tragédiáját is. A magyar nép óriási erőfeszítése, véráldozata és hősiessége abban a pillanat­ban hiábavaló volt, amikor meg­dőlt a trón és királyunk szám­űzetése az ország töviskoronája lett. De minden elmúlás, minél tragikusabban legyen az, annál inkább megállásra, feieszmélésre int. A magyar nemzetnek minden oka megvan, hogy nagy fájdal­mában megálljon, feleszméljen és gondolkozzék. A fájdalom kell, hogy összeterelje a szerte bo­lyongókat! A fájdalomban kell, hogy közös áhítatban dobbanja­nak össze az egymást szerető és egymást bántó, gyűlölő szi­vek, — kell, hogy elüljön az önzés és a lelkekben a régen pihenő nemes, emelkedett érzé­sek legyenek úrrá, — kell, hogy minden magyar ember szive mélyén áhítattal éljen a szent­korona utolsó viselőjének vérta- nusága iránt érzett, ünnepet jelentő mély hódolat! Ünnep volt vasárnap Zala­egerszegen. Ünnep nemcsak azért, mert vasárnapi imára igyekeztek az emberek az Isten házába, — hanem ünnep azért is, mert Zalaegerszeg városában testet öltött az összefogó, alkotó gon­dolat; testet öltött a mártír király iránt érzett hódolat; testet öltött az Ur imádata !| Áll a felszentelt templom .. . a hála és biztos alapján épülve, falain az alattvalói hűség, sze­retet és ragaszkodás legdrágább köveivel ékeskedik! Ez az ünnep nemcsak Zala­egerszeg ünnepe, nemcsak az egyház ünnepe, nemcsak egy rnaríir király kegyeleíes emlék­ünnepe volt, hanem a nemzet fájdalmas szenvedéseinek emlék­ünnepe is. Ez a templom szüntelenül fog világítani, mint egy nemzeti örök­mécs s a mi feltámadásunkat, a mi Magyarországunk feltáma­dását hirdeti, utat mutat, bátor­ságot ad a csüggedőknek, nyilt hitet a hívőknek a nagy, a végső küzdelemre. Árvay Lajos, * A vasárnapi templomszentelés olyan hatalmas ünnepe volt Zala­egerszegnek, r amilyenre még nem volt példa. Óriási tömegek jöt­tek a megye minden részéből, sőt a szomszédos Vas megyéből is. A vonatok valósággal öntötték az utasokat. Az állomásfőnökség közlése szerint 8—9 ezer em­berre tehető az utasforgalom. A rédicsi vonalon például Bakig 21 kocsi telt meg. Még nagyobb volt azoknak a száma, akik gyalogosan jöttek el a templom­szentelésre. A közeli és távo­labbi környékből hatalmas kör­menetek érkeztek. Őry Antal plébános a vasmegyei Egervárról kétezer főnyi körmenenetet ve­zetett Zalaegerszegre templomi zászlók alatt. Körmenet jött Sa- lomvárról és még sok más köz­ségből is. Felvonultak a vidéki leventék és egyesületek, tűzoltó­ságok, stb. úgy hogy, a temp­lomszentelésen részt vett töme­get húszezer emberre lehet be­csülni. A fővárosi vendégek. A már szombaton közölteken kívül igen sok vendég érkezett vasárnap reggel a különböző egyesületek, testületek és ható­ságok képviseletében. A Nemzeti Összetartás Társas­köre képviseletében Csekonics Iván gróf ny. rendkívüli követ, Huszár Károiy, a képviselőház ale'nöke, tsacsinszky Vladimir dr. v. boszniai tarlományfőnökhe- Jyeítes, Gyömöry Laiml László dr. külügyminiszteri tanácsos, Baranyay Jusztin dr. egyetemi tanár, Apponyi Rezső gróf, Kray István báró képviselő jelent meg. A Magyar Férfiak Szent­korona Szövetségét Károlyi József gróf, Bdrczy István ny. igazság­ügyminiszter, Homonnay Tivadar képviselő, P atek Ferenc dr. egyetemi tanár, Saly Árpád ny. miniszteri osztálytanácsos, Bieder­mann Elek báró földbirtokos és r'íjős János titkár képviselte. A Magyar Nők Szentkorona Szö­vetsége képviseletében Kray Ist­vánná báróné, Orosúy Fülöpné bár óné és özv. Gönczöl Imréné jelent meg. A VI. Károly király Tihanyi emlékbizottságot Syp- niewszki György ny. altábornagy, ügyvezető elnök és Árvay Lajos titkár, a Magyar Keresztény Royalista Clubot Széchenyi Jó­zsef gróf elnök és Thewrewk Pallaghy Attila dr. honvédelmi miniszteri titkár, a Szent István Bajtársi Szövetséget Magyary Gyula dr. hittanár vezér és Heller Andor titkár képviselte. Eljött az ünnepségre a templom tervezője, Kotsis Iván dr. mű­egyetemi tanár is. Vas várme­gyét Tarányi Ferenc dr. főispán, Vidoss Árpád dr. főjegyző, Jándy Bernardin celldömölki apát és Vargha Gábor országgyűlési kép­viselő, Veszprém vármegyét Strausz Antal kanonok és Csete Antal dr. tb. főjegyző képviselték. Festetich Tassiló herceg távira tilag kimentette távolmaradá­sát. A zalai vendégek. Jelen volt az ünnepségen Gyömörey György főispán, aki egyben a kormányt is képviselte, továbbá Bosnyák Géza ny. fő­ispán, Gyömörey Sándor ország­gyűlési képviselő, Dervarics Ákos, Bruzsa Gyula dr. pénzügyigaz­gató, Czikó János törvényszéki, elnök, Body Zoltán alispán, Móntz László csendőrőrnagy, Popovics Lajos rendőrtanácsos, vitéz Barnabás István tanfelü­gyelő stb. A vidéki papság igen nagy számban jött el, s mintegy 70 pap segédkezett a megyéspüspöknek a templom­szentelés során. Eljött az ün­nepségre Szentiványi Károly pré­post, Tóth József dr. szombat- helyi prelátuskanonok, Kroller Miksa zalavári apát, Huber Gyula barcsi apát, Huszár Mi­hály sárvári apátplébános, La­katos Frigyes dr. bicskei espe- resplebános, Teli Anasztáz csécsi esperesplebános, Vinkovics Viktor ferencrendi tartományfőnök Mül­ler nagykapornaki jézustársa­sági házfőnök, Geiszlinger Béla rábagyarmati esperesplébános, Fuchs Ferenc körmendi esperes­plébános, Körmendy Lajos zala- szentiváni plébános stb. Elindul a kőrmenet. A sokezer főnyi vendéget Zalaegerszeg lakossága fellobo­gózott, felvirágozott házakkal fogadta. A plébániatemplom kö­rül és a Rákóczi-utcában már fél 8 órakor megkezdődött a kőrmenet résztvevőinek elhelye­zése. A körmenetben foglaltak helyet az összes iskolák, leven­ték, cserkészek, a csendőrség diszszázsda, az összes vallásos és társadalmi egyesületek, a vidéki hívők. A körmenet köze­pén körülvéve a papságtól, Tóth József dr. prelátuskanonok vitte az ereklyéket. Az ereklyék után haladtak az előkelőségek, akik­nek sorában festői látványt nyújtottak a diszmagyarba öl­tözött vendégek és a zalai közélet vezető férfiai, A kör­menet még el sem indult, mikor az eleje már Ólában volt. A kör­menet 8 órakor harangzúgás kö­zepette indult meg. Felvonulása, valamint a templomszentelés alatt az Egerszeghegyen felállí­tott mozsarak állandóan dörög­tek, amelyek már 17 éve nem szólaltak meg. A megyéspüspők fogadása. A kőrmenet elvonulása egy órán át tartott és a menet 9 órakor érkezett meg a második templomhoz. Mialatt a hivek el­helyezkedtek a templom -körül, Gyömörey főispán és Bődy alis­pán autón a megyéspüspök elé mentek, akit a város végén fogad­tak. Onnét Mikes János gróf megyéspüspök egyenesen a má­sodik templomhoz hajtatott s áldást osztva érkezett meg a templom elé, A templom előtt Pehm József apáíplébános és Czobor Mátyás polgármester üd-

Next

/
Oldalképek
Tartalom