Zalamegye, 1910 (29.évfolyam, 27-52. szám)

1910-08-21 / 34. szám

»"aJamegye, Zalavármegyei Hirlap* 1910 angusztus 21. Vajda Ilona, Kolqmpár Pál s Horvát János személyében csakhamar letartóztatták őket s át­adták a büntető bíróságnak. Áliat az emberben. Egy csendőrjárőr a napok­ban Kemendollár községben észrevette, hogy cigányok a dögtéren elásott sertéshúst kiásták s avval éppen elakartak menni. A cigányokat elfogták s megindították ellenük az eljárást. Eltűnt legény. Bakos Miksa badacsonylábodi 19 éves legény a napokban elment a szülői ház­tól és nem tért oda vissza. A legénynek nem volt semmi oka a szülői tűzhely elhagyására, azért keresték a faluban is, a szomszédos köz­ségekben is, de eredménytelenül. Jelentést tettek a hatóságnál, meiy elrendelte a fiu körözését. Elfogott betörő. A zalaegerszegi csendőrség a napokban elfogott egy Száfner Gyula Devü kővágóőrsi embert dr. Szigethy Elemér szőlő­jében. A gyanús alak ide jött Zalaegerszegre, az ügyvéd vincellérjéhez s őt is rá akarta venni valami machinációra, de a vincellér visszauta­sította az ajánlatait. A osendőrség közben távira­tozott Kővágóőrsre az elfogott ember kiléte miatt, ahonnan az az értesítés érkezett vissza, hogy Száfner ott betörésért már többször volt büntetve e hasonló bűnért ezidőszerint is körözik. A osendőrség eltoloncoltatta a veszedelmes embert. Elszökött az urától. Zságer Viktor kerka­szentmiklósi cipésznek neje, Szajer Ilona nem a legbékésebb egyetértésben élt a férjével. Egyik nap magához vette összes holmiját és Karolin nevú leányával bucsu vétele nélkül világgá ment. Zságer eleinte azt hitte, hogy az asszony pillanatnyi szeszélyből hagyta el, majd ismét visszajön, azonban hiába várta, a^ asszony nem ment haza. Kénytelenségből jelentést tett az esetről a hatóságnál ós kérte a körözés elren­delését, ami meg is történt. Leesett a szekérről. Zalaegerszegen járt a hetivásáron egy Kreutzer István nevü vasmegyei ember. Gabonát adott el s a pénz egy részét azonnal el is itta. Hazafelé elaludt a szekerén s az egervári uton leesett a szekeréről. A lovak tovább ballagtak, a gazda pedig bezúzott fejjel aludt az uton. Mire felébredt, a lovai hazaértek s az otthonvalók kétségbeesve siettek Kreutzer elé. Az összezúzott ember már feleszmélt s a pénzét nézte, mert állítása szerint a lumpolás­ból megmaradt összeget elveszítette, vagy el­lopták tőle. Meglincselt kerékpáros. Zalaegerszeg és Bak között egy kerékpáros úrforma ember száguldott. Kilétét nem tudják : a híradás csak annyit mond, hogy nem tudott magyarul. A biciklis ur előtt egy csoport bucsus haladt, akik Vasvárról tér­tek haza. A zászlótartó görnyedt a nehéz zászló alatt, s a többiek ájtatos énekléssel követték. A kerékpáros nem tért ki, hanem hangosan csen­getett. amit a búcsúsok valószínűleg nem hallot­tak. A kerékpár a csoport közé rohant, néhány asszonynak keresztül ment a lábán, majd a zászlótartónak futott, aki elvágta magát az uton. De a bicikli is elesett s a sportférfiu belebukott az árokba. Mire nagy szitkozódások következ­tében feltápászkodott, a buesusok már közre­fogták és alkalmas zarándok botjaikkal alaposan ellátták. A megvert férfiú véres fejjel kapott fel a vasparipára és folytatta útját. Fölfalták a sertések. Ujszentannán borzasztó halált halt rgy ottani gázdálkodó hat éves kis fiacskája. A rémes esetről a következőket írja tudósítónk: Baumann András ujszentannai föld­műves kedden az egész családjával a mezőn dol­gozott. Otthon csak a hat éves kis Józsi maradt, akire egy öreg cseléd ügyelt. Mig a cseléd a lakásban foglalatoskodott, uem vette észre, hogy a kis fiu az udvarra ment játszadozni közel a sertésólhoz. Azt sem láthatta, hogy a kis Józsi játszás közben belefordult a sertésól csatornájába, sőt a kiáltozását sem hallotta. A kis fiút el­nyelte a szennyvíz és megfulladt. Holttestét azután a sertések felfalták, hogy csak két láb­szárcsont és egy összemarcangolt véres fej maradt meg az egész gyermekből. Czigányok rablótámadása. Ezen a cimen mái­három egymásután következett számuukhan hírt adtunk kóbor cigányok garázdálkodásáról. Most ismét arról értesítenek bennüuket, hogy Szabó Márton halápi lakóst egy négy tagból álló cigánykaraván a halápi erdőben megtámadta és pénzes tárcáját erőszakkal elrabolta. A osendőrök elfogták a rabló cigányokat és vasraverve szállí­tották be az ügyészséghez. A betörő rab. Pacsán a csendőrök elfogtak j egy csavargó bolgár-kertészt s elzárták a szolga- I ' biróság fogházába. Az atyafi egész nap csendes j megadással tűrte az egyhangú egyedüllétet. Csak j mikor az éjszaka leszállt, kezdett a munkához. J Kifeszítette a börtöne ablakát. A hivatalos helyiség ablakát bekente sárral, azután benyomta s a fiókok zárait felnyitotta. Mindent összetört. Az irományok egy részét elégette, másrészét összetépte. Készpénzt s egy elkobzott revolvert ellopott. A osendőrség nyomozza. j Rablás és gyújtogatás. Kollarics Károly csősz belicai lakós panaszt emelt a csendőrségen, hogy Horváth János kisszabadkai lakós krumpli föld­jén egy névleg ismeretlen zalaujvári lakóst tetten­ért, amidőn a földből egy zsákba krumplit ki­szedett s a hát.ára véve menekülni akart. O kér­dőre vonta a tolvajt, ez azonban felelet helyett egy forgó pisztolyt szegezett a csősz mellének, ; azzal a kijelentéssel, hogy tovább egy lépest se i merjen tenni, mert agyonlövi. A csősz rávetette magát a tolvajra s dulakodni kezdett vele. Dula­kodás közben azután folyton segítségért kiáltott. : A segélykiáltást néhány dzsidás katona meg­hallotta, akik a csősz segítségére siettek. A tol­vaj erre az erdőbe menekült.. Menekülése köz­ben több belioai gazda méhészetét felgyújtotta, hogy igy üldözőit más irányba terelje. Terve sikerült, mert elfogni nem tudták, azonban a j osősz felismerte és igy a csendőrség a osősz • panasza alapján Mihalec Antal zalaujvári nap­: számost, mint tettest elfogta. Bár eleinte konokul ; tagadott, de később a bizonyítékok súlya alatt i tettét bevallotta. Időjárás. Mult héten elég kedvező idő járt, , ámbár a hűvös éjszakák most sem maradtak i el, sőt hellyel közzel erős köd is volt. Az őszi i hangulat már beíetolakodik a napsütéses időbe 1 is. Elmúlt a nyár kánikula nélkül s lassanként • beköszönt az ősz, jbori»ngÓ9, rövidülő hangjaival. Hamis mérleg. Nagykanizsán a rendőrség Weinbberger Jenő nagykanizsai gabonakereske­dőnél egy olyan tizedes mérleget foglalt le, amelyet a kereskedő ugy állított, he, hogy az eladó kárára rárakott suly 10—15°/ 0-át elmér­hette. Az élelmes (?) kereskedő ellen megindi tolták a bűnvádi eljárást. Levelek a fürdőből. ("A. Balaton mellől.) Keszthely, 1910 aug 18. Kedves Szerkesztő ur I Tudom, hogy amióta eljöttein Egerszegről, ide nyaralni a mi bájos magyar „Ostende" unkba, Keszthelyre, azóta hétről-hétre várta ezt a leve­let tőlem, amit meg is ígértem Magának s meg vagyok arról győződve, hogy haragszik is reám ezért a késésért. Tudja, mi asszonyok, ha már a leánykori szerelmes levelezésünk hangulatából kiestünk s tul vagyunk a házas élet első lázas évein, nem tudunk olyan hévvel levelet írni, még férjünknek sem, mint azelőtt. Látja, — éppen most jut az eszembe, — a férjemnek is mindössze egy levelet és egy anzikszot küldtem, tnióta itt vagyok, pedig az anzikszban megígér­tem neki, hogy legalább minden héten irui fogok egy levelet neki. De nem irtam. Most, hogy ezt a levelet írom Magának, nem vagyok bizo­nyos benne, hogy nem-e fog megharagudni rám a zsörtölődő uram, hogy először magának irok. Különben kérem, hogy ne in írja ki a nevemet az újságba a levelem után, sőt ezt, igen, ezt határozottan m^g is tiltom Magának, érti! — I megtiltom, ne hogy megtudja a férjem s emiatt : nekem szemrehányásokat tegyen majd, ha haza­jövök. De mit is irjak Magának innen? én nem va­gyok iró vagy ujságiró. Maguknak könnyii irni, mert egy hosszú életet átirnak mindenfélékről. Azért újságírók Maguk I Vagy nem? Meg aztáu olyan éles szemük van, hogy m ndent meglátnak. En már körülbelül 10 perc óta rágom a tollam végét, itt a levélasztal mellett, (talán azt gon­dolja, hogy ez valami csinos kis levélíró asztal, fiókokkal és hímzett unterlággal, mint nekem van otthon, — nagyon csalódik, — ez egy kö­zönséges nagy szalonasztal, amelyen eszünk, varrunk, szabunk, most is tele van ruhaszöve­tekkel, lim-lommal, kalapskatulyával, mindennel) hogy hát mit is irjak Magának. De mégegyszer kérem, — nem 1 — nem kérem, — megtiltom, — igen ! — hogy a nevemet ki írja az újság­jába, legfeljebb, na 1 ebbe még beleegyezem, osak a nevem kezdőbetűit. Hát. — tudja — ma is kint voltunk a für­dőben. Jó, hogy még itt maradtam egy hétre, mert most már azok a kiálhatatlan pesti asz­szonyok legalább már elutaztak innen s nem boszanthatuak engem a félkilós butonjaikkal. Na hallja! — micsoda egy izlés is az, — még a fürdőbe is kihozták magukkal az ékszereiket, (már ugy értem, hogy magukra rakták) s ott a vizbeu is egymás között arról beszéltek, hogy kinek van több belőle s hogy mennyibe kerül­tek. Most jut eszembe, hogy az én drágalátos uram is ígért, még a tavasszal nekem egy rózsá­szinü nyakéket. Most legalább itt lenne rajtam. De én nem vinném ki a fürdőbe. De nem vett. Hiszen majd számolok is ezért vele. Éppen itt van a maga fürdőlevél kérése a noteszembe feljegyezve. Valami leírást kért ugy-e ? De mit irjak le? Igazán Maguk férfi tk néha olyan kiálhatatlanok, — hát micsoda leírást adjak? Ja! — most jut eszembe! Ma délelőtt, hogy kijöttem ide a viz mellé, a nagy parkon át, hát a parkban láttam egy nőn a legújabb abro.icsos szoknyát, — és a fején egy nagy liberty-kalap volt, de az olyan volt, mint egy repülőgép szerkezet. A nő nem is volt szép, már tul lehet a negyvenen is, — meg mernék esküdni rá, — hanem az az abroncsos az szép volt, meg a kalap is. En nem is tudom, mért nem vétettem olyat a férjemmel, pedig tudni kellett volna, hogy ide fürdőhelyre, már nem érdemes a májusi divattal eljönni, mert azok a kiálhatatlan pesti asszonyok és nagy leányok csupa legutolsó divatban jönnek ide. Hanem most már nem irhatok többet, mert készülünk le a Hullámba vacsorára és öltözni is kell. Majd gondolkozom róla, hogy miféle leírást is adjak Magának. Talán a jövő héten még irok egy levelet. Különben mért nem küldte ki ide azt A gyaKorla a lfrrr^íifi ^fU'áfl ? -r A alapján bizonyítják, hogy a kőbányai • JSf „ Jf í £J t J M, *> minden gazdasági növénynél " szar, fényes eredményedet érteti el. • ? i •óay r Minden gazda kérje saját érdeKében ezen szakvéleményeket BíJD F. S'F1Ő8 NY í TRÁGYA.' tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel küld a B:sán?i, Schieirwnpf és T r*a cég ftudaac ?, IX.. 11 -c.-út 21. síáir. W Szives figyelmébe: Minden hirdetéshez uj szaKvéleinény van mc Uéiiclve! 'lg A mult évben hozatott szárított sertéstr .'•ya hat ' sával meg voltaK a gazdaliöröH elégedve. A trágyát havasi legelőkön alkalmaztam circa 15 községben 30 parczellán másféle műtrágyákkal együit ós külön-külön is, és azt tapasztál! a ITT, hogy köves agyagos tala.jo i is joh>) íett a fű növés, és a trágyázott parczellák a hcgyoldalokón már ntesszirSl Ki­tüiiteK élénk zöld sztaükkel, eső­zésük után a pillangós virágú növé­nyek, húsos nagy leveleket növesz­tettek. Dorner Béla, kir. gazd. intéző, minire tf-ri kir. megbízott, Székely­Udvarliely.

Next

/
Oldalképek
Tartalom