Zalamegye, 1908 (27.évfolyam, 27-52. szám)

1908-12-13 / 50. szám

*%alamegye, Zakvármegyei Hir'ap* 1908. december 13. hegyi katonaságot. De nem kell ebben az ország­ban a háború senkinek. Volt eset rá, hogy egy ország könnyelműen belement a háborúba s meg­adta az árát hiu lelkesedésének. Ám mi fogjuk először annak példáját szolgáltatni, amikor egy országot akarata ellenére belehajszolnak a hábo­rúba, amely után jön a végtelen nyomor és szenvedés. (A Jcöilegelök.) Amint a falvak népessége sza­porodott, földet pedig szerezni nem lehetett, a kisgazdák nekiestek a közös legelők felosztásának. Amikor az állattenyésztés kezdett fellendülni s a nyugoti fajta szarvasmarha meghouosult, az a nézet vert gyökeret, hogy intenzív marhatenyész­téshez feleslegesek a nagy legelők, akkor azután épenséggel alig lehetett megakadályozni a köz­legelők felosztását. Lassanként azután meg is szűnt a közlegelő a legtöbb vidéken. Nálunk Zalában még két­három évtizeddel ezelőtt bőven volt legelő, ma már azonban kevés van; ami van is, elhanyagolt terület, amelyet az Isten kegyelmére bíznak. Pedig az ujabb tapasztalatok azt igazolják, hogy okszerű mar'iatenyósztés legelő nélkül alig lehetséges. Maguk a kisgazdák érzik ezt legjob­ban, de azért lehetőleg kitapossák a közlegelők felosztását. A hatóságok alig győzik az ostromot. A Gazdasági Egyesület majdnem minden esetben ellenzi a felosztást, de a minisztériumban protek­cióval sokszor ki lehetett szorítani az engedélyt az ellenkező szakvélemény dacára is. A protekció előtt meghátrált a közgazdasági érdek is. Darányi Ignác miniszter belátva azt, hogy a legelők oktalan feloszlása az állattenyésztésre nézve mennyire voszede'r"-^ r*?™"isak a felosztás­nak kiván gátat vetni, hanem a közlegelők léte­sítését s azok javítását államsegéllyel kiváuja elő­mozdítani. Erre a oélra háromszázezer korona van előirányozva. Kétségkívül nagyon üdvös gondolat volt a minisztertől, hogy az állattenyésztést ezúton is elő kívánja mozdítani s különös fontossága vau annak, hogy így a kormány befolyást nyer a legelők okszerű gondozásának, fentartásának irá­nyítására és ellenőrzésére. A legelők a jövőben nem lesznek sivár sivatagok, amelyeken kutyafű és keserülapu, meg szerbtövis tenyészik. A legelőosztóknak pedig azt a tanulságot tar­talmazza a minister elhatározása, hogy nem lehet minden darab közös földet felosztogatni s a jövő­ben a közlegelő nem lesz közpréda, amelyet a községek tetszése szerint fel engednek darabolni. Hírek. Az állandó valaszímány ülése. A vármegyei állandó választmány a december 13-iki köz­gyűlés tárgysorozatába felvett ügyek előkészítése végett a mult hétfőn ülést tartott, gróf Batthyány Pál elnöklete alatt. Az állandó választmány ülései nem szoktak népesek lenni. A tisztviselőkön kivül rendszerint csak a vármegye néhány oszlopos alakja s a székvárosban, vagy a közeli vidéken lakó néhány bizottsági tag jelenik meg az egyhangú választ­mányi üléseken. Ezúttal azonban a szokottnál élénkebb volt a nagyterem, amiből már eleve tudni lehetett, hogy készül valami. Az pedig már megszokott dolog, hogy rendkívüli érdek­lődést csak személyes kérdések szoktak felidézni. Ezúttal sem volt külömben. Az ütköző pont Farkas Kálmán tb. főszolgabíró által a vármegye alispánjának egy határozata ellen a belügyminisz­terhez beadott fellebbezés volt. Ennek a fellebbezésnek az előzménye az, hogy gróf Batthyány Pál főispán Farkas Kálmán tb. főszolgabírót ez évi junius hó elején a tapolczai főszolgabírói hivatalhoz osztotta be s amikor Szentmiklóssy Gyula főszolgabíró szabadságra ment, a vármegye alispánja juniu3 hó végén Karácsony Kálmán sümegi tb. szolgabírót rendelte Tapolczára kisegitő munkaerőként, egyszersmind megbizla a főszolgabírói hivatal vezetésével. Miután a vármegyei ügyviteli szabályzat ugy rendelkezik, hogy h t a főszolgabíró akadályozva van hivatali kötelességeinek teljesítésében, őt a járásba beosztott szolgabíró helyettesíti (amihoz egyébiránt külön alispáni megbízás nem is szük­séges). Farkas Kálmán az alispán rendelkezésé­ben mellőzést és sérelmet lá'ott, tehát azt a belügyminiszterhez megfellebbezte, a belügy­miniszter pedig a fellebbezést a törvényhatósági bizottsághoz küldte le. Farkas Kálmánt később a főispán — saját kérelmére — Novába helyezte át, de a kérdés folyton szőnyegen maradt, mert néppárti részről nagy volt a hajlandóság arra, hogy pártsérelmot lássanak Farkas Kálmán mellőzésében. Ismerté k az ügyet még kormánykörökben is, ahol s untén politikai motívumokat láttak ebben az immár nagy fontosságot nyert személyes ügyben, amely az ügyviteli szabályok mellőzéséből sarjadt ki. Miután személyes és politikai gravámenek is belekeveredlek a dologba, az állandó választ­mányi ülésen keletkezeit vita meglehetősen izga­tott volt s a felszólalások éle az alispán intéz­kedése ellen volt irányozva. Arvay Lajos alispán azt hangoztatta, hogy a tapolcai főszolgabirói hivatalhoz azért rendelte ki Karácsony Kálmán tb. főszolgabírót kisegítő munkaerőként, mert Farkas Kálmán az ottani viszonyokkal ismeretlen volt s miután Karácsony az idősebb, nem akarta őt a fiatalabb szolga­bírónak alárendelni. Intézkedésében csak a köz­igazgatás érdekei vezettél?. Farkas József orsz. képviselő csak azt kivánta konstatáitatni, hogy a főispán már junius 4-ikén beosztotta Farkas Kálmánt Tapolozára, míg az alispán azon rendelete, amellyel Karácsony Kálmánt a hivatal vezetésével megbízta, junius hó végén kelt. A hivatal vezetése pedig az ügyviteli szabályok szerint Farkas Kálmánt illeite volna. Hajik Istváu és Koller István felszólalás i után gróf Batthyány Pál főispán azt indítványozta, hogy az ügy felett a választmány térjen napi­rendre, miután Farkai Kálmán időközt), n s Jj it kérelmére Novábri helyeztetett át s a fellebbezés uia már tárgytalan; de hangsúlyozta a/t, hogy az ügyviteli szabályok világosan rendelkeznek a főszolgabíró helyettesítésére nézve, tehál Farkas Kálmán tényleg sérelmet szenvedett azzal, hogy az alispán rendelkezése folytán a tapolczai fő­szolgabirói hivatal vezetésében megakadályoz­tatott. Udvardy Vince a főispán indítványát azzal kivánta kiegészíteni, hogy a törvényhatósági bizottság elvárja, miszerint az alispáa jövőben a törvényes rendeleteknek megfelelően járjon el. Ezt az indítványt erős ellenzés fogadta. Töb­ben azt vélték, hogy ez a határozat most Farkas Káimánt hozná előtérbe Karácsony fölött s ezzel ennek megválasztatása válnék kétségessé. Szóval ismét személyi kérdés döntött, ahogy személyi sérelem idézte fel a vihart. A közgyűlés elő a főispán inditváuya kerül, mint javaslat, de ninc3 kizárva, hogy holnap még folytatása lesz az ügynek, a törvényható­sági bizottság szine előtt. A vármegye közgyűlése. Zalavármegye törvény­hatósági bizottságának holnapi közgyűlése való­színűleg népes lesz, mert a tárgysorozat egyes pontjai iránt nagy az érdeklődós. — A közigaz­gatási bizottságból Bogyay Máté, Buoza László Eitner Zsigmond, gróf Batthyány József és N így László lépnek ki. Újból való megválasztatásuk kétségtelen. — A Dr Marik Pál árvaszéki jegyzőnek főispáni titkárra való kinevezése foly­tán megüresedett állásra Kádár Sándor ideigle­nes aljegyző megválasztása bizonyos — Újból fog megalakittatni az igazoló választmány; a sorozó bizottságok polgári tagjai kiküldetnek; ezen közgyűlés fog határozni a vármegyei alapok és gyámpénztár pénzkészletének elhelyezése tár­gyában s a rendes tárgysorozat 135 pontjában több közérdekű egyéb ügy van í'elvéve. Párígyülés. A zalavármegyei független­ségi és 48-as párt folyó évi december hó 13-án d. u. 6 órakor az »Arany Bárány« szálló kistermében párfcgyülést tart. A főispán Nagykanizsán. Batthyány Pál gróf főispán Odor Géza pénzügyigazgató és dr Marik Pál főispáni titkár kíséretében 9-én Nagy­kanizsán s a városnál hivatal vizsgálatot tartott A főispán külön eiismerését fejezte ki a rendőr­ség munkássága felett. Házasság. K övess Jenő ny. m. kir. honvéd foh id nagy december ;7-én tartotta esküvőjét 1-ijki Rijky Imával, özv. rajki Rijky Lijosné szül. veiikei ós besenyői Skublics El u úrasszony leányával. Szilveszter esteiy. Mult számunkban meg­irtuk, hogy a Zalaegerszegi Irodalmi éd Művé­szeti Kör Szilveszter estére tervezett hang ver­senvét január hó 2-án halasztotta. A hangver­senyt azonban — a közönség köréből sok old.il­ról megnyilvánult óhajtás folytán — métris Szilveszter este fogják megtartani. A programm, amely, a tánckedvelő fiatalságra való tekintette!, nem lesz nagyon hosszú, zene és énekszámokból s felolvasásból fog állani. A kör kedélyes estét akar szerezni a közönségnek s az érdeklődés­ből következtetve a hangversenyt követő tánc­mulatság is fényesen fog sikerűim. Gyémánt mise. A szombathelyi pipi nyugdíj­intézetben, a világtól visszavonulva él egy fehér­lelkü aggastyán, Dr Horváth Károly volt zala­egerszegi apátplébános. Nyolcvanhárom év terhe nyomja vállait, de szelieme friss, energiája a régi s tudása, amelyet egész életében folytatott tanul­mányai alatt, felhalmozott, neia csorbult az idők folyása alatt. 1874-től 1887 évig volt Zalaeger­szeg város apátplébánosa s fedhetetlen jellemé­vel, kiváló modorával, egyéniségének ritka tulaj­donaival köztiszteletet s nagy befolyást szerzett magának. 1887 évben nyugalomba vonult s azóta a szombathelyi pipi nyugdíjintézetben lakik, az Ur szolgálatának, s a tudománynak élve; mint igazi bóc3, ku alva lelkével az örök igazságo­kat. Ahogy a zalaegerszegiek nem feledték őt ti s emlékét kegyelettel őrzik, 1 ugy ő is szívesen gondol vissza az itt töltött évekre, mert hisz most ia érd még, ami hajdani tárájában tör­ténik. Kortársai elköltöztek már a jobb hazába; akiket közülünk mint ifjakat ismert, megöreged­tek s .tz ujabb nemzedéket már névleg is alig ismeri. Mégis érdeklődik irántunk s emiékei gyakran vezetik hozzánk, ahol utoljára lelki­pásztorkodott. — A műit héten ülte meg Dr Horváth Károly pappá színlelésének 60 éves jubilí um Át. Csendesen, a világtól elvonulva ünu< pelt, de a méltó elismerés felkeresi it, hogy lábai elé tegye a tisztelet, a méltó elismer és és a hálás megemlékezés babérait. Ad mutos annos! A szegény gyermekek karácsonyfája. B itthyány Marietta és Lujzácska grófnők, főispánunk jóielkii bájos leauykái megemlékeztek arról, hogy mennyi nzegény gyermek fázik, didereg és nélkülöz :t családi hí ere te t legszebb iimiep-íu : szaut karácsnnykor. Ea varrtak, kötöttek ueteken át, hogy a szegény gyermekek karácsonyfája alá meleg főkötőcskékei, kézvédőket, Kendőket tehessenek. A kis grófnők adományát a Kará­csonyfa-egylet fogja kiosztani. — Áldja meg az Isten a mu ikás kehüket, de áldja meg azt az édes anyát is, aki a;; irgalmasság és ember­szeretet eszményeit csepegteti gyermekei szivébe. Ruhakiosztáa. A szegénysorsu gyermekek fel­ruházására aiakuit helybeli »Chanuka« egyesület Dr Oóersoha Mórné elnöknő vezetése mellett szokásos évi ruhakiosztását a felső kereskedelmi iskola rajztermében tui íotía m g. — Az ünnep­séget E:;geismann I/.riel főrabbi migas szárnya­lású beszéddel c-yította meg. Ismerotte a.', egylet humánus célját; rámutatott arra a nagy jóté­konyságra, mely a fczegénysorsu gyermekeknek téli ruhával való ellátásából fakad. Intette a feliuházandó gyermekeket háladatosságra, islea­félelemre s hazaíiasságra. Ezen alkalommal 18 leányt és 20 fiút ruháztak föl téli ruhával és lábbelivel. Ezenkívül mindegyik még süteményt s gyümölcsöt kapott. A kiosztás ;; Ikalmával adakoztak : Dr Obersohn Mórné 10 K, Schiitz Sándorné, Dr Halász Miksáué 5—5 K, M ittendorfer Lipótné, Pollák József,jé 4—4 K, özv. Neufeld Izidornó, Komlós Miksáué, Griinw.ild Ödönné, Lövensteia Ignácné, Sándor Zsigmondaó, Weinsr Dividné, Engelsmann Izrael né, özv. Sattlei Ignácné 2—2 K, Kászonyi Mihálynő 1 K, D utsoh Hermán G pár h íisnya, Rtdó Henrik 12 pár kesztyű, Schiitz Sándor 20 zsebkendő, Wimmcr Lipótné kaiác3, Fenyvesi Simonné 30 pár hu-isuya, Dr Hajós Ignácné kalács, alm«, dió, Büchler Jukaboö dió ós 2 K, Gyarmati Vilmosné dió, alma és 2 K, Dr Is ió Jánosné alma és 2 K, Báassi Benőné kalács, G.irai Lipótné sütemény, Kosztéhoz Muisáné füge, mogyoró, Dr Fürs: Bálán3 .Urna, dió óm 2 i\, Gurainé 2 K, Fischer Pala i 4 K, B >s-oháu Gyulán) 5 K. Pörsölyök: Ridó H. 5-12, K, Gyarmati V. 24 f, Gtrii 40, Deuísch H <rman 5-G2 K, Singer Miksa 1-62 K, özv. Neufeld Izidorné 163 K, Koréin Viktor 65 f, Wienomó 2 db ruhát varrt, dr H tiász Vilmosné 4 K, Heinrich Viímosné 3 ti, H unrich Rozina 2 K, Gráner Gezáné 2 K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom