Zalamegye, 1905 (24.évfolyam, 27-53. szám)

1905-10-08 / 41. szám

1905 október 1. » Zalamegye, Zalavármegyei Hírlap « 463 Közgazdaság. Cséplő gőzkazánoknak uti mozgcnyokká való átalakítása. Sok ezerre rug Magyarországon is és még többre a külfoldÖD a cséplőgőzkazánok száma. Ezeknek a cséplőhelyekre vagy a távol fekvő tanyákra való vontatása sok, igen sok vonó-erőt igényel, főleg midőn ősszel vagy eső után az utak megromlanak. A sáros és mély utakon ezen gépvontatások valóságos rémei a gazdáknak, kivált midőn a vonóerő napról-napra gyengébb lesz. Ha pedig az ilyen gyenge vagy sokszor elégtelen vonóerővel, rossz mezei uton vagy lejtő­nek fel, ama néhány pár ökörnek nagy magerői­totósét látjuk, vagy ottan, ahol a vasúti állomás­tól, vagy a tanyától, vagy a községtől távol fekvő csóplőhelyre kell ama mezei utakon a cséplőgépet ilyen módon elvontatni, ottan való­ságos megváltás azon >egujabb találmány, meliyol a nagysúlyú cséplőgép-készletek saját erejükkel való haladásra átalakíttathatók. Sok helyen pedig csak lóval kell kínlódni. Fokozza ezen találmány értékét és gyakorla­tiasságát, hogy a gőzgép eddigi munkáját semmi­ben sem zavaró, zseniálisan megoldott felszere­léssel tetszés szerint előre vagy hátra indítható anélkül, hogy a lendkeréknek meg kellene állani, vagyis a gőzgép minden gőz- és minden idő­veszteség nélkül, főleg egy váratlan tüzeset pillanatában azonnal a szükséghez képest kimoz­dítható állóhelyéből, sőt az égéstől megmenthető. Ha pedig ama mórhetlen előnyt is méltatjuk, hogy ezen átalakítással minden gőzgép a cséplési munkán kivül még vontatásra és szántásra is alkalmassá lesz, valóban egy korszakotalkotó és tisztán magyar, rendkívül fontos találmánnyal óriási holt erőt vagyunk képesek a muukába állítani. Az így átalakított gőzgéppel tehát a cséplő­gépeknek is bármely távolságokra való elvonta­tása ezentúl akadálytalanul és minden vonóerő beszerzéssel járó időveszteség nélkül történhetik; de ezenkívül a cséplőgépnek az asztaghoz való állítása pár perc alatt megtörténik, mert a gőz­kazánra alkalmazott rugós tányértáresákkal a cséplőszekrény hátrafelé is tolható, így tehát bár­mely állásba egyszerre beállítható. Ha a következő pillanatban a gőzgép a maga rendes állóhelyére mozog, mihelyt a kerekeket aláékelték, tehát néhány perc alatt, a cséplési munka megkezdhető. Miután a cséplőgépek minduntalan más és más kazalhoz állítandók, ez egymagában is egyike a legfontosabb kívánság megoldásának. Az így elért újítások tehát mind kézzelfogható igen nagy előnyök. Ezeket is tetézi, hogy az uj felszerelés által a »Kulissza« vezérmű és az ellengőz használatának szükségessége megszűnik, miáltal a gőzgép munkaképessége emelkedik s olcsóbbá is lesz. Ezen közérdekű találmány 9588. sz. alatt van szabadalomz'u bejelentve. Az előre és hátramoz­gató szerkezet a gőzkazán lendkerekének haj tó­tengelyére -van szerelve, három egymásba nyúló fogas kúpkerék kapcsolással, a melyek között a be- és kikapcsoló hajtószerkezet fekszik, melynek egymásba eresztett forgótengelyóvel tetszés szerint hol azon fogaskerék hozatik működésbe, mellyel a gép hátrafelé mozgása éretik el, hol az, mellyel a szükséghez képest az előrevaló mozgása biz­tosíttatik. Ezt egy külön homlokfejjel biró, a kőt ellen­kező iránnyal bekapcsolódó tárcsafej eszközli, mely a különben szabadon járó megfelelő egyik kupkeréknek az ezt hajtó kerékbe való bekap­csolásával azon tengelyt hozza működésbe, mely­nek fogaskereke a gőzgép hátulsó kerékagyán alkalmazott fogazatba nyúlva, a járó kereket és vele az egész gőzgépet előre vagy hátra mozgásba hozza. Igy tehát a gépész a tüzelőhelyből egy fogással, a gőz elzárása, ellengőz ós a gép meg­állása nélkül, bármely pillanatban gőzgépét az aláékelés eltávolításával előre vagy hátra indít­hatja tetszés szerinti irányban s a menetsebessé­get most már tisztán gőzkészlete szerint szabja meg. Olyan tehát ezen elrendezés is, mint n szobai villamos csengő, mely egyetlen nyomá­sunkra működik. Az egész átalakítás tehát bár­mely gőzgépen eszközölhető anélkül, hogy eddigi munkaképességót bármiként is zavarná vagy csökkentené, sőt a » Kulissza* vezérmű elhagyá­sával csak emelkedik s a »Kulissza« vezérmű feleslegessé is válik, vagyis elhagyható és a gőz­gép holtpontja is megoldott kérdés. A készülék csak akkor működik, amikor épen arra szükség van, különben szabadon fut, tehát a cséplósre szükséges gőzt nem fogyasztja s csupán az egymásra eresztett tengelyek futnak a fogas kúpkerekek minden érintkezése nélkül, melyek azonban bármely pillanatban egyetlen nyomás által egymásba kapcsolhatók, amikor pedig a cséplés munkája úgyis megszűnt. Az átalakítás ós leiszerdós a gőzgépnek egyéb javítási munkálataival kapcsolatban, megegyezés szerint méltányos árban történik. Megjegyzom, hogy az Írásbeli bejelentések a Leelőssy ós Pap­féle szabadalomra nézvo az átalakításokra Leelőssy Imre gépgyári művezotő úrhoz (Temesvár, Béga­balsor 18.) intézhetők, akitől a gyártási szaba­dalom is megszerezhető. Löherer Andor. XJnr. Ib. isot. Piaczi éráink 8 legutolsó hetivésá/ca 50kilogrammonkln: búza rozs árpa zab tengeri burgonya bükköny lóher tarkabab fehérbab minőség: szer::.í Knr.-trfl 7.50 5.90 6 — 5.60 Kor.-lg Henneberg-selyem csak közvetlen! — fekete, fehér és szines 60 krajcártól 11 forint 35 krajcárig meterje blúzoknak és ruháknak való. Bérmentve és már vámmentesen házhoz szállítva. Gazdag minta­gyűjtemény postafordultával. Henneberg selyem­gyára, Zürich. Nyilt-tér*) öiilElvem: kevés haszon, nagy forgalom. H W É Iffiía cs > -Cö ÍM CS [_ 'Oö co ca 05 CÖ Szőrmeáruk, női divatke-lmék, összes bélésáruk, mindenféle díszek, selymek, bárso­nyok, kész blúzok, alsó szoknyák, kesztyűk, harisnyák az ŐSZÍ és téli idényre ; továbbá szalagok, csipkék, zsebkendők és derékfüzó'k rendkívüli nagy választékban, jutányos árakéit kaphatók Radó Henrik női divatáru-üzletében, Zalaegerszegen. < CD -J V) o =J O­•a co co o co o­-í sa 7> m || A pécsi HAMERLI-féle P kesztyűk egyedüli elárusítója. üiH Naponta érkeznek az újdonságok. §H§! Az őszi idényre j< o cn KU co co o U) cr :0 felhívom a n. é. közön­ség b. figyelmét üzletemre, melyet az idényre oly dúsan szereltem fel, hogy bármely nagy városi áruház­zal felveszem a versenyt, úgy ár-, valamint választék tekintetében. Különösen kézimunka-, ruhadisz-, hímzések-, nyakkendők-, injek-, harisnyák-éstricokban talál a vevő közönség nagy választékot. Az összes lámpa üvegek és porcellán áruban nagy a választék. Gazdák figyelmé­be ajánlom a Dé^en-félePyroleum olajat és lámpákat, melyet raktáron tartok. Kérem szíves pártfogásukat. Kiváló tisztelettel DEUTSCHHERMÁN központi áruháza Zalaegerszegen. cr O; -i 7T CO 00 NI wm DETESE felvétetnek A KIADÓHIVATALBAN. Felelős szerkesztő: dr. Csák Károly. Társszerkesztő és kiadó: Udvardy Ignác. ^ rr I rr rr I Szőlővessző! Sí A világhírű „Delawáre" adja I legjobb bort! S «« Oltani pertmetezni nem kell!!®* A szőlészet kincse. A phylloxerának ellent áll Leírását és árjegyzéket ingyen kiildiink bárkinek. S^ölőoltványok g mérsékelt áron kaphatók! g Nagymennyiségű sima és gyökeres „Delawáre" N vessző eladás. Cím: Szíjgyártó és Takáts szőlőtelep-tulajdonosok. Telep: Alsösegesd. Központi iroda: Felsősegesd. Qj Somogymegye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom