Zalamegye, 1905 (24.évfolyam, 27-53. szám)

1905-07-02 / 27. szám

XXIV. évfolyam Zalaegerszeg, 1905 julius 2. 27. szám. Előfizetési dij Egész évre Fél évre . 10 K — f. 5 K — f. Negyed évre. 2 K 50 f Egyes szám ára 20 fillér ALAMEGYE Hirdetések t — Megállapodái szerint. = Nyilttér soronként 1 K. Kéziratokat nem küldünk visiza ZALAVARMEGYEI HÍRLAP Politikai és társadalmi hetilap. — Megjelenik minden vasárnap. Meleg szív, okos fö. Darányi Ignác mondta a balatonföldvári gazdagyülésen : Nem elég, hogy a szíveink melegek. A fődolog az, hogy a fejeket tartsuk hidegen. Igy van. A mai helyzet olyan, hogy okos fővel mindent nyerhetünk, túlságos hevüléssel sokat veszthetünk. A hazafias lelkesedésből soha sem sok; csak a görög­tüzbői maradhatna el egy-két adag. A magyar nemzetnek ma nincs egyébre szüksége, mint hogy erélyesen, nyugodt öntudattal, határozottan, de méltóságtelje­sgn fejezze ki azt, hogy alkotmányos jogai­hoz ragaszkodik, szabadságát védelmezi és csak a töi vényeknek s törvényes rendel­kezéseknek engedelmeskedik. A nyugodt öntudatnak mindig nagyobb az ereje, mint a szenvedélynek s Magyar­országnak ma még nincs oka arra, hogy a szenvedélyeket szítsa, ellenben nagy oka van arra, hogy a fejeket hidegen, okosan, higgad­tan tartsa. Nekünk törvényeink vannak, azok parancsolnak. Amíg ezekben a törvényekben való hit ki nem vész a lelkekből, addig minden magyar megtette a kötelességét, ha a törvények könyvére teszi a kezét s attól nem tágít. Ezen innen ne maradjon, de tul se menjen senki, akkor a mi nem­zeti ügyünknek diadalmaskodni kell. A magyar alkotmány leghatalmasabb témasza, a nemzet múltjának legnagyobb gondolata a jogfolytonosság eszméje. A jogfolytonosságot, amely az alkotmányos szabadság örök sérthetetlenségét hirdeti, meg nem szakíthatja semmiféle kényszer­helyzet, sem a hatalom, sem a nyers erő, mert az a nemzet múltjából fakadt eszme, és érzés, amelyet évszázadok alatt egymást felváltó nemzedékek vér és nagy áldoza­tok árán származtattak át a mai nemze­dékig. Ennek a jogfolytonosságnak meg­szakadnia nem szabad; aki pedig erőszakos kézzel nyul bele, annak válaszol a törvény, felel a nemzet joga. Meleg szívvel, a hazafias érzés erejével kell védelmezni az alkotmányos jogfolyto­nosságot, hogy egyetlen gondolat se férkőz­hessék ahoz, hogy azt félre lehet dobni, büntetlenül meg lehet sérteni. De hideg fővel, higgadt megfontolással kell felhasz­nálni azokat az eszközöket, amelyeket a törvény és ősi szabadság a nemzet kezébe adnak. Az egész ország kínos várakozással várja a politikai helyzet tisztulását. A várme­gyékben szervezkedik az ellenállás, mert az abszolutizmus réme fenyeget, amely szembe helyezkedik a nemzeti akarattal. Alkotmányos küzdelmei minden nemzet­nek voltak, amelyekben a haladás és nép­szabadság szellemének meg kellett vívnia a tradiciókkal, az elavult eszmékkel. És amíg ember lesz e földön, ezek a küzdelmek újra és újra megismétlődnek, mert a fejlődésnek a lelkekben élő ösztöne folyton sarkalja a népeket előre : az ideális szabadság, a jogegyenlőség felé. Jbz a fej­lődés kiváltságokat rombol, avult rendszer és világfelfogás talaján álló tekintélyeket detronizál s a hagyományok embereit szembe állítja azzal az evolúcióval, amelyet aka­dályozni lehet, de feltartóztatni nem. Alkotmányos küzdelem soha sem lehet elszomorító, soha sem lehet kétségbeejtő, mert haladást jelent még akkor is, ha vereséggel végződik. Csak embereket lehet bilincsbe verni; eszméket, gondolatokat, tisztultabb ideálokat soha. Azok élnek, nagyra nőnek a guillotin és bitófák tövé­ben; a börtönökben és a leigázott nemze­tek szívében megerősödnek és az elteme­tett mult sírján uj élet keletkezik. A mi helyzetünkben azonban van egy leverő jelenség: a visszafejlődés. A mult, amelyre szemfödó't borított egy bölcs kor engesztelődése, kisért közöttünk. Aki Magyarország történelmének nagy könyvéből tanulságokat merített, az meg­érti azt az ellenhatást, amelyet már az abszolutizmus félelme is feltámaszt. Nem pártküzdelmek, nem politikai nézet­eltérések mozgatják az egész országot, hanem az a gondolat, amely az aggodalmakat szülte. Hogrv az aggodalmak jogosak, vagy túl­hajtottak voltak-e, arról majd tbeszámol a jövendő. De hogy az aggodalom arra ösztönzi a nemzetet, hogy rámutasson törvényeire s kijelentse azt, hogy azokhoz feltétlenül ragaszkodik, hogy törvényellenes hatalmi tényt nem tűr, hogy törvényellenes rende­leteknek engedelmeskedni nem köteles; ez a mai parlamenti helyzetből önként követ­kezett. Történelmi multunk hagyományai alap­ján előre látható volt, hogy az országgyű­lés elnapolása után az ellenállás szervezése a vármegyékbe vonul vissza. És a várme­gyék szavának nagy súlya, parancsoló súlya van, mert jogai a törvénykönyvbe vannak beírva. Zalavármegye is nyilatkozni fog, hogy kifejezést adjon hazafias aggodalmainak és hangsúlyozza törvényes jogait. Az egész vármegye közvéleménye fogja meghozni azt a határozatot. Vezessen mindenkit meleg szív és higgadt fő akkor, amikor a törvények könyvével védelmezi az alkotmányos szabadságot. Főispánunk lemondása. Illetékes helyről értesültünk, hogy Hertelendy Ferene, vár­megyénk közszeretetben álló főispánja még junius hó 22-én állásáról lemondott s Írás­ban bejelentett lemondását fenn is tartotta. A fővárosi lapok azon híre, hogy a belügy­miniszternek sikerült a lemondott főispáno­kat rábírni arra, hogy amíg a kormánynak a többség és a korona közti megegyezés létesítésére irányuló missiója befejezést nyer, helyeiken maradjanak, — a mi főispánunkra nem vonatkozik. Hertelendy Ferenc tehát elhagyja helyét, amelyet a vármegye egész közönségének osztatlan lelkesedése közben foglalt el. A közönség szeretete és elismerése kiséri most is, amikor alkotmányos érzéséből fakadó hazafias aggodalmai miatt megválik állásától, amelyet szülővármegyéje iránti szeretettel, tudással, nagy körültekintéssel és pártok fölött álló igazságérzettel töltött be. AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES"IZU HASHAJTOSZER. Mai számunk IO oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom