Zalamegye, 1905 (24.évfolyam, 1-26. szám)

1905-06-18 / 25. szám

8 » Zalamegye, Zalavármegyei Hirlap* 1905. április 16. értekezlet nevében felhívjuk az érdekelteket, hogy a mozgalomhoz mielőbb csatlakozni szíves­kedjenek. A celldömölki értekezlet határozata szerint ami­kor 4000 hold termelőterületről a nyilatkozatot beérkeznek, akkor az összes érdekelteket meg­híva Czelldömölkön egy gyűlés lesz, amelyen már az ez évre praecisírozott szerződési feltéte­lek lesznek megállapítva, amelyen esetleg a gyáros képviselőjével is foguak már tárgyalni. Minden gazda, aki a saját jól felfogott érde­kében csatlakozik a szövetséghez, részt vehet a további mozgalomban, amely az esetben ugy látszik a gyárosok vereségével s a gazdák iinyugi hasznával fog végződni. Egy jubileum. Négy évtizedes múltjának ragyogó dokumen­tuma az a kétszáznegyven oldalas ünnepi szám, a mellyel fönnállásának negyvenedik évforduló­ját ünnepélte az Egyetértés. A. hazai ujságiro­dalom, de a világ zsurnalisztika sem produkált eddig ilyen, vagy ehhez fogható munkát, amely ugy irodalmi, mint zsurnalisztikái, mint pedig nyomdatechnikai szempontból valósággal unikum számba megy. Az imponzáns külső disznek megfelel a szellemi rész. Tartalom és forma teljesen kiegészítik egymást. A mi nagy eszme, nagy gondolat csak támadt Magyarországon, azt mindazok, a kik a magyar földön a szellemi életet és munkát képviselik, bokrétába gyűjtötték. Valóságos kaleidoszkóp ez az imponzáns disz szám, a melyet végiglapozva, megismerjük a mai Magyarországot. Első rendű, sugárzó nevekkel találkozik az olvasó minden oldalon. Olyan férfiak működuek közre, a kik Magyarország sorsát intézni, köz­életünk, nemzeti államunk jelene és jövője fölött őrködni vannak hivatva. A kik résztvettek ós ma is részt vesznek a nagy nemzeti küzdelem­ben. A legelső irók, politikusok, államférfiak Aladin-lámpája világítja meg benne a politikai életnek és hareznak minden mozzanatát, irányát, alakulatát és eszméjét. Kossuth Ferenc, gróf Apponyi Albert, Vaszary Kolos, Ábrányi Kornél, gróf Batthyány Tivadar, Darányi Ignác, Bolgár Ferenc, Bakonyi Samu, dr Baross János, Kmely Károly, báró Kaas Ivor, Wlassics Gyula, Lengyel Zoltán, Mezei Ernő, Rakovszky István, Szemere Miklós, Thaly Kálmán, Ugrón Gábor, Wekerle Sándor, Szederkényi Nándor, gróf Zichy Vladimir, Zichy Miklós és közéletünknek még számos első­rendű szereplői, a kiknek szava és működése döntő befolyással van történeti fejlődésünkre, nemzeti államunk kiépítésére, mind megszólal­nak a jubiláris szám imponzáns hasábjain. A tudományos világ művelőitől is számos közleményt tartalmaz a jubiláris szám. Nincs ágazata a tudományos buvárlatnak, az elméleti és gyakorlati tudományosságnak, mely helyet ne foglalna itt. Dr Bokor Józef, dr Bartók György, dr Ballagi Géza, dr Bodnár Sándor, dr Balthazár Dezső, dr Doleschall Alfréd, dr Dobránszky Péter, dr Kállay Ferenc, Laszkáry Gyula, Molnár Viktor, Halász Ferenc, Miskolczy László, dr Nagyiványi Fekete Gyula, Herczegh Mihály, Smialovszky Valér, drSchneller István, Rudnay Béla, Sághy Gyula, Szily Kálmán, dr Szigethy Gusztáv, Kiss Áron, dr Schack Béla, gróf Teleki Sándor, dr. Vámbéry Rusztera, Zsitvay Leó, Halmos János és még 6okan irtak orvosi, jogi, mérnöki, tanügyi és geográfiai ismertetéseket, tudományos közleményeket, valamennyit népsze­rűen, ugy hogy a laikus olvasó is megérti, a szakembert is kielégíti. A szépirodalomnak minden ága ós iránya hasonlóképen képviselve van a jubiláris számban. Bájos elbeszélések, apró novellák, pompás eszme­futtatások egész sora gyönyörködteti az olvasót. Áb rányi Emil, gróf Andrássy Góza, Benedek János, Bosnyák Zoltán, Baáry Elemér, dr Bárdos Artúr, Dömötör István, Endrc'ídy Sándor, Ferenczi Zoltán, Fejes István, Géczy István, Gábor Andor, Krúdy Gyula, Kürthy Emil, Kállay Leopold, Kacziáuy Odőn, Kemény Ferenc, Kreessányi Kálmán, Bérczy Béla, Lövik Károly, Makay Béla, Miklós Jenő, id. Madarász, Purjesz L íjos, Pap Zoltán, G. Szigethy Vilmos, Szépfaludy Ö. Ferenc, Illyés Bálint, Vértesy Gyula, Jakab Ödön, Timár Szaniszló, Farkasházy Zsigmond, Szász József, Tomori Jenő, Simon Vilmos, Nógrádi László, Zöldy Márton és még számosan elsőrendű Íróink, költőink jelennek meg egy-egy tökéletes Piaczi áraink a legutolsó heíMsá/oü öOkllogramraoDkint. Kor.-lg minőség szerint . búza rozs árpa zab tengeri burgonya bükköny lóher t irkabab fehérbab > > Kor.-td] 16.40 14.— 14.— 13.60 16 — közleménnyel. Egy teljes regény is van a jubilá­ris számban Szeredai Leó tollábol s ennek érdekes meséje, kellemes ós művészi etilje nagyban hozzá­járul a munka értékének emeléséhez. Pompás költemények ós zenei kompozíciók nagy sora egészítik ki a szépirodalmi részt. A művészet is szóhoz jut a disz számban. Mindenki gyönyörködhetik abban a szellemi látványosságban, a mely kifejlődik, a mikor egy­e^y kiváló művésznő, vagy művész gondolkodása j tükröződik valamely cikkében. Blaha Lujza, Császár Imre, Dezső József, Gobbi Alajos, Gál Gyula, Hubay Jenő, V. Krammer Teréz, Küry Klára, Kovács Mih>ly, Kezdi Kovács László, Lakos Alfréd, P. Márkus Emilia, Szikszay Ferenc, Teles Ede, Vidor Pál, Vidorné-Molnár Rőzsi, Zoltán Jenő és nemzeti művészetünk még számos disze és oszlopa szólal meg ezeken a lapokon. Közgazdasági életünknek összes számottevő tényezői és intézményei is mind rendre elvonul­nak az olvasó előtt. Különös figyelmet érdemel az Egyetértés negyven óves története, Déri Gyula kitűnő müve, a mely felöleli a 19-ik század egész politikai irodalmát, mert hiszen ennek úgyszólván köséppontjában állott mindig az Egyetértés. Ilyen formán politikai, szépirodalmi, művészeti, tudományos és gazdasági életünk valóságos tükre az a jubiláris szám, a melynek megalkotása dr Pap Zoltán főszerkesztő, Erdős Armand igaz­gató és Purjesz Lajos felelős szerkesztő nevéhez fűződik; az ő fáradhatatlan munkásságuknak eredménye ez a gyönyörű mű, a mely kulturhistó­riánk maradandó emléke lesz. Az Egyetértésnek eme páratlanul álló dísz­számát úgy az összes budapesti, mint a legnagyobb külföldi lapok is a legnagyobb elismeréssel fogad­ták és mint csodáról beszéltek róla. Az Egyet­értés előfizetői teljesen ingyen kapták meg e remek munkát, a melyben mint egy táborban vonultak föl hazánk összes kitűnőségei. Az Egyetértésnek, a mely immár negyven esztendeje harcol a magyar nemzet legszeutebb jogaiért, előfizetési ára változatlanul maradt egész évre 40 korona, félévre 20 korona, negyedévre 10 korona. Az előfizetők Hevesi József és dr Falk Zsigmond szerkesztésében megjelenő »Magyar Szalonc című magas nivóju havi folyóiratot tel­jesen ingyen kapják, a Divatszalont pedig évi 2 koronás kedvezményes áron. Nyilt-tér*) A legjobb alpesi tejet tartalmazza. Legtökéletesebb tápszer csecsemők ® részére. Kísérleti czélokra fel dobozok á 1 Korona fl tisztelt szülésznőknek probadoöozok ésröpi rátok ingyen rendelkezésre állnak a NERUDA NÁNDORNÁL féle * fi főraktárban BUDAPEST. iv.KossutfiLajosutoa7sz.;j hogy egészségünket megóvjul, mert csakis a természetes szénsavas ás­ványvíz erre a legmegbízhatóbb óvószer. Elsősorban a mohai f| la, FI íZiZEsim&asimmíffiEassaw&mM forrás, mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuvíz; dús szénsav tartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne fog­lalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülön­félébb gyomor-, légcső és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát Használjuk a mohai Ágnes forrást, ha gyo­mor-, bél- és légcsőhu­ruttól szabadulni aka­runk. Dr. Kétly. Használjuk a mohai Ágnes forrást, ha a vese­bajt gyógyítani akarjuk. Dr. Kövér. Használjuk a mohai Ágnes forrást, ha étvágy­hiány és emésztési zava­rok állanak be. Dr. Gebhardt. Használjuk a mohai Ágnes forrást, ha máj­bajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr. Glass. Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mester­ségesen szénsavval teritett víznél, sőt a szódavíz­nél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse. Kedveit borvíz. Kapható minden fiiszerüzletben és elsőrangú ven­déglőben. Főraktár: Gyarmati Vilmos urnái Zalaegerszegen. Ugyanitt ingyen kapható az Ágnes forrás diszes kivitelű ismertető füzete. Unt. Ib. Felelős szerkeeztő: cis*. Csák Károly. Társszerkesztő : Udvardy Ignác.

Next

/
Oldalképek
Tartalom